Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Lang nghe Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Suy Niem Loi Chua
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân - Haõy Ca Tuïng Chuùa Haõy Ngôïi Khen Ngöôøi
Mua Quanh Nam

Mt 10, 26-33: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc Toâng ñoà raèng: "Caùc con ñöøng sôï nhöõng ngöôøi ñoù, vì khoâng coù gì che giaáu maø khoâng bò thoá loä; vaø khoâng coù gì kín nhieäm maø khoâng heà hay bieát. Ñieàu Thaày noùi vôùi caùc con trong boùng toái, haõy noùi nôi aùnh saùng; vaø ñieàu caùc con nghe ræ tai, haõy rao giaûng treân maùi nhaø. "Caùc con ñöøng sôï nhöõng keû gieát ñöôïc thaân xaùc, nhöng khoâng theå gieát ñöôïc linh hoàn: Caùc con haõy sôï Ñaáng coù theå neùm caû xaùc laãn hoàn xuoáng ñòa nguïc. Naøo ngöôøi ta khoâng baùn hai chim seû vôùi moät ñoàng tieàn ñoù sao? Theá maø khoâng con naøo rôi xuoáng ñaát maø Cha caùc con khoâng bieát ñeán. Phaàn caùc con, toùc treân ñaàu caùc con ñaõ ñöôïc ñeám caû roài. Vaäy caùc con ñöøng sôï: caùc con coøn ñaùng giaù hôn chim seû boäi phaàn. "Vaäy ai tuyeân xöng Thaày tröôùc maët ngöôøi ñôøi, thì Thaày seõ tuyeân xöng noù tröôùc maët Cha Thaày, laø Ñaáng ngöï treân trôøi. Coøn ai choái Thaày tröôùc maët ngöôøi ñôøi, thì Thaày seõ choái noù tröôùc maët Cha Thaày, laø Ñaáng ngöï treân trôøi"... Chuùa nhaät tröôùc chuùng ta ñaõ thaáy quaù khöù, hieän taïi, töông lai cuûa Daân Chuùa cuõng nhö cuûa töøng ngöôøi trong chuùng ta ñöôïc bao truøm trong loøng nhaân nghóa cuûa Chuùa. Ngöôøi thöông chuùng ta voâ vaøn, ñaõ giaûi thoaùt chuùng ta trong quaù khöù, ñang phuø trôï chuùng ta trong hieän taïi vaø seõ laøm cho töông lai chuùng ta ñöôïc haïnh phuùc. Nhöng ñoù laø caùi nhìn ñöùc tin. Coøn con maét noâng caïn vaø xaùc thòt coù leõ chæ thaáy ñôøi nhieàu ñaéng cay. Lôøi Chuùa hoâm nay muoán soi saùng chuùng ta veà phöông dieän naøy, ñeå chuùng ta thaáy loøng nhaân nghóa Chuùa bao truøm caû nhöõng neùt buoàn thaûm bi ñaùt trong cuoäc ñôøi chuùng ta. Cöïu Öôùc cuõng nhö Taân Öôùc khoâng nhöõng moâ taû maø coøn tìm hieåu khía caïnh cam go trong ñôøi soáng con ngöôøi moät caùch saâu saéc. Baøi saùch tieân tri Yeâreâmya hoâm nay tuy vaén taét nhöng gôïi leân hình aûnh cuûa moät ñôøi ngöôøi nhieàu nöôùc maét. Vò ngoân söù aáy ñaõ ñöôïc choïn ngay töø tröôùc khi thaønh hình trong loøng meï ñeå ñaûm nhieäm moät söù vuï gay go baïc beõo. Yeâreâmya ñaõ muoán choái nhöng khoâng ñöôïc. OÂng phaûi ra ñi tieân baùo nhöõng hoaïn naïn seõ xaûy tôùi. Nghe oâng noùi nhieàu, ngöôøi ta ñaõ daàn daàn ñoàng hoùa oâng vôùi keû mang tai öông vaï gioù. Ngöôøi ta traùnh oâng nhö traùnh dòch, Nhöng ñaâu ñöôïc pheùp ruùt lui, oâng phaûi theo leänh Chuùa ñeán phaûn ñoái thaùi ñoä baát trung cuûa nhaø caàm quyeàn ñoái vôùi giao öôùc. Ngöôøi ta baét oâng, nhoát oâng, keát aùn oâng laø teân phaûn boäi, baùn nöôùc. Ngay hoï haøng thaân thích cuõng khöû tröø oâng. Vì oâng thuoäc doøng tö teá, maø muoán caûi caùch theo Yosyas, chuû tröông huûy boû heát caùc nôi teá töï baát xöùng ôû ñòa phöông ñeå taäp trung taát caû phuïng vuï trang nghieâm veà Yeârusalem............................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

ÑTC môøi goïi caùc tín höõu tín thaùc nôi Chuùa trong moïi thöû thaùch vaø can ñaûm laøm chöùng taù ñöùc tin
Tieåu söû chính thöùc cuûa 5 vò Hoàng Y ñöôïc taán phong ngaøy thöù Tö 28 thaùng 6 naêm 2017
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Toång tu nghò Doøng Chuùa Phuïc Sinh
Göông phuïc vuï vôùi tình yeâu thöông cuûa nöõ hoä sinh Maria Pollacci
Ôn goïi cuûa Tara Clemens moät luaät sö treû trôû thaønh nöõ tu doøng kín Ñaminh
Moät thaùnh ñöôøng Hoài giaùo ôû Abu Dhabi ñöôïc ñoåi teân laø Maria Meï cuûa Ñöùc Gieâsu
Thaùnh leã Kính Thaùnh Taâm vaø Nghi thöùc nhaän chöùc cuûa cha taân Beà treân Toång quyeàn Doøng Thaùnh Taâm Hueá
Chöông trình vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Colombia
Ñeå laéng nghe tieáng Chuùa caàn phaûi trôû neân beù nhoû
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán Hoäi Serra naâng ñôõ ôn goïi
Caùc tín höõu Anh giaùo vaø tín höõu Coâng giaùo duøng chung moät nhaø thôø ôû Ireland
Ñöùc Thaùnh Cha caûnh giaùc choáng laïi caùm doã giaùo só tìm ñòa vò xaõ hoäi
Muïc töû toát laønh yeâu meán chaêm soùc ñaøn chieân nhöng cuõng bieát leân aùn ñieàu xaáu
Thaùnh leã khai maïc Naêm Thaùnh möøng Kim Khaùnh Giaùo phaän Ban Meâ Thuoät
Kinh Maân coâi soáng caàu nguyeän cho ôn goïi linh muïc
Baøi dieãn vaên cuûa Ñöùc Phanxicoâ khi vieáng moä Don Lorenzo Milani ôû Barbiana
Neân thaùnh laø moùn quaø lôùn kitoâ höõu coù theå trao taëng cho theá giôùi
Ñöùc Thöôïng phuï Rai seõ thaùnh hieán Libaêng vaø Trung Ñoâng cho Traùi tim Meï Maria
Caùc hoàng y taùc giaû cuûa Naêm ñieåm dubia hoaøi nghi laïi göûi thö cho Ñöùc Thaùnh Cha
Moùn quaø ñaëc bieät möøng sinh nhaät 60 Ñöùc Hoàng y Tagle
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxixoâ môøi goïi giôùi truyeàn thoâng loan baùo Tin Möøng bình an
Dieãn Vaên Cuûa Ñöùc Phanxicoâ khi vieáng moä Don Mazzolari ngaøy 20 thaùng 6 naêm 2017
Ñöùc Thaùnh Cha haønh höông vieáng moä 2 linh muïc Italia
Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc Giaùo hoäi Coâng giaùo Melkite Hy Laïp baàu Thöôïng phuï môùi
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ seõ vieáng thaêm Chileâ vaø Peru vaøo naêm 2018


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Qua Cöûa Heïp
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân Ñöøng Xeùt Ñoaùn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 12 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Ca Tuïng Chuùa Haõy Ngôïi Khen Ngöôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 12 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 24/06 Leã Sinh Nhaät Thaùnh Gioan Taåy Giaû
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 24/06 Leã Sinh Nhaät Thaùnh Gioan Taåy Giaû
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Leã Kính Khieát Taâm Meï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Leã Kính Khieát Taâm Meï
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Thieân Chuùa Quan Phoøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Hai Tö Teá
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Kinh Laïy Cha
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Caùc Vieäc Ñaïo Ñöùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thoå Nhó Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Strasbourg
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2014

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Monday, June 26, 2017 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: