Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Möøng Xuaân Canh Tyù 2020 - Happy New Year 2020
Mua Quanh Nam

Mt 6,25-34: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Thaày baûo caùc con. Chôù aùy naùy lo laéng cho maïng soáng mình: laáy gì aên; hay cho thaân xaùc caùc con: laáy gì maø maëc. Naøo maïng soáng khoâng hôn cuûa aên, vaø thaân xaùc khoâng hôn aùo maëc sao? Haõy nhìn xem chim trôøi, chuùng khoâng gieo, khoâng gaët, khoâng thu vaøo laãm, theá maø Cha caùc con treân trôøi vaãn nuoâi chuùng. Naøo caùc con khoâng hôn chuùng sao? Naøo coù ai trong caùc con lo laéng aùy naùy maø coù theå laøm cho mình cao theâm moät gang ñöôïc ö? Coøn veà aùo maëc, caùc con lo laéng laøm gì? Haõy ngaém xem hoa hueä ngoaøi ñoàng coi chuùng moïc leân theá naøo? Chuùng khoâng laøm luïng, khoâng canh cöûi. Nhöng Thaày noùi vôùi caùc con raèng: Ngay caû Salomon trong taát caû vinh quang cuûa oâng, cuõng khoâng phuïc söùc ñöôïc baèng moät trong nhöõng ñoùa hoa ñoù. Vaäy neáu hoa coû ñoàng noäi, nay coøn, mai bò neùm vaøo loø löûa, maø coøn ñöôïc Thieân Chuùa maëc cho nhö theá, huoáng chi laø caùc con, hôõi nhöõng keû keùm loøng tin? Vaäy caùc con chôù aùy naùy lo laéng maø noùi raèng: "Chuùng ta seõ aên gì, uoáng gì, hoaëc seõ laáy gì maø maëc?" Vì chöng, daân ngoaïi tìm kieám nhöõng ñieàu ñoù. Nhöng cha caùc con bieát roõ caùc con caàn ñeán nhöõng ñieàu ñoù. Tieân vaøn caùc con haõy tìm kieám nöôùc Thieân Chuùa vaø söï coâng chính cuûa Ngöôøi, coøn caùc ñieàu ñoù Ngöôøi seõ ban theâm cho caùc con. Vaäy caùc con chôù aùy naùy lo laéng veà ngaøy mai, vì ngaøy mai seõ lo cho ngaøy mai. Ngaøy naøo coù söï khoán khoå cuûa ngaøy aáy"... Trong buoåi tieáp kieán chung caùc tín höõu haønh höông saùng 22 thaùng 01 naêm 2020, Ñöùc Thaùnh cha Phanxicoâ ñaõ gôûi lôøi chuùc Teát caùc daân toäc ôû Vieãn Ñoâng. Ngaøi noùi: "Ngaøy 25 thaùng 01 tôùi ñaây, taïi Vieãn Ñoâng vaø nhieàu nôi khaùc treân theá giôùi, haøng trieäu ngöôøi nam nöõ seõ möøng Teát." "Toâi göûi ñeán hoï lôøi chaøo noàng nhieät, ñaëc bieät caàu chuùc caùc gia ñình trôû thaønh nhöõng nôi giaùo duïc veà nhaân ñöùc hieáu khaùch, söï khoân ngoan, toân troïng moãi ngöôøi vaø hoøa hôïp vôùi thieân nhieân." "Toâi môøi goïi taát caû cuõng haõy caàu nguyeän cho hoøa bình, ñoái thoaïi vaø tình lieân ñôùi giöõa caùc daân nöôùc: ñoù laø nhöõng hoàng aân caàn thieát hôn bao giôø heát cho theá giôùi ngaøy nay." Trong buoåi tieáp kieán 7 ngaøn tín höõu taïi Ñaïi thính ñöôøng Phaoloâ VI saùng 22 thaùng 01 naêm 2020, Ñöùc Thaùnh cha ñaõ trình baøy veà loøng hieáu khaùch ñaïi keát, ñöôïc choïn laøm chuû ñeà cuûa Tuaàn caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ naêm 2020. Ñöùc Thaùnh Cha chaøo, chuùc möøng vaø caàu nguyeän cho caùc nöôùc seõ möøng Naêm Môùi vaøo ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2020. Ngaøi noùi: "Ngaøy 25 thaùng 01 tôùi ñaây, taïi vuøng Vieãn Ñoâng vaø taïi moät vaøi nôi treân theá giôùi, haøng trieäu ngöôøi nam nöõ seõ möøng Naêm Môùi aâm lòch. Toâi xin göûi lôøi chaøo thaân aùi ñeán taát caû anh chò em. Toâi ñaëc bieät caàu chuùc caùc gia ñình seõ trôû thaønh nôi giaùo duïc caùc ñöùc tính: hieáu khaùch, khoân ngoan, toân troïng laãn nhau; vaø hoøa hôïp vôùi coâng trình saùng taïo. Toâi xin anh chò em caàu nguyeän cho hoøa bình, cho vieäc ñoái thoaïi vaø ñoaøn keát giöõa caùc quoác gia. Ñoù laø nhöõng moùn quaø maø theá giôùi ngaøy nay caàn hôn bao giôø heát."............ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha vaø Phoù Toång thoáng Hoøa Kyø baøn luaän veà phong traøo uûng hoä söï soáng
Hoäi nghò quoác teá ñaàu tieân veà chaêm soùc muïc vuï ngöôøi cao nieân
Giaùo hoäi Malaysia thaønh laäp toå chöùc Caritas quoác gia
Thö muïc vuï cuûa Giaùm muïc Ai Len veà Chuùa nhaät Lôøi Chuùa
Caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo taïi Davos keâu goïi thay ñoåi
Thoâng ñieäp Ngaøy Truyeàn Thoâng Theá Giôùi 2020 cuûa Ñöùc Phanxicoâ
Caàu cho cha meï Ngaøy Moàng Hai Teát Kính nhôù Toå tieân
Thôø cha kính meï Ngaøy Moàng Hai Teát Kính nhôù Toå tieân
Söù ñieäp Ngaøy Theá Giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi 2020
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha nhaân Ngaøy Truyeàn thoâng Xaõ hoäi Laàn thöù 54
Hoäi nghò ñaàu tieân veà muïc vuï ngöôøi giaø do Toøa Thaùnh toå chöùc
Ñöùc Thaùnh Cha khuyeân caùc Giaùm muïc Hoa Kyø daïy cho giaùo daân bieát phaân ñònh veà baàu cöû vaø chính trò
Ngaøy Theá Giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi 2020 taïi Loä Ñöùc
Giaùo hoäi Phaùp uûng hoä caùc cuoäc bieåu tình phaûn ñoái luaät ñaïo ñöùc sinh hoïc
Thöôïng vieän Phaùp baét ñaàu cöùu xeùt döï luaät ñaïo ñöùc sinh hoïc
Caùc luaät sö taïi Pakistan bò ñe doïa vì bieän hoä cho ngöôøi bò caùo phaïm thöôïng
Hoäi ñoàng giaùm muïc Myõ laïc quyeân giuùp Myõ La tinh
Moïi Thôøi Khaéc Cuûa Cuoäc Ñôøi Ñeàu Raát Ñeïp
Laøm Sao Traùnh Ñöôïc Thieân Tai
Ngaøy hoïc hoûi veà vieäc môû Vaên khoá Toøa Thaùnh thôøi Ñöùc Pioâ XII
Toång thoáng Irak seõ ñöôïc Ñöùc Thaùnh cha tieáp kieán
Ñöùc Thaùnh cha seõ tieáp taân Toång thoáng Argentina laàn ñaàu tieân
Giaùo hoäi Hoa Kyø laïc quyeân giuùp Giaùo hoäi taïi chaâu Myõ Latinh
Giaùo hoäi Ai Len môøi goïi caùc tín höõu môû loøng ra vôùi Lôøi Chuùa
Toång thoáng Trump khaúng ñònh söï thaùnh thieâng cuûa söï soáng con ngöôøi


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Moàng Ba Teát Caàu Cho Coâng AÊn VieäcLaøm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Moàng Ba Teát Caàu Cho Coâng AÊn Vieäc Laøm
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät Moàng Hai Teát Caàu Cho Toå Tieân OÂng Baø Cha Meï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Moàng Hai Teát Caàu Cho Toå Tieân OÂng Baø Cha Meï
Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Thöôøng Nieân Chuùa Nhaät Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Thöôøng Nieân Chuùa Nhaät Lôøi Chuùa
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Leã Moàng Moät Teát
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Leã Moàng Moät Teát
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Leã Taát Nieân Vaø Giao Thöøa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Leã Taát Nieân Giao Thöøa vaø Moàng Moät Teát
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân Hieåu Bieát Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân Phaûn ÖÙng Cuûa Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân Linh Hoàn Cuûa Leà Luaät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân Coát Loõi Cuûa Ñaïo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân Ngöôøi Toâi Tôù Cuûa Yaveâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Saturday, January 25, 2020 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: