Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 2 Muøa Voïng - Doïn Ñöôøng Cho Moät Ñaáng Thieân Chuùa Thaùnh Thieän Ngöï Ñeán
Mua Quanh Nam

Mt 3,1-12: Ngaøy aáy, Gioan Taåy Giaû ñeán giaûng trong hoang ñòa xöù Giuñeâa raèng: "Haõy aên naên thoáng hoái, vì nöôùc trôøi gaàn ñeán". Chính oâng laø ngöôøi maø Tieân tri Isaia ñaõ tieân baùo: "Coù tieáng keâu trong hoang ñòa raèng: Haõy doïn ñöôøng Chuùa, haõy söûa ñöôøng Chuùa cho ngay thaúng". Bôûi vì chính Gioan maëc aùo loâng laïc ñaø, thaét löng baèng daây da thuù, aên chaâu chaáu vaø uoáng maät ong röøng. Baáy giôø daân thaønh Gieârusalem, khaép xöù Giuñeâa vaø caùc mieàn laân caän soâng Gioñan tuoân ñeán vôùi oâng, thuù toäi vaø chòu pheùp röûa do tay oâng trong soâng Gioñan. Thaáy coù moät soá ñoâng ngöôøi bieät phaùi vaø vaên nhaân cuõng ñeán xin chòu pheùp röûa, thì Gioan baûo raèng: "Hôõi noøi raén ñoäc, ai baûo caùc ngöôi troán laùnh côn thònh noä hoøng ñoå xuoáng treân ñaàu caùc ngöôi. Haõy laøm vieäc laønh cho xöùng vôùi söï thoáng hoái. Chôù töï phuï nghó raèng: toå tieân chuùng ta laø Abraham. Vì ta baûo cho caùc ngöôi hay: Thieân Chuùa quyeàn naêng coù theå khieán nhöõng hoøn ñaù trôû neân con caùi Abraham. Ñaây caùi rìu ñaõ ñeå saün döôùi goác caây. Caây naøo khoâng sinh traùi toát, seõ phaûi chaët ñi vaø boû vaøo löûa. Phaàn toâi, toâi laáy nöôùc maø röûa caùc ngöôi, ñeå caùc ngöôi ñöôïc loøng saùm hoái; coøn Ñaáng seõ ñeán sau toâi coù quyeàn naêng hôn toâi vaø toâi khoâng ñaùng xaùch giaøy Ngöôøi. Chính Ñaáng aáy seõ röûa caùc ngöôi trong Chuùa Thaùnh Thaàn vaø löûa. Ngaøi caàm nia trong tay maø saûy luùa cuûa Ngaøi, roài thu luùa vaøo kho, coøn rôm thì ñoát ñi trong löûa khoâng heà taét"... Caùc baøi Kinh thaùnh hoâm nay cho chuùng ta hieåu roõ hôn veà Ñaáng seõ ñeán vaø khuyeân chuùng ta coù thaùi ñoä thích hôïp vôùi Ngöôøi. Baøi saùch Isaia tieáp noái tö töôûng Chuùa nhaät laàn tröôùc: khi Ñaáng Thieân Sai ñeán, Ngaøi seõ phaân xöû moïi nöôùc vaø thieát laäp thôøi ñaïi thaùi bình. Hai tö töôûng naøy ñaõ ñöôïc khai trieån theâm. Khi xeùt xöû, Ñaáng Thieân Sai toû ra nhaân aùi moät caùch ñaëc bieät vôùi nhöõng ngöôøi ngheøo khoù. Coøn ñoái vôùi haïng baát nhaân voâ ñaïo, thì hôi thôû cuûa Ngaøi seõ laøm hoï tieâu tan. Ñang khi aáy, nhöõng neùt taû veà thôøi ñaïi thaùi bình thaät laø thi vò. Ngöôøi ta queân sao ñöôïc hình aûnh: choù soùi soáng chung vôùi chieân non, sö töû gaëm coû nhö boø vaø treû em giôõn vôùi raén löûa maø chaúng heà chi? Tuy nhieân chuû yeáu cuûa baøi saùch Isaia hoâm nay khoâng nhaèm quaûng dieãn nhöõng tö töôûng cuûa Chuùa nhaät tröôùc. Nhaø Tieân tri coøn muoán ñi xa hôn vaø noùi moät caùch cuï theå hôn. Ngay nhöõng haøng chöõ ñaàu tieân ñaõ ñeà caäp tôùi “choài seõ xuaát töø goác Yeâsseâ”; vaø caâu keát coøn nhaéc laïi danh hieäu aáy. Töùc laø vôùi baøi saùch Isaia hoâm nay, Phuïng vuï muoán cho chuùng ta hieåu hôn veà Ñaáng seõ ñeán sau naøy. Ngaøi thuoäc toäc Yeâsseâ, thaân phuï cuûa Ñavít. Ngaøi seõ laø “Con Vua Ñavít”. Ngaøi seõ ñeán ñaày Thaùnh Linh, ñeán noãi khoâng nôi naøo trong Kinh Thaùnh noùi ñeán baûy ôn Chuùa Thaùnh Thaàn nhö trong ñoaïn Isaia naøy. Ngaøi seõ xeùt xöû moïi ngöôøi, vaø roäng raõi caùch ñaëc bieät vôùi ngöôøi ngheøo khoù. Ngaøi seõ laäp thôøi ñaïi thaùi bình vaø muoân daân seõ ñeán thænh yù Ngaøi.................................................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Thö ngoû cuûa Hoäi Saint Lucas vaø Caritas Vieät Nam
Khoùa hoïp cuûa Hoäi ñoàng Hoàng y coá vaán
Caritas Thuïy Só baùo ñoäng veà soá löôïng treû em ngheøo taïi nöôùc naøy
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha göûi Hoäi nghò COP25 veà söï thay ñoåi khí haäu
Haõy ñaët ñôøi mình vaøo Chuùa chöù khoâng phaûi ñieàu beà ngoaøi
Giaùo phaän Roma caàu nguyeän cho Ñöùc Thaùnh Cha nhaân dòp 50 naêm linh muïc
Coâng Giaùo taïi Uzbekistan thu thaäp chöõ kyù xin môû nhaø thôø môùi
Theâm 87 thaùnh ñöôøng Kitoâ Ai Caäp ñöôïc hôïp thöùc hoùa
Ñöùc Thaùnh Cha môøi goïi haønh ñoäng choáng bieán ñoåi khí haäu
Ñöùc Thaùnh Cha gaëp caùc nhaø taøi trôï Hang ñaù vaø caây Noel taïi Vatican
Hoäi ñoàng Hoàng y coá vaán tieáp tuïc nghieân cöùu veà Toâng hieán môùi
Ñöùc Thöôïng phuï Canñeâ keâu goïi möøng leã Giaùng sinh ñôn giaûn
Noel Vôùi Anh Em Löông Daân Chöông trình truyeàn giaùo dòp Leã Giaùng Sinh
Ñöùc Hoàng y Krajewski ñi ñoùn 33 ngöôøi tò naïn töø Hy Laïp veà Italia
Chieán dòch Muøa Voïng cuûa Toång giaùo phaän Mumbai AÁn Ñoä
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Hoäi ñoàng Chæ ñaïo Coâng ñoaøn Lieân ñôùi Ba Lan
Linh muïc vaø Tu só mang trong mình ngoïn löûa truyeàn giaùo
Phaùi ñoaøn Giaùo phaän Phan Thieát ñeán chaøo Ñöùc cha Giuse Ñoã Maïnh Huøng
Thö môøi tham döï leã nhaäm chöùc cuûa Ñöùc Cha Giuse Ñoã Maïnh Huøng Taân Giaùm muïc Giaùo Phaän Phan Thieát
Kitoâ giaùo khoâng phaûi laø ma thuaät boùi toaùn
Neáu choïn Chuùa Kitoâ thì khoâng theå chaïy ñeán vôùi caùc thaày ñoàng thaày boùi
Toøa Thaùnh uûng hoä Hoäi nghò veà bieán ñoåi khí haäu
Caùc laõnh ñaïo Coâng giaùo Trung Ñoâng caàu nguyeän cho hoøa bình vaø oån ñònh trong vuøng
Hoaõn vieäc phong chaân phöôùc cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Fulton Sheen
Ñöùc Hoàng Y Bo keâu goïi chính quyeàn Myanmar vaø coäng ñoàng quoác teá quan taâm ñeán daân ngheøo


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng Doïn Ñöôøng Cho moät Ñaáng Thieân Chuùa Thaùnh Thieän ngöï ñeán
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 1 Muøa Voïng Söù Meänh Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 1 Muøa Voïng Loøng Tin Khieán Hoï Ñöôïc Chöõa Laønh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 1 Muøa Voïng Ngöôøi Khoân Ngoan Thi Haønh YÙ Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 1 Muøa Voïng Hoùa Baùnh Ra Nhieàu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 1 Muøa Voïng Maëc Khaûi Cho Keû Beù Moïn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 1 Muøa Voïng Xin Ngaøi Chæ Phaùn Moät Lôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng Doïn Möøng Giaùng Sinh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 30/11 Leã Thaùnh Anreâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 30/11 Leã Thaùnh Anreâ
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân Tænh Thöùc Caàu Nguyeän
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, December 6, 2019 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: