Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø kinh Truyeàn Tin
tröa Chuùa Nhaät 16/08/98
Ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy cuûa nieàm vui

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin (Angelus) Tröa Chuùa Nhaät ngaøy 16 thaùng 8/1998.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Trong toâng thö môùi ñaây veà Ngaøy cuûa Chuùa (Dies Domini), toâi ñaõ ghi nhaän raèng Ngaøy Chuùa Nhaät, ngoaøi ñaëc tính laø ngaøy thö giaûn vaø nghæ ngôi ra, nhö caùch chung ñöôïc nhìn nhaän nhö vaäy, thì Ngaøy Chuùa Nhaät caàn phaûi laø ngaøy cuûa nieàm vui vaø cuûa tình lieân ñôùi.

Ngaøy Chuùa Nhaät laø Ngaøy cuûa Nieàm Vui. Thöû hoûi ngöôøi ta coù theå hoaïch ñònh chöông trình cho nieàm vui hay khoâng? Thöû hoûi nieàm vui khoâng phaûi laø moät thöù caûm xuùc tuøy thuoäc vaøo nhöõng hoaøn caûnh vui töôi hay öu buoàn cuûa cuoäc soáng hay sao? Thaät ra, nieàm vui Kitoâ ñích thaät khoâng ñöôïc ruùt goïn veà nhö laø moät thöù tình caûm tuøy tieän: neàn taûng cuûa nieàm vui Kitoâ ñöôïc xaây treân neàn taûng Tình Yeâu Thöông maø Thieân Chuùa ñaõ bieåu loä ra cho chuùng ta trong caùi cheát vaø soáng laïi cuûa Con Moät Ngaøi. Nieàm xaùc tín chaéc chaén naày coáng hieán cho chuùng ta moät lyù do saâu xa ñeå soáng vaø hy voïng. Caùc vò thaùnh laøm chöùng baèng chính cuoäc soáng cuûa hoï raèng con ngöôøi coù theå caûm nghieäm nieàm vui noäi taâm, caû trong nhöõng hoaøn caûnh ñau khoå theå xaùc vaø tinh thaàn, khi con nguôøi yù thöùc mình ñöôïc bao boïc trong tình thöông cuûa Thieân Chuùa.

Ngaøy Chuùa Nhaät laø ngaøy thuaän tieän ñeå giuùp chuùng ta khaùm phaù laïi nhöõng goác reã saâu xa cuûa nieàm vui.

2. Ñaøng khaùc, nieàm vui ñích thaät khoâng theå naøo chæ döøng laïi nôi kinh nghieäm chæ coù tính caùch caù nhaân maø thoâi, nhöng coøn caàn ñöôïc chia seû cho keû khaùc tham döï vaøo nöõa. Ñoái vôùi caù nhaân tín höõu, cuõng nhö ñoái vôùi caùc gia ñình Kitoâ, Ngaøy Chuùa Nhaät phaûi trôû thaønh ngaøy maø trong ñoù con ngöôøi caûm nghieäm ñöôïc moät söï hieäp thoâng maïnh meõ hôn vôùi nguôøi laân caän, vöøa coù saùng kieán ñeán gaëp nhöõng keû, vì lyù do naày hay lyù do khaùc, ñang gaëp phaûi nhöõng hoaøn caûnh caàn ñöôïc trôï giuùp naâng ñôõ. Nhö theá, ngaøy Chuùa Nhaät trôû thaønh ngaøy cuûa söï chia seû. Vieäc môøi moät ngöôøi coâ ñôn ñeán duøng böûa côm, vieäc cung caáp ñieàu caàn thieát cho moät gia ñình ñang gaëp caûnh tuùng thieáu, vieäc vieáng thaêm moät ngöôøi beänh hay moät keû bò caàm tuø, vieäc daønh chuùt thôøi giôø cho nhöõng ai ñang traûi qua giaây phuùt khoù khaên: ñoù laø vaøi thí duï trong bieát bao vieäc laøm cuï theå coù theå thöïc hieän ñöôïc, ñeå laøm cho ngaøy Chuùa Nhaät trôû thaønh ngaøy cuûa tình lieân ñôùi huynh ñeä. Ñöôïc soáng nhö theá, Ngaøy cuûa Chuùa, ngoaøi vieäc ñöôïc ñaùnh giaù moät caùch troïn ñaày, thì coøn ñöôïc bieåu loä nhö laø "Ngaøy cuûa con ngöôøi" (Dies Hominis), ñeå laøm cho nhaân tính cuûa chuùng ta ñöôïc phaùt trieån.

3. Nguyeän xin Meï Maria raát thaùnh giuùp chuùng ta hieåu ñöôïc taàm quan troïng phaûi soáng Ngaøy cuûa Chuùa nhö theá naøo. Chính trong ñoaïn Phuùc AÂm cuûa leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc leân trôøi (ñöôïc möøng hoâm qua, thöù Baûy 15/08/98), chuùng ta nhìn thaáy söï saün saøng mau maén cuûa Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh, sau khi ñaõ cöu mang Chuùa Gieâsu, thì Meï lieàn ra ñi ñeán thaêm nguôøi baø con laø Eâlisabeth, ñeå trôï giuùp baø vaø chia seû nieàm vui cuûa nhöõng aân suûng Thieân Chuùa (x. Lc 1, 39-56).

Ñoù chính laø nhöõng taâm tình maø nhöõng ai ñeán gaëp Chuùa Gieâsu trong bí tích thaùnh theå ñeàu caàn coù. Thaùnh Leã khoâng ñöôïc ñoùng kín trong nhöõng böùc töôøng cuûa Nhaø Thôø: Thaùnh Leã laø nguoàn maïch bieán ñoåi ñôøi soáng haèng ngaøy, laø söù maïng, laø söï sai ñi rao giaûng, vöøa ñoàng thôøi cuøng nhau thöïc hieän ñöùc baùc aùi.

Moät laàn nöõa baïo löïc muø quaùng muoán gaây caûn trôû cho con ñöôøng khoù khaên tieán ñeán hoøa bình vaø caûn trôû vieäc chung soáng höõu hieäu. Toâi öôùc mong cho Baéc AÙi Leân coøn coù nhöõng con ngöôøi thieän chí khoâng ñeå mình bò baïo löïc laøm naûn loøng, nhöng bieát kieân trì thöïc hieän vieäc chung soáng hoøa bình. Töông lai cuûa Ñaát Nöôùc Baéc AÙi Leân, tuøy thuoäc vaøo vieäc chung soáng hoøa bình naày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page