ÑTC tieáp
Toång thoáng Coäng Hoøa Argentina

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Toång thoáng Coäng Hoøa Argentina.

Vatican - 13.11.98 - Saùng thöù Saùu, 13 thaùng 11/1998, ÑTC ñaõ tieáp kieán rieâng oâng Carlos Menem, Toång Thoáng Coäng Hoøa Argentina, cuøng vôùi coâ Zulema Maria, con gaùi cuûa Toång Thoáng vaø ñoaøn tuøy tuøng.

Toång Thoáng Menem ñaõ ñeán Roma ñeå tham döï buoåi caàu nguyeän do ÑTC chuû söï luùc 18 giôø thöù Saùu 13/11/98, taïi nhaø thôø quoác gia Argentina ôû thuû ñoâ Giaùo Hoäi. Nhaø thôø naøy ñöôïc xaây caát naêm 1930 taïi Quaûng Tröôøng Buenos Aires (mang teân cuûa thuû ñoâ Argentina), do saùng kieán vaø loøng quaûng ñaïi cuûa Ñöùc Giaùm Muïc Joseù Leon Gallardo vaø ñöôïc daâng kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria saàu bi. Ngoaøi Toång Thoáng coøn coù 17 vò giaùm muïc Argentina cuõng ñeán Roma trong dòp long troïng naøy, trong soá coù Ñöùc Cha Estanislao Karlic, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Paranaø, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Argentina, Ñöùc Hoàng Y Raul Primatesta, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Cordoba, vò coù töôùc hieäu taïi nhaø thôø naøy. Hieän dieän trong buoåi cöû haønh Lôøi Chuùa, coøn coù Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, Phuï traùch Noäi Vuï, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, phuï traùch ngoaïi vuï taïi Phuû Quoác Vuï Khanh vaø Coäng Ñoàng Coâng Giaùo (giaùo só, tu só nam nöõ vaø giaùo daân) ôû Roma.

Toång thoáng Carlos Menem naêm nay 68 tuoåi, laø luaät sö, vaø laø ngöôøi beânh vöïc caùc tuø chính trò döôùi cheá ñoä quaân phieät vaø chính oâng cuõng bò giam tuø trong 5 naêm. OÂng ñöôïc baàu laøm Toång Thoáng laàn thöù nhaát vaøo naêm 1989. Luùc ñoù, khi tuyeân boá vôùi daân chuùng, oâng chæ höùa nhö sau: "Hy sinh, vieäc laøm vaø hy voïng". Naêm 1995 oâng ñöôïc taùi cöû vôùi 50% soá phieáu. OÂng ñaõ haønh ñoäng ñeå cuûng coá vaø bieán ñoåi neàn kinh teá quoác gia, giaûm bôùt soá thaát nghieäp vaø thaêng tieán xaõ hoäi, caùch rieâng ñoái vôùi caùc giai caáp ngheøo naøn, bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi. Vaø OÂng ñaõ thaønh coâng. Tình hình Argentina ñaõ thay ñoåi raát nhieàu: phaùt trieån, thònh vöôïng vaø daân chuû, ñang trôû laïi vôùi quoác gia Argentina.

Tröôùc khi leân ñöôøng ñi Roma, oâng ñaõ ñöôïc chæ ñònh laõnh Giaûi Thöôûng "Con Ñöôøng Hoøa Bình" (Path to Peace) cuûa naêm 1999, do Phaùi Boä Quan Saùt thöôøng tröïc cuûa Toøa Thaùnh caïnh Lieân Hieäp Quoác ôû New York thieát laäp, ñeå coâng nhaän vieäc laøm cuûa Toång Thoáng nhaèm baûo veä söï soáng vaø gia ñình, cuõng nhö ñeå coâng nhaän söï laõnh ñaïo cuûa oâng taïi Argentina vaø nhöõng noã löïc cuûa oâng ñeå baûo veä hoøa bình theá giôùi.

Sau cuoäc hoïp baùo taïi Khaùch Saïn Excelsior ôû trung taâm Roma, tuyeân boá vôùi Cha Ignacio Arregui, phoù Giaùm Ñoác Ñaøi Vatican, Toång Thoáng Menem ñaõ noùi nhö sau: "Toâi vieáng thaêm caùch rieâng Vatican. Chuùng toâi ñeán Roma ñeå baøy toû loøng toân troïng chaân thaønh leân Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Ñoái vôùi ngaøi chuùng toâi mang trong taâm hoàn moät tình yeâu meán lôùn lao. Chính ÑTC ñaõ gíup toâi khi chuùng toâi saép laâm chieán vôùi Chili. Toâi nghó raèng söï hieän dieän taïi Roma naày, cuûa Daân nöôùc chuùng toâi vaø cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Argentina, mang ñeán moät söù ñieäp cuûa taát caû Coäng Ñoàng Argentina chuùng toâi. Toâi coù theå noùi nhö vaäy, vì 90% daân Argentina laø Coâng Giaùo. Vì theá moái quan heä giöõa Vatican vaø Argentina raát toát ñeïp vaø luoân luoân ñöôïc cuûng coá theâm maõi. Baèng chöùng laø moãi laàn Toång Thoáng Argentina ñeán nöôùc YÙ, thì vaãn luoân mang theo moät söù ñieäp veà Tình Yeâu meán tha thieát cuûa daân toäc Argentina ñeán vôùi ÑTC, ñeán caùc vò coäng taùc cuûa ngaøi vaø dó nhieân ñeán caûø daân toäc YÙ nöõa".

Sau khi ñöôïc ÑTC tieáp kieán rieâng, Toång Thoáng Menem ñeán vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh vaø duøng côm thaân maät vôùi Ñöùc Hoàng Y taïi Söù Quaùn Argentina caïnh Toøa Thaùnh. Sau leã nghi cöû haønh Lôøi Chuùa taïi nhaø thôø Argentina ôû Roma, Toång Thoáng leân ñöôøng trôû veà nöôùc vaøo luùc 20:30.

Ñaëc phaùi vieân Ñaøi Vatican ñaõ bình luaän nhö sau veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi nhaø thôø Argentina hoâm chieàu thöù Saùu 13/11/98:

"Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi "Nhaø Thôø cuûa Quoác Gia Argentina taïi Roma" laø moät cuoäc haønh höông thöù ba - duø chæ laø trong tinh thaàn maø thoâi - taïi Quoác Gia meânh moâng cuûa Chaâu Myõ Latinh, sau hai chuyeán vieáng thaêm 1982 vaø 1987. Cuoäc haønh höông naøy gôïi laïi gia taøi Kitoâ cuûa 35 trieäu ngöôøi daân Argentina tröôùc ngöôõng cöûa Ngaøn Naêm thöù ba. Thaùnh Giaù Chuùa Kitoâ ñöôïc caém leân vaø Tin Möøng ñöôïc rao giaûng trong mieàn naøy töø naêm 1502. Sau hôn 60 naêm, töùc naêm 1570, giaùo phaän ñaàu tieân ñöôïc thieát laäp, laø giaùo phaän Tucumaùn. Sau ñoù, nhieàu nhaø truyeàn giaùo, nhieàu Hoäi Doøng, beänh vieän, tröôøng hoïc, ñaïi hoïc tieáp tuïc coâng vieäc ñaõ ñöôïc khôûi söï. Naêm 1700 coâng vieäc truyeàn giaùo ñöôïc lan roäng ñeán caû mieàn cöïc nam, nôi ñaây, tröôùc ñoù, khoâng moät ngöôøi naøo daùm ñeán. Nguoàn goác vaø neàn vaên hoùa Kitoâ naøy veà sau ñöôïc cuûng coá theâm maõi do Phong Traøo di daân Chaâu AÂu, nhôø ñaïo Luaät thôøi danh, ñöôïc goïi laø "Luaät naêm 1876 cho ngöôøi di daân".

Thöïc söï Argentina laø moät quoác gia meânh moâng, goàm 2,700,000 caây soá vuoâng; nhöng daân soá chæ coù 35 trieäu (moãi caây soá vuoâng coù 11 ngöôøi daân). Sau nhöõng cheá ñoä ñoäc taøi quaân phieät, Argentina ngaøy nay ñaõ khôûi söï moät con ñöôøng khaùc: con ñöôøng töï do, daân chuû, con ñöôøng hoøa giaûi, chia seû vaø lieân ñôùi. Tuy chöa hoaøn toaøn tôùi muïc tieâu, nhöng coù theå noùi: Argentina ñang tieán treân con ñöôøng phuïc höng kinh teá, laønh maïnh xaõ hoäi, cuûng coá ñöùc tin Coâng Giaùo, nhaát laø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC naêm 1987, naêm cöû haønh Ngaøy theá giôùi Thanh Nieân taïi Buenos Aires vôùi hôn hai trieäu thanh nieân tham döï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page