Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh - Coäng Ñoaøn Hoäi Thaùnh Chuùa Kitoâ
Mua Vong

Lc 24,35-48: Khi aáy, hai moân ñeä thuaät laïi caùc vieäc ñaõ xaûy ra doïc ñöôøng vaø hai oâng ñaõ nhaän ra Ngöôøi luùc beû baùnh nhö theá naøo. Moïi ngöôøi coøn ñang baøn chuyeän thì Chuùa Gieâsu hieän ra ñöùng giöõa hoï vaø phaùn: "Bình an cho caùc con! Thaày ñaây, ñöøng sôï". Nhöng moïi ngöôøi boái roái töôûng mình thaáy ma. Chuùa laïi phaùn: "Sao caùc con boái roái vaø loøng caùc con lo nghó nhö vaäy? Haõy xem tay chaân Thaày: chính Thaày ñaây! Haõy sôø maø xem: ma ñaâu coù xöông thòt nhö caùc con thaáy Thaày coù ñaây". Noùi xong, Ngöôøi ñöa tay chaân cho hoï xem. Thaáy hoï coøn chöa tin, vaø vì vui möøng maø bôõ ngôõ, Chuùa hoûi: "ÔÛ ñaây caùc con coù gì aên khoâng?" Hoï daâng cho Ngöôøi moät maåu caù nöôùng vaø moät taûng maät ong. Ngöôøi aên tröôùc maët caùc oâng vaø ñöa phaàn coøn laïi cho hoï. Ñoaïn Ngöôøi phaùn: "Ñuùng nhö lôøi Thaày ñaõ noùi vôùi caùc con, khi Thaày coøn ôû vôùi caùc con, laø caàn phaûi öùng nghieäm heát moïi lôøi ñaõ ghi cheùp veà Thaày trong luaät Moâseâ, trong saùch tieân tri vaø thaùnh vònh". Roài Ngöôøi môû trí cho caùc oâng am hieåu Kinh Thaùnh. Ngöôøi laïi noùi: "Coù lôøi cheùp raèng: Ñaáng Kitoâ seõ phaûi chòu thöông khoù, vaø ngaøy thöù ba Ngöôøi seõ töø coõi cheát soáng laïi. Roài phaûi nhaân danh Ngöôøi rao giaûng söï thoáng hoái vaø söï aên naên ñeå laõnh ôn tha toäi cho muoân daân, baét ñaàu töø thaønh Gieârusalem. Coøn caùc con, caùc con seõ laøm chöùng nhaân veà nhöõng ñieàu aáy"... Cuõng nhö caùc baøi Kinh Thaùnh cuûa Chuùa nhaät tröôùc, caùc baøi ñoïc hoâm nay noùi vôùi chuùng ta veà Hoäi Thaùnh. Chuùng ta thöû ñoåi kieåu tìm hieåu. Thay vì ñi töø ngoaøi vaøo trong loøng Hoäi Thaùnh nhö ñaõ laøm Chuùa nhaät tröôùc, hoâm nay chuùng ta ñi töø trong ra ngoaøi, nhöng taïm duøng phöông phaùp thôøi gian. Baøi Tin Möøng khoâng gôïi leân söï vieäc trong chính ngaøy Chuùa soáng laïi hay sao? Theo caùch Luca keå thì Ñöùc Yeâsu ñaõ hieän ra vôùi caùc moân ñeä chính chieàu ngaøy Ngöôøi phuïc sinh. Coøn baøi saùch Coâng vuï caùc Toâng ñoà cho chuùng ta nghe laïi lôøi cuûa thaùnh Pheâroâ sau khi chöõa laønh moät ngöôøi queø, töùc laø moät thôøi gian sau khi Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng. Cuoái cuøng baøi thö 1 Yoan laø taùc phaåm cuûa nhieàu chuïc naêm sau..................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Nhaän bieát chính mình
Caùc giaùm muïc Bæ choáng an töû cho ngöôøi chaùn ñôøi
Ñöùc Hoàng y Sako cöû haønh thaùnh leã taï ôn sau chín thaùng löu vong
Toøa Thaùnh lo ngaïi vì töï do toân giaùo taïi Phaùp coù theå bò ñe doïa
Toøa Thaùnh chia buoàn veà vuï thaûm saùt ôû Sydney
Xin laø boâng hoa nhoû
Thaät toát ñeïp bieát bao khi chuùng ta bieát chia seû ñöùc tin
Caùc thuûy thuû ngöôøi Ucraina lo aâu
Ucraina than phieàn Nga giaû ñieác tröôùc lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng
Hoäi ñoàng Ñaïi keát xin Ñöùc Thöôïng phuï Chính thoáng Nga giaûi thích veà cuoäc chieán taïi Ucraina
Ñöùc Thaùnh cha tieáp caùc Traùng sinh Hoäi Höôùng ñaïo Coâng giaùo YÙ
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha göûi caùc tín höõu Hoài giaùo nhaân dòp keát thuùc thaùng chay Ramadan
Phaàn thöôûng cho vieäc nhaän loãi
UÛy ban Giaùm muïc AÂu chaâu ñau buoàn vì Nghò vieän boû phieáu uûng hoä phaù thai
Ñöùc Hoàng y Zenari lo ngaïi leo thang chieán tranh
Ñöùc Hoàng y Sako chaám döùt löu vong vaø trôû veà Toøa Thöôïng phuï cuûa ngaøi
Caùc giaùm muïc AÂu chaâu nhoùm taïi Ba Lan
Ñöùc Thaùnh cha seõ vieáng thaêm boán nöôùc AÙ chaâu vaø UÙc
Ñöùc Thaùnh cha Phanxicoâ tieáp kieán ban quaûn trò Ngaân quyõ Giaùo hoaøng
Moät linh muïc sinh vieân Tröôøng Ngoaïi giao Toøa Thaùnh qua ñôøi luùc môùi 31 tuoåi
Phaùp sö thoå daân Yanomami caàu cöùu Ñöùc Thaùnh cha
Caùc giaùm muïc Kazakhstan caùm ôn Ñöùc Thaùnh cha
Ñöùc Thaùnh cha tieáp UÛy ban Toøa Thaùnh veà Kinh thaùnh
Trau doài ñôøi soáng noäi taâm hôn daùng veû beân ngoaøi
Söï töùc giaän ñeå laïi nhöõng hoái tieác


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Tin Chuùa Seõ Ñöôïc Soáng Muoân Ñôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Baùnh Haèng Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Baùnh Töø Trôøi Xuoáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh Haõy Tin Ñaáng Thieân Chuùa Ñaõ Sai
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 3 Phuïc Sinh Coäng Ñoaøn Hoäi Thaùnh Chuùa Kitoâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 3 Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh Chuùa Ñi Treân Bieån
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh Nazareth Cöùng Loøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh Tin Vaøo Ngaøi Thì Seõ Ñöôïc Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh Söï Saùng Ñaõ Ñeán Theá Gian
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh Chuùa Daïy Trong Ñeàn Thôø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 2 Muøa Phuïc Sinh


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Taøi Lieäu Naêm Thaùnh 2025
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi kyø thöù XVI 2023 vaø 2024
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Marseille cuûa Phaùp Quoác
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Moâng Coå
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Giôùi Treû theá giôùi vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lisbon Boà Ñaøo Nha
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Tuesday, April 16, 2024 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: