Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân - Chuùa Ñoøi Chuùng Ta Phaûi Löïa Choïn
Mua Quanh Nam

Lc 16,1-13: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Moät ngöôøi phuù hoä kia coù moät ngöôøi quaûn lyù, vaø ngöôøi naøy bò toá caùo ñaõ phung phí cuûa chuû. OÂng chuû goïi ngöôøi quaûn lyù ñeán vaø baûo raèng: 'Toâi nghe noùi anh sao ñoù? Anh haõy tính soå coâng vieäc quaûn lyù cuûa anh, vì töø nay, anh khoâng theå laøm quaûn lyù nöõa'. Ngöôøi quaûn lyù nghó thaàm raèng: 'Toâi phaûi laøm theá naøo, vì chuû toâi caát chöùc quaûn lyù cuûa toâi? Cuoác ñaát thì khoâng noåi, aên maøy thì hoå ngöôi. Toâi bieát phaûi lieäu theá naøo, ñeå khi maát chöùc quaûn lyù, thì seõ coù ngöôøi ñoùn tieáp toâi veà nhaø hoï'. "Vaäy anh goïi töøng con nôï cuûa chuû ñeán vaø hoûi ngöôøi thöù nhaát raèng: 'Anh maéc nôï chuû toâi bao nhieâu?' Ngöôøi aáy ñaùp: 'Moät traêm thuøng daàu'. Anh baûo ngöôøi aáy raèng: 'Anh haõy laáy vaên töï, ngoài xuoáng mau maø vieát laïi: naêm möôi'. Roài anh hoûi ngöôøi khaùc raèng: 'Coøn anh, anh maéc nôï bao nhieâu?' Ngöôøi aáy ñaùp: 'Moät traêm giaï luùa mieán'. Anh baûo ngöôøi aáy raèng: 'Anh haõy laáy vaên töï maø vieát laïi: taùm möôi'. Vaø chuû khen ngöôøi quaûn lyù baát löông ñoù ñaõ haønh ñoäng caùch khoân kheùo: vì con caùi ñôøi naøy khi ñoái xöû vôùi ñoàng loaïi thì khoân kheùo hôn con caùi söï saùng. "Phaàn Thaày, Thaày baûo caùc con: Haõy duøng tieàn cuûa gian doái maø mua laáy baïn höõu, ñeå khi maát heát tieàn baïc, thì hoï seõ ñoùn tieáp caùc con vaøo choán an nghæ ñôøi ñôøi. "Ai trung tín trong vieäc nhoû, thì cuõng trung tín trong vieäc lôùn; ai gian doái trong vieäc nhoû, thì cuõng gian doái trong vieäc lôùn. Vaäy neáu caùc con khoâng trung thaønh trong vieäc tieàn cuûa gian doái, thì ai seõ giao phoù cuûa chaân thaät cho caùc con? "Khoâng ñaày tôù naøo coù theå laøm toâi hai chuû: vì hoaëc noù gheùt chuû naøy vaø meán chuû kia; hoaëc phuïc chuû naøy vaø khinh chuû noï. Caùc con khoâng theå laøm toâi Thieân Chuùa maø laïi laøm toâi tieàn cuûa ñöôïc"... Maëc duø caâu chuyeän ngöôøi quaûn lyù baát löông muoán chuùng ta xem xeùt laïi caån thaän, chuùng ta vaãn khoâng ñöôïc queân caâu chuyeän aáy naèm trong caû moät vaên maïch vaø hôn nöõa coøn ôû trong caû phaàn Phuïng vuï Lôøi Chuùa hoâm nay. Ñaët noù laïi vaøo giöõa caùc baøi ñoïc Kinh Thaùnh maø chuùng ta vöøa nghe, coù leõ yù nghóa cuûa noù seõ deã nhaän ra hôn. Vì theá chuùng ta cöù theo toå chöùc cuûa Phuïng vuï, baét ñaàu tìm hieåu baøi saùch Amos tröôùc, roài ñeán baøi Tin Möøng vaø sau cuøng ñeán baøi thö göûi Timoâtheâ. Chuùng ta seõ thaáy giaùo huaán cuûa Phuïng vuï hoâm nay daïy chuùng ta ñöøng thôø tieàn, nhöng haõy thôø Chuùa; ñöøng tìm cuûa caûi nhöng haõy tìm Nöôùc Trôøi. Vaø giaùo huaán naøy ñaõ naèm ngay trong baøi saùch Amos. Saùch Amos khoâng daøy nhö caùc saùch Isaia, Gieâreâmia, Ñanien vaø EÂzeâkien, neân taùc giaû ñöôïc lieät vaøo soå caùc tieân tri nhoû. Nhöng thöïc ra, uy tín cuûa oâng khoâng beù. Noù ñaõ laøm rung ñoäng caû mieàn Baéc nöôùc Do Thaùi. Vaø ngaøy nay ñoïc saùch cuûa oâng, ngöôøi ta vaãn thaáy tö töôûng cuûa oâng coøn raát maïnh meõ vaø hôïp thôøi. Laø vì oâng noùi nhieàu veà neáp soáng xaõ hoäi. Amos queâ ôû mieàn Nam ñaát Do Thaùi, laøm ngheà chaên chieân. Ñöôïc Chuùa choïn laøm tieân tri, oâng leân tieáng tuyeân saám ôû mieàn Baéc. ÔÛ ñaây neáp soáng xaõ hoäi khaùc haún mieàn Nam. Kinh teá ñang phaùt trieån maïnh, nhöng laø thöù kinh teá xaây treân buoân baùn boùc loät, chöù khoâng töïa vaøo saûn xuaát noâng nghieäp. Quen vôùi caûnh thanh bình noâng thoân, Amos chaúng bao giôø chaáp nhaän ñöôïc neáp soáng chaïy ñua vôùi tieàn baïc. Khoâng phaûi vì oâng khoâng bieát thích nghi, nhöng vì oâng thaáy caên baûn cuûa sinh hoaït buoân baùn khoâng coøn ñaïo ñöùc gì caû. Chuùng ta chæ caàn nghe oâng trong ñoaïn saùch hoâm nay................................................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Doøng Caùt Minh
Thieân Chuùa laø moät kinh nghieäm yeâu thöông
Giaùo hoäi Philippines vaø döï luaät ly hoân
Cuoäc hoïp Maïng löôùi ñeàn thaùnh Ñöùc Meï chaâu AÂu ôû Levoca
Quoác vöông cuûa Giordani taëng xe buyùt cho nhaø treû moà coâi
Caùc Giaùm muïc Hoa Kyø nhaán maïnh ñeán giaùo lyù veà Thaùnh Theå
Töø Madrid caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo keâu goïi Cuøng nhau taùi khaùm phaù theá giôùi Caên nhaø chung
Cha Barrios Prieto Toång thö kyù môùi cuûa Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc chaâu AÂu
Giaùo hoäi Hungary baét ñaàu ñeám ngöôïc thôøi gian cho Ñaïi hoäi Thaùnh Theå Quoác teá 2020
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Toå chöùc Chaêm soùc Coäng ñoàng New York
Ñöùc Thaùnh Cha nhaéc nhôû caùc baùc só lôøi theà toân troïng söï soáng
Ñöùc Hoàng Y Nguyeãn Vaên Thuaän Ngöôøi gôïi höùng cho caùc tuø nhaân soáng toát hôn
Thöøa taùc vuï laø moät quaø taëng khoâng phaûi dòch vuï
Keát thuùc khoùa hoïp 31 cuûa Hoäi ñoàng Hoàng y coá vaán
Laàn ñaàu tieân moät giaùm muïc tham gia cuoäc ñua Marathon Via Pacis
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp tham döï vieân Hoäi nghò giaùo luaät cuûa caùc Giaùo hoäi Ñoâng phöông
Ñöùc Thaùnh Cha seõ khai maïc Thaùng Truyeàn giaùo ñaëc bieät
Saùch môùi Caû caùc Giaùo Hoaøng cuõng thoâng tin
Cha Renato Chiera ngöôøi cha cuûa nhöõng ñöùa con khoâng ñöôïc yeâu thöông
Duø chuùng ta toäi loãi Giaùo hoäi vaãn ñöùng vöõng vì coù Chuùa ôû cuøng
Ñöùc Thaùnh Cha caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi bò Alzheimer vaø ung thö
Ñöùc Thaùnh Cha gaëp Ñöùc Thöôïng Phuï Bartolomeo taïi Vatican
Ñöùc Hoàng Y Pell noäp ñôn khaùng aùn leân Toøa Toái cao
Caùc Giaùm muïc Hoa Kyø vaø muïc vuï cho ngöôøi di cö goác Myõ Latinh
Caùc Giaùm muïc Ecuador keâu goïi khoâng pheâ chuaån luaät phaù thai


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân Laéng Nghe Vaø Thöïc Haønh Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân Ngoïn Ñeøn Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân Chuùa Ñoøi Chuùng Ta Phaûi Löïa Choïn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 21/09 Leã Thaùnh Mattheâu Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 21/09 Leã Thaùnh Matheâu Toâng Ñoà
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Duï Ngoân Ngöôøi Gieo Gioáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Söï Bình Ñaúng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Loøng Saùm Hoái
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Thaùi Ñoä Thieáu Nhaát Quaùn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân YÙ Nghóa Cuûa Cuoäc Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Söùc Maïnh Cuûa Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân Trôû Veà Ñöôøng Ngay Chính
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 14/09 Leã Suy Toân Thaùnh Giaù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 14/09 Leã Suy Toân Thaùnh Giaù


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Sunday, September 22, 2019 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: