Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 6 Muøa Phuïc Sinh - Moät Hoäi Thaùnh Soáng Loøng Meán Chuùa Yeâu Ngöôøi
Mua Phuc Sinh

Ga 15,9-17: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Nhö Cha ñaõ yeâu meán Thaày, Thaày cuõng yeâu meán caùc con. Haõy ôû laïi trong tình yeâu cuûa Thaày. Neáu caùc con tuaân leänh Thaày truyeàn, caùc con seõ ôû trong tình yeâu cuûa Thaày, cuõng nhö Thaày ñaõ giöõ leänh truyeàn cuûa Cha Thaày, neân Thaày ôû laïi trong tình yeâu cuûa Ngöôøi. Thaày noùi vôùi caùc con ñieàu ñoù ñeå nieàm vui cuûa Thaày ôû trong caùc con, vaø nieàm vui cuûa caùc con ñöôïc troïn veïn. Ñaây laø leänh truyeàn cuûa Thaày: Caùc con haõy yeâu meán nhau, nhö Thaày ñaõ yeâu meán caùc con. Khoâng coù tình yeâu naøo lôùn hôn tình yeâu cuûa ngöôøi thí maïng vì baïn höõu mình. Caùc con laø baïn höõu cuûa Thaày, neáu caùc con thi haønh nhöõng ñieàu Thaày truyeàn. Thaày khoâng coøn goïi caùc con laø toâi tôù, vì toâi tôù khoâng bieát vieäc chuû laøm; Thaày goïi caùc con laø baïn höõu, vì taát caû nhöõng gì Thaày ñaõ nghe bieát nôi Cha Thaày, thì Thaày ñaõ cho caùc con bieát. Khoâng phaûi caùc con ñaõ choïn Thaày, nhöng chính Thaày ñaõ choïn caùc con, vaø ñaõ caét ñaët ñeå caùc con ñi vaø mang laïi hoa traùi, vaø ñeå hoa traùi caùc con toàn taïi, ñeå nhöõng gì caùc con xin Cha nhaân danh Thaày, Ngöôøi seõ ban cho caùc con. Thaày truyeàn cho caùc con ñieàu naøy laø caùc con haõy yeâu meán nhau"... Chuùng ta coù theå nghó nhöõng baøi Kinh Thaùnh hoâm nay khoâng daïy chuùng ta ñieàu naøo môùi meû hôn caùc Chuùa nhaät tröôùc. Vaãn nhöõng giaùo lyù phaûi löu laïi trong loøng meán Chuùa vaø yeâu thöông anh em. Nhöng ñoù laø nhöõng ñieàu luoân luoân phaûi ñöôïc ñaøo saâu theâm. Vaø khi ñoù chuùng seõ môû ra nhöõng chaân trôøi luoân luoân môùi. Quaû vaäy, Hoäi Thaùnh laø ñeà taøi suy nghó cuûa Phuïng vuï trong suoát muøa Phuïc sinh. Hoâm nay caùc baøi Kinh Thaùnh cuõng noùi veà ñeà taøi ñoù, nhöng döôùi aùnh saùng môùi vaø theo quan ñieåm môùi, khieán nhöõng giaùo lyù veà loøng meán Chuùa yeâu ngöôøi laø luaät soáng cuûa Hoäi Thaùnh, cuõng ñöôïc khai trieån phong phuù hôn. Chuùng ta haõy baét ñaàu baèng saùch Coâng vuï caùc Toâng ñoà ñeå haân hoan tröôùc moät hieän töôïng môùi. Pheâroâ böôùc vaøo nhaø oâng Corneâlioâ. Ñoù laø moät söï môùi meû chöa bao giôø thaáy xaûy ra... Pheâroâ laø moät ngöôøi Dothaùi, tröôùc kia laøm ngheà chaøi löôùi vaø baây giôø laø thuû laõnh cuûa moät ñaïo môùi thaønh hình. Maëc duø môùi vaø bò ñaïo cuõ ñaøn aùp, thöù toân giaùo naøy vaãn giöõ neà neáp cuûa Dothaùi giaùo. Pheâroâ vaø caáp laõnh ñaïo vaãn ñinh ninh vaø haõnh dieän tieáp noái söï nghieäp cuûa Israel cuõ. Tin Möøng cöùu ñoä maø hoï vöøa laõnh nhaän ñeå ñem ñi rao giaûng khaép nôi, theo hoï nghó, ñaõ ñöôïc höùa ban cho con caùi Israel maø thoâi. Theá neân hoï khoâng heà coù yù töôûng tieáp xuùc vôùi daân ngoaïi. Hoï coøn sôï vieäc ñoù nöõa, vì noù seõ laøm hoï ra oâ ueá theo quan nieäm saïch vaø dô cuûa Dothaùi giaùo. Coøn phía beân oâng Corneâlioâ, thaønh kieán cuõng nhieàu vaø naëng laém. OÂng laø quan ôû maãu quoác sang ñaây cai trò, vì khi aáy Dothaùi laø ñaát baûo hoä cuûa ñeá quoác Roâma. Laøm sao oâng coù theå coù yù töôûng sai ngöôøi ñi môøi moät anh ngö phuû ngöôøi Dothaùi ñeán ñeå daïy khoân cho mình?........................................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Maát Con Boø
Ñöùc Thaùnh Cha chính thöùc thieát laäp thöøa taùc vuï giaùo lyù vieân cuûa giaùo daân
Chöông trình Tuaàn leã keát thuùc Naêm Laudato Si
Caùc Giaùm Muïc Thuïy Só uûng hoä vieäc hieán taïng theo vieäc tuyeân boá töï nguyeän
Ñeàn thaùnh Ñöùc Meï Fatima vaãn duy trì caùc bieän phaùp ngöøa Covid ñeán naêm 2022
Macao phaùt haønh hai tem toân vinh Ñöùc Meï Fatima
Giaùo hoäi Philippines keâu goïi ngöôøi daân tham gia baàu cöû 2022
Luaät baùng boå ngaøy caøng bò laïm duïng ôû Pakistan
Hoäi ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo hoäi Kitoâ keâu goïi toân troïng caùc nôi thaùnh
Ñöùc Hoàng y Hollerich keâu goïi AÂu chaâu gia taêng giuùp tò naïn
Caùc giaùm muïc Nigeria keâu goïi trieäu taäp hoäi nghò cöùu nöôùc
Ñöùc Thaùnh cha keâu goïi taïm ngöng quyeàn taøi saûn trí thöùc ñoái vôùi vaécxin choáng Covid 19
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha göûi Hoäi nghò do Hoäi ñoàng Toøa thaùnh veà vaên hoùa toå chöùc
Kitoâ höõu taïi Neùpal bò baùch haïi vaø vu khoáng
Söù ñieäp video cuûa Ñöùc Thaùnh Cha giôùi thieäu saùch Tìm kieám vaø gaëp ñöôïc yù Chuùa
Vatican thaønh laäp Nhoùm laøm vieäc veà vaï tuyeät thoâng mafia
Kenya tuyeân boá ñòa ñieåm Ñöùc Thaùnh Cha cöû haønh Thaùnh leã hoài naêm 2015 laø di tích quoác gia
Haøng traêm ngöôøi Palestine vaø caûnh saùt Israel bò thöông trong caùc cuoäc ñuïng ñoä ôû Gieârusalem
Caritas chaâu AÂu keâu goïi cöùu trôï Ucraina
Giaùo hoäi Coâng giaùo Phaùp tham gia Ngaøy Lieân ñôùi vôùi Kitoâ höõu Giaùo hoäi Ñoâng phöông
Söï Thaät Vaø Doái Traù
Yeâu thöông laø hoa traùi cuûa vieäc ôû laïi trong Thaày
Yeâu nhö Chuùa Kitoâ yeâu coù nghóa laø ñaët mình phuïc vuï anh chò em
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ vaø muøa ñoâng daân soá taïi YÙ
Giaùo hoäi Coâng giaùo taïi Ailen lo aâu veà töông lai haäu ñaïi dòch


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh Thaày Troø Ly Bieät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh Coâng Vieäc Thaùnh Linh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh Thaày Ñi Seõ Ích Lôïi Cho Caùc Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh Ñaáng An UÛi Ñeán
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh Moät Hoäi Thaùnh Soáng Loøng Meán Chuùa Yeâu Ngöôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh Theá Gian Gheùt Boû
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh Luaät Yeâu Thöông Nhau
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh Haõy ÔÛ Trong Tình Thöông Cuûa Thaày
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh Caây Vaø Nhaùnh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh Thaày Ban Bình An Cho Caùc Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Phuïc Sinh


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Tuesday, May 11, 2021 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: