Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh - Ngöôøi Muïc Töû Nhaân Laønh
Mua Quanh Nam

Yn 10, 11-18: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn: "Ta laø muïc töû toát laønh. Muïc töû toát laønh thí maïng soáng vì chieân. Keû laøm thueâ khoâng phaûi laø chuû chieân, vaø caùc chieân khoâng phaûi laø cuûa ngöôøi aáy, neân khi thaáy soùi ñeán, noù boû chieân maø troán. Soùi seõ baét chieân vaø laøm chuùng taûn maùt. Keû chaên thueâ chaïy troán, vì laø ñöùa chaên thueâ, vaø chaúng tha thieát gì ñeán ñaøn chieân. Ta laø muïc töû toát laønh, Ta bieát caùc chieân Ta, vaø caùc chieân Ta bieát Ta. Cuõng nhö Cha bieát Ta vaø Ta bieát Cha, vaø Ta thí maïng soáng vì ñaøn chieân. Ta coøn nhöõng chieân khaùc khoâng thuoäc ñaøn naøy; caû nhöõng chieân ñoù Ta cuõng phaûi mang veà ñaøn; chuùng seõ nghe tieáng Ta. Vaø seõ chæ coù moät ñaøn chieân vaø moät chuû chieân. Vì leõ naøy maø Cha yeâu meán Ta, laø Ta thí maïng soáng ñeå roài laáy laïi. Khoâng ai caát maïng soáng khoûi Ta, nhöng töï Ta, Ta thí maïng soáng. Ta coù quyeàn thí maïng soáng vaø cuõng coù quyeàn laáy laïi. Ñoù laø meänh leänh Ta ñaõ nhaän nôi Cha Ta"... Baøi Tin Möøng Chuùa nhaät 4 Phuïc sinh naêm naøo cuõng noùi veà Chuùa Kitoâ muïc töû. Do ñoù ngaøy aáy ñaõ ñöôïc choïn laøm ngaøy ôn thieân trieäu ñeå taát caû chuùng ta suy nghó veà vai troø chaên chieân ôû trong Hoäi Thaùnh, vaø haønh ñoäng ñeå Hoäi Thaùnh luoân ñöôïc theâm nhieàu muïc töû toát. Neáu theá thì chuùng ta cuõng nhö bò boù buoäc phaûi ñi töø baøi Tin Möøng ñeå tìm hieåu, bôûi vì chính noù ñaõ ban cho ngaøy hoâm nay yù nghóa nhö chuùng ta vöøa noùi. Phuïng vuï hoâm nay chæ laáy taùm caâu trong taùc phaåm cuûa Yoan laøm baøi Tin Möøng. Nhöõng caâu naøy naèm trong baøi noùi chuyeän khaù daøi cuûa Ñöùc Yeâsu vôùi ngöôøi Dothaùi. Dó nhieân neáu bieát nhöõng caâu tröôùc vaø sau, chuùng ta seõ deã hieåu taùm caâu naøy ñaày ñuû hôn. Nhöng khoâng sao, ñaây laø nhöõng caâu cao ñieåm cuûa baøi noùi chuyeän. Nhöõng caâu khaùc phaûi quy veà ñoaïn quan troïng naøy; coøn chính noù khoâng caàn nhöõng caâu kia cuõng ñaõ ñuû nghóa. Nhö theá coù nghóa laø nhöõng caâu Tin Möøng chuùng ta vöøa nghe ñoïc laø nhöõng caâu noùi raát suùc tích. Ñöùc Yeâsu khaúng ñònh roõ reät: Ngaøi laø ngöôøi muïc töû toát, töùc laø ngöôøi chaên chieân toát. Chuùng ta khoan tìm hieåu yù nghóa cuûa tónh töø toát ôû ñaây. Haõy baét ñaàu ñeå yù ñeán tính caùch tuyeät ñoái cuûa lôøi khaúng ñònh. Ñöùc Kitoâ khoâng xöng mình laø moät muïc töû toát. Caâu noùi cuûa Ngöôøi gaït boû haún moïi muïc töû khaùc sang beân ñoái dieän vaø ñoái laäp. Muïc töû toát ôû ñôøi naøy chæ coù moät maø thoâi: ñoù chính laø Ngöôøi. Moïi keû khaùc chæ chaên thueâ neân khoâng theå toát ñöôïc. Thaät ra, muoán hieåu heát yù cuûa Ngöôøi, co leõ chuùng ta phaûi trôû laïi nhieàu ñoaïn saùch Cöïu Öôùc vaø ñaëc bieät ñoaïn 34 saùch EÂzeâkiel. ÔÛ ñoù Yaveâ Thieân Chuùa phaøn naøn vì moïi keû Ngöôøi ñaët leân chaên daét daân Ngöôøi ñeàu ñaõ haø laïm, lôïi duïng vaø laøm khoå daân. Haïng muïc töû aáy, Ngöôøi thoâi khoâng duøng nöõa. Ngöôøi seõ laáy laïi ñaøn chieân cuûa Ngöôøi khoûi tay hoï. Vaø chính Ngöôøi seõ ñöùng ra chaên daét chieân. Vôùi lôøi tieân tri naøy daân Dothaùi heát muoán goïi ai laø muïc töû. Hoï chôø Ñaáng Thieân Sai Cöùu theá ñeán. Ngöôøi seõ laø vò muïc töû duy nhaát cuûa hoï, vì Ngöôøi seõ laø hieän thaân cuûa chính Yaveâ ñeán chaên daét daân............................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Toaøn vaên Toâng Huaán Gaudete Et Exsultate Cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
Ñöùc Thaùnh Cha vieáng thaêm Alessano vaø Molfetta nhaân dòp kyû nieäm 25 naêm Ñöùc Cha Tonino Bello qua ñôøi
Daniel Bashir ñaõ nhaän ra ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa treân cuoäc ñôøi vaø quyeát ñònh daâng hieán cuoäc soáng cho Thieân Chuùa
Can ñaûm khöôùc töø neàn kinh teá loaïi tröø
Nhaø nguyeän Kitoâ giaùo ñaàu tieân taïi moät ñaïi hoïc coâng laäp cuûa Pakistan
Moät thoaùng MEP Un moment MEP Moät thoaùng ñeå khaéc ghi vaø nhôù maõi
Kitoâ höõu vaø ngöôøi Hoài giaùo Cuøng nhau ñeán vôùi Ñöùc Maria
Laøm theá naøo ñeå loan baùo Tin Möøng
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán 400 Ñan só doøng Bieån Ñöùc
Toaøn vaên Söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Ngaøy Theá Giôùi veà ôn goïi laàn thöù 55
Taâm nieäm cuûa sô Leonella Sgorbati Tình yeâu maïnh hôn oaùn thuø vaø hoûa nguïc
Hoïc thuyeát xaõ hoäi trong vieäc ñoái thoaïi vôùi khoa hoïc
Söï thaät khoâng theå phuû nhaän veà söï soáng
Ca ñoaøn Sistine thöïc hieän chuyeán löu dieãn toaøn Hoa kyø laàn ñaàu tieân
Bí Tích Röûa Toäi khai maøo naêng ñoäng cuûa moät cuoäc taùi sinh
Moät Giaùo hoäi mang thöông tích môùi hieåu ñöôïc nhöõng veát thöông cuûa theá giôùi ngaøy nay
Uyû ban Giaùo hoaøng veà chaâu Myõ Latinh xin Ñöùc Thaùnh Cha trieäu taäp Thöôïng hoäi ñoàng Giaùm muïc veà Phuï nöõ
Söù ñieäp cuûa Hoäi ñoàng Toaø Thaùnh veà Ñoái thoaïi Lieân toân göûi caùc Phaät töû nhaân dòp leã Vesak 2018
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp cha meï beù Alfie Evans
Ñaïi hoäi ñaïi keát cuûa caùc baïn treû chaâu AÙ taïi Indonesia Cuøng nhau vì hoøa bình
Ñöùc Giaùm muïc Pedro Casaldaùliga ngöôøi ñaõ coi söù vuï phuïc vuï Tin Möøng hôn caû söï soáng
Ngoân söù laø ngöôøi daùm noùi söï thaät bieát khoùc thöông daân vaø môû ra hy voïng
Giaùo Hoäi Rwanda vaø Naêm Hoaø Giaûi
Beänh vieän nhi ñoàng Bambino Gesuø cuûa Vatican saün saøng nhaän beù Alfie Evans
Cung caùch Theo Chuùa tình yeâu ñaùp laïi Tình Yeâu


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh Ta Laø Cöûa Ñoaøn Chieân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 4 Muøa Phuïc Sinh Ngöôøi Muïc Töû Nhaân Laønh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 4 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Xaùc Tín Nieàm Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Löông Thöïc Linh Hoàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Tin Chuùa Seõ Ñöôïc Soáng Muoân Ñôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Baùnh Haèng Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Phuïc Sinh Coäng Ñoaøn Hoäi Thaùnh Chuùa Kitoâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh Hoäi Thaùnh Cuûa Chuùa Soáng Laïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn Baùt Nhaät Leã Phuïc Sinh Chuùa Hieän Ra Nhieàu Laàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn Baùt Nhaät Leã Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn Baùt Nhaät Leã Phuïc Sinh Chuùa Hieän Ra Treân Bieån Hoà Tibeâria
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn Baùt Nhaät Leã Phuïc Sinh


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Saturday, April 21, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: