Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Lang nghe Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Suy Niem Loi Chua
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân - Töø Mình Chuùa Ñeán Chuùng Ta
Mua Quanh Nam

Ga 6, 51-59: hi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng daân Do-thaùi raèng: "Ta laø baùnh haèng soáng töø trôøi xuoáng; ai aên baùnh naøy, thì seõ soáng ñôøi ñôøi. Vaø baùnh Ta seõ ban, chính laø thòt Ta, ñeå cho theá gian ñöôïc soáng". Vaäy ngöôøi Do-thaùi tranh luaän vôùi nhau raèng: "Laøm sao oâng naøy coù theå laáy thòt mình cho chuùng ta aên ñöôïc?" Baáy giôø Chuùa Gieâsu noùi vôùi hoï: "Thaät, Ta baûo thaät caùc ngöôi: Neáu caùc ngöôi khoâng aên thòt Con Ngöôøi vaø uoáng maùu Ngaøi, caùc ngöôi seõ khoâng coù söï soáng trong caùc ngöôi. Ai aên thòt Ta vaø uoáng maùu Ta thì coù söï soáng ñôøi ñôøi, vaø Ta, Ta seõ cho keû aáy soáng laïi ngaøy sau heát. Vì thòt Ta thaät laø cuûa aên, vaø maùu Ta thaät laø cuûa uoáng. Ai aên thòt Ta vaø uoáng maùu Ta, thì ôû trong Ta, vaø Ta ôû trong keû aáy. Cuõng nhö Cha laø Ñaáng haèng soáng ñaõ sai Ta, neân Ta soáng nhôø Cha, thì keû aên Ta, chính ngöôøi aáy cuõng seõ soáng nhôø Ta. Ñaây laø baùnh bôûi trôøi xuoáng, khoâng phaûi nhö cha oâng caùc ngöôi ñaõ aên manna vaø ñaõ cheát. Ai aên baùnh naøy thì seõ soáng ñôøi ñôøi"... Ngay töø ñaàu, coäng ñoaøn tín höõu ôû Yeârusalem ñaõ chuyeân caàn ñeán vieäc beû baùnh. Vaø töø ngaøy ñoù Giaùo Hoäi khoâng ngôùt cöû haønh leã teá taï ôn vaø hieäp thoâng trong Mình vaø Maùu Chuùa Kitoâ. Nhöng töø theá kyû thöù XI ngöôøi ta ñaõ chuù troïng nhieàu hôn ñeán khía caïnh hieän dieän cuûa Chuùa Kitoâ nôi hình baùnh. Töø ñoù ngöôøi ta khao khaùt ñöôïc chieâm ngaém Chuùa ngoaøi giôø thaùnh leã. Vaø moät nöõ tu ôû Lieøge, chaân phöôùc Julienne, ñöôïc nhieàu thò kieán thuùc giuïc xin Toøa Thaùnh laäp moät leã lôùn kính troïng theå Mình Maùu Thaùnh Chuùa. Baø ñöôïc thò kieán vaøo khoaûng nhöõng naêm 1208-1210; nhöng maõi ñeán 1317, töùc laø moät theá kyû sau, Giaùo hoäi môùi truyeàn moïi nôi phaûi toå chöùc leã naøy. Khi aáy nhieàu giaùo phaän ñaõ coù thoùi quen möøng raát lôùn. Ñaëc bieät, khôûi söï töø beân Ñöùc, ngöôøi ta toå chöùc kieäu Mình Thaùnh raát long troïng trong ngaøy aáy. Thoùi quen kieäu ra ngoaøi ñöôøng phoá coát ñeå ai ai cuõng ñöôïc chieâm ngöôõng vaø cuùng baùi; cuõng nhö ñeå toû ra vöông quyeàn cuûa Ñöùc Kitoâ, vaø ñeå cho ngöôøi Tin Laønh bieát Giaùo Hoäi Coâng giaùo tin thaät Chuùa hieän dieän trong Thaùnh Theå. Dó nhieân ñoù cuõng laø moät hình thöùc sinh hoaït cuûa giaùo xöù. Nhö vaäy khoâng phaûi moïi khía caïnh trong ngaøy leã hoâm nay ñeàu coù giaù trò nhö nhau vaø caàn phaûi duy trì taát caû. Ñaëc bieät vieäc chaàu Mình Thaùnh vaø kieäu Thaùnh Theå seõ raát thieáu soùt neáu khoâng ñöôïc suy nghó vaø gaén lieàn vôùi vieäc beû baùnh, töùc laø thaùnh leã taï ôn, laø cô sôû cuûa Phuïng vuï Thaùnh Theå. Vaø ñeå quyù troïng leã nghi cao caû naøy, phaûi döïa vaøo Lôøi Chuùa. Baøi saùch Thöù luaät hoâm nay khoâng tröïc tieáp noùi ñeán chuyeän Chuùa ban Manna nuoâi daân trong sa maïc. Muoán coù baøi töôøng thuaät tröïc tieáp, phaûi ñoïc trong saùch Xuaát haønh (chöông 16). Baáy giôø daân keâu traùch Moâseâ vaø Aharoân: Phaûi chi chuùng toâi cheát ñi bôûi tay Yaveâ trong ñaát Aicaäp, khi coøn ngoài beân nieâu thòt vaø ñöôïc aên baùnh thoûa thueâ! Thaät caùc oâng ñaõ ñem chuùng toâi ra sa maïc naøy ñeå laøm caû luõ cheát ñoùi ôû ñaây............................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Neân thaùnh laø moùn quaø lôùn kitoâ höõu coù theå trao taëng cho theá giôùi
Ñöùc Thöôïng phuï Rai seõ thaùnh hieán Libaêng vaø Trung Ñoâng cho Traùi tim Meï Maria
Caùc hoàng y taùc giaû cuûa Naêm ñieåm dubia hoaøi nghi laïi göûi thö cho Ñöùc Thaùnh Cha
Moùn quaø ñaëc bieät möøng sinh nhaät 60 Ñöùc Hoàng y Tagle
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxixoâ môøi goïi giôùi truyeàn thoâng loan baùo Tin Möøng bình an
Dieãn Vaên Cuûa Ñöùc Phanxicoâ khi vieáng moä Don Mazzolari ngaøy 20 thaùng 6 naêm 2017
Ñöùc Thaùnh Cha haønh höông vieáng moä 2 linh muïc Italia
Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc Giaùo hoäi Coâng giaùo Melkite Hy Laïp baàu Thöôïng phuï môùi
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ seõ vieáng thaêm Chileâ vaø Peru vaøo naêm 2018
Ñöùc Thaùnh Cha khai maïc Hoäi nghò keát thuùc naêm muïc vuï cuûa Giaùo Phaän Roma
Ñöùc Thaùnh Cha cöû haønh Leã Mình Thaùnh Chuùa
Sô Thekkekandathil giuùp ñôõ caùc phuï nöõ giai caáp dalit cuøng ñinh ôû AÁn ñoä
Thaùnh tích cuûa Thaùnh Gioan Bosco bò ñaùnh caép ñaõ ñöôïc tìm thaáy
Ñöùc giaùo hoaøng Phanxicoâ tieáp kieán Thuû töôùng Ñöùc Angela Merkel
Soáng Bí Tích Thaùnh Theå laø soáng Yeâu Thöông nhö Thaày Gieâsu ñaõ soáng
Noã löïc cuûa caùc Giaùo Hoäi Kitoâ Iraq
Ñaïi Hoäi Gia Ñình Giaùo Phaän Caàn Thô
Theá giôùi khoâng coù tình yeâu thöông laø moät hoaû nguïc
Toøa aùn chaâu AÂu ra phaùn quyeát taïm thôøi uûng hoä söï soáng cuûa beù Charlie
Moät baûn Kinh taïng Phaät giaùo coå seõ ñöôïc tröng baøy taïi Baûo taøng Vatican
Trôû thaønh muoái vaø aùnh saùng
Baøi Chia Seû Ñaïi Leã Thaùnh Antoân Padua Taïi Linh Ñòa Traïi Gaùo Giaùo Phaän Vinh
Ñoaøn haønh höông Kieäm Taân Xuaân Loäc haønh höông Ñöùc Meï La Vang thöôøng nieân
Hoäi traïi vui cho treû em khuyeát taät taïi xöù Taân Quy Cuû Chi
Coâng boá Söù Ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha nhaân Ngaøy Theá giôùi ngöôøi ngheøo


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Hai Tö Teá
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Kinh Laïy Cha
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Caùc Vieäc Ñaïo Ñöùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Yeâu Thöông Keû Thuø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Ñöøng Baùo Thuø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Leã Mình Maùu Thaùnh Chuùa
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Coù Thì Noùi Coù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Chôù Coù Ngoaïi Tình Ñöøng Ly Dò
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Söï Thaùnh Thieän Ñích Thöïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thoå Nhó Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Strasbourg
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2014

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Thursday, June 22, 2017 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: