Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân - Thieân Chuùa Nhaân Laønh
Mua Quanh Nam

Mt 20, 1-16: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä duï ngoân naøy raèng: "Nöôùc trôøi gioáng nhö chuû nhaø kia saùng sôùm ra thueâ ngöôøi laøm vöôøn nho mình. Khi ñaõ thoaû thuaän vôùi nhöõng ngöôøi laøm thueâ veà tieàn coâng nhaät laø moät ñoàng, oâng sai hoï ñeán vöôøn cuûa oâng. Khoaûng giôø thöù ba, oâng trôû ra, thaáy coù nhöõng ngöôøi khaùc ñöùng khoâng ngoaøi chôï, oâng baûo hoï raèng: "Caùc ngöôi cuõng haõy ñi laøm vöôøn nho ta, ta seõ traû coâng cho caùc ngöôi xöùng ñaùng". Hoï lieàn ñi. Khoaûng giôø thöù saùu vaø thöù chín, oâng cuõng trôû ra vaø laøm nhö vaäy. Ñeán khoaûng giôø thöù möôøi moät oâng laïi trôû ra, vaø thaáy coù keû ñöùng ñoù, thì baûo hoï raèng: "Sao caùc ngöôi ñöùng nhöng khoâng ôû ñaây suoát ngaøy nhö theá?" Hoï thöa raèng: "Vì khoâng coù ai thueâ chuùng toâi". OÂng baûo hoï raèng: "Caùc ngöôi cuõng haõy ñi laøm vöôøn nho ta". Ñeán chieàu chuû vöôøn nho baûo ngöôøi quaûn lyù raèng: "Haõy goïi nhöõng keû laøm thueâ maø traû tieàn coâng cho hoï, töø ngöôøi ñeán sau heát tôùi ngöôøi ñeán tröôùc heát." Vaäy nhöõng ngöôøi laøm töø giôø thöù möôøi moät ñeán, laõnh moãi ngöôøi moät ñoàng. Tôùi phieân nhöõng ngöôøi ñeán laøm tröôùc, hoï töôûng seõ laõnh ñöôïc nhieàu hôn, nhöng hoï cuõng chæ laõnh moãi ngöôøi moät ñoàng. Ñang khi laõnh lieàn, hoï laåm baåm traùch chuû nhaø raèng: "Nhöõng ngöôøi ñeán sau heát chæ laøm coù moät giôø, chuùng toâi chòu naéng noâi khoù nhoïc suoát ngaøy maø oâng keå hoï baèng chuùng toâi sao"? Chuû nhaø traû lôøi vôùi moät keû trong nhoùm hoï raèng: "Naøy baïn, toâi khoâng laøm thieät haïi baïn ñaâu, chôù thì baïn ñaõ khoâng thoaû thuaän vôùi toâi moät ñoàng sao?" Baïn haõy laáy phaàn baïn maø ñi veà, toâi muoán traû cho ngöôøi ñeán sau heát baèng baïn, naøo toâi chaúng ñöôïc pheùp laøm nhö yù toâi muoán sao? Hay maét baïn ganh tò, vì toâi nhaân laønh chaêng? Nhö theá, keû sau heát seõ neân tröôùc heát, vaø keû tröôùc heát seõ neân sau heát"... Baøi Tin Möøng hoâm nay raát quen thuoäc. Chuùng ta ñaõ nhieàu laàn nghe ñoïc. Nhöng coù leõ chuùng ta vaãn chöa thaáy saùng toû hoaøn toaøn. Thaùi ñoä cuûa ngöôøi chuû hoä hôïp lyù nhöng coù leõ khoâng maáy hôïp tình. Vaø neáu chuùng ta chöa hoaøn toaøn chaáp nhaän ñöôïc thaùi ñoä ñoù, chuùng ta coøn phaûi tìm hieåu, bôûi vì noùi ñaõ ñöôïc duøng ñeå gôïi leân thaùi ñoä cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi chuùng ta. Coøn khuùc maéc veà thaùi ñoä aáy, loøng chuùng ta tin vaøo Chuùa vaãn chöa hoaøn toaøn vaø ñôøi soáng ñaïo ñöùc cuûa chuùng ta chöa chaân thöïc. Chuùng ta cöù tìm hieåu baøi Tin Möøng tröôùc, vì quan troïng hôn. Roài nhôø aùnh saùng cuûa chính Lôøi Chuùa Cöùu Theá, chuùng ta seõ deã hieåu hai baøi ñoïc kia.............................. (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Toång tu nghò doøng Trappiste
Ñöùc Thaùnh Cha lo aâu vì thaùi ñoä choáng ngöôøi di daân
Tình yeâu söï soáng ñeán phuùt cuoái cuøng cuûa cha Modesto Paris
Trieån laõm cuûa Giaùo hoäi Haøn Quoác taïi Vatican
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Vieät Nam cöùu trôï naïn nhaân baõo luït taïi giaùo xöù Ñoâng Yeân vaø giaùo xöù Quyù Hoøa
Ñöùc Thaùnh Cha taùi leân aùn naïn laïm duïng treû em
Ta muoán loøng nhaân chöù ñaâu caàn hy leã
Kyù hôïp ñoàng giöõa Boä Truyeàn Thoâng vaø Doøng Teân
Chöùng taù veà tình yeâu chieán thaéng söï cheát cuûa oâng Giovanni Mairati
Soáng hy voïng vaø yeâu thöông hoâm nay vaø ôû ñaây
Hoïc vieän Coâng giaùo Vieät Nam khai giaûng nieân khoaù 2017 2018
Hoäi nghò Thöôøng nieân Uyû ban Muïc vuï Gia ñình laàn thöù VIII
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ thaønh laäp Hoïc vieän môùi veà Hoân nhaân vaø Gia ñình
Töï saéc Thaønh laäp Giaùo Hoaøng Hoïc Vieän Gioan Phaoloâ 2 veà caùc khoa hoân nhaân vaø gia ñình
Ñoàng caûm vaø giuùp ñôõ nhöõng ai ñang khoå ñau
Tình hình söùc khoûe cuûa sô Cecilia bò baét coùc ôû Mali hoài thaùng 2 naêm 2017
Gaëp gôõ caùc Linh muïc Tröôûng ban Giaùo daân cuûa hai Giaùo tænh Hueá vaø Haø Noäi
Leã Khai Giaûng Nieân Khoùa 2017 2018 cuûa Hoïc Vieän Coâng Giaùo Vieät Nam
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi caùc Giaùm Muïc Nhaät Baûn
Caàu nguyeän cho caùc nhaø laõnh ñaïo ngay caû khi hoï xaáu xa
Thaàn hoïc gia Ñöùc keâu goïi thieát laäp quy taéc chính xaùc cho caùc vò giaùo hoaøng nghæ höu trong töông lai
Phaûi luoân luoân tha thöù cho nhau
Cuoäc gaëp gôõ caûm ñoäng cuûa cha Thomas Uzhunnalil vôùi Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
Sô löôïc moät soá neàn Thaàn hoïc khaùc nhau
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Toång tu nghò doøng Thöøa Sai Thaùnh Taâm


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân Ngoïn Ñeøn Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân Thieân Chuùa Nhaân Laønh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 25 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Duï Ngoân Ngöôøi Gieo Gioáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Söï Bình Ñaúng Cuûa Phuï Nöõ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 21/09 Leã Thaùnh Mattheâu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 21/09 Leã Thaùnh Mattheâu
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Loøng Saùm Hoái
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Thaùi Ñoä Thieáu Nhaát Quaùn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân YÙ Nghóa Cuûa Cuoäc Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân Söùc Maïnh Cuûa Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 24 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân Phaûi Tha Thöù Khoâng Cuøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 24 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thoå Nhó Kyø

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Sunday, September 24, 2017 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: