Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân - Caâu Chuyeän Veà Ngöôøi Goùa Phuï
Mua Quanh Nam

Mc 12, 38-44: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng daân chuùng trong khi giaûng daïy raèng: "Caùc ngöôi haõy coi chöøng boïn luaät só. Hoï thích ñi laïi trong boä aùo thuïng, öa ñöôïc baùi chaøo ngoaøi coâng tröôøng, chieám nhöõng gheá nhaát trong hoäi ñöôøng vaø trong ñaùm tieäc. Hoï giaû boä ñoïc nhöõng kinh daøi ñeå nuoát heát taøi saûn cuûa caùc baø goaù: Hoï seõ bò keát aùn nghieâm ngaët hôn". Chuùa Gieâsu ngoài ñoái dieän vôùi hoøm tieàn, quan saùt daân chuùng boû tieàn vaøo hoøm, vaø coù laém ngöôøi giaøu boû nhieàu tieàn. Chôït coù moät baø goaù ngheøo ñeán boû hai ñoàng tieàn laø moät phaàn tö xu. Ngöôøi lieàn goïi caùc moân ñeä vaø baûo: "Thaày noùi thaät vôùi caùc con: Trong nhöõng ngöôøi ñaõ boû tieàn vaøo hoøm, baø goaù ngheøo naøy ñaõ boû nhieàu hôn heát. Vì taát caû nhöõng ngöôøi kia boû cuûa mình dö thöøa, coøn baø naøy ñang tuùng thieáu, ñaõ boû taát caû nhöõng gì mình coù ñeå nuoâi soáng mình"... Nhieàu khi chuùng ta muoán giöõ ñaïo moät caùch thoaûi maùi. Nhöng Lôøi Chuùa hoâm nay caûnh giaùc chuùng ta veà quan nieäm naøy. Tieân tri EÂlia ngaøy tröôùc ñaõ giöõ ñaïo raát vaát vaû. Ñöùc Yeâsu trong baøi Tin Möøng cuõng baûo chuùng ta ñöøng baét chöôùc caùc kyù luïc Dothaùi, nhöng haõy xem göông ngöôøi goùa phuï daùm daâng cuùng caû ñoàng trinh cuoái cuøng. Vaø taùc giaû Hipri cho chuùng ta thaáy Ñöùc Yeâsu ñaõ trôû thaønh Thöôïng teá moät caùch khoå ñau nhö theá naøo. Chuùng ta caàn suy nieäm caùc baøi Kinh Thaùnh hoâm nay ñeå ñoùn nhaän ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa muoán ñeán vôùi chuùng ta haèng ngaøy trong ñôøi soáng. Chuùng ta ñaõ noùi nhieàu veà EÂlia. OÂng laø tieân tri cuûa Chuùa, soáng ôû thôøi ñaát nöôùc Dothaùi phaân ñoâi. OÂng ñöôïc leänh noùi tieân tri ôû mieàn Baéc, taïm goïi laø Israel. Caùc vua ôû ñaây ñi xa ñöôøng loái cuûa Thieân Chuùa mau leï hôn caùc vua ôû Yuña. Ñaëc bieät, vua Omri, nöôùc Israel ñaõ cöôùi Izabel, coâng chuùa nöôùc Tyr, cho Akhab hoaøng töû keá vò oâng. Baø naøy ñöa taø giaùo vaøo cung ñieän, quaûng caùo cho thaàn Baal, moät thaàn ñöôïc coi nhö naém giöõ möa naéng ôû treân trôøi vaø do ñoù caû muøa maøng döôùi maët ñaát. EÂlia choáng ñoái hoaït ñoäng cuûa baø. Coù laàn oâng thaùch thöùc phe taø giaùo ôû nuùi Cameâloâ. Caâu chuyeän thôøi danh aáy ai ai cuõng bieát (I Caùc Vua 18,20-40). Nhöng roài Izabel ñaõ traû thuø, baén tin sai ngöôøi baét EÂlia... Nhaø tieân tri phaûi ñi aån ôû treân nuùi Horeb. Nhöng ñöôïc thaàn löông boå söùc, oâng laïi tieáp tuïc. Cuoäc ñôøi cuûa oâng laø cuoäc ñôøi chieán ñaáu vôùi taø giaùo ñeå baûo veä ñoäc thaàn. Vaø caùc caâu chuyeän keå veà oâng ñeàu ít nhieàu noùi leân söï phaán ñaáu naøy. Trong ñoaïn trích saùch Caùc Vua hoâm nay cuõng vaäy. Coù raát nhieàu yeáu toá chieán ñaáu maø khoâng yù töù ngöôøi ta seõ khoâng deã nhaän ra. Taùc giaû keå coù moät goùa phuï ôû Serepta hoâm aáy ñi kieám cuûi. EÂlia thaáy baø ta ñoäi moät caùi bình treân ñaàu thì töôûng baø ta ñi muùc nöôùc. Nhöng khoâng, ñoù laø moät caùi voø ñöïng moät chuùt boät coøn soùt laïi. Baø ta ñi kieám cuûi ñeå veà nöôùng chuùt boät ñoù leân nuoâi soáng mình vaø ñöùa con ñang ôû nhaø.......................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Giaùm muïc laø ngöôøi ñaày tôù chöù khoâng phaûi hoaøng töû
Ñöùc Giaùo Hoaøng tieáp kieán Haøn Laâm Vieän Toøa Thaùnh veà khoa hoïc
Muøa Voïng thôøi gian cho söï daán thaân lieân ñôùi
Lôøi ca tieáng haùt naâng taâm hoàn chuùng ta leân laéng nghe tieáng Chuùa Thaùnh Thaàn
Beänh vieän daõ chieán nhaân Ngaøy vì ngöôøi ngheøo theá giôùi
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi ñaàu tö vaøo hoøa bình thay vì chieán tranh
Ñöùc Giaùo Hoaøng tieáp kieán UÛy ban Toøa Thaùnh veà caùc Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá
Ñöùc Giaùo Hoaøng tieáp 340 giaùo sö vaø sinh vieân tröôøng baùo chí Coâng Giaùo Ñöùc
Söù ñieäp Ñöùc Giaùo Hoaøng nhaân kyû nieäm 100 naêm ñoäc laäp cuûa Ba Lan
35 tuø nhaân laøm 250 toøa giaûi toäi phuïc vuï cho Ñaïi hoäi Giôùi treû Theá giôùi ôû Panama vaøo thaùng 01 naêm 2019
Chaân phöôùc Michael Giedrojc vaø 23 vò Toâi tôù Chuùa khaùc
Ñöùc Giaùo Hoaøng tieáp phaùi ñoaøn Ñöùc Thöôïng Phuï Assira Ñoâng Phöông
Ñöøng ñöa ra baûng giaù cho caùc Bí tích
Xaây döïng hoaø bình YÙ chæ caàu nguyeän thaùng 11 naêm 2018 cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
Töø Verona ñeán Antananarivo qua Buenos Aires Tình lieân ñôùi ñeán ba goùc cuûa theá giôùi
Laøm chöùng laø phaù ñoå moät thoùi quen vaø loan truyeàn loøng thöông xoùt
Söù ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha göûi Hoäi nghò quoác teá veà nöôùc uoáng
Ñoái thoaïi giöõa Coâng Giaùo vaø Laõo Giaùo
Giaác mô cuûa Silvia Maffi vaø ngoâi nhaø daønh cho ngöôøi tò naïn
Naêm Thaùnh La San kyû nieäm 300 naêm thaùnh nhaân qua ñôøi
Cuoäc soáng laø thôøi gian ñeå trao ban khoâng phaûi ñeå sôû höõu
Ñöùc Giaùo Hoaøng khích leä Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp kieân trì choáng naïn laïm duïng tính duïc
Caâu chuyeän cuûa Francesco Maglione Bieán ñam meâ thaønh vieäc baùc aùi
Chuû ñeà cuûa Söù ñieäp Ngaøy Hoaø bình Theá giôùi laàn thöù 52 naêm 2019
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ vaø Toång Tu nghò doøng Scalabrini


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Theå Hieän Cuûa Töï Do Thöïc Söï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Tinh Thaàn Phuïc Vuï Ñích Thöïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân Soáng Laø Lieân Ñôùi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 32 Muøa Thöôøng Nieân Caâu Chuyeän Veà Ngöôøi Goùa Phuï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 32 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Söû Duïng Toát Tieàn Cuûa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Haønh Xöû Khoân Kheùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Con Chieân Laïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Töø Boû Ñeå Theo Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Lôøi Môøi Döï Tieäc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân Baùc AÙi Voâ Vò Lôïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 31 Muøa Thöôøng Nieân Yeâu Meán Ñoàng Loaïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân Baøi Hoïc Khieâm Nhöôøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Monday, November 12, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: