Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân - Thieân Chuùa Ba Ngoâi Nhaân AÙi
Mua Quanh Nam

Ga 3,16-18: Khi aáy, Chuùa Gieâsu noùi vôùi Nicoâñeâmoâ raèng: "Thieân Chuùa ñaõ yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät Ngöôøi ñeå taát caû nhöõng ai tin ôû Con cuûa Ngöôøi, thì khoâng phaûi hö maát, nhöng ñöôïc soáng ñôøi ñôøi, vì Thieân Chuùa khoâng sai Con cuûa Ngöôøi giaùng traàn ñeå luaän phaït theá gian, nhöng ñeå theá gian nhôø Con cuûa Ngöôøi maø ñöôïc cöùu ñoä. Ai tin Ngöôøi Con aáy, thì khoâng bò luaän phaït. Ai khoâng tin thì ñaõ bò luaän phaït roài, vì khoâng tin vaøo danh Con Moät Thieân Chuùa"... Sau khi ñaõ cöû haønh heát caùc maàu nhieäm trong cuoäc ñôøi cuûa Chuùa Cöùu Theá, töø khi Ngöôøi sinh ra cho ñeán khi Ngöôøi chòu cheát-soáng laïi-leân trôøi; vaø nhaát laø sau khi ñaõ ñöôïc ñaày Thaùnh Thaàn ñeán soi saùng, daïy baûo, naâng ñôõ vaø höôùng daãn, hoâm nay Giaùo hoäi cöû haønh maàu nhieäm Thieân Chuùa Ba Ngoâi trong nieàm haân hoan trìu meán. Coù theå noùi ñöôïc raèng khi chöa hieåu roõ Ñöùc Yeâsu Kitoâ vaø khi chöa ñöôïc Thaàn linh hoùa nhôø vieäc ñoùn nhaän Thaùnh Thaàn, ngöôøi ta chöa “bieát” ñöôïc Thieân Chuùa. Theá neân leã Thieân Chuùa Ba Ngoâi cöû haønh hoâm nay ñaõ ñöôïc chuaån bò baèng caùc leã cöû haønh tröôùc ñaây. Vaø maàu nhieäm Thieân Chuùa Ba Ngoâi laø maàu nhieäm cao caû nhaát, maø Ñöùc Yeâsu Kitoâ khoâng nhöõng ñaõ phaûi ñeå caû cuoäc ñôøi traàn gian cuûa Ngöôøi maø coøn ñaõ phaûi cheát, soáng laïi, leân trôøi vaø sai Thaùnh Thaàn xuoáng môùi maïc khaûi heát ñöôïc cho chuùng ta bieát veà maàu nhieäm saâu xa nôi Thieân Chuùa. Do ñoù, muoán am hieåu, yeâu meán Thieân Chuùa Ba Ngoâi chuùng ta khoâng theå caäy vaøo söùc suy nghó cuûa loaøi ngöôøi, nhöng phaûi töïa vaøo maïc khaûi cuûa Ñöùc Kitoâ vaø ôn soi saùng cuûa Thaùnh Thaàn. Chuùng ta seõ thaáy thaät khoâng coù daân naøo coù Chuùa mình ôû gaàn nhö Thieân Chuùa chuùng ta raát gaàn guõi vôùi Daân Ngöôøi. Vaø ñieàu naøy chuùng ta thaáy ñaõ ñöôïc maïc khaûi ngay töø thôøi Cöïu Öôùc. Baøi saùch Xuaát haønh hoâm nay cho ta thaáy töø saùng sôùm, Moâseâ ñaõ choãi daäy vaø leân nuùi Sinai. Chuùng ta phaûi caûm phuïc oâng. Moät mình oâng coù nhöõng tö töôûng thaâm thuùy veà Thieân Chuùa. Nhöõng ñoaïn saùch Xuaát haønh tröôùc cho bieát toaøn theå con caùi Israel ñaõ suy nghó vôù vaån veà Ñaáng maø hoï muoán toân thôø. Ngay caû Aharoân, ngöôøi phaùt ngoân vieân cuûa Moâseâ, cuõng khoâng cöôõng laïi ñöôïc nhöõng yù nghó sai laàm cuûa thôøi ñaïi veà Thieân Chuùa. Ñang khi moät mình Moâseâ ôû treân nuùi, toaøn theå con caùi Israel ñaõ phaïm toäi, ñaõ “ñaùnh ñó”, neáu chuùng ta muoán duøng danh töø chuyeân moân trong khoa hoïc veà caùc toân giaùo thôøi xa xöa. Hoï queân Ñaáng Thieân Chuùa Voâ hình ñaõ daãn ñöa hoï ra khoûi Aicaäp. Hoï muoán coù Chuùa cuûa hoï moät caùch cuï theå, maø maét coù theå thaáy vaø tay coù theå rôø. Noùi moät caùch cuï theå, hoï ñoøi Thieân Chuùa phaûi ôû trong taàm tay cuûa hoï, ñeå theo lôøi hoï noùi “ñi tröôùc hoï”, môû loái ñi thaúng taép khieán ñöôøng ñôøi cuûa hoï ñöôïc trôn tru vaø khoâng caàn phaán ñaáu. Hoï muoán coù moät maûnh buøa hoä maïng treân ñöôøng ñôøi ñaày nguy hieåm. Neân hoï xin Aharoân ñuùc cho moät töôïng boø. Roài hoï nhaûy nhoùt möøng rôõ khaùnh thaønh töôïng boø aáy........................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Moät Con Tim Môùi
