Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân - Con Ngöôøi Ñeán Ñeå Haàu Haï
Mua Quanh Nam

Mc 10, 35-45: Khi aáy, Giacoâbeâ vaø Gioan con oâng Gieâbeâñeâ ñeán gaàn Chuùa Gieâsu vaø thöa Ngöôøi raèng: "Laïy Thaày, chuùng con muoán Thaày ban cho chuùng con ñieàu chuùng con saép xin Thaày". Ngöôøi hoûi: "Caùc con muoán Thaày laøm gì cho caùc con?" Caùc oâng thöa: "Xin cho chuùng con moät ngöôøi ngoài beân höõu, moät ngöôøi ngoài beân taû Thaày trong vinh quang cuûa Thaày". Chuùa Gieâsu baûo: "Caùc con khoâng bieát caùc con xin gì. Caùc con coù theå uoáng cheùn Thaày saép uoáng vaø chòu cuøng moät pheùp röûa Thaày saép chòu khoâng?" Caùc oâng ñaùp: "Thöa ñöôïc". Chuùa Gieâsu baûo: "Cheùn Thaày uoáng, caùc con cuõng seõ uoáng, vaø pheùp röûa Thaày saép chòu, caùc con cuõng seõ chòu. Coøn vieäc ngoài beân höõu hay beân taû Thaày, thì khoâng thuoäc quyeàn Thaày ban, nhöng laø daønh cho nhöõng ai ñaõ ñöôïc chæ ñònh".Möôøi moân ñeä kia nghe chuyeän ñoù lieàn böïc töùc vôùi Giacoâbeâ vaø Gioan. Chuùa Gieâsu goïi caùc oâng laïi gaàn maø baûo: "Caùc con bieát raèng nhöõng ngöôøi ñöôïc coi laø laõnh tuï caùc nöôùc, thì sai khieán daân chuùng nhö oâng chuû, vaø nhöõng ngöôøi laøm lôùn thì laáy uy quyeàn maø trò daân. Coøn caùc con khoâng nhö theá. Traùi laïi, ai trong caùc con muoán laøm lôùn, thì haõy töï laøm ñaày tôù anh em. Vaø ai muoán thaønh ngöôøi caàm ñaàu trong caùc con, thì haõy töï laøm noâ leä cho moïi ngöôøi. Vì chính Con Ngöôøi cuõng khoâng ñeán ñeå ñöôïc phuïc vuï, nhöng ñeå phuïc vuï vaø ban maïng soáng mình laøm giaù cöùu chuoäc cho nhieàu ngöôøi"... Nhöõng suy nieäm cuûa chuùng ta trong Chuùa nhaät tröôùc, hoâm nay laïi ñöôïc caùc baøi Kinh Thaùnh cuûng coá theâm. Baøi saùch Ysaia noùi veà Ngöôøi Toâi Tôù ñau khoå. Baøi Tin Möøng cho thaáy moân ñeä phaûi uoáng cheùn cay ñaéng vôùi Thaày mình. Vaø baøi thö Hipri moät laàn nöõa nhaéc ñeán yù nghóa cuoäc khoå naïn cuûa Ñöùc Kitoâ. Taát caû nhöõng yù töôûng naøy coù theå giuùp chuùng ta thi haønh moät khía caïnh cuûa nhieäm vuï truyeàn giaùo maø Hoäi Thaùnh muoán nhaéc nhôû chuùng ta trong ngaøy Chuùa nhaät hoâm nay. Vaäy chuùng ta haõy baét ñaàu suy nghó vôùi baøi Tin Möøng vì duø sao vaãn laø phaàn chuû yeáu cuûa Lôøi Chuùa trong moïi thaùnh leã. Hoâm aáy Ñöùc Yeâsu cuõng ñang ñi ñaøng vôùi caùc moân ñeä leân Yeârusalem. Thaùnh Marcoâ noùi raèng: Ngöôøi daãn ñaàu ñi tröôùc hoï. Vaø hoï thì kinh hoaøng theo sau moät caùch sôï haõi. Ngöôøi coøn noùi vôùi hoï veà nhöõng khoå ñau Ngöôøi saép phaûi chòu, nhöng ba ngaøy sau Ngöôøi seõ soáng laïi. Yacoâbeâ vaø Yoan laø hai anh em trong soá moân ñeä. Hoï khoâng löu yù ñeán nhöõng lôøi cuûa Ngöôøi, hay hoï chæ nhôù lôøi höùa phuïc sinh? Coù leõ hoï töôûng raèng cöùu theá laø vieäc rieâng cuûa Ngöôøi; Ngöôøi muoán ñi ñaøng naøo thì ñi; coøn hoï vaø ñoàng baïn chæ coù vieäc chôø ñôïi ngaøy vinh quang cuûa Ngöôøi. Theá neân hoï tieán laïi vôùi Ngöôøi vaø thöa moät caùch tính toaùn: Thöa Thaày, chuùng toâi öôùc chôù gì Thaày laøm cho chuùng toâi nhöõng ñieàu chuùng toâi xin Thaày........................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Giaùo hoäi Coâng giaùo thaêng tieán ñôøi soáng ngöôøi phuï nöõ Nuba
Haønh höông vôùi ngöôøi di cö vaø tò naïn
Thaùnh leã Khaùnh thaønh vaø Laøm pheùp töôïng Ñöùc Meï La Vang taïi Thaùnh ñòa
Chuùa Thaùnh Thaàn laø men cuûa Kitoâ höõu
Ñöùc Giaùo Hoaøng coù theå vieáng thaêm Baéc Haøn
Ñöùc Giaùo Hoaøng khoâng vieáng thaêm Ñaøi Loan
Thöïc haønh coâng lyù theo Tin Möøng cuûa thaåm phaùn Rosario Livatino
Thaùnh leã caàu nguyeän hoøa bình cho baùn ñaûo Trieàu Tieân
Ñöøng dính beùn vôùi tieàn baïc kieân taâm trong thöû thaùch vaø trong coâ ñoäc
Ñaøo taïo caùc nhaø laõnh ñaïo treû Theá giôùi kyõ thuaät soá Baàu khí baèng höõu Khoù khaên dieãn dòch
Ba Lan kyû nieäm 40 naêm Ñöùc Gioan Phaoloâ 2 ñaéc cöû Giaùo Hoaøng
Ñöùc Hoàng Y Parolin chuû leã caàu cho hoøa bình taïi Trieàu Tieân
Trung taâm ñaøo taïo ngheà cho phuï nöõ ôû Myanmar
Moät vuï phaïm thaùnh môùi taïi nghóa trang Coâng Giaùo ôû Beit Jamal
Ñöùc Thaùnh Cha khuyeân caùc chuûng sinh YÙ Tìm kieám söï thaät
Khoâng yeâu thöông laø böôùc ñaàu cuûa vieäc gieát ngöôøi
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha nhaân ngaøy Löông Thöïc theá giôùi
Sinh hoaït Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà giôùi treû ngaøy 16 thaùng 10 naêm 2018
Giaùo hoäi Coâng giaùo UÙc ñi ñaàu trong tuaàn leã choáng ngheøo ñoùi
Sô Daniela Kuzhiadyil ngöôøi mang Tin Möøng ñeán vuøng ngoaïi bieân
Giaùo hoäi UÙc tham gia Tuaàn leã choáng ngheøo ñoùi
Haõy coi chöøng nhöõng Kitoâ höõu cöùng nhaéc vaø luoân hoaøn haûo
Phuùc Trình Caùc Nhoùm Nhoû veà Phaàn II cuûa Taøi Lieäu Laøm Vieäc
40 naêm ngaøy Ñöùc Karol Wojtyla ñöôïc baàu laøm Giaùo hoaøng
Chính thoáng Nga ñoaïn giao vôùi Chính Thoáng Constantinople


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân Ñieàu Chænh Höôùng Ñi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät Leã Khaùnh Nhaät Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Leã Khaùnh Nhaät Truyeàn Giaùo
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 29 Muøa Thöôøng Nieân Con Ngöôøi Ñeán Ñeå Haàu Haï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 29 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Toäi Phaïm Ñeán Chuùa Thaùnh Thaàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Caùc Con Ñöøng Sôï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 18/10 Leã Thaùnh Luca
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 18/10 Leã Thaùnh Luca
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Doøng Maùu Cöùu Ñoä
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Kieän Toaøn Leà Luaät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Quan Taâm Ñeán Ñieàu Coát Yeáu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Daáu Laï Caû Theå
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 28 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Ñi Theo Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân Cöu Mang Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 27 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Saturday, October 20, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: