Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân - Ñoøi Hoûi Vaø Vinh Döï Cuûa Moân Ñeä
Mua Quanh Nam

Mt 10,37-42: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc toâng ñoà raèng: "Keû naøo yeâu meán cha meï hôn Thaày, thì chaúng xöùng ñaùng vôùi Thaày, vaø keû naøo yeâu meán con trai, con gaùi hôn Thaày, thì khoâng xöùng ñaùng vôùi Thaày. Keû naøo coá tìm maïng soáng mình thì seõ maát, vaø keû naøo ñaønh maát maïng soáng mình vì Thaày, thì seõ tìm laïi ñöôïc noù. "Keû naøo ñoùn tieáp caùc con laø ñoùn tieáp Thaày; vaø keû naøo ñoùn tieáp Thaày, laø ñoùn tieáp Ñaáng ñaõ sai Thaày. Keû naøo ñoùn tieáp moät tieân tri vôùi danh nghóa laø tieân tri, thì seõ laõnh phaàn thöôûng cuûa tieân tri; vaø keû naøo ñoùn tieáp ngöôøi coâng chính vôùi danh nghóa ngöôøi coâng chính, thì seõ laõnh phaàn thöôûng cuûa ngöôøi coâng chính. Keû naøo cho moät trong nhöõng ngöôøi beù moïn naøy uoáng chæ moät baùt nöôùc laõ maø thoâi vôùi danh nghóa laø moân ñeä, thì quaû thaät, Thaày noùi vôùi caùc con, ngöôøi aáy khoâng maát phaàn thöôûng ñaâu"... Vôùi ba baøi Kinh Thaùnh hoâm nay, chuùng ta coù theå suy nghó nhieàu ñieàu veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi moân ñeä ñi theo Chuùa Yeâsu. Ñoù cuõng laø ñôøi soáng cuûa chính chuùng ta, xeùt veà maët ñaïo ñöùc thieâng lieâng. Chuùng ta ñaõ thöïc thuï trôû thaønh moân ñeä Chuùa Yeâsu khi cuøng chòu mai taùng vaø soáng laïi vôùi Ngöôøi trong bí tích Röûa toäi, nhö baøi Thaùnh thö hoâm nay noùi. Töø ngaøy ñoù chuùng ta khoâng ngöøng phaûi vaùc Thaäp giaù haøng ngaøy ñeå ñi theo Ngöôøi, nhöng ñoàng thôøi cuõng nhaän ñöôïc vinh döï cuûa ngöôøi moân ñeä ñi theo Thaày, nhö Ngöôøi ñaõ höùa trong baøi Tin Möøng. Vaø trong Hoäi Thaùnh luoân coù nhöõng Ngoân söù muoán soáng trieät ñeå ôn goïi laøm Moân ñeä cuûa Chuùa nhö EÂliseâ ngaøy tröôùc maø baøi saùch caùc Vua coøn keå laïi nhieàu maåu truyeän raát yù nghóa. Chuùng ta thöû ñoïc veà ñôøi soáng cuûa ngöôøi moân ñeä ñi theo Chuùa, töùc cuõng laø ôn goïi cuûa chính chuùng ta. Ñoaïn thö Roâma hoâm nay ñöôïc choïn ñeå ñoïc moät caùch long troïng ñaëc bieät trong Canh thöùc Phuïc sinh. Chuùng ta neân duøng ñeå suy nghó moãi khi coù nghi thöùc Röûa toäi. Nhöng baát cöù khi naøo töï hoûi veà ôn goïi Kitoâ höõu cuûa mình, chuùng ta cuõng coù theå ñem ñoïc ñeå thaáy roõ mình ñaõ trôû neân moân ñeä cuûa Chuùa nhö theá naøo. Vaãn bieát ôn Chuùa keøm theo lôøi rao giaûng Tin Möøng ñaõ ban nhaân ñöùc tin cho chuùng ta. Chuùng ta ñaõ baét ñaàu ñi theo Chuùa ngay töø khi chuùng ta ñeå Lôøi Chuùa vaø tình yeâu cuûa Ngöôøi loâi cuoán chuùng ta. Coù theå noùi ñöôïc chuùng ta ñaõ laø tín höõu cuûa Chuùa vì chuùng ta ñaõ tin Ngöôøi coù lôøi ban söï soáng cöùu ñoä chuùng ta. Moät phaàn naøo chuùng ta ñaõ laø moân ñeä cuûa Chuùa roài, vì theo Thaùnh Kinh ngöôøi moân ñeä luoân ñeå tai nghe Lôøi Chuùa. Tuy nhieân, chöa coù haønh vi naøo xaùc nhaän chuùng ta laø tín höõu vaø moân ñeä. Phaûi ñôïi ñeán ngaøy chuùng ta chòu pheùp Röûa nhaân Danh Chuùa Yeâsu Kitoâ............................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Nhaãn Nhòn Ñeå Giöõ Hoøa Khí
Ñöùc oâng Georg Ratzinger baøo huynh cuûa Ñöùc nguyeân Giaùo hoaøng Bieån Ñöùc XVI ñaõ töø traàn
Moät nghò só bang Victoria yeâu caàu ñieàu tra veà caûnh saùt trong vuï Ñöùc Hoàng y Pell
Thaønh laäp hoäi ñoàng Giaùo hoäi mieàn Amazzonia
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha göûi hoäi nghò thöôøng nieân Hoäi baùo chí Coâng giaùo Myõ
Ñöùc Thaùnh Cha hoã trôï Ngoâi nhaø Kim 15 ngaøn euro
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ ñieän ñaøm vôùi Thaùi töû cuûa caùc Tieåu Vöông quoác AÛ raäp
Nhaø thieân vaên doøng Teân thöù 11 coù teân ñöôïc ñaët cho moät tieåu haønh tinh
Xaây döïng maïng löôùi vaø caùc chieán löôïc cho ngöôøi di cö cuûa Doøng Truyeàn giaùo Thaùnh Caroâloâ Scalabrini
Moät chính trò gia bang Victoria cuûa UÙc keâu goïi ñieàu tra nhöõng baát coâng vaø sai laïc trong vuï aùn ÑHY Pell
Caùc Giaùm muïc Uruguay tuyeân boá Trôï töû khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc veà maët ñaïo ñöùc luaân lyù
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ trong thaùnh leã kính hai Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ Toâng Ñoà
Toa Thuoác Cuûa Nieàm Vui
Nhö thaùnh Pheâroâ haõy xaây döïng ñôøi mình treân ñaù taûng laø Chuùa Gieâsu
Toå chöùc Trôï giuùp caùc Giaùo hoäi ñau khoå giuùp 464 nöõ tu Congo gaëp khoù khaên vì Covid 19
Coäng ñoaøn Gallo daønh cho treû em bò boû rôi vaø caùc baø meï treû ñôn thaân
Ngöôøi Coâng Giaùo Ñöùc giaûm trong naêm 2019
Bethlehem bò phong toûa hai ngaøy vì dòch taùi phaùt
Khoùa hoïp cuûa Hoäi ñoàng Hoàng y coá vaán bò baõi boû
Ñöùc Thaùnh cha tieáp kieán Ñöùc cha Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ñöùc
Caùc thaùnh ñöôøng taïi Ailen môû laïi maø khoâng bò giôùi haïn 50 ngöôøi
Ñöùc cha Paul Hinder tröôùc thaûm caûnh Yemen
Ñöùc Thaùnh cha cöû haønh leã thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ
Loøng bieát ôn laø ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi kitoâ höõu
Moùn Quaø Cho Söï Hoái Loãi


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 3/07 Leã Thaùnh Toâma Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 3/07 Leã Thaùnh Toâma Toâng Ñoà
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân Böõa Tieäc Thaân Höõu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân Soáng Nieàm Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân Hai Maãu Ngöôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân Xin Cöùu Chuùng Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm ngaøy 29/06 Leã Thaùnh Pheâroâ Vaø Phaoloâ Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 29/06 Leã Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ Toâng Ñoà
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân Theo Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 13 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät 13 Muøa Thöôøng Nieân Ñoøi Hoûi Vaø Vinh Döï Cuûa Moân Ñeä
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 13 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân Tuyeân Xöng Nieàm Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân Chöõa Ngöôøi Phong Cuøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, July 1, 2020 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: