Ngöôøi Coâng Giaùo Indonesia
neân thoáng hoái
vì ñaõ uûng hoä oâng Soeharto

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngöôøi Coâng Giaùo Indonesia neân thoáng hoái vì ñaõ uûng hoä oâng Soeharto.

(UCAN IJ0969.0993 16/09/98) - Indonesia (Jakarta) - Trong moät cuoäc bieåu tình ñaùnh daáu kyû nieäm thöù 53 ngaøy Ñoäc Laäp cuûa Indonesia, moät linh muïc noåi tieáng taïi Indonesia ñaõ keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo haõy thoáng hoái vì hoï ñaõ uûng hoä oâng Soeharto trong suoát 32 naêm oâng caàm quyeàn taïi nöôùc naøy.

Cuoäc bieåu tình ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 6/09/98, baét ñaàu baèng moät thaùnh leã. Khoaûng 10 ngaøn tín höõu trong toång giaùo phaän Jakarta ñaõ tham döï. Trong cuoäc hoäi thaûo sau ñoù, linh muïc Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, thuoäc Toång Giaùo Phaän Semarang, mieàn Trung Baéc Java, ñaõ noùi vôùi caùc tham döï vieân nhö sau: "Ñaõ ñeán luùc ñeå ngöôøi Coâng Giaùo thoáng hoái". Cha Yusuf Bilyarta tieát loä raèng 80% ngöôøi Coâng Giaùo Indonesia ñaõ boû phieáu cho ñaûng Golkar cuûa oâng Soeharto, guoàng maùy cai trò ñoäc taøi do oâng naém giöõ. Caùc chính trò gia ngöôøi Coâng Giaùo laø kieán truùc sö cuûa guoàng maùy naøy vaø noù ñöôïc ngöôøi Coâng Giaùo uûng hoä maïnh meõ. Cha Yusuf Bilyarta baøy toû caûm nghó nhö sau: "Ñieàu ñaùng buoàn laø caùc chính trò gia ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ haäu thuaãn maïnh meõ cho oâng Soeharto trong chieán dòch xaâm chieám laõnh thoå Ñoâng Timor, cuõng nhö söï chieám ñoùng cuûa quaân ñoäi nöôùc naøy taïi caùc vuøng laõnh thoå khaùc nhö Irian Jaya, Aceh, Lampung vaø Kalimantan. Nhieàu khi, caùc giôùi chöùc daân söï ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ chæ trích moät soá linh muïc Coâng Giaùo daùm leân aùn chính saùch ñoäc taøi cuûa oâng Soeharto, vaø nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo Indonesia ñaõ ñi theo nhöõng ngöôøi naém quyeàn löïc trong tay, hôn laø soáng caùc giaù trò cuûa Phuùc AÂm.

Cha cuõng ghi nhaän theâm raèng nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo laäp luaän raèng hoï khoâng coøn choïn löïc naøo khaùc vaø phaûi uûng hoä oâng Soeharto bôûi vì ngöôøi Coâng Giaùo chæ laø nhoùm thieåu soá trong nöôùc. Tuy nhieân theo cha Yusuf Bilyarta, söùc maïnh cuûa thieåu soá, khoâng ñeán qua vieäc uûng hoä nhöõng ngöôøi coù quyeàn löïc, nhöng noù ñeán töø vieäc giöõ gìn vaø baûo veä chaân lyù. Cha noùi nhö sau: "Neáu chuùng ta muoán trôû thaønh moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu, chuùng ta phaûi ñöùng veà phía Thieân Chuùa vaø chaân lyù. Chính chaân lyù seõ giaûi phoùng chuùng ta. Chuùng ta ñöøng uûng hoä moät cheá ñoä ñaøn aùp ngöôøi daân. Vaø cuõng ñöøng bao giôø noùi laø chuùng ta ñang baûo veä Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø giaùo hoäi, qua söï caáu keát vôùi Phongxioâ Philatoâ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page