Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 1 Muøa Chay - Choïn Theo Chuùa Laø Ñoùn Nhaän Giao Öôùc
Mua Vong

Mc 1,12-15: Khi aáy, Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy Chuùa Gieâsu vaøo hoang ñòa vaø Ngöôøi ôû ñoù suoát boán möôi ñeâm ngaøy, chòu Satan caùm doã, soáng chung vôùi daõ thuù vaø caùc Thieân Thaàn haàu haï Ngöôøi. Sau khi Gioan bò baét, Chuùa Gieâsu sang xöù Galileâa, rao giaûng Tin Möøng cuûa nöôùc Thieân Chuùa, Ngöôøi noùi: "Thôøi giôø ñaõ maõn, vaø nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn ñeán; anh em haõy aên naên saùm hoái vaø tin vaøo Tin Möøng"... Soáng ôû ñôøi laø phaán ñaáu vaø choïn löïa. Trong cuoäc ñôøi traàn theá, Ñöùc Kitoâ ñaõ khoâng thoaùt khoûi voøng thoâng leä ñoù. Thaät vaäy, luùc khôûi ñaàu cuoäc soáng coâng khai, Ngöôøi ñaõ ñöôïc Thaùnh Linh ñöa vaøo sa maïc ñeå chòu thöû thaùch gioáng nhö Añam trong vöôøn ñòa ñaøng vaø daân Dothaùi suoát 40 naêm tröôøng trong sa maïc. Nhöng Añam ñaõ sa ngaõ. Dothaùi ñaõ thaát trung. Coøn Ñöùc Kitoâ ñaõ trung thaønh ñöùng haún veà phía Thieân Chuùa. Nhôø vaäy, Ngöôøi ñaõ thaéng Satan. Sau haønh ñoäng quyeát lieät ñöông ñaàu vôùi chöôùc caùm doã, Ñöùc Kitoâ ñaõ xuaát hieän tröôùc coâng chuùng, rao giaûng Tin Möøng vaø keâu goïi thoáng hoái (Mt 4,12-17; Mc 1,14-15; Lc 4,14-15). Chaúng nhöõng côn thöû thaùch ñaõ khoâng caàm chaân vaø quaät ngaõ ñöôïc Ngöôøi, maø traùi laïi caøng laøm cho Ngöôøi quyeát taâm chu toaøn söù maïng. Quaû vaäy, thay vì chieàu theo nhöõng lôøi duï doã meâ hoaëc cuûa Satan (Mt 4,3-11; Lc 4,3-14), Ñöùc Kitoâ ñaõ duøng lôøi Kinh Thaùnh maø khöôùc töø maïnh meõ. Cuoái cuøng Satan ñaõ ruùt lui vaø Ngöôøi ñaõ chieán thaéng. Söùc maïnh laøm cho Ngöôøi chieán thaéng laø chính lôøi Kinh Thaùnh vaø thaùi ñoä cöông quyeát ñöùng veà phía Thieân Chuùa. Laø tín höõu, chuùng ta cuõng coù theå chieán thaéng nhö Ñöùc Kitoâ, neáu bieát choïn ñöùng veà phía Thieân Chuùa vaø laéng nghe lôøi Ngöôøi maø thay ñoåi neáp soáng vaø ñeå Ngöôøi höôùng daãn ñôøi ta. Vì theá, coù theå noùi chieán thaéng cuûa Ñöùc Kitoâ cuõng laø chieán thaéng cuûa chuùng ta. Cuoäc chieán ñaáu cuûa Ngöôøi ñaõ chöùng toû: con ngöôøi coù theå thaéng nhöõng chöôùc meâ hoaëc cuûa Satan, neáu döïa vaøo söùc maïnh cuûa Thieân Chuùa................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Haõng tin Asia New löu yù dö luaän raèng Taïi Hong Kong coù 1 ngaøn 788 Navalny
Ñöùc Hoàng y Muller caûnh giaùc Tuyeân ngoân Fiducia supplicans coù theå daãn tôùi roái ñaïo
Caùc vuï baøi Do thaùi taêng voït taïi Anh quoác
Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ñöùc toân troïng quyeát ñònh cuûa Toøa Thaùnh
Ñöùc Söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Ñöùc keâu goïi caùc giaùm muïc Ñöùc thay ñoåi vieãn töôïng
Vaøo sa maïc
Israel haïn cheá töï do toân giaùo Giôùi haïn ngöôøi Hoài vieáng Ñeàn thôø
60 giaùm muïc baïn Phong traøo Toå AÁm gaëp gôõ taïi Augsburg
Ñöùc Hoàng y Schonborn keâu goïi Caùc giaùm muïc Ñöùc caàn tieáp tuïc ñoái thoaïi vôùi Toøa Thaùnh
Giaùo daân Coâng giaùo Ñöùc keâu goïi caùc giaùm muïc choáng laïi yeâu caàu cuûa Toøa Thaùnh
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ñöùc ngöng boû phieáu veà quy cheá UÛy ban Coâng nghò
Ñöùc Thaùnh cha leân aùn baïo löïc taïi baéc Mozambique
Caùt buïi mong manh
Muøa chay laø thôøi ñieåm cuûa thinh laëng vaø caàu nguyeän
Caùc vò laõnh ñaïo Kitoâ AÁn Ñoä choáng luaät vi phaïm töï do toân giaùo
Ñöùc Thaùnh cha vaø Giaùo trieàu Roma tónh taâm Muøa chay
Caùc tín höõu Coâng giaùo Ñöùc xin caùc giaùm muïc xeùt laïi Con ñöôøng Coâng nghò
Ñöùc Thaùnh cha tieáp coäng ñoaøn Chuûng vieän Napoli
Ñeà taøi Ngaøy Theá giôùi caùc OÂng Baø naêm 2024
Ñöùc Hoàng y Parolin baøy toû ñau buoàn veà caùi cheát cuûa Navalny beân Nga
100 ñan vieän taïi Taây Ban Nha môû cöûa Muøa chay
Xaùc ñònh thôøi ñieåm Khoùa thöù hai cuûa Thöôïng Hoäi ñoàng Giaùm muïc XVI
Caùc Rabbi vaø hoïc giaû Do thaùi caùm ôn Ñöùc Thaùnh cha
Toøa Thaùnh boå nhieäm moät cöïu Ñaïi töôùng YÙ laøm Giaùm ñoác taïi Vatican
Tha thöù laø con ñöôøng hoøa giaûi


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 1 Muøa Chay Tin Töôûng Caàu Nguyeän
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 1 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 1 Muøa Chay Laøm Phieàn Loøng Anh Em
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 1 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 1 Muøa Chay Soáng Caàu Nguyeän
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 1 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 1 Muøa Chay Soáng Yeâu Thöông
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 1 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Chay Choïn Theo Chuùa Laø Ñoùn Nhaän Giao Öôùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy sau Thöù Tö Leã Tro Thieân Chuùa Laø Tình Yeâu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy Thöù Tö Leã Tro
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu sau Thöù Tö Leã Tro Thieân Chuùa Vaø Tha Nhaân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu Thöù Tö Leã Tro
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm sau Thöù Tö Leã Tro Tinh Thaàn Töø Boû
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm Thöù Tö Leã Tro
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö Leã Tro Canh Taân Côûi Boû Con Ngöôøi Cuõ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö Leã Tro Baét Ñaàu Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 12/02 Moàng Ba Teát AÂm Lòch Ngaøy Thaùnh Hoùa Coâng AÊn Vieäc Laøm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Moàng Ba Teát AÂm Lòch Ngaøy Thaùnh Hoùa Coâng AÊn Vieäc Laøm


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi kyø thöù XVI 2023 vaø 2024
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Marseille cuûa Phaùp Quoác
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Moâng Coå
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Giôùi Treû theá giôùi vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lisbon Boà Ñaøo Nha
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, February 21, 2024 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: