Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân - Tinh Thaàn Phuùc AÂm Môùi Yeâu Meán Thuø Ñòch
Mua Quanh Nam

Lc 6, 27-38: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Thaày baûo caùc con ñang nghe Thaày ñaây: Caùc con haõy yeâu keû thuø, haõy laøm ôn cho nhöõng keû gheùt mình, haõy chuùc phuùc cho nhöõng keû nguyeàn ruûa mình, haõy caàu nguyeän cho nhöõng keû vu khoáng mình. Ai vaû maù con beân naøy, thì ñöa caû maù beân kia; ai loät aùo ngoaøi cuûa con, thì con cuõng ñöøng caûn noù laáy aùo trong. Ai xin, thì con haõy cho vaø ai laáy gì cuûa con, thì ñöøng ñoøi laïi. Caùc con muoán ngöôøi ta laøm ñieàu gì cho caùc con, thì haõy laøm cho ngöôøi ta nhö vaäy. Neáu caùc con yeâu nhöõng keû yeâu caùc con, thì coøn aân nghóa gì nöõa? Vì caû nhöõng ngöôøi toäi loãi cuõng yeâu nhöõng ai yeâu hoï. Vaø neáu caùc con laøm ôn cho nhöõng keû laøm ôn cho caùc con, thì coøn aân nghóa gì? Caû nhöõng ngöôøi toäi loãi cuõng laøm nhö vaäy. Vaø neáu caùc con cho ai vay möôïn maø troâng ngöôøi ta traû laïi, thì coøn aân nghóa gì? Caû nhöõng ngöôøi toäi loãi cuõng cho nhöõng keû toäi loãi vay möôïn ñeå roài ñöôïc traû laïi soøng phaúng. Vaäy caùc con haõy yeâu keû thuø, haõy laøm ôn, vaø cho vay möôïn maø khoâng troâng baùo ñeàn. Phaàn thöôûng cuûa caùc con baáy giôø seõ lôùn lao, vaø caùc con seõ laø con caùi Ñaáng Toái Cao, vì Ngöôøi nhaân haäu vôùi nhöõng keû boäi baïc vaø nhöõng keû gian aùc. Vaäy caùc con haõy ôû nhaân töø nhö Cha caùc con laø Ñaáng nhaân töø. Ñöøng xeùt ñoaùn, thì caùc con seõ khoûi bò xeùt ñoaùn; ñöøng keát aùn, thì caùc con khoûi bò keát aùn. Haõy tha thöù, thì caùc con seõ ñöôïc tha thöù. Haõy cho, thì seõ cho laïi caùc con; ngöôøi ta seõ laáy ñaáu haûo haïng, ñaõ daèn, ñaõ laéc vaø ñaày traøn maø ñoå vaøo vaït aùo caùc con. Vì caùc con ñong ñaáu naøo, thì cuõng seõ ñöôïc ñong traû laïi baèng ñaáu aáy"... Coù theå noùi ai cuõng bieát baøi Tin Möøng chuùng ta vöøa nghe ñoïc, keå caû ngöôøi ngoaøi Kitoâ giaùo. Heát moïi ngöôøi ñeàu bieát ñaïo Chuùa daïy phaûi yeâu meán thuø ñòch vaø laøm ôn cho nhöõng keû oaùn gheùt mình. Hôn nöõa, ngöôøi ta coøn bieát ñeán caû chi tieát cuûa lôøi Chuùa daïy: Naøo keû taùt maù naøy thì haõy chìa maù kia nöõa cho noù, vaø ngöôøi ñoaït aùo choaøng cuõng ñöøng caûn noù laáy aùo loùt. Khoâng bieát trong theá gian naøy ñaõ ñöôïc maáy ngöôøi thi haønh trieät ñeå nhöõng ñieàu daïy naøy? Hay ngöôøi ta phaûi giaûi thích leänh Chuùa truyeàn moät caùch "boùng baåy" hôn? Hai baøi Kinh Thaùnh kia ñoïc trong thaùnh leã hoâm nay coù giuùp chuùng ta hieåu baøi Tin Möøng chính xaùc hôn khoâng? Chuùng ta cöù thöû xem theá naøo! Caâu chuyeän Ñavít xöùng ñaùng ñi tröôùc baøi Tin Möøng. Ngay ôû thôøi Cöïu Öôùc, ngöôøi ta ñaõ bieát tha thöù cho cöøu ñòch. Ñavít tha cheát cho Saul maëc duø vua naøy chæ muoán thuû tieâu Ñavít. Ñoïc kyõ laïi caâu chuyeän, chuùng ta coøn khaùm phaù ñöôïc nhieàu chi tieát ñaùng keå nöõa. Nhö moïi ngöôøi bieát Saul laø vò vua ñaàu tieân cuûa con caùi Israen. OÂng ñaõ coù thôøi ñöôïc Chuùa tin duøng vaø chuùc phuùc. Nhöng oâng ñaõ baát trung, laøm nhieàu ñieàu toäi loãi, khieán Chuùa phaûi choïn moät ngöôøi khaùc ñeå thay theá oâng............................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Kinh thaùnh cuõ naùt cuûa tuø nhaân Khi Chuùa vaøo tuø
Kinh thaùnh coù theå ñoïc trong 692 ngoân ngöõ
Toøa Thaùnh khai maïc Hoäi nghò veà baûo veä treû em
21 ñieåm quan yeáu cuûa Ñöùc Phanxicoâ ñeå Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh Baûo Veä Treû Em Trong Giaùo Hoäi thaûo luaän
Toùm löôïc baøi thuyeát trình cuûa Ñöùc Hoàng Y Rubeùn Salazar Goùmez
Baøi thuyeát trình cuûa ÑTGM Charles J Scicluna TGM Malta Ñoàng Toång thö kyù cuûa Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin
Baøi thuyeát trình cuûa Ñöùc Hoàng Y Luis Antonio Tagle trong Hoäi Nghò Baûo Veä Treû Vò Thaønh Nieân
Dieãn töø khai maïc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong Hoäi Nghò Baûo Veä Treû Vò Thaønh Nieân Trong Giaùo Hoäi
Toäi phaïm vaø hình phaït theo luaät Giaùo Hoäi Coâng Giaùo
Ñöùc Thaùnh Cha khai maïc cuoäc gaëp gôõ veà baûo veä treû em trong Giaùo Hoäi
Thuyeát trình cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Scicluna
Thuyeát trình cuûa Ñöùc Hoàng Y Luis Antonio Tagle
Ñöùc Giaùo Hoaøng Phanxicoâ khai maïc Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Moät linh muïc töøng giuùp ngöôøi tò naïn Venezuela bò gieát
Chuùng ta khoâng coâ ñôn Thieân Chuùa khoâng bao giôø queân chuùng ta
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp 2 ngaøn 500 tín höõu thuoäc giaùo phaän Benevento
Caùc Beà treân doøng tu saùt caùnh vôùi Ñöùc Thaùnh Cha choáng naïn laïm duïng
Ñaïi hoäi giôùi treû Coâng giaùo Vieät Nam taïi Nhaät Baûn
Thôøi ñaïi cuûa chuùng ta khoâng toát hôn thôøi ñaïi hoàng thuyû
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ giaûi vaï cho Linh Muïc Ernesto Cardenal
Nhöõng noå löïc baûo veä treû vò thaønh nieân trong Giaùo Hoäi
190 ngöôøi tham döï khoùa hoïp baûo veä treû em trong Giaùo Hoäi
Ñaâu laø choã cho ngöôøi ñoùi ngöôøi beänh vaø ngöôøi bò giam caàm trong traùi tim chuùng ta
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp Hoïc Vieän Thaùnh Augustino ôû Roma
Kitoâ höõu chaâu Phi ñang thay ñoåi Trung Quoác


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 7 Muøa Thöôùng Nieân Tinh Thaàn Phuùc AÂm Môùi Yeâu Meán Thuø Ñòch
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 7 Muøa Thöôùng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Bieán Hình Vôùi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 22/02 Leã Laäp Toâng Toøa Thaùnh Pheâroâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 22/02 Leã Laäp Toâng Toøa Thaùnh Pheâroâ
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Theo Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Ngaøi Laø Ñöùc Kitoâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Ñoâi Maét Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Tín Thaùc Vaøo Tình Yeâu Cuûa Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Daáu Laï Cuûa Tình Thöông
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôùng Nieân Giaùo Lyù Cuûa Taân Öôùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôùng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Loøng Quaûng Ñaïi Cuûa Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Môû Ra
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Ôn Cöùu Ñoä Ñaïi Ñoàng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, February 22, 2019 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: