Khai maïc
Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Chaâu Myõ
taïi Santiago de Chile

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Khai maïc Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Chaâu Myõ taïi Santiago de Chile.

Santiago de Chil - 08.10.98 - Saùng thöù Tö 07.10.98, hôn 150 ngaøn thanh nieân nam nöõ ñaõ tham döï thaùnh leã khai maïc Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Chaâu Myõ, do Ñöùc Cha Francisco Javier Errazuriz, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Santiago de Chile chuû söï taïi Coâng Vieân O’Higgins, ôû trung taâm thuû ñoâ. Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Ñaëc Söù cuûa ÑTC ñaõ leân ñöôøng thöù Tö 07/10/98 vöøa qua, ñeå nhaân danh ÑTC chuû toïa caùc leã nghi beá maïc vaøo thöù Baåy 10/10/98 vaø Chuùa Nhaät 11 thaùng 10/1998 naøy. Soá thanh nieân nam nöõ tham döï caùc leã nghi beá maïc trong hai ngaøy cuoái cuøng ñöôïc döï tính khoaûng 500 ngaøn, ñeán töø khaép Chaâu Myõ: töø Alaska (cöïc baéc) ñeán mieàn Ñaát Löûa (cöïc nam). Sau ñaây laø baûn tin ñöôïc göûi töø Santiago veà Roma:

Con maét cuûa taát caû daân Chile ñang theo doõi vôùi nhieàu caûm ñoäng vaø ngaïc nhieân, nieàm haân hoan cuûa giôùi treû, xaâm nhaäp caùch hoøa bình taát caû caùc ngaû ñöôøng, quaûng tröôøng, coâng vieân cuûa thaønh phoá Santiago. Töø thöù Tö cho ñeán ngaøy thöù Baåy, hoï seõ tuï hoïp taïi saùu Giaùo Phaän, naèm quanh Toång Giaùo Phaän Thuû Ñoâ Chileâ (Santiago , Valparaiso, San Filipe, San Bernardo, Rancagua vaø Melipilla). Chieàu thöù Baåy, taát caû seõ töïu veà Santiago ñeå tham döï Buoåi Canh Thöùc vaø tham döï Thaùnh Leã saùng Chuùa Nhaät. Caû hai buoåc Hoàng Y Angelo Sodano, Ñaëc Söù cuûa ÑTC chuû söï. Ñaàu Thaùnh leã khai maïc, Ñöùc Hoàng Y James Stafford, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo Daân, noùi vôùi caùc baïn treû nhö sau: "Töông lai cuûa Giaùo Hoäi trong Ngaøn Naêm thöù Ba ôû trong tay caùc con". Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Thuû Ñoâ Santiago, chuû söï thaùnh leã khai maïc, ñaõ giaûi thích lyù do vaø yù nghóa cuûa cuoäc gaëp gôõ Giôùi Treû Toaøn Luïc Ñòa Chaâu Myõ nhö sau:

"Lyù do vaø yù nghóa cuûa cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc con laø chính Chuùa Gieâsu Kitoâ. Caùc con haõy nhìn ngaém Ngöôøi! Caùc con haõy laéng nghe Ngöôøi! Chæ mình Ngöôøi coù lôøi ban söï soáng vónh cöûu. Chæ mình Ngöôøi coù lôøi ñaùp laïi ñaày ñuû nhöõng öôùc voïng veà Chaân, Thieän, Myõ , veà Coâng Bình, Haïnh Phuùc vaø veà Söï Soáng: taát caû nhöõng söï naøy ñeàu ôû trong taâm hoàn taát caû giôùi treû". Ñöùc Toång Giaùm Muïc nhaán maïnh theâm raèng: "Vaø nhaân danh Chuùa Kitoâ, chuùng ta seõ xaây döïng moät theá giôùi môùi trong Ngaøn Naêm thöù Ba. Caùc giaù trò chaân thaät phaûi thaéng treân caùc ñeà nghò giaû doái. Chuùng ta tin chaéc raèng Tình Yeâu maïnh meõ hôn vaø phaûi thaéng nhöõng thuø gheùt, baïo ñoäng, chieán tranh. Söï hieän dieän cuûa Chuùa Kitoâ laø moät thöïc taïi cuï theå vaø quyeát ñònh, nhö 2,000 naêm tröôùc ñaây. Chính Ngöôøi laø hy voïng cuûa chuùng ta".


Back to Radio Veritas Asia Home Page