Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 12 Muøa Thöôøng Nieân - Thieân Chuùa Coù Quyeàn Treân Soùng Nöôùc
Mua Quanh Nam

Mc 4, 35-40: Ngaøy aáy, khi chieàu ñeán, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Chuùng ta haõy sang beân kia bieån hoà". Caùc oâng giaûi taùn ñaùm ñoâng; vì Ngöôøi ñang ôû döôùi thuyeàn, neân caùc oâng chôû Ngöôøi ñi. Cuõng coù nhieàu thuyeàn khaùc theo Ngöôøi. Chôït coù moät côn baõo lôùn vaø nhöõng lôùp soùng uøa vaøo thuyeàn ñeán noãi saép ñaày nöôùc. Vaø Ngöôøi thì ôû ñaøng laùi döïa goái maø nguû. Caùc oâng ñaùnh thöùc Ngöôøi vaø noùi: "Thöa Thaày, chuùng con cheát maát maø Thaày khoâng quan taâm ñeán sao?" Choãi daäy, Ngöôøi ñe gioù vaø phaùn vôùi bieån raèng: "Haõy im ñi, haõy laëng ñi". Töùc thì gioù ngöøng bieån laëng nhö tôø. Roài Ngöôøi noùi vôùi caùc oâng: "Sao caùc con sôï haõi theá? Caùc con khoâng coù ñöùc tin ö?" Baáy giôø caùc oâng kinh haõi vaø noùi vôùi nhau raèng: "Ngöôøi laø ai maø caû gioù laãn bieån cuõng ñeàu vaâng leänh Ngöôøi?"... Vaên chöông thöôøng ví ñôøi soáng con ngöôøi töø khi sinh ñeán khi cheát, nhö moät cuoäc vöôït bieån, ñi töø beân naøy sang beân kia. Vaø maët bieån traàn gian khoâng maáy khi phaúng laëng. Khoâng nhöõng thöôøng coù gioù, coù soùng, maø nhieàu khi coøn noåi baõo vaø soùng cuoän. Vaø khoâng chaéc thôøi buoåi khoa hoïc kyõ thuaät cao ít soùng gioù hôn nhöõng thôøi ñaïi beø nöùa vaø thuyeàn nan. Lòch söû theá giôùi nhöõng thaäp nieân gaàn ñaây xem ra nhieàu bieán ñoäng vaø con ngöôøi ôû thôøi ñaïi chuùng ta cuõng raát nhieàu thöû thaùch. Cuï theå ai coù theå baûo: ñôøi soáng baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi mình ñang soáng khoâng coù nhöõng neùt baát oån laøm giao ñoäng taâm hoàn? Hoâm nay Lôøi Chuùa khoâng nhöõng toû ra thaáu suoát caùc nguy hieåm cuûa ñôøi soáng con ngöôøi, maø coøn muoán ñem laïi bình an haïnh phuùc cho taát caû chuùng ta ñang soáng trong soùng gioù cuûa cuoäc ñôøi. Chuùng ta laàn löôït ñoïc laïi baøi saùch Yob, baøi Tin Möøng vaø baøi thö Phaoloâ. Phuïng vuï choïn baøi saùch Yob ñi tröôùc baøi Tin Möøng hoâm nay. Vì sao khoâng choïn moät baøi khaùc? Cöïu Öôùc khoâng thieáu nhöõng ñoaïn saùch töông töï. Nhöng saùch Yob gôïi ngay ñeán cuoäc soáng cuûa moät ngöôøi gaëp thöû thaùch khaùc thöôøng. Khoâng nhöõng Yob ñaõ trôû thaønh bieåu töôïng moïi con ngöôøi gaëp ñau khoå ñôùn ñau, saùch Yob coøn chöùa ñöïng moïi suy tö cuûa con ngöôøi muoán giaûi thích vì sao cuoäc soáng laïi nhieàu khoå ñau voâ lyù nhö vaäy. Caùc phaùt bieåu nhieàu vaø daøi, nhöng chaúng hoaøn toaøn thuyeát phuïc ñöôïc ai khaùc, ngoaøi chính ngöôøi ñaõ döïng ra nhöõng lyù thuyeát giaûi thích kia. Cuoái cuøng, nhö khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc nöõa, nhöõng tö töôûng ngu xuaån cuûa nhöõng keû muùa meùp moät caùch töï ñaïi, Thieân Chuùa ñaõ noùi vôùi Yob töø côn gioâng toá......................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Hoïp baùo cuûa Ñöùc Thaùnh Cha treân maùy bay töø Geneøve veà Roma
ÔÛ Sri Lanka caùc em hoïc sinh tuyeân theä baûo veä thieân nhieân vaø töø choái Cocacola
Ngöôøi meï treû Chiara Corbella töø choái ñieàu trò ung thö vì ngöôøi con ñang cöu mang
Di saûn caùc nöõ tu Albania ñeå laïi qua ñôøi soáng ñöùc tin aâm thaàm vaø bí maät
Thaùnh leã Ñöùc Thaùnh Cha cöû haønh taïi Geneøve Thuïy Só
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ tham döï cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát
Dieãn töø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha nhaân kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp Hoäi Ñoàng ñaïi keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ
Baøi giaûng thaùnh leã taïi Palexpo cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong chuyeán toâng du Thuïy Só
Thieáu hôïp nhaát cuõng laø moät tai tieáng ñoái vôùi theá giôùi vaø laøm haïi chính nghóa thaùnh thieâng nhaát laø rao giaûng Tin Möøng
Ñöùc Thaùnh Cha chuû söï buoåi caàu nguyeän ñaïi keát taïi Geneøve Thuïy Só
Ñaïi keát gaëp gôõ taïi Geneøve
Thieân Chuùa ban Möôøi Lôøi vì Ngaøi muoán ñoái thoaïi vôùi chuùng ta
Caritas Latvia toå chöùc cuoäc thi ñan vôù nhaân chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng
Kitoâ höõu caàu nguyeän cho keû thuø vaø yeâu thöông hoï
Coâng boá taøi lieäu laøm vieäc Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà giôùi treû
Chuaån bò thaùnh leã Ñöùc Thaùnh Cha cöû haønh taïi Geneøve Thuïy Só
Lòch söû Hoäi Ñoàng Ñaïi Keát caùc Giaùo Hoäi Kitoâ
Caùc cheá ñoä ñoäc taøi baét ñaàu baèng caùch loan truyeàn nhöõng ñieàu vu khoáng
Toång tu nghò Doøng Ngoâi Lôøi
95 phaàn traêm caùc tín höõu döï leã Ñöùc Thaùnh Cha ôû Geneøve coù gheá ngoài
Söùc maïnh nhieäm maàu cuûa Nöôùc Thieân Chuùa
Thö Placuit Deo cuûa Thaùnh Boä Giaùo lyù Ñöùc tin ban haønh ngaøy 26 thaùng 02 naêm 2018
Leã gioã 100 ngaøy Ñöùc coá Toång Giaùm muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc
Laàn ñaàu tieân ôû chaâu AÙ 15 ngaøn ngöôøi treû coù maët taïi Genfest Phong traøo Focolare Toå AÁm
Haõy Hieán Taëng Heát Mình Vaên kieän cuûa Toøa Thaùnh veà theå thao


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 12 Muøa Thöôøng Nieân Thieân Chuùa Coù Quyeàn Treân Soùng Nöôùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 12 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Thieân Chuùa Quan Phoøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Hai Tö Teá
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Kinh Laïy Cha
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Caùc Vieäc Ñaïo Ñöùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Yeâu Thöông Keû Thuø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Ñöøng Baùo Thuø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân Laøm Ñeïp Loøng Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Coù Thì Noùi Coù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Chôù Coù Ngoaïi Tình Ñöøng Ly Dò
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Söï Thaùnh Thieän Ñích Thöïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, June 22, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: