Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân - Ñöùc Gieâsu Kitoâ Toû Mình Trong Tieäc Cöôùi Cana
Mua Quanh Nam

Ga 2, 1-12: Khi aáy, coù tieäc cöôùi taïi Cana xöù Galileâa. Vaø coù meï cuûa Chuùa Gieâsu ôû ñoù. Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä Ngöôøi cuõng ñöôïc môøi döï tieäc cöôùi. Vaø boãng thieáu röôïu, meï Chuùa Gieâsu noùi vôùi Ngöôøi: "Hoï heát röôïu roài". Chuùa Gieâsu noùi vôùi meï: "Hôõi baø, Con vôùi baø coù can chi ñaâu, giôø Con chöa ñeán". Meï Ngöôøi noùi vôùi nhöõng ngöôøi giuùp vieäc: "Heã Ngöôøi baûo gì, thì phaûi laøm theo". ÔÛ ñoù coù saùu chum ñaù, duøng vaøo vieäc thanh taåy cuûa ngöôøi Do-thaùi, moãi chum ñöïng ñöôïc hai hoaëc ba thuøng nöôùc. Chuùa Gieâsu baûo hoï: "Haõy ñoå nöôùc ñaày caùc chum". Hoï ñoå ñaày tôùi mieäng. Vaø Chuùa Gieâsu baûo hoï: "Baây giôø haõy muùc ñem cho ngöôøi quaûn tieäc!" Vaø hoï ñaõ ñem ñi. Khi ngöôøi quaûn tieäc neám thöû nöôùc ñaõ hoaù thaønh röôïu, oâng khoâng bieát töï ñaâu ra, nhöng nhöõng ngöôøi giuùp vieäc ñaõ muùc nöôùc thì bieát, oâng môùi goïi taân lang maø noùi: "Ai cuõng ñem röôïu ngon ra tröôùc, khi khaùch ngaø ngaø thì môùi ñem röôïu xoaøng hôn. Coøn oâng, oâng laïi giöõ röôïu ngon tôùi giôø naøy". Chuùa Gieâsu ñaõ laøm pheùp laï ñaàu tieân naøy taïi Cana xöù Galileâa, vaø ñaõ toû vinh quang Ngöôøi vaø caùc moân ñeä Ngöôøi tin Ngöôøi. Sau ñoù Ngöôøi xuoáng Capharnaum laøm moät vôùi meï Ngöôøi, anh em (Ngöôøi) vaø moân ñeä cuûa Ngöôøi, nhöng caùc Ngaøi chæ löu laïi ôû ñoù ít ngaøy thoâi... Sau leã Hieån linh noùi leân maàu nhieäm Ñöùc Gieâsu toû mình cho chö daân, phuïng vuï baét ñaàu muøa Thöôøng nieân. Vaø nhöõng Chuùa nhaät môû ñaàu trong muøa naøy seõ thuaät laïi nhöõng coâng vieäc ñaàu tieân maø Ñöùc Gieâsu laøm ñeå xaây döïng Nöôùc Trôøi trong keá hoaïch ñaõ khieán Ngöôøi nhaäp theå giaùng sinh cöùu ñôøi. Ñoù laø nhöõng vieäc ñaõ töøng ñöôïc Cöïu Öôùc loan baùo vaø höùa heïn. Ñöùc Gieâsu ñaõ thöïc hieän khi Ngöôøi ra ñi giaûng ñaïo, nhöng vôùi muïc ñích nhöõng vieäc aáy coøn keùo daøi aûnh höôûng cöùu ñoä cho ñeán taän cuøng lòch söû. Nhö vaäy, caùc vieäc Ñöùc Gieâsu ñaõ laøm ñang coøn coù lieân heä ñeán chuùng ta; khieán chuùng ta phaûi ñeå taâm quan saùt vaø tìm hieåu. Chuùng ta coù theå cöù theo thöù töï thôøi gian: ñoïc laïi nhöõng lôøi loan baùo cuûa Cöïu Öôùc veà yù chæ cöùu ñoä cuûa Chuùa; roài xem Ngöôøi thöïc hieän theá naøo qua haønh ñoäng cuûa Ñöùc Gieâsu nhöng nhaát laø caàn xem nhöõng haønh ñoäng naøy ñeå laïi aûnh höôûng cöùu ñoä theá naøo trong cuoäc ñôøi hieän nay cuûa chuùng ta. Baøi saùch Isaia hoâm nay laø moät lôøi tieân tri raát an uûi. Khoù coù theå xaùc ñònh Chuùa ñaõ tuyeân boá nhöõng lôøi höùa naøy vaøo luùc naøo. Tieân thieân, ngöôøi ta coù theå baûo ñaây laø nhöõng lôøi an uûi Israen khi hoï ñang löu ñaøy. Hoï thaáy mình ñaõ bò boû rôi. Vì thöïc ra coøn gì coù theå goïi laø daân Chuùa? Ñaát nöôùc bò ngoaïi bang xaâm chieám, Ñeàn thôø cuõng chaúng coøn; maø caùc phaàn töû öu tuù trong daân cuõng ñaõ bò phaùt löu sang taän Babylonia. ÔÛ ñaây, ngöôøi ta chæ thaáy söùc maïnh cuûa ñeá quoác. Vaø taø giaùo ôû nhöõng nôi naøy thònh ñaït voâ cuøng. Laøm sao Israen coù theå hoài sinh ñöôïc? Vaø Chuùa cuûa Abraham, Isaac vaø Giacob chaéc chaúng mong gì coù laïi ñöôïc moät ngoâi ñeàn thôø sôû dó coi ñöôïc. Ngaøi ñaõ boû Israen roài, vì chính hoï ñaõ chaúng chòu quay maët veà laïi vôùi Ngöôøi. Löu ñaøy laø moà choân moïi lôøi giao öôùc.............................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ban nhaïc rock The Sun vôùi tinh thaàn Kitoâ trình dieãn taïi Panama
Töï saéc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ giaûi taùn UÛy ban Giaùo hoaøng Ecclesia Dei
Ñöùc Thaùnh Cha baõi boû UÛy ban Ecclesia Dei vaø nhaäp vaøo Boä giaùo lyù ñöùc tin
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Phaùi ñoaøn ñaïi keát Kitoâ Phaàn Lan
Ñöùc Thaùnh Cha göûi söù ñieäp Video cho caùc baïn treû thoå daân taïi Panama
Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Panama ñöôïc ñaët döôùi söï baûo trôï cuûa caùc thaùnh Myõ chaâu Latinh
Laàn ñaàu tieân Ñöùc Thaùnh Cha giaûi toäi cho caùc tuø nhaân treû trong kyø Ñaïi Hoäi Giôùi Treû
Söï ra ñôøi cuûa Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû
Caùc chính trò gia treû Coâng giaùo chaâu Myõ Latinh tham döï khoùa ñaøo taïo taïi Vatican
Ñöùc Thaùnh Cha chuû söï Kinh Chieàu caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát caùc Kitoâ höõu
Tuoåi treû laø töông lai Giaùo Hoäi
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ seõ thaùnh hieán baøn thôø nhaø thôø chính toøa Panama
Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Colombia leân aùn vuï khuûng boá taïi tröôøng caûnh saùt
Coâng Giaùo Nga khoâng xen mình vaøo noäi boä Chính Thoáng
Haøng chuïc thaùnh ñöôøng taïi Anh quoác bò doïa ñaùnh bom
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ gaëp caùc nhaân vieân caûnh saùt Italia caïnh Vatican
Ñöùc Thaùnh Cha chia buoàn vôùi caùc naïn nhaân taïi Nairobi
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ khuyeán khích hai mieàn Nam Baéc Trieàu Tieân tieáp tuïc ñoái thoaïi
Caritas Senegal chaâu Phi vaø caùc dòch vuï hoå trôï ngöôøi di cö
Caùc gia ñình truyeàn giaùo loan Tin möøng cho thoå daân Paraguay
Hôn 4 ngaøn Kitoâ höõu bò saùt haïi trong moät naêm
Toaø thaùnh coâng boá chi tieát veà Hoäi nghò baûo veä treû vò thaønh nieân
Taàm quan troïng cuûa Ngaøy Giôùi Treû Theá Giôùi
Lôøi Chuùa khoâng phaûi laø moät thöù yù thöùc heä nhöng laø söï soáng giuùp ta taêng tröôûng
Caùc tröôøng Kitoâ taïi Thaùnh Ñòa bò kyø thò


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân Linh Hoàn Cuûa Leà Luaät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân Coát Loõi Cuûa Ñaïo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôùng Nieân Ñöùc Gieâsu Kitoâ Toû Mình Trong Tieäc Cöôùi Cana
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôùng Nieän
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân Keâu Goïi Ngöôøi Toäi Loãi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân Chöõa Ngöôøi Baát Toaïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân Chöõa Ngöôøi Phong Cuøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân Ñoäng Löïc Cuûa Vieäc Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân Ñaáng Coù Uy Quyeàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân Saùm Hoái Vaø Tin Vaøo Tin Möøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röøa Con Laø Con Chí AÙi Cuûa Ta
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Gieâsu Chòu Pheùp Röøa
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 12/01 thöù Baûy Sau Leã Hieån Linh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 12/01 thöù Baûy Sau Leã Hieån Linh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 11/01 thöù Saùu Sau Leã Hieån Linh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 11/01 thöù Saùu Sau Leã Hieån Linh


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Sunday, January 20, 2019 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: