Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân - Con Thuyeàn Ñöùc Tin Hoäi Thaùnh
Mua Quanh Nam

Mt 14,22-33: Khi daân chuùng ñaõ aên no, laäp töùc Chuùa Gieâsu giuïc moân ñeä trôû xuoáng thuyeàn maø qua bôø beân kia tröôùc, trong luùc Ngöôøi giaûi taùn daân chuùng. Giaûi taùn hoï xong, Ngöôøi leân nuùi caàu nguyeän moät mình. Ñeán chieàu, Ngöôøi vaãn ôû ñoù moät mình. Coøn thuyeàn thì ñaõ ra giöõa bieån, bò soùng ñaùnh chaäp chôøn vì ngöôïc gioù. Canh tö ñeâm toái, Ngöôøi ñi treân maët bieån maø ñeán vôùi caùc oâng. Thaáy Ngöôøi ñi treân maët bieån, caùc oâng hoaûng hoàn maø noùi raèng: "Ma kìa!", vaø caùc oâng sôï haõi keâu la lôùn tieáng. Laäp töùc, Chuùa Gieâsu noùi vôùi caùc oâng raèng: "Haõy yeân taâm. Thaày ñaây, ñöøng sôï!" Pheâroâ thöa laïi raèng: "Laïy Thaày, neáu quaû laø Thaày, thì xin truyeàn cho con ñi treân maët nöôùc maø ñeán cuøng Thaày". Chuùa phaùn: "Haõy ñeán!" Pheâroâ xuoáng khoûi thuyeàn, böôùc ñi treân maët nöôùc maø ñeán cuøng Chuùa Gieâsu. Khi thaáy gioù maïnh, oâng sôï haõi vaø saép chìm xuoáng neân la leân raèng: "Laïy Thaày, xin cöùu con!" Laäp töùc, Chuùa Gieâsu giô tay naém laáy oâng maø noùi: "Ngöôøi heøn tin, taïi sao maø nghi ngôø?" Khi caû hai ñaõ leân thuyeàn thì gioù lieàn yeân laëng. Nhöõng ngöôøi ôû trong thuyeàn ñeán laïy Ngöôøi maø raèng: "Thaät, Thaày laø Con Thieân Chuùa"... Lôøi Chuùa hoâm nay coù theå ñem laïi nhieàu suy tö phong phuù. Moãi baøi ñoïc laø moät bieån meânh moâng hay moät röøng baùt ngaùt: caøng suy laïi caøng thaáy roäng. Tieác thay, chuùng ta chæ coù theå cuøng nhau ñoïc löôùt qua vaø nhaët laáy moät vaøi tö töôûng noåi baät. Caùc maãu chuyeän veà EÂlya, Pheâroâ vaø Phaoloâ khi aáy coù theå gôïi leân cho chuùng ta moät soá neùt trong ñôøi soáng ñöùc tin. Chuùng ta coù theå nhìn thaáy caùc phaán ñaáu cuûa mình trong ñôøi soáng cuûa caùc ngaøi. Vaø nhö vaäy, Lôøi Chuùa hoâm nay seõ quyù giaù cho chuùng ta. OÂng sinh soáng vaøo khoaûng cuoái theá kyû IX tröôùc Coâng nguyeân. Coù theå noùi, oâng ñaõ khai maïc thôøi ñaïi caùc tieân tri lôùn trong Cöïu Öôùc. Khoâng ai bieát roõ doøng hoï cuûa oâng. Nhö Melkiseâdek, coù theå noùi oâng laø ngöôøi khoâng cha khoâng meï. Ñieàu khaùc thöôøng naøy, chöùng toû oâng laø ngöôøi xuaát chuùng neáu khoâng phaûi laø maàu nhieäm. Ngöôøi ta bieát roõ caùc coâng vieäc cuûa oâng vì caû trieàu ñình thôøi baáy giôø thöôøng phaûi baän taâm veà söï hieän dieän vaø lôøi oâng giaûng daïy. Noùi chung, taø giaùo baáy giôø ñang ôû theá maïnh. Vua vaø hoaøng haäu nuoâi döôõng töøng ngaøn tieân tri Baal. Daân chuùng töï nhieân cuõng muoán chaïy theo söï deã daõi, vì giöõ ñöôïc ñöôïc ñöùc tin chaân chính ñoøi phaûi phaán ñaáu cam go. Nhöng EÂlya khoâng sôï ñi ngöôïc laïi traøo löu. Moät mình oâng cöông quyeát beânh vöïc chính giaùo. Loøng nhieät thaønh baát khuaát aáy hieän ra roõ reät trong caâu chuyeän thaùch ñoá ôû treân nuùi Karmel. Toaøn daân taäp hoïp laïi ñeå xem Yaveâ hay Baal laø Chuùa thaät. Moät beân coù teá ñaøn cuûa gaàn 1,000 tieân tri taø giaùo. Vaø beân kia trô troïi moät mình EÂlya, oâng baûo beân hoï cöù ñaët cuûa leã leân vaø caàu khaån cho to cho khoûa ñeå xin Baal cho löûa trôøi xuoáng ñoát. Hoï tuïng kinh inh oûi töø sôùm tôùi chieàu, chaúng boû soùt moät vuõ khuùc toân giaùo hay moät nghi thöùc ma thuaät naøo. Keát quaû, Baal vaãn nhö nguû, nhö ngô vì quaû thaät noù chæ laø ngaãu töôïng do trí oùc thaáp keùm vaø noâ leä cuûa con ngöôøi baøy ra. Baáy giôø EÂlya môùi giô tay caàu nguyeän. Laäp töùc Yaveâ cho löûa xuoáng thieâu cuûa leã. Toaøn daân kính phuïc Yaveâ vaø toùm coå boïn tieân tri taø giaùo tröøng phaït naëng neà.............................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Traùi Tim Chieáu Saùng
Ñöùc Thaùnh cha ban pheùp Röûa toäi cho hai beù gaùi song sinh dính lieàn
Huûy boû cuoäc haønh höông Ñöùc Meï Moâng Trieäu taïi Banneux
Coâng giaùo Belarus toû ra raát deø daët vì söï thaéng cöû cuûa toång thoáng
Ñöùc Hoàng y Toppo toá giaùc thaûm traïng thoå daân
Hoaõn laïi moät naêm hoäi nghò theá giôùi Toâng ñoà loøng thöông xoùt
Thaùnh Clara Thaép saùng ngoïn ñeøn taâm hoàn ñeå chôø ñoùn Ñöùc Lang Quaân
Toå chöùc Misereor cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ñöùc baùo ñoäng thaûm traïng thoå daân
Ñöùc cha Piero Conti leân tieáng cho caùc thoå daân baûn xöù
Cuoäc gaëp gôõ caùc daân toäc taïi Rimini
Giaùm muïc thöøa sai Casaldaùliga taïi Brazil qua ñôøi
YÙ xem xeùt vieäc cho pheùp uoáng thuoác phaù thai maø khoâng caàn ñeán beänh vieän
Ñöùc Hoàng y Tagle truyeàn chöùc cho giaùm muïc thöù hai taïi Moâng Coå
Tình traïng söùc khoûe cuûa Ñöùc Bieån Ñöùc XVI khaù hôn
Thaùnh Laurensoâ Moät loøng vì Chuùa vì Giaùo hoäi vaø nhöõng ngöôøi ngheøo
Ñöùc Thaùnh Cha göûi söù ñieäp cho Doøng Phanxicoâ Heøn moïn Thaùnh Taâm
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha göûi Doøng Nöõ Phan Sinh Heøn Moïn Thaùnh Taâm
Linh muïc Giaùm ñoác chuûng vieän Romero bò saùt haïi
Caàu nguyeän ñaïi keát cho hoøa bình giöõa hai mieàn Trieàu Tieân
Toå chöùc Trôï giuùp Giaùo hoäi ñau khoå pheâ bình Pakistan
Boä caùc doøng tu xuaát baûn saùch veà söï kieân trì cuûa tu só
Söù ñieäp cuûa Boä Phaùt trieån nhaân Ngaøy Theá giôùi veà du lòch 2020
Thieân Chuùa khoâng bao giôø boû rôi Giaùo hoäi
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ vaø caùc Linh Muïc bí thö


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Vaán Ñeà Ly Dò
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Tha Thöù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Hieäp Thoâng Huynh Ñeä
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Tinh Thaàn Treû Thô
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 10/08 Leã Thaùnh Loârensoâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 10/08 Leã Thaùnh Loârensoâ
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Noäp Thueá Cho Ñeàn Thôø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät 19 Muøa Thöôøng Nieân Pheâroâ Ngöôøi Laùi Con Thuyeàn Ñöùc Tin Hoäi Thaùnh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 18 Muøa Thöôøng Nieân Ñöùc Tin Raát Caàn Thieát
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 18 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 18 Muøa Thöôøng Nieân Giaù Trò Cuûa Khoå Ñau
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 18 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 6/08 Leã Chuùa Gieâsu Hieån Dung
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 6/08 Leã Chuùa Gieâsu Hieån Dung


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, August 12, 2020 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: