Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân - Thaùnh Thaàn Muoán Tieáp Tuïc Hoaït Ñoäng
Mua Quanh Nam

Ga 20, 19-23: Vaøo buoåi chieàu ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, nhöõng cöûa nhaø caùc moân ñeä hoïp ñeàu ñoùng kín, vì sôï ngöôøi Do-thaùi, Chuùa Gieâsu hieän ñeán, ñöùng giöõa caùc oâng vaø noùi raèng: "Bình an cho caùc con!" Khi noùi ñieàu ñoù, Ngöôøi cho caùc oâng xem tay vaø caïnh söôøn Ngöôøi. Baáy giôø caùc moân ñeä vui möøng vì xem thaáy Chuùa. Chuùa Gieâsu laïi phaùn baûo caùc oâng raèng: "Bình an cho caùc con! Nhö Cha ñaõ sai Thaày, Thaày cuõng sai caùc con". Noùi theá roài, Ngöôøi thoåi hôi vaø phaùn baûo caùc oâng: "Caùc con haõy nhaän laáy Thaùnh Thaàn, caùc con tha toäi cho ai, thì toäi ngöôøi aáy ñöôïc tha. Caùc con caàm toäi ai, thì toäi ngöôøi aáy bò caàm laïi"... Hoâm leã Leân trôøi, chuùng ta ñaõ thaáy moät cuoäc leân trôøi höõu hình tröôùc maét caùc moân ñeä khoaûng 40 ngaøy sau khi Chuùa soáng laïi; vaø coù moät cuoäc leân trôøi voâ hình, nhöng ñích thöïc, xaûy ra chính hoâm phuïc sinh, khi Ñöùc Kitoâ ñi vaøo vinh quang cuûa Chuùa Cha. Cuõng vaäy, hoâm nay chuùng ta cuõng coù theå noùi ñeán hai cuoäc hieän xuoáng. Moät laàn, nhö chuùng ta vöøa nghe ñoïc trong Phuùc AÂm vaøo chính buoåi chieàu ngaøy Chuùa nhaät Phuïc sinh, Chuùa soáng laïi ñaõ thoåi hôi vaøo caùc Toâng ñoà vaø baûo: caùc con haõy nhaän laáy Thaùnh Thaàn. Vaø nhö vaäy, Thaùnh Thaàn ñaõ ñeán vôùi caùc moân ñeä ngay töø hoâm Phuïc sinh. Nhöng cuõng laïi coù moät cuoäc hieän xuoáng höõu hình coâng khai nhö saùch Toâng ñoà Coâng vuï thuaät laïi cho chuùng ta nghe trong baøi ñoïc I hoâm nay. Khi ñeán ngaøy leã Nguõ Tuaàn töùc laø 50 ngaøy sau leã Vöôït qua, leã Chuùa soáng laïi, caùc Toâng ñoà ñaõ ñöôïc laõnh nhaän Thaùnh Thaàn moät caùch thaät kyø dieäu. Phuïng vuï hoâm nay chuù troïng ñeán bieán coá hieän xuoáng höõu hình, coâng khai naøy, nhöng maø ñeå nhôø ñoù maø hieåu bieát hôn veà haønh ñoäng aâm thaàm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ôû trong Giaùo Hoäi traûi qua caùc thôøi ñaïi. Nhö vaäy, chuùng ta cuõng phaûi töïa vaøo bieán coá cuûa ngaøy leã Nguõ tuaàn hoâm nay ñeå bieát quyù hoùa ôn Chuùa Thaùnh Thaàn haèng hoaït ñoäng trong Giaùo Hoäi vaø nôi ta. Leã Nguõ tuaàn trong daân Dothaùi thoaït tieân chæ laø moät leã noâng nghieäp. Naêm möôi ngaøy sau khi caét boù luùa ñaàu muøa, noâng daân laøm leã naøy nhö ñeå röûa coâng thôï töùc laø nhö ñeå lieân hoan möøng muøa gaët toát töôi. Sau ñoù, ngöôøi ta ñaõ maëc cho ngaøy hoäi noâng daân naøy moät yù nghóa toân giaùo, cuõng nhö ngöôøi ta ñaõ toân giaùo hoùa ngaøy xuaát quaân ñi gaët haùi. Hoâm ñoù ngöôøi ta ñaõ ñem boù luùa ñaàu tieân veà daâng treân baøn thôø. Coøn hoâm nay, 50 ngaøy sau muøa gaët, ngöôøi ta ñem baùnh, ñem chieân, ñem boø, ñem deâ ñeå daâng leã, bieåu loä loøng bieát ôn saâu xa cuûa con ngöôøi lao ñoäng ñoái vôùi caùc ôn möa moùc bôûi trôøi. Nhö vaäy, ngaøy leã 50 hoaøn thaønh ngaøy leã ñaàu muøa gaët haùi vaø baàu khí töï nhieân saàm uaát haân hoan hôn buoåi leã ñaàu tieân. Daàn daàn, nhöõng ngaøy leã noâng nghieäp naøy ñöôïc toân giaùo hoùa theâm............................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Bí Tích Theâm söùc cho tín höõu ñöôïc traøn ñaày Thaùnh Thaàn
Caûm nghieäm cuûa caùc cöïu thöông binh Myõ trong chuyeán haønh höông Ñöùc Meï Loä Ñöùc
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi caàu nguyeän cho Coâng Giaùo Trung Quoác
Saùng kieán cuûa Toång giaùo phaän Nairobi Moät trieäu caây ñeå chaêm soùc ñaát ñai
AÂn xaù cho caùc tín höõu tham döï Ñaïi hoäi Theá giôùi caùc Gia ñình taïi Dublin
Caû ngöôøi Hoài giaùo cuõng vui möøng veà vieäc Giaùo hoäi Coâng giaùo ôû Pakistan coù Taân Hoàng Y
Ñöùc Hoàng Y Joùsef Mindszenty maãu göông cho ñôøi soáng linh muïc vaø loøng nhieät thaønh toâng ñoà
Loøng trung thaønh phuïc vuï Giaùo hoäi cuûa oâng Mario Agnes cöïu giaùm ñoác baùo Quan saùt vieân Roma
Moät soá phaûn öùng cuûa caùc Hoàng y taân cöû tröôùc tin ñöôïc boå nhieäm
3 quan taâm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha veà Giaùo Hoäi taïi Italia
Caùc Kitoâ höõu ôû Indonesia thuùc ñaåy söï hoøa hôïp vaø tình huynh ñeä
Taân Ñaïi dieän Toøa Thaùnh khoâng thöôøng truù taïi Vieät Nam
Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm Taân Ñaïi dieän Toaø thaùnh khoâng thöôøng truù taïi Vieät Nam
Giaùo hoäi coù ñaëc tính cuûa ngöôøi phuï nöõ vaø ngöôøi meï nhö Meï Maria
Neâu teân Ñöùc giaùm muïc trong Kinh Nguyeän Thaùnh Theå theá naøo
Ñöùc Thaùnh Cha coâng boá danh saùch 14 Ñöùc Hoàng Y môùi
Chuùa Thaùnh Thaàn coù thaàn löïc bieán ñoåi loøng ngöôøi vaø thay ñoåi thöïc taïi
Göông soáng cuûa Thaùnh Rita thaønh Cascia ñöôïc boán phuï nöõ ngaøy nay noi theo
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha veà Ngaøy Theá Giôùi truyeàn giaùo 2018
Cha Joe Pereira saùng laäp vieân cuûa Toå chöùc Kripa ôû AÁn Ñoä giuùp ngöôøi nghieän ma tuùy HIV phuïc hoài
Hanna Chrzanowski nöõ ñieàu döôõng giaùo daân ñaàu tieân ñöôïc phong chaân phöôùc
Leã gioã Ñöùc coá Hoàng Y Giuse Maria Trònh Vaên Caên laàn thöù 28
Ngöôøi muïc töû khoâng phí giôø vaøo nhöõng vieäc khoâng ñaâu
Taát caû caùc 34 Giaùm Muïc Chile ñaõ ñoàng loaïi ñeä ñôn töø chöùc leân Ñöùc Thaùnh Cha ñeå ngaøi ñònh lieäu
Ñöùc giaùo hoaøng gaëp caùc tín ñoà Phaät giaùo Hindu Jain vaø Sikh


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Moái Giaây Baát Khaû Phaân Ly
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 7 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 24/05 Leã Ñöùc Meï Xaø Sôn ôû Thöôïng Haûi Caàu Cho Giaùo Hoäi taïi Trung Quoác
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Saün Saøng Hy Sinh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 7 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Coäng Taùc Vôùi Nhau
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 7 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Laøm Toâi Tôù Moïi Ngöôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 7 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Leã Kính Nhôù Ñöùc Trinh Nöõ Maria Meï Hoäi Thaùnh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Leã Kính Nhôù Ñöùc Trinh Nöõ Maria Meï Hoäi Thaùnh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Quûy Vaãn Coøn AÙm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 7 Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Soá Phaän Gioan
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Chuùa Baùo Phuùc Töû Ñaïo Cho Pheâroâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Caàu Cho Hieäp Nhaát


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, May 23, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: