Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn Thaùnh - Töôûng Nieäm Maàu Nhieäm Chuùa Chòu Cheát
Mua Quanh Nam

Mt 21,1-11: Khi caùc ngaøi ñeán gaàn Gieârusalem, vaøo ñòa haït Beátphagheâ, giaùp nuùi Caây Daàu, Chuùa Gieâsu sai hai moân ñeä ñi vaø baûo raèng: "Caùc con haõy ñeán laøng tröôùc maët kia, seõ gaëp ngay moät con löøa meï coät ôû ñoù vôùi con löøa con. Caùc con haõy môû daây, daãn veà ñaây cho Thaày; vaø neáu coù ai baûo caùc con ñieàu gì, thì haõy noùi: Chuùa caàn ñeán chuùng, vaø Ngaøi seõ gôûi traû laïi ngay". Moïi vieäc naøy xaûy ra ñeå öùng nghieäm lôøi tieân tri ñaõ phaùn: "Caùc ngöôi haõy baûo thieáu nöõ Sion raèng: Kìa vua ngöôi nhaân aùi ñeán cuøng ngöôi, ngoài treân löøa meï vaø löøa con, laø con cuûa con vaät chôû ñoà". Caùc moân ñeä ra ñi vaø laøm theo lôøi Chuùa Gieâsu daïy baûo. Hai moân ñeä daãn löøa meï vaø löøa con veà, traûi aùo leân mình chuùng vaø ñaët Chuùa ngoài leân treân. Phaàn ñoâng daân chuùng traûi aùo xuoáng ñöôøng, keû khaùc thì chaët nhaønh caây traûi loái ñi. Daân chuùng keû thì ñi tröôùc, ngöôøi theo sau tung hoâ raèng: "Hoan hoâ con vua Ñavit! Chuùc tuïng Ñaáng nhaân danh Chuùa maø ñeán. Hoan hoâ treân caùc taàng trôøi!" Khi Ngaøi vaøo thaønh Gieârusalem, thì caû thaønh phoá naùo ñoäng vaø noùi raèng: "Ngöôøi ñoù laø ai vaäy?" Daân chuùng traû lôøi raèng: "Ngöôøi aáy laø Tieân tri Gieâsu, xuaát thaân töø Nadareùt, xöù Galileâa"... Khoâng tuaàn leã naøo nhieàu leã nghi baèng tuaàn Thöông khoù naøy. Giaùo hoäi cöû haønh maàu nhieäm troïng nhaát, neân tuaàn leã naøy ñaùng goïi laø Tuaàn Leã Thaùnh. Vaø ñeå chuùng ta deã tham döï caùc maàu nhieäm cöû haønh, Phuïng vuï tuaàn naøy ñaày nhöõng bieåu thò cuï theå, loït vaøo maét vaø roùt vaøo tai. Chuùng ta seõ coá gaéng tham döï heát. Môû ñaàu, Phuïng vuï môøi goïi chuùng ta cöû haønh vieäc Chuùa long troïng vaøo thaønh Yeârusalem. Phuïng vuï muoán chuùng ta nhö dieãn laïi chính söï kieän aáy. Theá neân chuùng ta laøm pheùp laù ôû choã naøy, ñeå roài röôùc vaøo nhaø thôø, nhö Ñöùc Kitoâ ngaøy tröôùc ñaõ ñeán ñöùng ôû Nuùi Caây Daàu roài môùi khôûi haønh vaøo Yeârusalem. Nhö chuùng ta ngaøy nay choïn choã naøy laø choã thuaän tieän nhaát trong hoaøn caûnh hieän ñaïi ñeå khôûi söï cuoäc kieäu, thì ngaøy tröôùc Ñöùc Kitoâ cuõng ñaõ choïn nôi yù nghóa nhaát ñeå ñi vaøo thaønh. Yacaria ngaøy tröôùc ñaõ loan baùo (14,4), khi ñeán cöùu Daân, Chuùa seõ döøng chaân treân Nuùi Caây Daàu, Nuùi ôû tröôùc maët Yeârusalem veà phía Ñoâng. Ngöôøi Dothaùi tin ôû lôøi tieân tri aáy. Khi moät nhaân vaät noï muoán xöng mình laø Cöùu Theá, oâng ñaõ hoâ haøo daân chuùng cuøng oâng leân Nuùi Caây Daàu ñeå xem oâng ta hoùa pheùp giaûi cöùu Yeârusalem nhö theá naøo. OÂng ta chæ nguïy bieän thoâi, chöù coù laøm ñöôïc gì. Tuy nhieân ñoái vôùi daân chuùng, lôøi tieân tri Yacaria khoâng vì vaäy maø maát giaù trò. Hoâm nay moâ taû Ñöùc Kitoâ khôûi haønh vaøo Yeârusalem töø Nuùi Caây Daàu, caùc taùc giaû thaùnh muoán tuyeân xöng Ngöôøi laø Cöùu Theá vaø Ngöôøi vaøo thaønh ñeå cöùu ñoä chuùng ta. Mattheâoâ coøn theâm chi tieát hai con löøa. OÂng trích daãn Yacaria (9,9) ñeå laøm chöùng theâm Ñaáng vaøo Yeârusalem hoâm nay laø Vò Cöùu tinh hieàn hoøa. Chæ coù ñieàu oâng ñoïc lôøi tieân tri hôi meùo moù moät tí. OÂng caét bôùt maáy caâu tröôùc quaù haân hoan khaûi hoaøn ñeå cuoäc vaøo thaønh cuûa Ñöùc Kitoâ coù veû khieâm toán hôn. Vaø nhaát laø thay vì ñoïc “moät löøa con, con cuûa löøa meï” oâng muoán coù caû hai löøa meï cuøng löøa con. OÂng vaãn coù thoùi quen tính gaáp ñoâi nhö theá trong taùc phaåm. OÂng laø ngöôøi “khoân ngoan trong Nöôùc Trôøi bieát ruùt töï trong kho ñieàu môùi vaø ñieàu cuõ” (13,52). Yacaria chæ noùi ñeán “löøa con, con cuûa löøa meï”, laø coát nhaán maïnh tính caùch môùi meû, chöa ai ñoäng tôùi, chöa ai côõi cuûa con vaät ñeå Ñaáng Cöùu Theá duøng. Mattheâoâ khoâng boû ñieàu aáy, nhöng cuõng khoâng muoán thaáy Ñöùc Kitoâ côõi nguyeân treân moät löøa con yeáu ôùt. OÂng muoán coù caû löøa meï, ñeå nhaán maïnh theâm tính caùch chaéc chaén cuûa vieäc Chuùa saép laøm; vaø nhö vaäy caû môùi caû cuõ, caû con laãn meï ñeàu ñöôïc söû duïng. Tuy nhieân yù töôûng chính vaãn laø vieäc Ñöùc Kitoâ côõi löøa vaøo thaønh hoâm nay theå hieän roõ reät lôøi saùch Yacaria vaø laøm chöùng Ngöôøi laø Cöùu Theá vaøo thaønh ñeå cöùu ñoä trong thaùi ñoä dòu hieàn, khieâm toán..................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha thaønh laäp Quyõ khaån caáp trôï giuùp caùc mieàn truyeàn giaùo ñoái phoù vôùi Covid 19
Vatican coâng boá caùc baøi suy nieäm Ñaøng Thaùnh giaù do Ñöùc Thaùnh Cha chuû söï vaøo thöù Saùu Tuaàn Thaùnh
Ñöùc Hoàng y Söù thaàn taïi Siria baùo ñoäng veà thaûm hoïa Covid 19
Caùc Giaùo hoäi Kitoâ yeâu caàu luaät tröø cho Ñeàn thôø Thaùnh moä
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Ecuador baùo ñoäng vì thaûm hoïa Covid 19
Xin cöùu chuùng con cho khoûi söï döõ
Hôõi Baø Baø ñaõ laøm gì cho toâi
Khoâng ñi ra ngoaøi ñöôïc chuùng ta ñi vaøo trong
Tìm hieåu Ôn Toaøn Xaù trong muøa ñaïi dòch Covid 19
Ngöôøi treû ñöôïc môøi goïi tham gia vaøo söù vuï giaùo duïc
Cha Paolo Camminati moät ñôøi daønh cho ngöôøi ngheøo
Kieâng Leã moät truyeàn thoáng cuûa Muøa Chay
Ñöùc Hoàng y Pell ñöôïc Toøa aùn Toái cao UÙc tuyeân boá voâ toäi
Tuyeân boá cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Anthony Fisher veà vieäc thaéng khaùng aùn cuûa Ñöùc Hoàng Y Pell
Tuyeân boá cuûa Ñöùc Hoàng Y Pell khi nghe tin traéng aùn
Toái Cao Phaùp Vieän UÙc Ñoàng Thanh keát luaän Ñöùc Hoàng Y George Pell Hoaøn Toaøn Voâ Toäi
Ñöùc Thaùnh cha môøi goïi caàu nguyeän cho caùc tuø nhaân
Ngöôøi ngheøo beân caïnh anh em luùc naøo cuõng coù
Ñöùc Thaùnh Cha taëng thöïc phaåm vaø vaät duïng y teá cho ngöôøi nhaäp cö thaát nghieäp ôû ngoaïi oâ Roma
Ñöùc Thaùnh Cha baøy toû söï gaàn guõi vôùi beänh vieän Thaùnh Giaùo hoaøng Gioan XXIII
Cuoäc soáng cuûa moät Hoàng Y trong caûnh caùch ly xaõ hoäi ôû Roma
ÑHY Piacenza khaúng ñònh Loøng Thöông Xoùt Chuùa khoâng döøng laïi ngay caû trong thôøi ñieåm ñaïi dòch
Ñaøi Loan coäng taùc vôùi Toøa Thaùnh giuùp ngöôøi ngheøo trong ñaïi dòch
Ayatollah cuûa Iran göûi thö cho Ñöùc Thaùnh Cha ñoaøn keát phuïc vuï nhaân loaïi
Ngöôøi treû haõy ñeå Chuùa cöùu caùc baïn


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn Thaùnh Thaùi Ñoä Cuûa Con Ngöôøi Ñoái Vôùi Thaäp Giaù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn Thaùnh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn Thaùnh Ta Muoán Möøng Leã Vöôït Qua Nôi Nhaø Con
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn Thaùnh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn Thaùnh Moät Ngöôøi Trong Chuùng Con Seõ Noäp Thaày
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn Thaùnh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn Thaùnh Khoâng Coù Chuùa Beân Caïnh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn Thaùnh
Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät Leã Laù Töôûng Nieäm Maàu Nhieäm Chuùa Chòu Cheát
Nhöõng Baøi Ñoïc ngaøy Chuùa Nhaät Leã Laù
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Chòu Cheát Thay
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Neùm Ñaù Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Lôùn Hôn AÙbraham
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Nhöõng Ñöùa Con Hoang
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Cheát Trong Toäi Loãi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Tuesday, April 7, 2020 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: