ÑTC tieáp chung
caùc Giaùm Muïc AÙo Quoác
ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc Giaùm Muïc AÙo Quoác ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Vatican - 20.11.98 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa caùc giaùm muïc AÙo Quoác, do Ñöùc Hoàng Y Christoph Schoenborn, Toång Giaùm Muïc Viena, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, höôùng daãn, ñaõ keát thuùc saùng thöù Saùu, 20/11/98, vôùi thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ngaøi, vaø sau ñoù, coù buoåi tieáp kieán chung ÑTC daønh cho caùc giaùm muïc AÙo Quoác.

Trong dieãn vaên daøi ñöôïc trao cho moãi vò (thay vì ñoïc), ÑTC nhaéc laïi chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ngaøi taïi AÙo Quoác ñaàu thaùng Saùu 1998 vöøa qua. Trong chuyeán vieáng thaêm naøy, ngaøi ñaõ noùi veà söï khaån caáp coå voõ moät cuoäc canh taân thieâng lieâng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi AÙo Quoác. Ngaøi coøn nhaéc laïi trong buoåi tieáp kieán hoâm thöù Saùu 20/11/98 vöøa qua vaø nhaán maïnh ñeán vieäc ñoái thoaïi trong chính noäi boä Giaùo Hoäi vaø neâu leân maáy nguy hieåm khaùc coù theå laøm cho vieäc ñoái thoaïi khoâng ñi ñeán keát quaû naøo caû. Trong chuyeán vieáng thaêm, ÑTC ñaõ quaû quyeát raèng chính ñöùc tin soáng ñoäng ñöôïc Giaùo Hoäi thoâng truyeàn laø neàn taûng cuûa vieäc ñoái thoaïi giöõa caùc phe trong cuoäc. ÑTC cuõng nhaéc ñeán "vieäc hieäp thoâng" nhö laø ñieàu kieän vaø cuõng laø thaønh quaû cuûa vieäc ñoái thoaïi. ÑTC noùi roõ raøng raèng: vieäc ñoái thoaïi phaûi dieãn ra trong hieäp thoâng cuûa Giaùo Hoäi. Veà vaán ñeà "caäp nhaät", ñöôïc Coâng Ñoàng nhaéc ñeán nhieàu laàn, ÑTC minh xaùc raèng: vieäc caäp nhaät naøy hoaøn toaøn khoâng ôû taïi vieäc thích nghi chaân lyù cöùu roãi vôùi thôøi trang, cuõng khoâng heä taïi vieäc thieâng lieâng hoùa Giaùo Hoäi moät caùch ngaây thô, vöøa laøm lu môø daàn daàn maàu nhieäm Ñöùc Tin khoâng theå dieãn taû ñöôïc. Ñaøng khaùc, moät Giaùo Hoäi ñöôïc quan nieäm hoaøn toaøn nhö moät coäng ñoàng nhaân loaïi (nhaân loaïi hoùa giaùo hoäi), seõ khoâng theå tìm ra nhöõng caâu traû lôøi töông xöùng cho öôùc voïng cuûa con ngöôøi höôùng ñeán moät söï hieäp thoâng coù khaû naêng naâng ñôõ vaø ñem laïi yù nghóa cho ñôøi soáng.

Sau ñoù, ÑTC ñeà caäp ñeán "vaán ñeà Thieân Chuùa", moäât vaán ñeà nghieâm chænh hôn, maø caùc giaùm muïc AÙo Quoác phaûi quan taâm. Ngaøy nay nguôøi ta thöôøng ñaùp laïi vaán ñeà naøy baèng thuyeát voâ thaàn traù hình hoaëc baèng söï laõnh ñaïm coâng khai; ñaây laø nhöõng thaùi ñoä maø ngöôøi ta xöû duïng ñeå che giaáu öôùc muoán xaây döïng söï bình thaûn vaø söï hieäp thoâng con ngöôøi, maø khoâng caàn gì ñeán Thieân Chuùa. ÑTC noùi caùch maïnh meõ raèng: "Khoán thay, neáu Giaùo Hoäi quaù daán thaân vaøo nhöõng vaán ñeà traàn theá, ñeán noãi khoâng tìm ra thì giôø ñeå lo ñeán nhöõng ñeà taøi lieân heä ñeán ñieàu vónh cöûu! Ngaøy naøy raát caàn coå voõ moät cuoäc canh taân cuûa chieàu kích thieâng lieâng cuûa Giaùo Hoäi."

ÑTC nhaéc ñeán hai lo laéng traàm troïng hieän nay: vieäc tham döï thöa thôùt cuûa caùc tín höõu vaøo thaùnh leã trong caùc ngaøy leã buoäc vaø vieäc thieáu caùc ôn keâu goïi. Ngaøi ca ngôïi nhöõng coá gaéng cuûa caùc linh muïc vaø khuyeân khích giaùo daân ñoái thoaïi deã daøng vaø toân kính vôùi caùc vò chuû chaên cuûa mình, baèng vieäc khoâng coi caùc ngaøi nhö laø moät kieåu maãu loãi thôøi "cuûa moät cô caáu Giaùo Hoäi: cô caáu maø theo yù kieán cuûa ngöôøi naøy, ngöôøi kia, coù theå khoâng caàn ñeán thöøa taùc vuï linh muïc nöõa". ÑTC xaùc nhaän: Duø vaäy, nhöõng daáu hieäu cuûa raïng ñoâng cöùu roãi nhieàu hôn laø nhöõng döõ kieän ñeán töø nhöõng khuynh höôùng tieâu cöïc. Haøi loøng veà söï chuù yù nhieàu cuûa ngöôøi daân ñeán Kinh Thaùnh, ÑTC nhaán maïnh raèng: Tieác thay khoâng thieáu nhöõng giaûi thích vaø nhöõng hieåu sai laàm; coù moät soá quan nieäm veà Giaùo Hoäi khoâng phuø hôïp vôùi baûn vaên Thaùnh Kinh vaø Thaùnh Truyeàn cuûa Giaùo Hoäi, hieän ñöôïc phoå bieán nôi daân chuùng. ÑTC noùi: "Nguôøi ta tuyeân truyeàn nôi moät soá tín höõu lôøi yeâu caàu "daân chuû hoùa" Giaùo Hoäi. Nhöõng tieáng noùi naøy, ngoaøi bieân giôùi cuûa AÙo Quoác, cuõng ñaõ lan traøn trong caû Xöù Sôû cuûa caùc Ñöùc Cha. Cuõng trong luùc ñoù, vieäc giaûi thích ñích thöïc cuûa Lôøi Chuùa vaø vieäc rao giaûng giaùo lyù cuûa Giaùo Hoäi nhieàu luùc ñaõ nhöôøng choã cho thuyeát ña hình thöùc sai laàm; trong thuyeát ña hình thöùc sai laàm naøy ngöôøi ta nghó: coù theå caù bieät hoùa chaân lyù maïc khaûi qua oáng kính vaø theo kieåu caùch con ngöôøi... ÑTC nhaán maïnh moät laàn nöõa raèng: Chaân lyù khoâng phaûi laø saûn phaåm cuûa Giaùo hoäi do töø haï taàng, nhöng laø moät ôn ban do töø treân cao, töø Thieân Chuùa". Sau cuøng, ÑTC chia seû söï haøi loøng vôùi caùc giaùm muïc AÙo Quoác veà taát caû nhöõng gì ñang thöïc hieän veà neàn vaên hoùa söï soáng. Ngaøi taùi xaùc nhaän moät soá ñieåm sau ñaây: Hoân nhaân ñöôïc caát nhaéc leân baäc Bí Tích luoân luoân laø baát khaû li, do thaùnh yù Thieân Chuùa - Phaåm giaù moãi moät con ngöôøi laø baát khaû xaâm phaïm töø luùc thuï thai trong loøng meï cho ñeán caùi cheát töï nhieân, do Chuùa muoán - Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ khoâng laõnh nhaän bôûi Chuùa quyeàn phong chöùc linh muïc cho phuï nöõ. Vaø sau cuøng, ÑTC keát thuùc baøi dieän vaên daøi baèng nhöõng lôøi raát ñaùng suy tö sau ñaây: "Coù leõ laø daáu hieäu toát, neáu trong Ñaát Nöôùc cuûa caùc Ñöùc Cha ngöôøi ta nghó ñeán vieäc thaûo luaän ít hôn veà Giaùo Hoäi vaø daønh thì giôø ñeå suy töø nhieàu hôn veà Giaùo Hoäi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page