Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh - Moät Leänh Môùi Caùc Con Haõy Yeâu Thöông Nhau
Mua Quanh Nam

Ga 13, 31-35: Khi Giuña ra khoûi phoøng tieäc, Chuùa Gieâsu lieàn phaùn: "Baây giôø Con Ngöôøi ñöôïc vinh hieån vaø Thieân Chuùa ñöôïc vinh hieån nôi Ngöôøi. Neáu Thieân Chuùa ñöôïc vinh hieån nôi Ngöôøi, thì Thieân Chuùa laïi cho Ngöôøi ñöôïc vinh hieån nôi chính mình, vaø Thieân Chuùa seõ cho Ngöôøi ñöôïc vinh hieån. "Caùc con yeâu quyù, Thaày chæ coøn ôû vôùi caùc con moät ít nöõa thoâi. Thaày ban cho caùc con ñieàu raên môùi, laø caùc con haõy yeâu thöông nhau. Nhö Thaày ñaõ yeâu thöông caùc con, thì caùc con cuõng haõy yeâu thöông nhau. Caên cöù vaøo ñieàu naøy maø moïi ngöôøi nhaän bieát caùc con laø moân ñeä cuûa Thaày, laø neáu caùc con yeâu thöông nhau"... Khung caûnh tieäc ly cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay cho chuùng ta coù caûm töôûng phuïng vuï muoán chuaån bò leã Chuùa leân trôøi saép tôùi. Vaø baøi saùch Coâng vuï ñöôïc choïn ñeå aên yù vôùi baøi Tin Möøng cuõng noùi veà vieäc caùc toâng ñoà töø giaõ caùc giaùo ñoaøn. Nhöng trong Kitoâ giaùo, tin töôûng vaø bình an traøn ngaäp caû nhöõng tröôøng hôïp nhö theá. Nhöõng cuoäc ra ñi keå trong caùc baøi Kinh Thaùnh kia coøn höùa heïn vaø baûo ñaûm moät söï soáng môùi trong töông lai maø baøi saùch Khaûi Huyeàn hoâm nay ñaõ môû ra cho chuùng ta thaáy. Neáu ñöôïc pheùp trình baøy laïi moät caùch ñôn giaûn, giaùo huaán cuûa Lôøi Chuùa trong thaùnh leã naøy, chuùng ta coù theå noùi: Khi ra ñi, Chuùa ñaõ ñeå laïi moät leänh môùi. Caùc toâng ñoà ñaõ thi haønh. Moät vieãn töôûng veà töông lai ñang môû ra tröôùc maét moïi ngöôøi. Töùc laø chuùng ta seõ laàn löôït suy nieäm baøi Tin Möøng roài baøi saùch Coâng vuï vaø sau cuøng ñeán baøi Khaûi Huyeàn. Baøi Tin Möøng ngaén, nhöng khoâng deã. Noù coù hai phaàn roõ reät, töï nhaän laø lôøi cuûa Chuùa noùi vôùi moân ñeä trong böõa tieäc ly sau khi Giuña ñaõ boû baøn aên ra ngoaøi. Chuùng ta coøn nhôù hoâm aáy Chuùa toå chöùc moät böõa töø giaõ caùc moân ñeä tröôùc khi Ngöôøi ra ñi chòu cheát. Theo taùc giaû Gioan, trong böõa aên bieät ly aáy, Chuùa ñaõ röûa chaân cho moân ñeä; vaø baùo cho hoï bieát moät ngöôøi trong boïn hoï seõ noäp Ngöôøi. Laäp töùc hoï xoân xao baøn taùn: ai laø keû phaûn phuùc aáy? Vaø ngöôøi naøo cuõng hoûi Thaày: "Coù phaûi con khoâng?" Giuña Iscarioát cuõng hoûi. Ngöôøi traû lôøi: "Phaûi!" Nhöng khoâng moân ñeä naøo nghe thaáy. Sau ñoù, Ngöôøi baûo y: "ñònh laøm gì thì laøm ñi". Theá laø y ñöùng daäy, ra khoûi baøn aên. Taùc giaû Gioan vieát raèng: Baáy giôø trôøi toái. Trôøi toái ôû beân ngoaøi phoøng aên vaø ôû trong loøng Giuña ñang lao mình ñi trong boùng toái... chöù ôû trong phoøng tieäc aùnh ñeøn vaãn laøm saùng caùc khuoân maët. Vaø chính luùc aáy, theo lôøi Gioan keå, Chuùa Gieâsu ñaõ tuyeân boá: Baây giôø Con Ngöôøi ñaõ ñöôïc toân vinh... Ñoïc voäi, chuùng ta coù theå nghó Ngöôøi noùi nhö vaäy ñeå dieãn taû moät söï nheï nhoõm cuûa taâm hoàn sau khi teân phaûn boäi ra ñi khuaát maét. Nhöng ñoïc laïi chuùng ta khoâng thaáy nhö theá. Chuùng ta cuõng coù theå nghó, vôùi nhöõng lôøi kia Chuùa Gieâsu muoán noùi vôùi caùc moân ñeä veà vinh quang thaùnh giaù maø Ngöôøi saép ñöôïc vì teân phaûn phuùc ñaõ ñi laøm vieäc cuûa y. Ngöôøi coù theå thaáy tröôùc vinh quang aáy ñaõ ñeán roài, vì thaät ra ñoái vôùi Ngöôøi maàu nhieäm thaùnh giaù laø moät söï ñaõ roài vaø Ngöôøi ñaõ chaáp nhaän hoaøn toaøn khi khai maïc "giôø" cuûa Ngöôøi ñaõ ñeán vôùi baøn tieäc hoâm nay. Nhöng taïi sao sau ñoù Ngöôøi laïi baûo vinh quang aáy seõ ñeán vaø Chuùa Cha seõ toân vinh Ngöôøi? Khoù khaên naøy ñaõ khieán caùc hoïc giaû ñöa ra moät giaû thieát maø chaéc chuùng ta phaûi coi laø thaät......................................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Chuùa Gieâsu yeâu caàu chuùng ta yeâu thöông nhau vôùi tình yeâu cuûa Ngaøi
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán Hieäp Hoäi baùo chí nöôùc ngoaøi ôû Italia
Ñöùc Thaùnh Cha khích leä Tu ñoaøn thöøa sai Phi Chaâu veà tinh thaàn gia ñình
Coâng boá chuû ñeà cho Hoäi nghò Gia ñình Theá giôùi taïi Roâma vaøo naêm 2021
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi taêng cöôøng coäng taùc giöõa Do thaùi vaø Coâng Giaùo
Thoáng ñoác Kay Ivey ban haønh luaät caám phaù thai trieät ñeå taïi Alabama
Kyû luïc phi thöôøng Chaàu Mình Thaùnh Chuùa lieân tuïc ngaøy ñeâm hôn 141 naêm sau pheùp laï taïi Wisconsin
Giaùo hoäi Pakistan daán thaân choáng hoân nhaân giaû giöõa ñaøn oâng Trung Quoác vaø phuï nöõ Pakistan
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán 300 sö huynh La San
Jesumiel Barra ngöôøi thay ñoåi cuoäc ñôøi treû em ngheøo khoå AÁn Ñoä
Xem laïi vieäc haùt Tung Hoâ Tin Möøng vaø Ca Tieán Leã
Phoûng vaán cha Toâma Vuõ Quang Trung veà Uyû ban Tu só tröïc thuoäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam
Giaùo ñieåm Thaùnh Phaoloâ Giaùo Phaän Myõ Tho Haït gioáng Tin Möøng trieån nôû
Duø söï aùc hieän dieän khaép nôi Chuùa Gieâsu luoân ñöùng veà phía chuùng ta
Ñöùc Thaùnh Cha môøi goïi caùc Giaùm Muïc Myõ la tinh ñaùp laïi caùc thaùch ñoá
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ trong thaùnh leã truyeàn chöùc linh muïc cho 19 tieán chöùc
Thaùng 5 haønh höông Ñöùc Meï Taøpao Ngaøy haønh höông daønh cho giôùi Hieàn Maãu
Ñöùc Thaùnh Cha cho pheùp haønh höông chính thöùc taïi Meã Du
Ñöùc Thaùnh Cha môøi caùc nhaø kinh teá vaø doanh nhaân treû ñeán Assisi
Söù ñieäp göûi caùc Phaät töû nhaân Ñaïi leã VESAK 2019 PL 2563
Vesak 2019 Söù ñieäp cuûa Ñöùc Toång Giaùm muïc Marek Zalewski
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ truyeàn chöùc 19 taân linh muïc
Ñöùc Thaùnh Cha môøi goïi caùc tín höõu laéng nghe vaø thaân maät vôùi Chuùa Gieâsu Muïc Töû Nhaân Laønh
UÛy Ban Thaùnh Nhaïc Hoäi thaûo toaøn quoác laàn thöù 44
Caùc nhaän ñònh veà Töï Saéc Caùc con laø aùnh saùng theá gian cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh Thaày Ban Bình An Cho Caùc Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh Thaùnh Linh Daïy Doã Caùc Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh Moät Meänh Leänh Môùi Caùc Con Haõy Yeâu Thöông Nhau
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh Höùa Choã Cho Moân Ñeä
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh Thaày Seõ Trôû Laïi Vôùi Chuùng Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh Cuûng Coá Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh Tin Con Laø Tin Cha
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh Ta Vaø Cha Laø Moät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh Ta Laø Cöûa Ñoaøn Chieân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 4 Muøa Phuïc Sinh Caùnh Ñoàng Truyeàn Giaùo Baùt Ngaùt Cho Ñeán Muùt Cuøng Traùi Ñaát
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Xaùc Tín Nieàm Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Löông Thöïc Linh Hoàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Sunday, May 19, 2019 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: