Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Lang nghe Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Suy Niem Loi Chua
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân - Pheâroâ Ngöôøi Laùi Con Thuyeàn Ñöùc Tin Hoäi Thaùnh
Mua Quanh Nam

Mt 14, 22-33: Khi daân chuùng ñaõ aên no, laäp töùc Chuùa Gieâsu giuïc moân ñeä trôû xuoáng thuyeàn maø qua bôø beân kia tröôùc, trong luùc Ngöôøi giaûi taùn daân chuùng. Giaûi taùn hoï xong, Ngöôøi leân nuùi caàu nguyeän moät mình. Ñeán chieàu, Ngöôøi vaãn ôû ñoù moät mình. Coøn thuyeàn thì ñaõ ra giöõa bieån, bò soùng ñaùnh chaäp chôøn vì ngöôïc gioù. Canh tö ñeâm toái, Ngöôøi ñi treân maët bieån maø ñeán vôùi caùc oâng. Thaáy Ngöôøi ñi treân maët bieån, caùc oâng hoaûng hoàn maø noùi raèng: "Ma kìa!", vaø caùc oâng sôï haõi keâu la lôùn tieáng. Laäp töùc, Chuùa Gieâsu noùi vôùi caùc oâng raèng: "Haõy yeân taâm. Thaày ñaây, ñöøng sôï!" Pheâroâ thöa laïi raèng: "Laïy Thaày, neáu quaû laø Thaày, thì xin truyeàn cho con ñi treân maët nöôùc maø ñeán cuøng Thaày". Chuùa phaùn: "Haõy ñeán!" Pheâroâ xuoáng khoûi thuyeàn, böôùc ñi treân maët nöôùc maø ñeán cuøng Chuùa Gieâsu. Khi thaáy gioù maïnh, oâng sôï haõi vaø saép chìm xuoáng neân la leân raèng: "Laïy Thaày, xin cöùu con!" Laäp töùc, Chuùa Gieâsu giô tay naém laáy oâng maø noùi: "Ngöôøi heøn tin, taïi sao maø nghi ngôø?" Khi caû hai ñaõ leân thuyeàn thì gioù lieàn yeân laëng. Nhöõng ngöôøi ôû trong thuyeàn ñeán laïy Ngöôøi maø raèng: "Thaät, Thaày laø Con Thieân Chuùa"... Lôøi Chuùa hoâm nay coù theå ñem laïi nhieàu suy tö phong phuù. Moãi baøi ñoïc laø moät bieån meânh moâng hay moät röøng baùt ngaùt: caøng suy laïi caøng thaáy roäng. Tieác thay, chuùng ta chæ coù theå cuøng nhau ñoïc löôùt qua vaø nhaët laáy moät vaøi tö töôûng noåi baät. Caùc maãu chuyeän veà EÂlya, Pheâroâ vaø Phaoloâ khi aáy coù theå gôïi leân cho chuùng ta moät soá neùt trong ñôøi soáng ñöùc tin. Chuùng ta coù theå nhìn thaáy caùc phaán ñaáu cuûa mình trong ñôøi soáng cuûa caùc ngaøi. Vaø nhö vaäy, Lôøi Chuùa hoâm nay seõ quyù giaù cho chuùng ta. OÂng sinh soáng vaøo khoaûng cuoái theá kyû IX tröôùc Coâng nguyeân. Coù theå noùi, oâng ñaõ khai maïc thôøi ñaïi caùc tieân tri lôùn trong Cöïu Öôùc. Khoâng ai bieát roõ doøng hoï cuûa oâng. Nhö Melkiseâdek, coù theå noùi oâng laø ngöôøi khoâng cha khoâng meï. Ñieàu khaùc thöôøng naøy, chöùng toû oâng laø ngöôøi xuaát chuùng neáu khoâng phaûi laø maàu nhieäm. Ngöôøi ta bieát roõ caùc coâng vieäc cuûa oâng vì caû trieàu ñình thôøi baáy giôø thöôøng phaûi baän taâm veà söï hieän dieän vaø lôøi oâng giaûng daïy. Noùi chung, taø giaùo baáy giôø ñang ôû theá maïnh. Vua vaø hoaøng haäu nuoâi döôõng töøng ngaøn tieân tri Baal. Daân chuùng töï nhieân cuõng muoán chaïy theo söï deã daõi, vì giöõ ñöôïc ñöôïc ñöùc tin chaân chính ñoøi phaûi phaán ñaáu cam go. Nhöng EÂlya khoâng sôï ñi ngöôïc laïi traøo löu. Moät mình oâng cöông quyeát beânh vöïc chính giaùo. Loøng nhieät thaønh baát khuaát aáy hieän ra roõ reät trong caâu chuyeän thaùch ñoá ôû treân nuùi Karmel................................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Caùc giaùm muïc Nigeria keâu goïi vaâng lôøi Ñöùc Thaùnh Cha
Ñöùc Thaùnh Cha chia buoàn vuï ñaát lôû ôû Sierra Leone
Iceland loaïi boû hoaøn toaøn ngöôøi bò Down baèng caùch phaù thai
Daán thaân cuûa Toaø Thaùnh trong vieäc thaêng tieán vaø baûo veä caùc quyeàn con ngöôøi
Beá maïc Ñaïi hoäi Thaùnh Maãu toaøn quoác La Vang laàn thöù 31
Toäi phaïm choáng laïi Giaùo hoäi Coâng giaùo taïi Scotland gia taêng
Moät nöõ tu nhaän giaûi thöôûng veà vieäc xaây nhòp caàu thaân höõu vôùi Trung quoác
Ñaïi Söù Nga ñeà cao taàm quan troïng cuoäc vieáng thaêm cuûa Ñöùc Hoàng Y Parolin
Ñaïi hoäi thanh thieáu nieân thuoäc toång giaùo phaän Los Angeles
Lieân hieäp truyeàn thoâng Coâng giaùo Phaùp thaønh laäp Giaûi thöôûng linh muïc Jacques Hamel
Chuùa Gieâsu môû roäng voøng tay tieáp ñoùn ngöôøi toäi loãi
Ñöùc Thaùnh Cha leân aùn vuï thaûm saùt caùc tín höõu taïi Nigeria
Kyû nieäm 100 naêm thö Ñöùc Giaùo Hoaøng Bieån Ñöùc XV göûi haøng laõnh ñaïo caùc quoâc gia laâm chieán
Ñöùc Thaùnh Cha phoù thaùc caùc daân toäc khoå ñau cho Meï Maria Nöõ Vöông Hoaø Bình
Ñöùc Toång giaùm muïc Paul Tschang In Nam Söù thaàn Toaø Thaùnh ñaàu tieân taïi Myanmar
Legio Mariae Vieät Nam möøng Ngaøy Truyeàn Thoáng laàn thöù 69
Laïc quyeân ôû Colombia taøi trôï cuoäc vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha
Ñöùc Hoàng y Clemis chia buoàn veà thaûm kòch taïi beänh vieän Gorakhpur AÁn ñoä
Logo vaø khaåu hieäu chuyeán vieáng thaêm Peâru cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ
Ñöùc tin maïnh meõ cuûa beù Manuel trong beänh taät vaãn luoân noùi veà Chuùa Gieâsu
Möôøi ngaøy cho hoaø bình töôûng nieäm caùc naïn nhaân bom nguyeân töû
Khai maïc Ñaïi hoäi Thaùnh Maãu toaøn quoác La Vang laàn thöù 31
Tin vaøo Chuùa Gieâsu vaø lôøi Ngaøi ñôøi ta seõ khoâng chìm
Caùc giaùm muïc Haøn Quoác keâu goïi hoaø bình vaø phi haït nhaân hoùa
Hoäi thaûo veà Sinh hoïc teá baøo vaø Di truyeàn hoïc taïi Vatican vaøo thaùng Möôøi naêm 2017


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Chuùa Gieâsu Vôùi Treû Nhoû
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Vaán Ñeà Ly Dò
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Tha Thöù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Hieäp Thoâng Huynh Ñeä
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 15/08 Leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 15/08 Leã Ñöùc Meï Hoàn Xaùc Leân Trôøi
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Tinh Thaàn Treû Thô
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân Noäp Thueá Cho Ñeàn Thôø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 19 Muøa Thöôøng Nieân Pheâroâ Ngöôøi Laùi Con Thuyeàn Ñöùc Tin Hoäi Thaùnh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 19 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 18 Muøa Thöôøng Nieân Ñöùc Tin Raát Caàn Thieát
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 18 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 26/07 Leã Thaùnh Gioakim vaø Anna
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 26/07 Leã Thaùnh Gioakim vaø Anna


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thoå Nhó Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Strasbourg
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2014

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, August 18, 2017 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: