Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân - Ñöôïc Sai Ñi Truyeàn Giaùo
Mua Thuong Nien

Mc 6,7-13: Khi aáy, Chuùa Gieâsu goïi möôøi hai toâng ñoà vaø sai töøng hai ngöôøi ñi, Ngöôøi ban cho caùc oâng coù quyeàn treân caùc thaàn oâ ueá. Vaø Ngöôøi truyeàn caùc oâng ñi ñöôøng, ñöøng mang gì, ngoaøi caây gaäy, khoâng mang bò mang baùnh, khoâng mang tieàn trong tuùi, nhöng chaân ñi deùp, vaø ñöøng maëc hai aùo. Ngöôøi laïi baûo: "Ñeán ñaâu, caùc con vaøo nhaø naøo, thì ôû laïi ñoù cho ñeán khi ra ñi. Ai khoâng ñoùn tieáp caùc con, cuõng khoâng nghe lôøi caùc con, thì haõy ra khoûi ñoù, phuûi buïi chaân ñeå laøm chöùng toá caùo hoï". Caùc oâng ra ñi rao giaûng söï thoáng hoái. Caùc oâng tröø nhieàu quyû, xöùc daàu chöõa laønh nhieàu beänh nhaân... Nhöõng baøi Kinh Thaùnh vöøa nghe ñoïc cho pheùp chuùng ta goïi Chuùa Nhaät hoâm nay laø ôn goïi. Chuùng ta ñöôïc nghe noùi veà ôn goïi cuûa Amos, ôn goïi cuûa caùc toâng ñoà, ôn goïi cuûa heát thaûy Kitoâ höõu. Chuùng ta ñöøng töôûng chæ coù baøi thö Phaoloâ noùi veà ôn goïi Kitoâ höõu môùi tröïc tieáp lieân heä ñeán chuùng ta. Hai baøi Kinh Thaùnh kia, deã hieåu hôn, cuõng muoán giaùo huaán chuùng ta trong caùc söù maïng tieân tri, vöông ñeá vaø tö teá cuûa daân Chuùa. Chuùng ta haõy laàn löôït soi göông nhöõng ngöôøi ñaõ thi haønh caùc söù maïng naøy. Ñeå hieåu baøi saùch tieân tri Amos treân ñaây, chuùng ta caàn nhôù: thôøi aáy coù moät cuoäc phaân tranh ôû trong daân Chuùa. Möôøi chi hoï phía Baéc laøm thaønh nöôùc Israel; hai chi hoï phía Nam thaønh nöôùc Yuña. Yeârusalem trôû thaønh thuû phuû mieàn Nam; ñang khi Samaria daàn daàn trôû neân thuû phuû mieàn Baéc. Ñeå daân chuùng cuûa mình khoâng ñi laïi leã baùi nôi Ñeàn thôø Chuùa ôû Yeârusalem nöõa, caùc vua Israel laäp ra nôi thôø cuùng ôû Bethel. Haøng tö teá ôû ñoù ñöôïc chieáu coá ñaëc bieät ñeå leã nghi trôû neân huy hoaøng vaø saàm uaát haàu laán aùt vaø laøm queân sinh hoaït toân giaùo ôû Yeârusalem. Ñoù laø moät thöù chính trò nhaèm ñaøo saâu vaø cuûng coá vieäc chia caét ñaát ñai vaø ñôøi soáng cuûa moät daân ñaõ ñöôïc Chuùa choïn ñeå chuaån bò coâng vieäc taùi laäp söï hieäp thoâng maø toäi loãi ñaõ phaù vôõ. Thieân Chuùa khoâng laøm ngô tröôùc nhöõng möu ñoà nhö vaäy........................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Thôm thaûo moät taám loøng
Ñaøi Radio Maria ôû Nicaragua bò nhaø nöôùc ñoùng cöûa
Caritas Ñöùc pheâ bình chính phuû caét giaûm trôï giuùp nhaân ñaïo
Boä Giaùo lyù ñöùc tin ñang soaïn thaûo vaên kieän veà giaùo vuï vaø phuï nöõ
Ñöùc Thaùnh cha seõ phong chaân phöôùc trong chuyeán vieáng thaêm taïi Bæ
Ñöùc Thaùnh cha taùi keâu goïi ñöøng ñeå voõ khí maùy moùc quyeát ñònh thay con ngöôøi
Thaùnh Bieån Ñöùc vieän phuï
Môû aùn phong chaân phöôùc cho Ñöùc Hoàng y tieân khôûi cuûa Haøn Quoác
Thu nhaäp cuûa Coâng giaùo taïi Ñöùc giaûm suùt nhieàu
Beänh vieän Anh giaùo taïi Gaza bò Israel ñoùng cöûa
Ñöùc Söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Ucraina vieáng thaêm nhaø thöông bò Nga phaùo kích
Ñöùc Thaùnh cha ca ngôïi chöông trình Phuïc höng Thaùnh Theå toaøn quoác taïi Myõ
Phaåm giaù con ngöôøi
Coâng boá Taøi lieäu Laøm vieäc Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc thöù XVI
Giaùm muïc Ucraina cho bieát Soá ngöôøi töï töû taïi ñaây gia taêng
Phaûn öùng cuûa Toøa Thöôïng phuï Coâng giaùo ôû Jerusalem tröôùc cuoäc taán coâng cuûa Israel
Israel taán coâng tröôøng hoïc Coâng giaùo duy nhaát taïi Gaza
Ñöùc Thaùnh cha baøy toû ñau buoàn vì hai trung taâm y teá bò taán coâng
Ñöùc cha Krivitsky leân aùn vuï Nga phoùng teân löûa vaøo beänh vieän nhi ñoàng ôû Kiev
Xöùng ñaùng laø con ngöôøi
Ñöùc Cha Pheâroâ Nguyeãn Soaïn nguyeân Giaùm muïc Giaùo phaän Qui Nhôn qua ñôøi
Toång Giaùo phaän Malta daønh ngoâi nhaø hai möôi laêm trieäu Euro ñeå giuùp treû em khuyeát taät
Naêm möôi ngaøn leã sinh quoác teá seõ haønh höông veà Roma
Keát thuùc cuoäc hoïp maët caùc tuyeân uùy quaân ñoäi theá giôùi
Ba möôi ngaøn tín höõu haønh höông taïi Ñeàn thaùnh Velehrad cuûa Tieäp Khaéc


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân Ñöôïc Sai Ñi Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Ñöøng Sôï Ngöôøi Ñôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Soá Phaän Cuûa Ngöôøi Kitoâ Höõu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm 11/07 Leã Thaùnh Bieån Ñöùc Vieän Phuï
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Chæ Thò Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Choïn Caùc Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Nhu Caàu Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Thieân Chuùa Yeâu Thöông Con Ngöôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 14 Muøa Thöôøng Nieân Kinh Nghieäm Cuûa Tieân Tri
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy 6/07 Leã Thaùnh Maria Goretti Ñoàng Trinh Töû Ñaïo
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân Thaùi Ñoä Döùt Khoaùt
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Taøi Lieäu Naêm Thaùnh 2025
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi kyø thöù XVI 2023 vaø 2024
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Marseille cuûa Phaùp Quoác
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Moâng Coå
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Giôùi Treû theá giôùi vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lisbon Boà Ñaøo Nha
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio

 

Taøi lieäu Naêm Thaùnh 2025

Nam Thanh 2025 Ngaøy 09 thaùng 05 naêm 2024, Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ coâng boá Toâng Saéc aán ñònh Naêm Thaùnh thöôøng leä 2025. Ngaøy Thöù Ba, 24 thaùng 12 naêm 2024 Ñöùc Thaùnh Cha môû Cöûa Thaùnh cuûa Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâro, töø ñoù baét ñaàu Naêm Thaùnh......


Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, July 12, 2024 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: