Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 3 Muøa Thöôøng Nieân - Tin Vaøo Phuùc AÂm Vaø Soáng Phuùc AÂm
Mua Quanh Nam

Mc 1,14-20: Sau khi Gioan bò baét, Chuùa Gieâsu sang xöù Galileâa, rao giaûng Tin Möøng nöôùc Thieân Chuùa, Ngöôøi noùi: "Thôøi giôø ñaõ maõn vaø nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn ñeán; anh em haõy aên naên saùm hoái vaø tin vaøo Phuùc AÂm". Ñang luùc ñi doïc theo bôø bieån Galileâa, Ngöôøi thaáy Simon vaø em laø Anreâ ñang thaû löôùi xuoáng bieån, vì caùc oâng laø nhöõng ngöôøi ñaùnh caù. Chuùa Gieâsu baûo caùc oâng: "Haõy theo Ta, Ta seõ laøm cho caùc ngöôi trôû thaønh nhöõng keû chaøi löôùi ngöôøi". Laäp töùc caùc oâng boû löôùi theo Ngöôøi. Ñi xa hôn moät chuùt nöõa, Ngöôøi thaáy Giacoâbeâ con oâng Gieâbeâñeâ vaø em laø Gioan ñang xeáp löôùi trong thuyeàn, Ngöôøi lieàn goïi caùc oâng. Hai oâng boû cha laø Gieâbeâñeâ ôû laïi treân thuyeàn cuøng vôùi caùc ngöôøi laøm coâng, vaø ñi theo Ngöôøi... Ba baøi ñoïc Thaùnh Kinh hoâm nay coù theå höôùng suy nghó cuûa chuùng ta veà vieäc thoáng hoái toäi loãi vaø caûi taïo ñôøi soáng. Ñoù laø moät ñeà taøi quan troïng vaø phong phuù. Trong thaùnh leã naøy, chuùng ta chæ ñeå yù ñeán khía caïnh nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa goïi phaûi ñoåi môùi taâm hoàn vaø ñôøi soáng tö töôûng cuûa Chuùa nhaät tröôùc veà ôn goïi. Baøi Tin Möøng Marcoâ chuùng ta vöøa nghe noùi ñeán vieäc Chuùa Yeâsu goïi 4 toâng ñoà ñaàu tieân. Roõ raøng khoâng gioáng Tin Möøng Yoan ñaõ keå trong Chuùa nhaät tröôùc. Vì theá chuùng ta laïi caøng tin chaéc hôn: caùc taùc giaû ñaõ khoâng quay phim taïi choã. Vieäc Chuùa goïi caùc toâng ñoà ñaàu tieân ñaõ ñöôïc suy nghó laâu naêm tröôùc khi ñöôïc ñem vieát laïi thaønh vaên baûn. Vaø khi ñöôïc vieát ra, noù ñaõ mang naëng chaát thaàn hoïc. Caùi hay vaø caùi kheùo cuûa nhöõng baûn vaên naøy laø vaãn giöõ laïi ñöôïc cho caâu truyeän höông saéc môùi laï cuûa buoåi ñaàu. Ñoïc ñoaïn vaên Marcoâ hoâm nay, ai nghó ngay laø moät baûn vaên ñaõ thaàn hoïc hoùa nhöõng söï kieän xaûy ra trong thöïc teá? Ngöôïc laïi, chuùng ta coù caûm giaùc thaät söï nhö thaáy Ñöùc Yeâsu ñang ñi treân bôø bieån Galileâa vaø goïi caùc toâng ñoà. Nhöng ñoái vôùi thaùnh Marcoâ thì khaùc. Vaø coù leõ ñoái vôùi chuùng ta sau khi suy nghó cuõng vaäy. Ñöùc Yeâsu baáy giôø khoâng phaûi laø chính laø Ñöùc Yeâsu hoài môùi ra giaûng ñaïo ñaâu, nhöng laø Ñöùc Yeâsu ñaõ soáng laïi. Quaû vaäy, duø muoán duø khoâng, khi vieát Tin Möøng, Marcoâ ñaõ coù moät caùi nhìn ñöùc tin saâu saéc veà Ñaáng maø ngöôøi muoán rao giaûng laïi cho haäu theá. Con maét ngöôøi coù theå noùi, ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng tia saùng phuïc sinh ñeå nhìn vaøo Ñöùc Yeâsu, neân moïi neùt taû, moïi lôøi vaên trong saùch Tin Möøng cuûa ngöôøi ñeàu chan chöùa ñöùc tin vaø mang naëng chaát thaàn hoïc. Vì theá, khoâng phaûi voâ lyù maø Marcoâ ñaõ baét ñaàu baèng chöõ: “Sau khi Yoan bò baét”. OÂng laø vò tieàn hoâ cuûa Chuùa. Cuoäc töû naïn cuûa oâng baùo tröôùc vieäc Chuùa chòu cheát. Do ñoù vôùi nhöõng chöõ môû ñaàu nhö treân Marcoâ coù yù gôïi leân söï kieän “sau khi thuï naïn”, Chuùa Yeâsu ñaõ lui veà Galileâa. Ngöôøi baét ñaàu goïi laïi caùc toâng ñoà. Vaø nhö vaäy caâu truyeän Marcoâ keå baây giôø ñöôïc boïc trong maàu nhieäm Phuïc sinh. Tröôùc heát, chính Ñöùc Yeâsu baây giôø laø nhaø truyeàn giaùo lyù töôûng. Söù ñieäp cuûa Ngöôøi laø noäi dung caùc toâng ñoà phaûi truyeàn laïi. Ngöôøi giaûng ôû ñaát Galileâa (daân ngoaïi) ñeå Hoäi Thaùnh baét chöôùc Ngöôøi ñi laøm vieäc ôû caùc daân toäc. Ngöôøi noùi raèng thôøi buoåi ñaõ maõn vaø Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn beân! Haõy hoái caûi vaø tin vaøo Tin Möøng!....................................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha leân aùn caùc vuï ñaùnh bom töï saùt ôû Iraq vaø caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân
Cöïu giaùm ñoác ngaân haøng Vatican bò keát aùn gaàn 9 naêm tuø veà toäi röûa tieàn vaø tham oâ
Caùc giaùm muïc Anh yeâu caàu khoâng chaám döùt hoã trôï söï soáng cho beänh nhaân Ba Lan ñang hoân meâ
Cha Rodrigue Sanon maát tích ôû Burkina Faso ñöôïc tìm thaáy ñaõ cheát
Thaép Leân AÙnh Löûa Cuûa Loøng Quan Taâm
Naêm 2021 vì ñaïi dòch khoâng coù cuoäc tónh taâm Muøa Chay chung cuûa Giaùo trieàu
Caritas Venzuela trôï giuùp möôøi trieäu ngöôøi trong naêm 2020
Lo laéng veà tình traïng söùc khoûe cuûa Ñöùc hoàng y Norberto Rivera Carrera
Ñieän vaên Ñöùc Thaùnh cha chuùc möøng taân toång thoáng Myõ
Dôøi Tuaàn hieäp nhaát taïi Jerusalem ñeán leã Chuùa Thaùnh Thaàn
Tuyeân ngoân cuûa Ñöùc cha Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø veà leã nhaäm chöùc cuûa toång thoáng Biden
Ñöùc Thaùnh Cha taëng vaéc xin cho ngöôøi voâ gia cö
Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm thaønh vieân môùi cho Haøn laâm vieän Toøa Thaùnh veà Khoa hoïc Xaõ hoäi
Do ñaïi dòch Ñöùc Thaùnh Cha vaø giaùo trieàu Roma khoâng theå tham döï cuoäc tónh taâm chung haøng naêm
Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Hoa Kyø hy voïng toång thoáng Biden cuøng Giaùo hoäi giaûi quyeát naïn phaù thai
Ñöùc Thöôïng phuï Gieârusalem gaëp gôõ caùc quan chöùc caáp cao cuûa Jordan
Caritas Indonesia ñang cöùu trôï naïn nhaân ñoäng ñaát
Ñöùc Hoàng y Toång giaùm muïc Valencia baùn taùc phaåm ngheä thuaät giuùp daân ngheøo
Caùc linh muïc taïi Ñöùc ñoùng goùp 5 trieäu 300 ngaøn Euro giuùp vuøng Coâng giaùo thöa thôùt
Giuùp Ngöôøi Treû Bieát Laøm Chuû Caûm Xuùc
Giaùo hoäi taïi mieàn nam Phi chaâu baùo ñoäng vì virus bieán theå töø Nam Phi
Lieân Hieäp Quoác vaø Caritas giuùp daân tò naïn Rohingya
Möôøi moät giaùo phaän taïi Taây Ban Nha phaûn ñoái haïn cheá baát coâng
Söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ chæ coù theå ñaït ñöôïc nhôø aân suûng cuûa Chuùa
Toå chöùc Adveniat pheâ bình ñaøn aùp di daân taïi Guatemala


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Thöôøng Nieân Tin Vaøo Phuùc AÂm Vaø Soáng Phuùc AÂm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân Vai Troø Cuûa Gia Ñình
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân Giaùo Hoäi Laø Moät Maàu Nhieäm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân Hieåu Bieát Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân Phaûn ÖÙng Cuûa Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân Linh Hoàn Cuûa Leà Luaät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân Coát Loõi Cuûa Ñaïo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân Baûo Toaøn Ôn Goïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 1 Thöôøng Nieân Keâu Goïi Ngöôøi Toäi Loãi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 1 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 1 Thöôøng Nieân Chöõa Ngöôøi Baát Toaïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 1 Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, January 22, 2021 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: