Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 3 Muøa Voïng - Nieàm Vui
Mua Quanh Nam

Ga 1, 6-8.19-28: Coù ngöôøi ñaõ ñöôïc Chuùa sai ñeán, teân laø Gioan. OÂng ñeán nhö chöùng nhaân ñeå laøm chöùng veà söï saùng, haàu moïi ngöôøi nhôø oâng maø tin. OÂng khoâng phaûi laø söï saùng, nhöng oâng chæ laøm chöùng veà söï saùng. Vaø ñaây laø chöùng cuûa Gioan, khi nhöõng ngöôøi Do-thaùi töø Gieârusalem sai caùc vò tö teá vaø caùc thaày Leâvi ñeán hoûi oâng: "OÂng laø ai?" OÂng lieàn tuyeân xöng, oâng khoâng choái, oâng tuyeân xöng raèng: "Toâi khoâng phaûi laø Ñaáng Kitoâ". Hoï lieàn hoûi: "Theá laø gì? OÂng coù phaûi laø Elia chaêng?" Gioan traû lôøi: "Toâi khoâng phaûi laø Elia". - "Hay oâng laø moät ñaáng tieân tri?" Gioan ñaùp: "Khoâng phaûi". Hoï lieàn baûo: "Vaäy oâng laø ai, ñeå chuùng toâi traû lôøi cho nhöõng ngöôøi sai chuùng toâi. OÂng töï xöng laø ai?" Gioan ñaùp: "Toâi laø tieáng keâu trong hoang ñòa: Haõy söûa cho ngay ñöôøng Chuùa ñi, nhö tieân tri Isaia ñaõ loan baùo". Vaø coù nhöõng ngöôøi thuoäc nhoùm bieät phaùi cuõng ñöôïc sai ñeán. Hoï hoûi Gioan raèng: "Neáu oâng khoâng phaûi laø Ñöùc Kitoâ, cuõng khoâng phaûi laø Elia hay moät tieân tri, vaäy taïi sao oâng laøm pheùp röûa?" Gioan traû lôøi: "Toâi laøm pheùp röûa trong nöôùc; nhöng giöõa caùc ngöôi, coù Ñaáng maø caùc ngöôi khoâng bieát. Ñaáng aáy seõ ñeán sau toâi, nhöng chính Ñaáng aáy ñaõ coù tröôùc toâi vaø toâi khoâng xöùng ñaùng côûi daây giaøy cho Ngöôøi". Vieäc naøy xaûy ra taïi Beâtania, beân kia soáng Gioñan, nôi Gioan laøm pheùp röûa... Haõy vui leân, hôõi anh em, haõy vui leân! Haõy caûm taï Thieân Chuùa trong moïi söï, vì ñoù laø thaùnh yù Ngöôøi veà taát caû anh em trong Ñöùc Kitoâ. Anh em ñöùng daäp taét taùc ñoäng cuûa Thaùnh Thaàn (1Thes 5,16-17). Lôøi thaùnh Phaoloâ vieát cho giaùo ñoaøn Thessaloânikeâ ngaøy xöa, hoâm nay Giaùo hoäi laïi coâng boá vôùi chuùng ta trong ngaøy Chuùa nhaät thöù III muøa Voïng naøy. Trong luùc chôø ñôïi Ñöùc Kitoâ ñeán, chuùng ta phaûi tænh thöùc, phaûi laéng nghe tieáng Chuùa keâu goïi. Chính tieáng Ngöôøi ñem laïi nieàm vui cho ta, nhö Yoan Taåy giaû ñaõ laøm chöùng, khi oâng noùi veà vai troø tieàn hoâ cuûa mình ñoái vôùi Ñaáng Cöùu theá. Nieàm vui cuûa toâi laø ñöôïc nghe tieáng Ngaøi. Nieàm vui cuûa toâi ñaõ sung maõn. Ngaøi phaûi lôùn leân, coøn toâi phaûi nhoû daàn ñi (Gioan 3,29-30) Theo kinh nghieäm thoâng thöôøng, vui laø khi moät öôùc voïng cuûa ta ñöôïc toaïi nguyeän; khi ta thaønh coâng trong moät noã löïc hoaëc moät döï tính; khi quyeàn lôïi cuûa ta bò töôùc ñoaït maø nay ñöôïc phuïc hoài; vaø vui nhaát laø khi ta ñöôïc gaëp laïi nhöõng ngöôøi thaân yeâu sau moät thôøi gian xa vaéng. Taét moät lôøi, ta vui khi loøng ta ñang troáng maø ñöôïc laáp ñaày. Baøi saùch Isaia hoâm nay (Is 61,1-2a.10-11) phaùc hoïa cho ta hình aûnh Ñaáng Thieân Sai ñöôïc Thaùnh Thaàn xöùc cho daàu hoan laïc: Thaùnh Thaàn Chuùa ngöï xuoáng treân toâi... Ngaøi sai toâi coâng boá naêm hoàng aân cuûa Thieân Chuùa. Naêm hoàng aân trong Cöïu Öôùc - maø Naêm Thaùnh laø ñieäp aûnh - quaû laø moät saùng kieán ñoäc ñaùo Thieân Chuùa ñeà ra cho Daân Ngaøi. Noù laø khoaûng thôøi gian ñaëc bieät nhaéc cho moïi ngöôøi nhôù raèng: taát caû nhöõng gì mình coù ñeàu laø do Thieân Chuùa ban, vaø moïi ngöôøi phaûi nghó ñeán quyeàn lôïi cuûa keû khaùc: bôûi vì moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn soáng töï do vaø höôûng duøng taøi nguyeân treân maët ñaát................................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Truyeàn thoâng Vatican seõ mang teân Vatican News Tin Vatican
Moät Thuû töôùng theo Hoài giaùo ôû moät quoác gia coù ña soá ngöôøi Coâng giaùo
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán caùc Ñaïi söù môùi cuûa 7 nöôùc
Cuoäc hoaùn caûi cuûa moät thöông gia ngöôøi phaùp nhôø chöùng taù cuûa cha Jacques Hamel
Ñoaøn Haønh Höông Kieäm Taân Xuaân Loäc Mang Quaø Giaùng Sinh Ñeán Cho Ngöôøi Ngheøo
Thieân Chuùa nhaân haäu nhö ngöôøi cha vaø dòu hieàn nhö ngöôøi meï
Hoäi ñoàng Hoàng y Tö vaán keát thuùc Khoùa hoïp thöù 22
Toång Giaùo phaän Chittagong Bangladesh kyû nieäm 500 naêm ñoùn nhaän Tin Möøng
Taïi sao phaûi tham döï Thaùnh Leã Chuùa Nhaät
Phaûn öùng cuûa Toaø Thaùnh vaø cuûa caùc nhaø laõnh ñaïo toân giaùo ñoái vôùi tuyeân boá cuûa Toång thoáng Trump veà Jerusalem
Ñaïi hoäi Giôùi treû Coâng giaùo Australia taïi Sydney
Lieân hieäp Kinh Thaùnh Coâng giaùo döï ñònh xin Ñöùc Thaùnh Cha cöû haønh Naêm Thaùnh Kinh
Ngaøy quoác teá nhaân quyeàn
Söù Ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha Ngaøy Theá Giôùi caùc beänh nhaân naêm 2018
Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Vieät Nam Lieân Bang UÙc Chaâu taïi Sydney
Toøa Thaùnh leân vieáng veà vuï thaønh Jerusalem
Haõy can ñaûm ra khoûi söï cay ñaéng cuûa baûn thaân ñeå ñöôïc Chuùa uûi an
Trung taâm Samaritan House nôi chaêm soùc phuï nöõ voâ gia cö ôû thaønh phoá Denver
Söù ñieäp cho Ngaøy Theá giôùi caàu nguyeän cho Ôn goïi laàn thöù 55 naêm 2018
Ñaëc söù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha noùi Töø nay ñöôïc pheùp haønh höông chính thöùc ñeán Meã Du Medjugorje
Haõy san baèng nuùi ñoài kieâu caêng baèng söï khieâm nhöôøng
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp 250 nöõ tu doøng thaùnh Cabrini
Ñöùc giaùo hoaøng Phanxicoâ gaëp taân Chuû tòch Lieân ñoaøn Tin Laønh Luther Theá giôùi
Ñöùc Thaùnh Cha caàu nguyeän tröôùc töôïng ñaøi Ñöùc Meï Voâ Nhieãm
Caàu xin ôn phuø trôï cuûa Meï Maria ñeå töø khöôùc toäi loãi vaø thöa xin vaâng ñoái vôùi Thieân Chuùa


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Voïng Nieàm Vui
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 2 Muøa Voïng Hoï Khoâng Nhaän Ra Ngaøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 2 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 2 Muøa Voïng Pharisieâu Cöùng Loøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 2 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 2 Muøa Voïng Ngöôøi Ñöôïc Chuùa Khen
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 2 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 2 Muøa Voïng Nhöõng Ai Khoù Nhoïc Haõy Ñeán Vôùi Ta
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 2 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 2 Muøa Voïng Phaûi Tha Thöù Luoân Luoân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 2 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 1 Muøa Voïng Ngöôøi Khoân Ngoan Thi Haønh YÙ Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 1 Muøa Voïng Hoùa Baùnh Ra Nhieàu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 1 Muøa Voïng Maïc Khaûi Cho Keû Beù Moïn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 1 Muøa Voïng Xin Ngaøi Chæ Phaùn Moät Lôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 1 Muøa Voïng


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thoå Nhó Kyø

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, December 15, 2017 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: