Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân - Phaûi Kieân Taâm Caàu Nguyeän
Mua Quanh Nam

Lc 18,1-8: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä moät duï ngoân, daïy caùc oâng phaûi caàu nguyeän luoân, ñöøng ngaõ loøng, maø raèng: "Trong thaønh kia, coù moät vò thaåm phaùn khoâng kính sôï Thieân Chuùa, cuõng khoâng kieâng neå ngöôøi ta. Trong thaønh ñoù laïi coù moät baø goaù ñeán thöa oâng aáy raèng: 'Xin oâng minh oan cho toâi khoûi tay keû thuø'. Trong moät thôøi gian laâu daøi, oâng khoâng chòu, nhöng sau ñoù oâng nghó raèng: 'Maëc daàu ta khoâng kính sôï Thieân Chuùa, maø cuõng chaúng kính neå ngöôøi ta, nhöng vì baø goaù naøy cöù quaáy raày ta maõi, neân ta seõ xöû cho baø aáy, keûo baø aáy ñeán maõi laøm ta nhöùc oùc'". Roài Chuùa phaùn: "Caùc con haõy nghe lôøi vò thaåm phaùn baát löông noùi ñoù. Vaäy Thieân Chuùa laïi khoâng minh xöû cho nhöõng keû Ngöôøi tuyeån choïn, haèng keâu cöùu vôùi Ngöôøi ñeâm ngaøy, maø khoan giaõn vôùi hoï maõi sao? Thaày baûo caùc con, Chuùa seõ kíp giaûi oan cho hoï. Nhöng khi Con Ngöôøi ñeán, lieäu seõ coøn gaëp ñöôïc loøng tin treân maët ñaát nöõa chaêng?"... Caâu chuyeän Moâseâ caàu nguyeän treân nuùi, duï ngoân baø goùa van xin vò thaåm phaùn, hoái thuùc chuùng ta döïa vaøo Lôøi Chuùa hoâm nay ñeå tìm hieåu veà vieäc caàu nguyeän. Taïi sao phaûi caàu nguyeän? Phaûi caàu nguyeän theá naøo? Caàu nguyeän ñaõ ñuû chöa hay coøn phaûi haønh ñoäng nöõa? YÙ töôûng cuûa ba baøi Kinh Thaùnh ñoïc hoâm nay döôøng nhö muoán traû lôøi nhöõng caâu hoûi aáy. Chuùng ta laàn löôït tìm hieåu. Thaät ra, ñoïc xong baøi saùch Xuaát haønh chuùng ta phaán khôûi vaø nhaän ra giaù trò cuûa lôøi caàu nguyeän. Vaø thöôøng khi nhôù ñeán caâu chuyeän Moâseâ caàu nguyeän treân nuùi trong khi Gioâsua ñaùnh giaëc, ngöôøi ta vaãn ñeå yù khía caïnh hieäu naêng laï luøng cuûa vieäc caàu nguyeän. Khoâng coù Moâseâ caàu nguyeän, con caùi Israel ñaõ khoâng chieán thaéng. Vaø khi caùnh tay Moâseâ ruõ xuoáng laø luùc thaát baïi ngaû veà phía Israel. Tuy nhieân neáu chæ hieåu caâu chuyeän cuûa baøi saùch Xuaát haønh nhö vaäy, chuùng ta khoâng bieát ñaùnh giaù ñuùng möùc moät söï kieän raát yù nghóa trong lòch söû Daân Chuùa, vaø do ñoù trong ñôøi soáng ñaïo cuûa chính chuùng ta. Söï kieän naøy ñaõ ñöôïc ghi laïi trong Kinh Thaùnh, khoâng phaûi chæ vì laø moät bieán coá lòch söû, nhöng coù theå noùi, nhieàu hôn laø yù nghóa saâu xa cuûa noù. Tröôùc heát, chuùng ta haõy ghi laïi söï kieän. Con caùi Israel baáy giôø ñang treân ñöôøng töø Bieån Ñoû tieán ñeán ngoïn nuùi Sinai. Hoï ñaõ ra khoûi Ai Caäp nhôø caùnh tay uy duõng cuûa Thieân Chuùa. Nhöng haøo khí luùc ñaàu ñaõ daàn daàn suy giaûm vì caûnh hoang vu cuûa sa maïc, khí noùng cuûa caùt boûng, thieáu thoán veà cuûa aên vaø thöùc uoáng. Daân cöùng coå ñaõ baét ñaàu caøm raøm, than traùch Moâseâ: “Sao oâng khoâng ñeå chuùng toâi laïi beân Ai Caäp? ÔÛ ñoù coù thòt nöôùng haønh thôm. Coøn ôû choã hoang vu noùng boûng naøy, chuùng toâi seõ cheát ñoùi, cheát khaùt maát”. Nhöõng lôøi keâu chua chaùt aáy, gioïng ca voâ ôn boäi nghóa aáy, khoâng phaûi chæ laøm raàu loøng Moâseâ. Ngay chính Thieân Chuùa cuõng khoâng caàm noåi giaän döõ. Tuy nhieân loøng thöông xoùt vaãn troåi vöôït. Thieân Chuùa tieáp tuïc ban ôn cho ñoaøn ngöôøi keùm hieåu bieát aáy. Ngöôøi ban Manna vaø chim cuùt. Ngöôøi cho nöôùc chaûy ôû Massa vaø Meriba. Daân aên no vaø uoáng ñaõ. Nhöng ñoù vaãn laø Daân hay thay loøng ñoåi daï, deã queân aân nghóa vaø luoân saün saøng boäi phaûn. Nhöõng lôøi keâu ca phaøn naøn vaø traùch moùc tröôùc ñaây boäc loä moät taâm traïng nghi ngôø, thieáu tín nhieäm. Chaúng vaäy maø hoï ñaõ noùi vôùi nhau raèng: “Coù Giaveâ ôû giöõa chuùng ta hay khoâng”................................................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Söù maïng cuoäc ñôøi khoâng phaûi laø gaùnh naëng maø laø moät quaø taëng ñeå trao ban
Haõy caàu nguyeän cho caùc nhaø truyeàn giaùo
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong Thaùnh Leã Khaùnh nhaät truyeàn giaùo 2019
Leã phong chaân phöôùc cho cha Alfredo Cremonesi
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà vuøng Amazon Nhaän ñònh cuûa hai vò Hoàng Y khoâng thuoäc vuøng Amazon
Thoâng baùo cuûa Vaên phoøng Toøa Giaùm Muïc Phaùt Dieäm veà taân Toång Giaùm Muïc Saøigoøn
Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm taân Toång Giaùm muïc Toång Giaùo phaän Saøigoøn
Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm Ñöùc cha Giuse Nguyeãn Naêng laøm taân Toång Giaùm muïc Toång Giaùo phaän Saøigoøn
Toøa Toång Giaùm Muïc Saøigoøn thoâng baùo Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm Taân Toång Giaùm muïc Toång giaùo phaän Saøigoøn
Caùc nghò phuï ñi Ñaøng Thaùnh giaù ôû Roma
Nhaø xuaát baûn Vatican tham gia Hoäi chôï saùch Frankfurt
Choïn löïa phuïc vuï taïi nôi xa xoâi nhaát theá giôùi cuûa baùc só Tom Catena
Chuyeän daøi truyeàn chöùc linh muïc cho nhöõng ngöôøi coù gia ñình
Laàn ñaàu tieân coù linh muïc vaø giaùo daân tham döï Hoäi nghò caùc Giaùm muïc Phaùp
Tuaàn leã Veû ñeïp naêm 2019 taïi Grosseto Söùc maïnh cuûa lôøi noùi
Cuoäc hoïp baùo ngaøy 18 thaùng 10 naêm 2019 taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà vuøng Amazon
Ñöùc Thaùnh Cha gaëp moät nhoùm ngöôøi baûn ñòa Tin Möøng phaûi ñöôïc hoäi nhaäp vaên hoùa
Yvan Stern töø moät nhaø baùo moät ngöôøi say meâ laøm phim trôû thaønh tu só Doøng Tieåu ñeä Chuùa Gieâsu
Phuùt caàu nguyeän Xin ôn soáng hy voïng
Hôn 3 ngaøn 700 ngoân ngöõ vaãn ñang chôø baûn dòch Kinh Thaùnh
Caùc ñaûng phaùi Nicaragua laïi taán coâng Giaùo hoäi nöôùc naøy
Caritas Quoác teá tham gia choáng SIDA vaø caùc ñaïi dòch
Phieân hoïp toaøn theå thöù 13 cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Vuøng Amazon
Caùc trao ñoåi beân leà Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Amazon
AÙn phong chaân phöôùc cho chò Chiara Lubich ôû caáp giaùo phaän ñaõ keát thuùc


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân Ñöôøng Ñeán Vinh Quang
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân Tænh Thöùc Trong Phuïc Vuï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân Tænh Thöùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân Ñieàu Chænh Höôùng Ñi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 29 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 29 Muøa Thöôøng Nieân Phaûi Kieân Taâm Caàu Nguyeän
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 29 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Toäi Phaïm Ñeán Chuùa Thaùnh Thaàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 18/10 Leã Thaùnh Luca
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 18/10 Leã Thaùnh Luca
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Caùc ConÑöøng Sôï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Doøng Maùu Cöùu Ñoä
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân Kieän Toaøn Leà Luaät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 28 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Monday, October 21, 2019 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: