Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 26 Muøa Thöôøng Nieân - AÊn Naên Thoáng Hoái
Mua Quanh Nam

Mt 21,28-32: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc thöôïng teá vaø caùc kyø laõo trong daân raèng: "Caùc oâng nghó sao? Ngöôøi kia coù hai ngöôøi con. OÂng ñeán vôùi ñöùa con thöù nhaát vaø baûo: "Naøy con, hoâm nay con haõy ñi laøm vöôøn nho cho cha!" Noù thöa laïi raèng: "Con khoâng ñi". Nhöng sau noù hoái haän vaø ñi laøm. OÂng ñeán gaëp ñöùa con thöù hai vaø cuõng noùi nhö vaäy. Noù thöa laïi raèng: "Thöa cha, vaâng, con ñi". Nhöng noù laïi khoâng ñi. Ai trong hai ngöôøi con ñaõ laøm theo yù cha mình?" Hoï ñaùp: "Ngöôøi con thöù nhaát". Chuùa Gieâsu baûo hoï: "Toâi baûo thaät caùc oâng, nhöõng ngöôøi thu thueá vaø gaùi ñieám seõ vaøo nöôùc Thieân Chuùa tröôùc caùc oâng. Vì Gioan ñaõ ñeán vôùi caùc oâng trong ñöôøng coâng chính, vaø caùc oâng khoâng tin ngaøi; nhöng nhöõng ngöôøi thu thueá vaø gaùi ñieám ñaõ tin ngaøi. Coøn caùc oâng, sau khi xem thaáy ñieàu ñoù, caùc oâng cuõng khoâng hoái haän maø tin ngaøi"... Ai laø ngöôøi con thöù nhaát theo baøi Tin Möøng hoâm nay? Vaø ai laø ngöôøi con thöù hai? Phaûi chaêng ôû ñaây chæ coù yù noùi ñeán caùc Bieät phaùi vaø Luaät só ôû thôøi Chuùa Yeâsu? Hay laø Lôøi Chuùa vaãn coøn coù giaù trò cho chuùng ta ñang soáng ôû thôøi naøy? Ñeå giuùp suy nghó ñuùng veà caùc lôøi trong baøi Tin Möøng naøy, chuùng ta theo Phuïng vuï seõ ñoïc laïi caû hai baøi Kinh Thaùnh kia, laø baøi saùch EÂzeâkiel vaø baøi thö Phaoloâ. Thoaït ñaàu, chuùng ta coù theå nghó baøi saùch EÂzeâkiel raát ñôn sô: keû coâng chính maø boû ñöôøng coâng chính ñeå phaïm toäi cuõng seõ phaûi cheát, coøn keû aùc nhaân bieát boû ñieàu aùc ñaõ laøm ñeå thi haønh coâng chính thì seõ ñöôïc soáng. Chaân lyù aáy khoâng coù gì khoù hieåu. Ñoù laø chuyeän thöôøng tình. Nhöng ñöôïc vieát trong Kinh Thaùnh vaø trôû neân nhöõng lôøi Kinh Thaùnh, nhöõng caâu khaúng ñònh kia khoâng coøn ñôn giaûn nhö ngöôøi ta coù theå nghó. Tröôùc heát, treân khaép thöûa ñaát Israel baáy giôø ngöôøi ta vaãn boâ boâ caâu caùch ngoân naøy: “Cha aên nho xanh, con seõ gheâ raêng”, nghóa laø toäi loãi cuûa cha meï seõ ñeå haäu quaû laïi cho con caùi. Vaø trong xaõ hoäi thôøi xöa, nhieàu khi ngöôøi ta phaït toäi cha cho tôùi ñôøi con vaø ñôøi chaùu. Khoâng bieát coøn coù xaõ hoäi loaøi ngöôøi naøo hieän nay cö xöû nhö theá nöõa khoâng? Duø sao söï kieän aáy cuõng cho chuùng ta thaáy raèng ôû thôøi EÂzeâkiel khoâng deã gì coù theå ñöa ra moät chaâm ngoân khaùc ñeå quyeát raèng maïng naøo coù toäi maïng aáy phaûi cheát, vaø ai naáy ñeàu coù traùch nhieäm veà haønh ñoäng cuûa mình. Noùi ñuùng ra, baáy giôø ngöôøi ta ñeå yù ñeán traùch nhieäm cuûa taäp theå quaù ñeán noãi haàu nhö khoâng coøn noùi ñeán traùch nhieäm cuûa caù nhaân. Nhaát laø nôi daân Dothaùi. YÙ thöùc taäp theå ngay töø ñaàu ñaõ quaù maïnh. Ngöôøi daân khoâng thaáy roõ traùch nhieäm cuûa mình. Ngay caû khi caùc ngoân söù keâu goïi aên naên thoáng hoái, ngöôøi ta döôøng nhö cuõng cöù chôø ñôïi caû xaõ hoäi caûi taïo ñôøi soáng chöù töøng caù nhaân caûm thaáy baát löïc tröôùc vaän maïng cuûa daân toäc mình. Nhöng vôùi nhöõng lôøi nhö baøi noùi hoâm nay, oâng keâu goïi moïi ngöôøi phaûi noã löïc. Ngöôøi ñang coâng chính phaûi coá gaéng giöõ vöõng ñöôøng loái vaø tieáp tuïc thi haønh coâng chính. Keû gian aùc haõy tænh ngoä, canh taân ñoåi môùi ñôøi soáng ñeå khoûi bò aùn phaït. Ñoù laø ñieàu oâng nhaém, laø giaùo huaán luùc naøy cuûa oâng vì oâng thaáy neáu moïi ngöôøi khoâng yù thöùc traùch nhieäm cuûa mình, thì laøm sao coù theå caàm giöõ laïi ñöôïc con ñöôøng sa ñoïa maø Daân Chuùa ñang ñi vaøo............................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Dö aâm Thö Ngöôøi Samaritano nhaân laønh veà nghóa vuï saên soùc beänh nhaân cuoái ñôøi
Nhôø ngöôøi meï can ñaûm töø choái phaù thai hai con sinh ñoâi laøm linh muïc
Kitoâ höõu ñích thöïc moãi ngaøy luoân choïn löïa ñieàu thieän hôn laø ñieàu aùc
Caùc giaùm muïc Philippines keâu goïi ñöøng queân caùc coâng nhaân Philippines bò keït
Thaùnh tích cuûa thaùnh Gioan Phaoloâ II bò aên troäm taïi nhaø thôø chính toøa Spoleto
87 linh muïc taïi Meâhicoâ thieät maïng vì coronavirus
Tieåu Vöông Cung Thaùnh Ñöôøng ñaàu tieân ôû Kazakhstan
Thaùnh leã caàu nguyeän cho 357 tu só Taây Ban Nha qua ñôøi vì virus corona
Coäng ñoaøn Thaùnh Gioan XXIII phuïc vuï böõa aên taïi 800 quaûng tröôøng YÙ
Ngöôøi Coâng giaùo Nga phaûn ñoái luaät môùi veà töï do toân giaùo
Ñaøi truyeàn hình nhaø nöôùc Ba Lan vaø Giaùo hoäi kyù hôïp ñoàng phaùt soùng Thaùnh leã haøng ngaøy
Bieän hoä cuûa Ñöùc Hoàng y Becciu
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha göûi caùc giaùm muïc AÂu chaâu
Nieàm Vui Phuïc Vuï
Ñöùc Thaùnh Cha khuyeán khích caùc giaùm muïc chaâu AÂu gaàn guõi vôùi daân chuùng
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha göûi Lieân Hieäp quoác nhaân kyû nieäm 75 naêm thaønh laäp
Söù ñieäp Video Ñöùc Thaùnh cha göûi Ñaïi hoäi ñoàng Lieân Hieäp Quoác
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Hoäi Baùc AÙi thaùnh Pheâroâ
Nhieàu nhaø thôø ôû YÙ bò cöôùp thaùnh tích thaùnh Gioan Phaoloâ II bò laáy troäm
Sô Marissa Viri phuï nöõ ñaàu tieân laõnh ñaïo Hieäp hoäi Giaùo duïc Coâng giaùo Philippines
Ñöùc Hoàng Y Hummes cuøng ngöôøi baûn ñòa yeâu caàu Lieân Hieäp Quoác haønh ñoäng cho Amazon
Ngaøy Theá giôùi di daân vaø tò naïn laàn thöù 106
Caùc giaùm muïc Cuba thoâng baùo cho Ñöùc Thaùnh cha veà thaûm traïng taïi ñaûo naøy
Giaùo phaän giaøu nhaát nöôùc Ñöùc thoâng baùo keá hoaïch giaûm chi
Ñöùc Thaùnh cha nhaän ñôn töø nhieäm cuûa Ñöùc Hoàng y Angelo Becciu


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 29/09 Leã Caùc Toång Laõnh Thieân Thaàn Micae Gabriel vaø Raphael
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 29/09 Leã Caùc Toång Laõnh Thieân Thaàn Micae Gabriel vaø Raphael
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 26 Muøa Thöôøng Nieân Ra Khoûi Chính Mình
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 26 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 26 Muøa Thöôøng Nieân Nhaân Danh Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 26 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät 26 Muøa Thöôøng Nieân AÊn Naên Thoáng Hoái
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 26 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân Chaáp Nhaän Khoå Ñau
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân Thaày Laø Ñöùc Kitoâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân Daáu Hoûi Cho Ngöôøi Khaùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân Huaán Leänh Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân Laéng Nghe Vaø Thöïc Haønh Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 21/09 Leã Thaùnh Mattheâu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 21/09 Leã Thaùnh Mattheâu


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Sunday, September 27, 2020 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: