Beà Treân caùc doøng tu cam keát
trôû thaønh tieân tri cuûa hy voïng
giöõa cuoäc khuûng hoaûng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Beà Treân caùc doøng tu cam keát trôû thaønh tieân tri cuûa hy voïng giöõa cuoäc khuûng hoaûng.

(UCAN AS0950.0993 15/09/98) - Indonesia (Yogyakarta) - Caùc tu só ngöôøi AÙ Chaâu phaûi soáng göông tieân tri baèng caàu nguyeän, phuïc vuï vaø ñoaøn keát vôùi caùc naïn nhaân cuoäc khuûng hoaûng kinh teá-xaõ hoäi ôû AÙ Chaâu, phaùt sinh töø chuû nghóa tö baûn hoaøn caàu hoùa. Trôû thaønh "tieân tri cuûa hy voïng" ñoøi hoûi caùc tu só nam nöõ ôû AÙ Chaâu duy trì cuoäc ñoái thoaïi vôùi daân chuùng, vôùi vaên hoùa vaø toân giaùo cuûa AÙ Chaâu, cuõng nhö thieát laäp moät maïng löôùi hoaït ñoäng vôùi nhöõng ngöôøi thieän chí.

Treân ñaây laø noäi dung chính trong tuyeân ngoân chung keát cuûa Hoäi Nghò Beà Treân Caùc Doøng Tu vuøng Ñoâng Nam AÙ, dieãn ra taïi thaønh phoá Yogyata, thuoäc mieàn Trung Java cuûa Indonesia töø ngaøy 3-11/09/98. Hoäi nghò laàn thöù 10 naøy cuûa beà treân caùc doøng tu coù chuû ñeà: "Ñoaøn keát trong ñoái thoaïi: Vieãn AÛnh cuoäc phaùt trieån môùi trong moät xaõ hoäi ña nguyeân". Khoaûng 50 vò beà treân töø Camboát, Indonesia, Laøo, Malaysia, Mieán Ñieän, Philippines vaø Thaùi Lan ñaõ tham döï hoäi nghò. Baûn tuyeân ngoân khaúng ñònh, chuû nghóa tö baûn hoaøn caàu hoùa laø nguyeân nhaân coäi reã cuûa cuoäc khuûng hoaûng hieän nay. Chuû nghóa naøy ñang huûy haïi thieân nhieân, vaên hoùa, bieán con ngöôøi thaønh nhöõng moùn haøng vaø laøm xoùi moøn caùc giaù trò toân giaùo. Ñeå choáng laïi nhöõng haäu quaû tai haïi naøy, caùc vò beà treân noùi hoï seõ quay trôû laïi vôùi caùc giaù trò saâu saéc nhaát cuûa vaên hoùa AÙ Chaâu vaø kín muùc söï khoân ngoan ôû trong ñoù. Ñeå ñöôïc nhö theá, caàn phaûi gia taêng caùc hoaït ñoäng toâng ñoà xaây döïng moät xaõ hoäi vaø neàn kinh teá phi taäp trung hoùa, trong ñoù cuûa caûi, ñaát ñai, cô hoäi ñöôïc phaân chia coâng baèng, vaø nhaát laø phaûi ñöôïc môû roäng ñeå taát caû moïi ngöôøi coù theå tham gia.

Beân caïnh vieäc leân aùn tö baûn chuû nghóa hoaøn caàu hoùa, caùc vò beà treân ñaõ xin loãi vì caùch naøo ñoù chính hoï cuõng döï phaàn trong nhöõng theá löïc huûy haïi noùi treân. Veà ñieåm naøy, tuyeân ngoân ghi nhö sau: "Chuùng toâi xin Thieân Chuùa ban ôn tha thöù qua vieäc chuùng toâi chaïy ñuoåi theo söï thaønh coâng, ñoàng thôøi laïi coù taâm thöùc töï maõn tröôùc nhöõng hoaït ñoäng troâi chaûy cuûa nhaø doøng, thay vì laøm nhöõng coâng taùc theo yù Chuùa vaø phuïc vuï cho lôïi ích chung cuûa moïi ngöôøi". Sau cuøng, caùc vò beà treân cam keát seõ ñeà ra moät chöông trình huaán luyeän môùi trong caùc doøng tu cuûa mình. Caùc chöông trình naøy phaûi ñöôïc döïa treân boái caûnh cuûa ñôøi soáng ñòa phöông vaø keát hôïp vôùi ñöùc tin, caàu nguyeän, thöøa taùc vuï vaø ñôøi soáng coäng ñoaøn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page