Toøa Thaùnh uûy nhieäm Ñöùc cha Gadecki ñieàu tra veà vuï caùo buoäc eùm nheïm laïm duïng tính duïc
Caritas Venezuela trôï giuùp hai möôi taán thöïc phaåm trong caùc giaùo phaän
Döï aùn xaây doanh traïi môùi cho veä binh Thuïy Só tieáp tuïc tieán trieån
Toå chöùc Meter toá giaùc söï baát ñoäng tröôùc naïn daâm oâ treû em
Ñöùc Thaùnh Cha tham gia buoåi ñaáu giaù baùc aùi
ÑHY Turkson keâu goïi caùc giaùm muïc Hoa Kyø toå chöùc caùc giôø caàu nguyeän xin ôn tha thöù vaø chöõa laønh
Giaùo hoäi Libang chung tay xaây döïng xaõ hoäi vaø keâu goïi baûo toàn hieán phaùp
Tranh luaän giöõa Hy Laïp vaø Thoå Nhó Kyø veà tình traïng cuûa ñeàn thôø Santa Sofia
Ñöùc cha Declan Lang keâu goïi chính phuû Anh thöïc hieän traùch nhieäm ñoái vôùi Hong Kong
Nhoùm linh muïc cuûa Toång Giaùo phaän Boston ban bí tích xöùc daàu cho beänh nhaân nhieãm virus Corona
ÑTC caàu nguyeän vaø gaàn guõi vôùi ngöôøi daân vaø caùc giaùm muïc Hoa Kyø giöõa boái caûnh baïo loaïn
Ñöùc Thaùnh cha cho baùn ñaáu giaù vaät duïng ñeå giuùp nhaân vieân hai nhaø thöông
Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ñöùc loan baùo Vieãn töôïng ñen toái cuûa Giaùo hoäi taïi Ñöùc
Toân vinh Chuùa Ba Ngoâi trong cuoäc soáng Kitoâ höõu
Hieåu Ñuùng Ñeå Soáng Ñeïp
Tuaàn baùo Coâng giaùo The Tablet pheâ bình chính phuû Anh
Thaày Enzo Bianchi rôøi coäng ñoaøn Bose
Coâng giaùo Ai Len choáng luaät phaù thai Anh quoác aùp ñaët
Thö caùc giaùm muïc Lieân bang Nga chæ daãn muïc vuï thôøi ñaïi dòch
Giaùo duïc tröïc tuyeán coù theå laøm buøng noå söï phaùt trieån trí tueä
Nhöõng göông maët cuûa Giaùo hoäi ñaõ choáng laïi söï phaân bieät chuûng toäc
Baùc só Coâng Giaùo ñeán ôû cuøng nhöõng ngöôøi voâ gia cö ñeå baûo veä hoï khoûi ñaïi dòch
Ñöùc Thaùnh cha leân aùn kyø thò chuûng toäc vaø baïo loaïn taïi Myõ
Thieân Chuùa luoân höôùng daãn vaø ñoàng haønh vôùi chuùng ta


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Ba Ngoâi Thieân Chuùa Ba Ngoâi Nhaân AÙi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Ba Ngoâi
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân Tín Thaùc Vaøo Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân Ñaáng Kitoâ Laø Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân Moái Quan Taâm Haøng Ñaàu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân Coù Söï Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân Moät Quy Luaät Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Leã Hieän Xuoáng Leã Ñöùc Trinh Nöõ Maria Meï Hoäi Thaùnh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân Ñaù Taûng Goùc Töôøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 9 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng Phaùt Xuaát Töø Moät Thaùnh Thaàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Soá Phaän Gioan
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Chuùa Baùo Phuùc Töû Ñaïo Cho Pheâroâ


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, June 5, 2020 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: