Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân - Thieân Chuùa Cuûa Söï Soáng Laïi
Mua Quanh Nam

Lc 20,27-38: Khi aáy, coù maáy ngöôøi thuoäc phaùi Sañoác, laø nhöõng ngöôøi choái khoâng tin coù söï soáng laïi, ñeán gaàn Chuùa Gieâsu hoûi Ngöôøi raèng: "Thöa Thaày, Moâseâ ñaõ vieát cho chuùng toâi: Neáu ai coù moät ngöôøi anh cöôùi vôï, roài cheát ñi maø khoâng coù con, thì ngöôøi em phaûi cöôùi ngöôøi vôï goaù ñoù, ñeå cho anh mình coù keû noái gioøng. Vaäy coù baûy anh em: ngöôøi thöù nhaát cöôùi vôï roài cheát maø khoâng coù con. Ngöôøi keá tieáp cöôùi vôï goaù ñoù, roài cuõng cheát khoâng con. Ngöôøi thöù ba cuõng cöôùi ngöôøi vôï goaù ñoù. Vaø taát caû baûy ngöôøi ñeàu cöôùi nhö vaäy vaø ñeàu cheát maø khoâng ñeå laïi ngöôøi con naøo; sau cuøng ngöôøi thieáu phuï ñoù cuõng cheát. Vaäy ñeán ngaøy soáng laïi, ngöôøi ñaøn baø ñoù seõ laø vôï ai trong caùc ngöôøi aáy? vì taát caû baûy ngöôøi ñeàu laáy ngöôøi aáy laøm vôï". Chuùa Gieâsu traû lôøi hoï raèng: "Con caùi ñôøi naøy cöôùi vôï, laáy choàng, song nhöõng ai seõ xeùt ñaùng ñöôïc döï phaàn ñôøi sau vaø ñöôïc soáng laïi töø coõi cheát, thì seõ khoâng cöôùi vôï laáy choàng. Hoï seõ khoâng theå cheát nöõa: vì hoï gioáng nhö thieân thaàn. Hoï laø con caùi Thieân Chuùa: vì hoï laø con caùi cuûa söï soáng laïi. Veà vaán ñeà keû cheát soáng laïi, thì Moâseâ ñaõ cho bieát ñieàu aáy trong ñoaïn noùi veà Buïi gai, khi oâng goïi Chuùa laø Thieân Chuùa Abraham, Thieân Chuùa Isaac, vaø Thieân Chuùa Giacoùp. Nhöng Thieân Chuùa khoâng phaûi laø Thieân Chuùa cuûa keû cheát, maø laø cuûa keû soáng. Vì moïi ngöôøi ñeàu soáng cho Chuùa"... Caùc Chuùa nhaät cuoái naêm Phuïng vuï muoán höôùng suy nghó cuûa chuùng ta veà taän theá vaø ñôøi sau... Hoâm nay Lôøi Chuùa - nhaát laø trong baøi saùch Maccabeâ vaø baøi Tin Möøng - noùi vôùi chuùng ta veà vieäc soáng laïi sau naøy. Coøn baøi thö Phaoloâ khuyeân baûo chuùng ta moät vaøi coâng vieäc cuï theå phaûi laøm trong khi chôø ñôïi ngaøy Ñöùc Gieâsu Kitoâ trôû laïi. Ñaây laø nieàm tin ñaëc bieät cuûa ñaïo ta. Ngay trong Do Thaùi giaùo, ñieàu naøy cuõng khoâng ñöôïc roõ raøng. Coøn nôi nhöõng toân giaùo khaùc, ngöôøi ta saün saøng tin coù söï soáng ñôøi sau, nhöng khoâng heà nghe noùi seõ coù söï soáng laïi. Thaät vaäy, haàu heát caùc toân giaùo ñeàu nghó raèng cheát chöa phaûi laø heát. Con ngöôøi sau khi cheát ñöôïc ñöa sang moät theá giôùi khaùc hoaëc ñöôïc daãn ñeán moät choã khaùc ñeå tieáp tuïc soáng. Theá neân môùi coù caâu thaùc laø theå phaùch, coøn laø tinh anh. Töùc laø ngöôøi ta chæ cheát veà phaàn theå xaùc; nhöng phaàn linh thieâng nôi con ngöôøi seõ coøn maõi vaø soáng maõi, hoaëc ñeå höôûng haïnh phuùc neáu khi coøn soáng ngöôøi ta ñaõ aên ngay ôû laønh, hoaëc ñeå chòu phaït, neáu ngöôïc laïi ngöôøi ta ñaõ aên ôû ñoäc aùc. Chuùng ta khoâng caàn ñi saâu vaøo nhöõng quan nieäm naøy. Chuùng ta chæ caàn bieát chaúng coù toân giaùo naøo noùi ñeán vieäc con ngöôøi cheát ñi roài seõ soáng laïi nhö ñaïo chuùng ta daïy. Ngay caû ñaïo Do Thaùi cuõng khoâng döùt khoaùt veà ñieåm naøy. Cöù xem baøi Tin Möøng hoâm nay thì roõ. Phaùi Sañoác khoâng nhöõng khoâng tin maø coøn cheá nhaïo nhöõng ai tin vieäc xaùc thòt con ngöôøi sau naøy seõ soáng laïi. Ñieàu ñaùng ñeå yù laø phaùi Sañoác naøy goàm haàu heát haøng tö teá Do Thaùi... Vaäy thì caùc saùch Cöïu Öôùc khoâng daïy nieàm tin naøy sao? Chuùng ta khoâng theå traû lôøi ñôn sô ñöôïc, cöù chung maø noùi ngöôøi Do Thaùi vaãn tin coù ñôøi sau................................................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Truyeàn hình tröïc tieáp Thaùnh leã Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ taïi Bangkok Thaùi Lan
Caùc gia ñình laø giaùo hoäi taïi gia coâng trình soáng ñoäng cuûa Thieân Chuùa
Giaùo daân coáng hieán moâi tröôøng cho söï taêng tröôûng ñöùc tin
Ñöùc Thaùnh Cha göûi söù ñieäp video cho caùc leã sinh Phaùp vaø môøi tham döï haønh höông muøa heø
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi hoøa bình cho nöôùc Burkina Faso
Hoäi nghò baûo veä phaåm giaù treû em trong theá giôùi kyõ thuaät soá
Ñöùc toång giaùm muïc Jose Gomez ñöôïc baàu laøm Taân Chuû tòch Hoäi ñoàng giaùm muïc Hoa Kyø
Chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm muïc chaâu Myõ Latinh noùi Khaép khu vöïc cuûa chuùng toâi buøng noå xaõ hoäi chöa töøng coù
Caùc nöõ tu Thöøa sai Baùc aùi ôû AÁn Ñoä laïi bò caùo laø baùn treû em
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Australia hy voïng Toøa aùn Toái cao laøm saùng toû vuï Ñöùc Hoàng y Pell
Toaøn boä hoà sô phong chaân phöôùc cho chò Chiara Lubich göûi veà Vatican
Ñöùc Cha Nguyeãn Vaên Long toá giaùc thaûm traïng ngöôøi xin tò naïn
Ngaøy Toaø aùn Toái cao UÙc chaáp nhaän ñôn xin khaùng aùn cuûa Ñöùc Hoàng Y George Pell
Taûn maïn thaùng Möôøi Moät thaêm nghóa trang thaêm laïi chính mình
Thö göûi anh chò em giaùo chöùc Coâng giaùo nhaân ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam
Ma quyû phaù hoaïi vì ghen tò
Ñöùc Toång Giaùm Muïc Bernardito Auza taïi LHQ keâu goïi Khoâng chính trò hoùa trong vieän trôï nhaân ñaïo
Caùc Giaùm muïc Chile yeâu caàu aùp duïng luaät ñoái vôùi vieäc vi phaïm caùc nôi thôø phöôïng
Moät Giaùm muïc Myõ hieán tuûy cöùu soáng moät baø meï
Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Bolivia keâu goïi hoøa bình cho ñaát nöôùc
YÙ kieán khaùc nhau taïi Hoa Luïc veà chuyeán vieáng thaêm Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn cuûa Ñöùc Thaùnh Cha
Boä Truyeàn giaùo khen ngôïi Ñöùc Toång giaùm muïc vaø Giaùo phaän Guam
Lieân Hieäp Quoác Caàn 61 trieäu 500 ngaøn Myõ kim ñeå cöùu Nam Sudan
Hoäi nghò taïi Vatican veà phoøng ngöøa laïm duïng tính duïc treû em treân maïng
Ñöùc Hoàng y Becciu chuû söï leã taï ôn phong thaùnh Bartolomeo Fernandes


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Tín Thaùc Vaøo Thieân Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Thöïc Taïi Caùnh Chung
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Soáng Sung Maõn Giaây Phuùt Hieän Taïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Theå Hieän Cuûa Töï Do Thöïc Söï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Tinh Thaàn Phuïc Vuï Ñích Thöïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Soáng Laø Lieân Ñôùi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 32 Muøa Thöôøng Nieân Thieân Chuùa Cuûa Söï Soáng Laïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Söû Duïng Toát Tieàn Cuûa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Haønh Xöû Khoân Kheùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Con Chieân Laïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Thursday, November 14, 2019 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: