Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân - Ngöôøi Khieâm Nhöôøng Khoâng Tranh Laøm Lôùn
Mua Quanh Nam

Mc 9, 29-36: Khi aáy, Chuùa Gieâsu vaø caùc moân ñeä töø treân nuùi xuoáng, roài ñi ngang qua xöù Galileâa vaø Ngöôøi khoâng muoán cho ai bieát. Vì Ngöôøi daïy doã vaø baûo caùc oâng raèng: "Con Ngöôøi seõ bò noäp vaøo tay ngöôøi ta vaø hoï seõ gieát Ngöôøi. Khi ñaõ bò gieát, ngaøy thöù ba, Ngöôøi seõ soáng laïi". Nhöng caùc oâng khoâng hieåu lôøi ñoù vaø sôï khoâng daùm hoûi Ngöôøi. Caùc ngaøi tôùi Capharnaum. Khi ñaõ vaøo nhaø, Ngöôøi hoûi caùc oâng: "Doïc ñaøng caùc con tranh luaän gì theá?" Caùc oâng laøm thinh, vì doïc ñaøng caùc oâng tranh luaän xem ai laø ngöôøi lôùn nhaát. Baáy giôø Ngöôøi ngoài xuoáng, goïi möôøi hai oâng laïi vaø baûo caùc oâng raèng: "Ai muoán laøm lôùn nhaát, thì haõy töï laøm ngöôøi roát heát vaø laøm ñaày tôù moïi ngöôøi". Roài Ngöôøi ñem moät em beù laïi ñaët giöõa caùc oâng, oâm noù maø noùi vôùi caùc oâng raèng: "Ai ñoùn nhaän moät trong nhöõng treû nhoû nhö theá naøy vì danh Thaày, töùc laø ñoùn tieáp chính mình Thaày. Vaø ai ñoùn tieáp Thaày, thöïc ra khoâng phaûi ñoùn tieáp Thaày, nhöng laø ñoùn tieáp Ñaáng ñaõ sai Thaày"... Neáu Chuùa nhaät tröôùc laø Chuùa nhaät Ngöôøi Toâi Tôù, thì Chuùa nhaät hoâm nay coù theå goïi laø Chuùa nhaät Ngöôøi khieâm nhöôïng. Vaø noäi dung cuûa hai ngaøy cuõng gaàn gioáng nhau. Vì Ngöôøi Toâi Tôù thì phaûi khieâm nhöôøng vaø Ngöôøi khieâm nhöôøng thì phaûi trôû neân nhö Toâi Tôù. Hai quan nieäm toâi tôù vaø khieâm nhöôøng ñeàu choùi tai ngöôøi thôøi ñaïi ta, nhöng laø nhöõng thaùi ñoä caên baûn cuûa Kitoâ giaùo. Chính Ñöùc Kitoâ ñaõ haï mình xuoáng cho ñeán cheát vaø cheát treân thaäp giaù ñeå thöïc hieän moïi lôøi tieân tri veà Ngöôøi Toâi Tôù. Vaø Ngöôøi daïy ai muoán theo Ngöôøi cuõng phaûi vaùc laáy thaäp giaù cuûa mình maø böôùc theo... Theá neân, chuùng ta cuõng phaûi ñi vaøo con ñöôøng khieâm cung nhö nhöõng ngöôøi toâi tôù. Nhöng khieâm toán, hoaëc khieâm nhöôøng vaø khieâm cung theo giaùo huaán cuûa Chuùa laø gì? Ba baøi Kinh Thaùnh hoâm nay khoâng coù yù traû lôøi ñaày ñuû nhöng vaïch ra nhöõng phöông höôùng chính yeáu ñeå giuùp chuùng ta suy nieäm. Phaàn sau cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay nhö muoán ñaët ñieàu kieän tieân quyeát cho nhöõng ai muoán ñi vaøo con ñöôøng khieâm toán, cuõng laø chính con ñöôøng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ ñi ôû traàn gian naøy... Thaùnh Marcoâ keå: hoâm aáy Ñöùc Yeâsu ñang ñi vôùi caùc moân ñeä. Ngöôøi traùnh, khoâng muoán cho ai bieát Ngöôøi. Ngöôøi sôï ngöôøi ta noâ nöùc ñi theo Ngöôøi nhö chaïy theo moät ngöôøi lôùn. Hôn nöõa, ñang khi ñi ñöôøng Ngöôøi coøn noùi roõ cho moân ñeä bieát: Ngöôøi seõ bò noäp, bò gieát. Ngöôøi thì nhö vaäy vaø taâm hoàn Ngöôøi thì nhö theá. Nhöng caùc moân ñeä vaø ñaàu oùc hoï thì laïi khaùc haún. Hoï khoâng tìm hieåu lôøi Ngöôøi noùi veà thaùi ñoä vaø ñôøi soáng khieâm nhöôøng, nhöng laïi tranh bieän vôùi nhau xem ai laø ngöôøi lôùn nhaát............................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Söù Ñieäp Ñöùc Giaùo Hoaøng göûi nhaân daân 3 nöôùc vuøng Baltique
Ñöùc Giaùo Hoaøng coå voõ söï coäng taùc giöõa giaùo só vaø giaùo daân
Hoaït ñoäng daán thaân cho ngöôøi tò naïn cuûa Norbert Valley
Ñöùc Toång Giaùm muïc Seoul nhaän xeùt raèng Phi haït nhaân hoùa moät böôùc nhaûy voït cho hoøa bình
Söï döõ duøng nhöõng keû ñaïo ñöùc giaû Chuùa Gieâsu daïy tình yeâu thaät
Ñöùc Giaùo Hoaøng tieáp Hoäi nghò veà naïn baøi ngöôøi nöôùc ngoaøi
Ñöùc Giaùo Hoaøng tieáp Hieäp Hoäi baûo veä coâng nhaân taøn pheá
Ban chaáp haønh Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Myõ ñeà ra bieän phaùp choáng Giaùm Muïc laïm duïng
Dieãn ñaøn veà kyø thò chuûng toäc baøi ngoaïi
Toân kính cha meï Thöøa nhaän taàm quan troïng cuûa caùc ngaøi
Caùc giaùm muïc Hoa Kyø coâng boá caùc keá hoaïch môùi veà laïm duïng tình duïc
Söù ñieäp Video Ñöùc Giaùo Hoaøng göûi caùc tín höõu Coâng Giaùo Hispanic ôû Myõ
Choïn soáng giöõa nhöõng ngöôøi beù nhoû cuûa cha Don Luigi Carrescia
Tính haøi höôùc vaø söï thaùnh thieän theo Ñöùc Phanxicoâ trong Toâng huaán Gaudete et Exsultate
ÑHY Pheâroâ Nguyeãn Vaên Nhôn huaán ñöùc taïi Ñaïi Chuûng vieän Thaùnh Giuse Haø Noäi cô sôû Thaàn hoïc
AÁn Ñoä thu thaäp baèng chöùng veà caùc vò töû ñaïo Kandhamal
Ngöôøi muïc töû hieàn laønh caûm thöông vaø caàu nguyeän khi bò toá caùo
Coâng boá Toâng Hieán môùi veà Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc
Phaùt bieåu cuûa Ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh keâu goïi hoaøn toaøn caám voõ khí haït nhaân
Con ñöôøng haønh höông Seoul ñöôïc Vatican coâng nhaän
Coâng boá danh saùch tham döï vieân Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi 2018 veà giôùi treû
Nöõ tu Alphonsine Yanogo ngöôøi söûa chöõa moâtoâ vaø taâm hoàn
19 vò töû ñaïo Algeùrie seõ ñöôïc phong chaân phöôùc ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2018
Tin laø ñaët tình yeâu ôû trung taâm cuoäc soáng
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ thaêm nhaø cuûa chaân phöôùc Pino Puglisi


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân Ngöôøi Khieâm Nhöôøng Khoâng Tranh Laøm Lôùn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Duï Ngoân Ngöôøi Gieo Gioáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 21/09 Leã Thaùnh Mattheâu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 21/09 Leã Thaùnh Mattheâu
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Söï Bình Ñaúng Cuûa Phuï Nöõ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Loøng Saùm Hoái
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Thaùi Ñoä Thieáu Nhaát Quaùn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân YÙ Nghóa Cuûa Cuoäc Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Söùc Maïnh Cuûa Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân Ñöùc Tin Coù Vieäc Laøm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 15/09 Leã Ñöùc Meï Saàu Bi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 15/09 Leã Ñöùc Meï Saàu Bi
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 23 Muøa Thöôøng Nieân Caên Nhaø Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 23 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 14/09 Leã Suy Toân Thaùnh Giaù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 14/09 Leã Suy Toân Thaùnh Giaù


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, September 21, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: