Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân - Baûo Toaøn Ôn Goïi
Mua Quanh Nam

Ga 1, 35-42: Khi aáy, Gioan ñang ñöùng vôùi hai ngöôøi trong nhoùm moân ñeä cuûa oâng nhìn theo Chuùa Gieâsu ñang ñi maø noùi: "Ñaây laø Chieân Thieân Chuùa". Hai moân ñeä nghe oâng noùi, lieàn ñi theo Chuùa Gieâsu. Chuùa Gieâsu ngoaûnh maët laïi, thaáy hoï ñi theo Mình, thì noùi vôùi hoï: "Caùc ngöôi tìm gì?" Hoï thöa vôùi Ngöôøi: "Rabbi, nghóa laø: thöa Thaày, Thaày ôû ñaâu?" Ngöôøi ñaùp: "Haõy ñeán maø xem". Hoï ñaõ ñeán vaø xem choã Ngöôøi ôû, vaø ôû laïi vôùi Ngöôøi ngaøy hoâm aáy, luùc ñoù ñoä chöøng giôø thöù möôøi. Anreâ, em oâng Simon Pheâroâ, (laø) moät trong hai ngöôøi ñaõ nghe Gioan noùi vaø ñaõ ñi theo Chuùa Gieâsu. OÂng gaëp Simon anh mình tröôùc heát vaø noùi vôùi anh: "Chuùng toâi ñaõ gaëp Ñaáng Messia, nghóa laø Ñaáng Kitoâ". Vaø oâng daãn anh mình tôùi Chuùa Gieâsu. Chuùa Gieâsu nhìn Simon vaø noùi: "Ngöôi laø Simon, con oâng Gioan, ngöôi seõ ñöôïc goïi laø Keâpha, nghóa laø Ñaù"... Baøi ñoïc I keå truyeän Chuùa goïi Samuel. Vaø baøi Tin Möøng noùi ñeán vieäc Chuùa Yeâsu choïn nhöõng toâng ñoà ñaàu tieân. Nhö vaäy ñuû ñeå chuùng ta coù theå goïi Chuùa nhaät naøy laø ngaøy ôn goïi, hay ngaøy thieân trieäu. Vaø trong chieàu höôùng aáy chuùng ta seõ thaáy baøi thö Phaoloâ raát yù nghóa. Tuy caû ba ñeàu noùi veà ôn goïi, nhöng moãi baøi Kinh Thaùnh hoâm nay laïi nhìn vaán ñeà moät caùch khaùc. Vaø chuùng ta seõ ñöôïc moät giaùo huaán phong phuù veà ôn goïi, sau khi tìm hieåu quan ñieåm cuûa ba baøi ñoïc. Baøi saùch Samuel khoâng ñôn giaûn ñaâu. Thoaït nghe, chuùng ta caûm töôûng nhö ñaây laø moät caâu truyeän. Taùc giaû keå raát kheùo. Lôøi vaên löu loaùt. Boá cuïc haáp daãn. Nhöng phaân tích, ngöôøi ta seõ thaáy ñaây khoâng phaûi laø moät aùng vaên chöông, nhöng laø moät baøi thaàn hoïc. Noù ñöôïc vieát vaøo khoaûng theá kyû thöù 9 hay thöù 8 tröôùc Thieân Chuùa giaùng sinh; vaø nhö vaäy cuõng phaûi sau thôøi Samuel tôùi moät, hai theá kyû. Nghóa laø ngöôøi ta ñaõ thaáy Samuel soáng vaø ñaõ coù giôø ñeå suy nghó veà yù nghóa cuoäc ñôøi cuûa oâng ôû trong Daân Chuùa. Moät hai traêm naêm suy nghó nhö vaäy töï nhieân deã thaàn töôïng hoùa nhaân vaät maø ngöôøi ta ngöôõng moä. Vaø nhaát laø ñöôïc vieát vaøo khoaûng theá kyû 9 hoaëc 8, töùc laø vaøo thôøi ñaïi caùc tieân tri, caâu truyeän keå hoâm nay ñaõ phaûi chòu aûnh höôûng raát nhieàu cuûa phong traøo tieân tri ôû trong daân Dothaùi. Chuùng ta coù theå noùi ñöôïc raèng: soáng ôû thôøi caùc tieân tri, ngöôøi ta ñaõ laáy giaùo lyù cuûa caùc tieân tri veà ôn goïi ñeå vieát laïi cuoäc ñôøi cuûa Samuel maø ngöôøi ta coi nhö laø moät trong nhöõng tieân tri ñaàu tieân. Chöù thaät ra, Samuel laø ngöôøi theá naøo? Ñoïc laïi caùc caâu truyeän vieát veà cuoäc ñôøi cuûa oâng coù leõ chuùng ta ñöôïc pheùp hình dung oâng laø moät tö teá, moät thaåm phaùn vaø cuoái cuøng moät baäc tieân tri.. ........................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha chuû söï Thaùnh Leã taïi phi tröôøng Maquechue ôû Temuco
Ñöùc Thaùnh Cha gaëp gôõ giôùi treû Chile
Ñöùc Thaùnh Cha vieáng thaêm Ñaïi hoïc Coâng Giaùo Chile
Ñöùc Thaùnh Cha duøng böõa vôùi caùc ñaïi dieän thoå daân Mapuche
Dieãn vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong buoåi gaëp gôõ caùc giaùm muïc Chileâ
Baûn ñieàu tra Taïi sao ngöôøi treû rôøi boû Giaùo hoäi
Ñöùc Thaùnh Cha ñöôïc taëng muõ chöù khoâng bò neùm muõ
Nhöõng chi tieát trong ngaøy thöù hai cuûa Ñöùc Phanxicoâ taïi Chile
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong thaùnh leã taïi phi tröôøng Maquehue Temuco
Dieãn töø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi nhaø tuø phuï nöõ ôû Santiago
Ñöùc Giaùo Hoaøng noùi chuyeän vôùi tuoåi treû Chile
Ñöùc Thaùnh Cha gaëp caùc naïn nhaân bò laïm duïng tính duïc
Baøi phaùt bieåu cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ trong cuoäc gaëp giôùi chính quyeàn vaø ngoaïi giao ñoaøn
Baøi noùi chuyeän cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ trong buoåi gaëp gôõ caùc linh muïc, tu só vaø chuûng sinh Chile
Ñöùc Thaùnh Cha cöû haønh thaùnh leã taïi coâng vieân O Higgins Chile
Ngaøy thöù hai trong chuyeán toâng du cuûa Ñöùc Phanxicoâ taïi Chile
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi coâng vieân O Higgins Chile
Dieãn töø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha tröôùc toång thoáng chính quyeàn daân söï Chí Lôïi vaø ngoaïi giao ñoaøn
Haøng traêm ngöôøi Hoài giaùo ôû AÙo gia nhaäp Kitoâ giaùo
Ñöùc Thaùnh Cha gaëp chính quyeàn vaø ñoaøn ngoaïi giao ôû Chile
Ñoùn tieáp Ñöùc Thaùnh Cha taïi Santiago de Chile
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ toâng du Chileâ vaø Peâru Soá lieäu veà Giaùo hoäi ñòa phöông
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ baét ñaàu chuyeán toâng du Chileâ vaø Peâru Noãi lo veà chieán tranh haït nhaân
Caùc phaïm nhaân nöõ taïi moät traïi giam ôû Chileâ chuaån bò ñoùn Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
Ôn goïi linh muïc gia taêng taïi Giaùo phaän East Anglia ôû Anh


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân Vai Troø Cuûa Gia Ñình
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân Giaùo Hoäi laø moät Maàu Nhieäm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân Hieåu Bieát Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân Phaûn ÖÙng Cuûa Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân Linh Hoàn Cuûa Leà Luaät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân Coát Loõi Cuûa Ñaïo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 2 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân Chöõa Ngöôøi Baát Toaïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân Chöõa Ngöôøi Phong Cuøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân Ñoäng Löïc Cuûa Vieäc Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân Ñaáng Coù Uy Quyeàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Thursday, January 18, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: