Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 17 Muøa Thöôøng Nieân - Quyeàn Naêng Cuûa Thieân Chuùa
Mua Quanh Nam

Ga 6, 1-15: Khi aáy, Chuùa Gieâsu ñi sang beân kia bieån Galileâa, cuõng goïi laø Tibeâria. Coù ñaùm ñoâng daân chuùng theo Ngöôøi, vì hoï ñaõ thaáy nhöõng pheùp laï Ngöôøi laøm cho nhöõng keû beänh taät. Chuùa Gieâsu leân nuùi vaø ngoài ñoù vôùi caùc moân ñeä. Leã Vöôït Qua laø ñaïi leã cuûa ngöôøi Do-thaùi ñaõ gaàn tôùi. Chuùa Gieâsu ngöôùc maét leân vaø thaáy ñaùm raát ñoâng daân chuùng ñeán vôùi Ngöôøi. Ngöôøi hoûi Philippheâ: "Ta mua ñaâu ñöôïc baùnh cho nhöõng ngöôøi naøy aên?" Ngöôøi hoûi nhö vaäy coù yù thöû oâng, vì chính Ngöôøi ñaõ bieát vieäc Ngöôøi saép laøm. Philippheâ thöa: "Hai traêm baïc baùnh cuõng khoâng ñuû ñeå moãi ngöôøi ñöôïc moät chuùt". Moät trong caùc moân ñeä, teân laø Anreâ, em oâng Simon Pheâroâ, thöa cuøng Ngöôøi raèng: "ÔÛ ñaây coù moät beù trai coù naêm chieác baùnh luùa maïch vaø hai con caù, nhöng baáy nhieâu thì thaám vaøo ñaâu cho töøng aáy ngöôøi". Chuùa Gieâsu noùi: "Cöù baûo ngöôøi ta ngoài xuoáng". Nôi ñoù coù nhieàu coû, ngöôøi ta ngoài xuoáng, soá ñaøn oâng ñoä naêm ngaøn. Baáy giôø Chuùa Gieâsu caàm laáy baùnh, vaø khi ñaõ taï ôn, Ngöôøi phaân phaùt cho caùc keû ngoài aên, vaø caù cuõng ñöôïc phaân phaùt nhö theá, ai muoán bao nhieâu tuyø thích. Khi hoï ñaõ aên no neâ, Ngöôøi baûo caùc moân ñeä: "Haõy thu laáy nhöõng mieáng coøn laïi, keûo phí ñi". Hoï thu laïi ñöôïc möôøi hai thuùng ñaày baùnh vuïn do naêm chieác baùnh luùa maïch ngöôøi ta ñaõ aên maø coøn dö. Thaáy pheùp laï Chuùa Gieâsu ñaõ laøm, ngöôøi ta ñeàu noùi raèng: "Thaät oâng naøy laø Ñaáng tieân tri phaûi ñeán trong theá gian". Vì Chuùa Gieâsu bieát raèng ngöôøi ta seõ ñeán baét Ngöôøi ñeå toân laøm vua, neân Ngöôøi laïi troán leân nuùi moät mình... Chuùng ta coù theå nghó caû ba baøi ñoïc hoâm nay muoán chuùng ta suy nghó veà Thaùnh Theå laø baùnh haèng soáng coù söùc nuoâi caû nhaân loaïi ñeå hoï ñöôïc hôïp nhaát neân moät. Nhöng khoâng taát nhieân phaûi hieåu nhö vaäy. Chuùng ta cöù thöû ñoïc laïi töøng baøi. Seõ coù nhieàu tö töôûng vaø chaân lyù phong phuù khoâng ngôø, laøm giaøu ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa chuùng ta. Dó nhieân phuïng vuï choïn ñoaïn saùch Caùc Vua hoâm nay ñeå daãn vaøo baøi Tin Möøng. Nhöng chính ñoaïn saùch naøy cuõng coù giaù trò cuûa noù. Vaø giaùo lyù ôû ñaây cuõng khoâng keùm phaàn saâu saéc. Ñaây laø moät caâu chuyeän lôùn vaø laø moät pheùp laï. 20 oå baùnh maø doïn ñöôïc cho 100 ngöôøi aên no maø coøn dö nöõa. Theá maø taùc giaû haàu nhö khoâng coù moät höùng thuù naøo khi keå laïi moät vieäc nhö theá. Ngöôøi ta muoán oâng phaûi thuaät truyeän soáng ñoäng hôn vaø phaûi theâm nhieàu chi tieát nöõa. Phaûi noùi ngöôøi cuûa Thieân Chuùa teân laø gì? Ñang ôû ñaâu? Vì sao luùc aáy laïi ñang coù 100 ngöôøi ôû taïi choã ñoù? Vaø keû mang baùnh töø nôi xa ñeán teân hoï theá naøo? Giaø hay treû? v.v... Döôøng nhö ñaây khoâng phaûi laø moät baøi thuaät truyeän. Taùc giaû vieát vaén taét vaø thieáu höùng khôûi... ñang khi leõ ra pheùp laï naøy phaûi laøm oâng kinh ngaïc vaø gaây chaán ñoäng, nhö chuùng ta thaáy trong baøi Tin Möøng hoâm nay....................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Vôï choàng Franca vaø Patrick cuøng nhau ra ñi truyeàn giaùo
Hoäi nghò thöôïng ñænh quoác teá laàn thöù nhaát veà töï do toân giaùo
Ñaïi hoäi thöù 26 cuûa Lieân hieäp quoác teá caùc Ñaïi hoïc Coâng Giaùo
Trung taâm Beâlem moâ hình coäng taùc chaêm soùc ngöôøi khuyeát taät
Hoäi nghò truyeàn giaùo Myõ chaâu CAM V
Giaùo hoäi UÙc coâng boá vaên kieän quan troïng veà giaùo daân
Kyû nieäm 5 naêm chuyeán toâng du ñaàu tieân cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ
Leã hoäi gia ñình taïi coâng vieân Croke beân Ailen
Giaùo hoäi Hy Laïp lo aâu cho soá phaän cuûa ngöôøi daân
Cha Michele Brambilla vaø thaùch thöùc truyeàn giaùo cho giôùi treû
Ñöùc Thaùnh Cha quan taâm muïc vuï cho caùc tín höõu ñeán Meã Du Medjugorje
Giaùo Hoäi Meâhicoâ vaø cuoäc toång tuyeån cöû muøng 1 thaùng 7
Ñaïi hoäi Giôùi treû Giaùo phaän Ñaø Naüng Taïi Traø Kieäu vaøo hai ngaøy 21 vaø 22 thaùng 7 naêm 2018
Chuùa Kitoâ laø Chaân Lyù höôùng daãn cuoäc soáng cuûa chuùng ta Khoâng coù Chuùa Kitoâ khoâng coù ñònh höôùng
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi Coäng Ñoàng quoác teá haønh ñoäng vì ngöôøi di cö bò ñaém taøu
6 Tænh Doøng Phanxicoâ taïi Myõ ñöôïc goäp thaønh 1
Ñöùc Toång Giaùm muïc Henryk Hoser baét ñaàu söù vuï taïi giaùo xöù Meã Du Medjugorje
30 naêm giuùp ngöôøi tò naïn vaø thaêng tieán phuï nöõ ngheøo cuûa sô Marilyn Lacey
Ñöùc Hoàng Y Turkson khaúng ñònh raèng Gia ñình laø ngöôøi baûo veä nhaân phaåm vaø moâi sinh
Luõ lôùn gaây thieät haïi naëng neà taïi giaùo xöù Vónh Quang Höng Hoaù
Ñaïi hoäi Giôùi treû Saledieng Don Bosco mieàn Baéc
Hoäi ngoä giôùi treû naêm 2018 taïi Giaùo phaän Vónh Long vôùi chuû ñeà Ñöøng Sôï
Ñöùc Hoàng Y Tagle môøi goïi caùc linh muïc vaø tu só Philippines neân thaùnh
Taân Beà Treân Toång Quyeàn doøng Caùc Linh Muïc Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu
Giaùo hoäi keát aùn toäi loãi nhöng yeâu thöông keû coù toäi


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 17 Muøa Thöôøng Nieân Quyeàn Naêng Cuûa Thieân Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 17 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 26/07 Leã Thaùnh Gioakim vaø Anna
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 26/07 Leã Thaùnh Gioakim vaø Anna
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân Taïi Sao Duøng Duï Ngoân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 25/07 Leã Thaùnh Giacoâbeâ Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 25/07 Leã Thaùnh Giacoâbeâ Toâng Ñoà
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân Haït Gioáng Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân Thöïc Haønh Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân Daáu Chæ Yeâu Thöông
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 16 Muøa Thöôøng Nieân Ñöùc Kitoâ Laø Vua Muïc Töû
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 16 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Ngöôøi Toâi Trung Hieàn Laønh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Ngaøy Höu Leã
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Ñeán Vôùi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, July 25, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: