Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 31 Muøa Thöôøng Nieân - Moïi Ngöôøi Ñeàu Phaûi Söûa Mình
Mua Quanh Nam

Mt 23,1-12: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng daân chuùng vaø caùc moân ñeä raèng: "Caùc Luaät só vaø caùc ngöôøi bieät phaùi ngoài treân toaø Moâseâ: vaäy nhöõng gì hoï noùi vôùi caùc ngöôi, caùc ngöôi haõy laøm vaø tuaân giöõ, nhöng ñöøng noi theo haønh vi cuûa hoï: vì hoï noùi maø khoâng laøm. Hoï buoäc nhöõng boù naëng vaø chaát leân vai ngöôøi ta, coøn chính hoï laïi khoâng muoán giô ngoùn tay lay thöû. Moïi coâng vieäc hoï laøm ñeàu coù yù cho ngöôøi ta thaáy: vì theá hoï nôùi roäng theû kinh, may daøi tua aùo. Hoï muoán ñöôïc choã nhaát trong ñaùm tieäc vaø gheá ñaàu trong hoäi ñöôøng, öa ñöôïc baùi chaøo nôi ñöôøng phoá vaø ñöôïc ngöôøi ta xöng hoâ laø "Thaày". Phaàn caùc ngöôi, caùc ngöôi ñöøng muoán ñöôïc ngöôøi ta goïi laø Thaày, vì caùc ngöôi chæ coù moät Thaày, coøn taát caû caùc ngöôi ñeàu laø anh em vôùi nhau. Vaø caùc ngöôi cuõng ñöøng goïi ai döôùi ñaát laø cha: vì caùc ngöôi chæ coù moät Cha, Ngöôøi ngöï treân trôøi. Caùc ngöôi cuõng ñöøng baét ngöôøi ta goïi laø ngöôøi chæ ñaïo: vì caùc ngöôi coù moät ngöôøi chæ ñaïo, ñoù laø Ñöùc Kitoâ. Trong caùc ngöôi ai quyeàn theá hôn seõ laø ngöôøi phuïc vuï caùc ngöôi. "Heã ai töï nhaéc mình leân, seõ bò haï xuoáng, vaø ai töï haï mình xuoáng, seõ ñöôïc naâng leân"... Nhöõng lôøi Chuùa Yeâsu noùi hoâm nay veà caùc Luaät só vaø Bieät phaùi xem ra raát naëng. Nhöng Ngöôøi khoâng noùi vôùi hoï, maø chæ noùi vôùi daân chuùng vaø moân ñeä. Ngöôøi duøng nhöõng neùt veà neáp soáng beà ngoaøi cuûa hoï, ñeå daïy nhöõng ngöôøi naøy moät baøi hoïc. Noùi ñuùng ra, ôû thôøi Giaùo hoäi sô khai, taùc giaû Mattheâoâ ñaõ nhôù laïi nhöõng lôøi Chuùa noùi veà Luaät só vaø Bieät phaùi, ñeå caûnh caùo trong Hoäi Thaùnh khoâng ñöôïc coù nhöõng thaùi ñoä nhö vaäy... Dó nhieân nhöõng lôøi naøy aùp duïng tröïc tieáp hôn cho haøng tö teá ôû trong Hoäi Thaùnh. Nhöng ai nghó chuùng khoâng lieân heä ñeán heát moïi ngöôøi? Vaø taïi sao chuùng ta khoâng lôïi duïng nhöõng baøi Kinh Thaùnh hoâm nay ñeå noùi veà nhöõng quan heä treân döôùi ôû trong Hoäi Thaùnh? Maëc duø laø vaán ñeà khaù teá nhò, vaø chaéc chaén moät laàn khoâng ñuû noùi heát moïi khía caïnh; nhöng nhôø ñöôïc nhöõng baøi Kinh Thaùnh hoâm nay ñeå noùi veà caùc quan heä ôû trong Hoäi Thaùnh cuõng laø moät dòp quyù hoùa, khoâng neân boû qua. Chuùng ta seõ hoïc ñöôïc nhieàu ñieàu lyù thuù caàn thieát cho ñôøi soáng toát ñeïp ôû trong Hoäi Thaùnh. Ngay baøi saùch Malaki ñaõ cho thaáy Lôøi Chuùa hoâm nay khoâng chæ muoán noùi rieâng vôùi haøng tö teá. Nhöõng caâu cuoái cuøng chaát vaán moïi ngöôøi vaø gôïi leân cho moïi ngöôøi thaáy phaûi thay ñoåi caû moät neáp soáng cho phuø hôïp vôùi Thieân Chuùa. Dó nhieân haøng tö teá ñaõ bò chaát vaán tröôùc. Chuùa caùc ñaïo binh ñaõ baét ñaàu ñaët hoï tröôùc uy phong cuûa Ngöôøi. Ngöôøi laø Vò Ñaïi ñeá vaø Danh Ngöôøi raát uy phong giöõa caùc daân toäc. Taïi sao vaäy? Chaúng phaûi vì nhö tuïc ngöõ thöôøng noùi: gaàn chuøa goïi buït baèng anh sao? Coù leõ haøng tö teá, vì quaù quen vôùi baøn thôø, neân nhieàu khi khoâng coøn yù thöùc ñuû veà uy linh cuûa Thieân Chuùa................................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Haønh Trình Yeâu Thöông
Ñöùc Thaùnh Cha leân aùn vuï taán coâng nhaø thôø chính toøa Nice vaø caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân
Caùc buoåi tieáp kieán chung cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vaøo thöù Tö haøng tuaàn laïi trôû veà hình thöùc online
Laàn ñaàu tieân sau 10 naêm moät giaùo phaän cuûa Taây Ban Nha môùi coù moät phoù teá ñöôïc thuï phong
Caùc giaùm muïc Phaùp vaø caùc nöôùc lieân ñôùi vôùi caùc naïn nhaân vuï khuûng boá taïi nhaø thôø chính toøa Nice
Caêng thaúng vaø baïo löïc ôû Myanmar daãn ñeán tình traïng khaån caáp veà löông thöïc
Gaàn 100 ngaøn treû em Yemen coù nguy cô töû vong vì suy dinh döôõng naëng
Ñöùc Thaùnh cha seõ cöû haønh thaùnh leã caàu nguyeän cho caùc tín höõu ñaõ qua ñôøi taïi nghóa trang Teutonico
Dö luaän hieåu laàm vaø giaûi thích sai lôøi Ñöùc Giaùo hoaøng
Hoàng y ñaàu tieân ngöôøi Malaysia qua ñôøi
Ñöùc Thaùnh cha chia buoàn veà vuï khuûng boá taïi Phaùp
Ñöùc Hoàng y Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm muïc Italia bò nhieãm coronavirus
Ñöùc giaùm muïc Kumba caùm ôn Ñöùc Thaùnh cha veà lôøi keâu goïi cho Camerun
Truyeàn Thoâng Söï Thaät
Ñöùc Thaùnh Cha seõ daâng leã caàu cho caùc linh hoàn taïi nghóa trang Teutonic ôû Vatican
Ñöùc taân Hoàng y cuûa Brunei ñieàu haønh giaùo phaän chæ coù 3 linh muïc
Ñöùc Hoàng Y Chuû tòch Hoäi ñoàng giaùm muïc YÙ döông tính vôùi Covid 19
Ñeàn thôø Thaùnh Taâm ôû Paris hy voïng ñöôïc xeáp haïng di tích lòch söû ñöôïc baûo veä
Giaûi thöôûng veà moâi tröôøng cuûa caùc Giaùm muïc Haøn Quoác
Phuïng vuï Giaùng sinh 2020 cuûa Ñöùc Thaùnh cha khoâng coù giaùo daân tham döï
Keá hoaïch taùi thieát töôïng Chuùa Kitoâ taïi Rio de Janeiro
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ caàu nguyeän cho caùc hoïc sinh bò thaûm saùt ôû Camerun
Ñöùc Thaùnh cha keâu goïi ngöng baén taïi Camerun
Ñöùc Thaùnh Cha trao daây Pallium cho Ñöùc taân Thöôïng phuï Coâng giaùo Latinh ôû Gieârusalem


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 1/11 Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 1/11 Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ
Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät 31 Muøa Thöôøng Nieân Moïi Ngöôøi Ñeàu Phaûi Söûa Mình
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 31 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân Baøi Hoïc Khieâm Nhöôøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân Linh Hoàn Cuûa Leà Luaät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân Giôø Chuùa Vieáng Thaêm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 28/10 Leã Thaùnh Simon Vaø Giuña Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 28/10 Leã Thaùnh Simon Vaø Giuña Toâng Ñoà
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Vaøo Qua Cöûa Heïp
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân Söùc Maïnh Noäi Taïi Cuûa Nöôùc Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân Coát Loõi Cuûa Ñaïo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai Tuaàn 30 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät 30 Muøa Thöôøng Nieân Thôøi Xöa Ñaõ Coù Nhaân Ñaïo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 30 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, October 30, 2020 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: