Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân - Haõy Canh Thöùc Vaø Tænh Taùo
Mua Quanh Nam

Mt 25, 14-30: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä duï ngoân naøy raèng: "Coù moät ngöôøi kia saép ñi xa, lieàn goïi caùc ñaày tôù ñeán maø giao phoù taøi saûn cuûa oâng. OÂng trao cho ngöôøi naøy naêm neùn baïc, ngöôøi kia hai neùn, ngöôøi khaùc nöõa moät neùn, tuyø theo khaû naêng cuûa moãi ngöôøi, ñoaïn oâng ra ñi. "Ngöôøi laõnh naêm neùn baïc, ra ñi vaø duøng tieàn aáy buoân baùn laøm lôïi ñöôïc naêm neùn khaùc. Ngöôøi laõnh hai neùn cuõng ñi laøm lôïi ñöôïc hai neùn khaùc. Coøn ngöôøi laõnh moät neùn, thì ñi ñaøo loã choân giaáu tieàn cuûa chuû mình. "Sau moät thôøi gian laâu daøi, oâng chuû caùc ñaày tôù aáy trôû veà vaø ñoøi hoï tính soå. Vaäy ngöôøi laõnh naêm neùn baïc ñeán, mang theo naêm neùn khaùc maø noùi raèng: "Thöa oâng, oâng trao cho toâi naêm neùn baïc, ñaây toâi laøm lôïi ñöôïc naêm neùn khaùc". OÂng chuû baûo ngöôøi aáy raèng: "Hôõi ñaày tôù toát laønh vaø trung tín, vì ngöôi ñaõ trung tín trong vieäc nhoû, ta seõ ñaët ngöôi laøm nhöõng vieäc lôùn, ngöôi haõy vaøo höôûng söï vui möøng cuûa chuû ngöôi". Ngöôøi ñaõ laõnh hai neùn baïc cuõng ñeán vaø noùi: "Thöa oâng, oâng ñaõ trao cho toâi hai neùn baïc; ñaây toâi ñaõ laøm lôïi ñöôïc hai neùn khaùc". OÂng chuû baûo ngöôøi aáy raèng: "Hôõi ñaày tôù toát laønh vaø trung tín, vì ngöôi ñaõ trung tín trong vieäc nhoû, ta seõ ñaët ngöôi laøm nhöõng vieäc lôùn, ngöôi haõy vaøo höôûng söï vui möøng cuûa chuû ngöôi". "Coøn ngöôøi laõnh moät neùn baïc ñeán vaø noùi: "Thöa oâng, toâi bieát oâng laø ngöôøi keo kieät, gaët nôi khoâng gieo vaø thu nôi oâng khoâng phaùt: neân toâi khieáp sôï (maø) ñi choân giaáu neùn baïc cuûa oâng döôùi ñaát. Ñaây cuûa oâng, xin traû laïi cho oâng". OÂng chuû traû lôøi ngöôøi aáy raèng: "Hôõi ñaày tôù hö thaân vaø bieáng nhaùc, ngöôøi ñaõ bieát ta gaët choã khoâng gieo, thu nôi khoâng phaùt: vaäy leõ ra ngöôøi phaûi giao baïc cuûa ta cho ngöôøi ñoåi tieàn, vaø khi ta trôû veà, ta seõ thu caû voán laãn lôøi. Bôûi theá, caùc ngöôi haõy laáy neùn baïc laïi maø trao cho ngöôøi coù möôøi neùn. Vì ngöôøi coù seõ cho theâm vaø seõ ñöôïc dö daät, coøn keû chaúng coù, thì vaät gì coi nhö cuûa noù, cuõng laáy ñi. Coøn teân ñaày tôù voâ duïng, caùc ngöôi haõy neùm noù ra ngoaøi vaøo nôi toái taêm, ôû ñoù seõ phaûi khoùc loùc nghieán raêng"... Chuùa nhaät naøy tieáp noái Chuùa nhaät tröôùc. Chuùng ta ñang soáng cuoái naêm Phuïng vuï. Hoäi Thaùnh höôùng chuùng ta veà ngaøy caùnh chung ñeå daïy chuùng ta bieát soáng cuoäc ñôøi hieän taïi. Nhöõng baøi ñoïc cuûa Chuùa nhaät tröôùc noùi raèng Chuùa seõ trôû laïi baát thaàn, neân chuùng ta phaûi saün saøng, töùc laø phaûi luoân luoân giöõ chaùy loøng meán Chuùa vaø tìm kieám Ngöôøi. Ñoù laø thaùi ñoä cuûa ngöôøi “khoân”. Nhöõng baøi ñoïc hoâm nay khai trieån chieàu höôùng aáy vaø môû ra tröôùc maét chuùng ta ñôøi soáng cuï theå haøng ngaøy cuûa nhöõng con ngöôøi khoân coù loøng meán Chuùa. Hoï khoâng thuï ñoäng ngoài yeân chôø ngaøy Chuùa ñeán, nhöng caàn maãn vaø ñaûm ñang, laøm vieäc sinh lôøi laõi vaø giuùp ích cho ñôøi................................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Giôùi thieäu Giaùo Hoäi vaø ñaát nöôùc Bangladesh
Chaúng bao laâu ngöôøi ta seõ khoâng coøn cöùu vaõn töông lai traùi ñaát ñöôïc nöõa
Nghóa trang Kitoâ giaùo ôû Yemen bò xaâm phaïm
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ boå nhieäm Toång töôøng trình vieân cho Thöôïng hoäi ñoàng Giaùm muïc 2018
Caûi toå Giaùo trieàu Roma theâm moät Phaân boä trong Phuû Quoác vuï khanh Toaø thaùnh
Söù Ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha göûi Bangladesh
Lieàu thuoác ñeå giaûi beänh choáng laïi Thieân Chuùa
Ngaøy caàu nguyeän cho ôn goïi chieâm nieäm Chia seû cuûa hai nöõ ñan só
Thaùnh tích thaùnh Gioan Phaoloâ II ñöôïc taëng cho Ngaøy Quoác teá Giôùi treû Panama
Ngaøy 25 thaùng Möôøi Hai laø ngaøy leã nghæ chính thöùc cuûa Ukraina
Ngaøy Theá giôùi Ngöôøi Ngheøo laàn thöù nhaát Ngöôøi ngheøo môû loái cho chuùng ta vaøo Nöôùc Trôøi
Ngöôøi ngheøo laø thoâng haønh vaøo cöûa Thieân Ñaøng cuûa chuùng ta
Giôùi thieäu Giaùo Hoäi vaø ñaát nöôùc Myanmar
Myanmar vaø Bangladesh mong gaëp Ñöùc Phanxicoâ
Laïy Chuùa xin ñöøng boû rôi con
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi giaûm cheânh leäch veà saên soùc söùc khoûe
Ñöùc nguyeân giaùo hoaøng Beâneâñictoâ XVI tieáp nhöõng ngöôøi ñoaït giaûi thöôûng Ratzinger 2017
Toøa Thaùnh coâng boá caùc chi tieát veà Giaùo Hoäi taïi Mieán Ñieän tröôùc theàm chuyeán toâng du cuûa Ñöùc Thaùnh Cha
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà vaên hoùa
Ñöùc Thaùnh Cha ca ngôïi gia saûn tinh thaàn cuûa Ñöùc Bieån Ñöùc 16
Hoäi thaûo Phaät giaùo Kitoâ giaùo laàn thöù 6 taïi Thaønh phoá Taân Ñaøi Baéc Ñaøi Loan
Caùo phoù Ñöùc oâng Phanxicoâ Borgia Traàn Vaên Khaû töø traàn taïi Saigoøn
Söù Ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha göûi Giaùo Hoäi vaø daân nöôùc Myanmar
Cuoäc soáng cuûa chuùng ta seõ coù keát thuùc Cheát laø gaëp gôõ vôùi Thieân Chuùa
Hoäi nghò thöôøng nieân Lieân hieäp Beà treân Thöôïng caáp Vieät Nam naêm 2017


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 24/11 Leã Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 24/11 Leã Caùc Thaùnh Töû Ñaïo Vieät Nam
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân Nôi Gaëp Gôõ Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân Giôø Chuùa Vieáng Thaêm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân Tænh Thöùc Chôø Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân Hoaùn Caûi Ñích Thöïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân Söï Muø Loøa Thieâng Lieâng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 33 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 33 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Canh Thöùc Vaø Tænh Taùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 33 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Tín Thaùc Vaøo Thieân Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Thöïc Taïi Caùnh Chung
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Soáng Sung Maõn Giaây Phuùt Hieän Taïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thoå Nhó Kyø

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, November 22, 2017 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: