Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 1 Muøa Chay - Choïn Theo Chuùa Laø Ñoùn Nhaän Giao Öôùc
Mua Quanh Nam

Mc 1, 12-15: Khi aáy, Thaùnh Thaàn thuùc ñaåy Chuùa Gieâsu vaøo hoang ñòa vaø Ngöôøi ôû ñoù suoát boán möôi ñeâm ngaøy, chòu Satan caùm doã, soáng chung vôùi daõ thuù vaø caùc Thieân Thaàn haàu haï Ngöôøi. Sau khi Gioan bò baét, Chuùa Gieâsu sang xöù Galileâa, rao giaûng Tin Möøng cuûa nöôùc Thieân Chuùa, Ngöôøi noùi: "Thôøi giôø ñaõ maõn, vaø nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn ñeán; anh em haõy aên naên saùm hoái vaø tin vaøo Tin Möøng"... Soáng ôû ñôøi laø phaán ñaáu vaø choïn löïa. Trong cuoäc ñôøi traàn theá, Ñöùc Kitoâ ñaõ khoâng thoaùt khoûi voøng thoâng leä ñoù. Thaät vaäy, luùc khôûi ñaàu cuoäc soáng coâng khai, Ngöôøi ñaõ ñöôïc Thaùnh Linh ñöa vaøo sa maïc ñeå chòu thöû thaùch gioáng nhö Añam trong vöôøn ñòa ñaøng vaø daân Dothaùi suoát 40 naêm tröôøng trong sa maïc. Nhöng Añam ñaõ sa ngaõ. Dothaùi ñaõ thaát trung. Coøn Ñöùc Kitoâ ñaõ trung thaønh ñöùng haún veà phía Thieân Chuùa. Nhôø vaäy, Ngöôøi ñaõ thaéng Satan. Sau haønh ñoäng quyeát lieät ñöông ñaàu vôùi chöôùc caùm doã, Ñöùc Kitoâ ñaõ xuaát hieän tröôùc coâng chuùng, rao giaûng Tin Möøng vaø keâu goïi thoáng hoái (Mt 4,12-17; Mc 1,14-15; Lc 4,14-15). Chaúng nhöõng côn thöû thaùch ñaõ khoâng caàm chaân vaø quaät ngaõ ñöôïc Ngöôøi, maø traùi laïi caøng laøm cho Ngöôøi quyeát taâm chu toaøn söù maïng. Quaû vaäy, thay vì chieàu theo nhöõng lôøi duï doã meâ hoaëc cuûa Satan (Mt 4,3-11; Lc 4,3-14), Ñöùc Kitoâ ñaõ duøng lôøi Kinh Thaùnh maø khöôùc töø maïnh meõ. Cuoái cuøng Satan ñaõ ruùt lui vaø Ngöôøi ñaõ chieán thaéng. Söùc maïnh laøm cho Ngöôøi chieán thaéng laø chính lôøi Kinh Thaùnh vaø thaùi ñoä cöông quyeát ñöùng veà phía Thieân Chuùa. Laø tín höõu, chuùng ta cuõng coù theå chieán thaéng nhö Ñöùc Kitoâ, neáu bieát choïn ñöùng veà phía Thieân Chuùa vaø laéng nghe lôøi Ngöôøi maø thay ñoåi neáp soáng vaø ñeå Ngöôøi höôùng daãn ñôøi ta. Vì theá, coù theå noùi chieán thaéng cuûa Ñöùc Kitoâ cuõng laø chieán thaéng cuûa chuùng ta. Cuoäc chieán ñaáu cuûa Ngöôøi ñaõ chöùng toû: con ngöôøi coù theå thaéng nhöõng chöôùc meâ hoaëc cuûa Satan, neáu döïa vaøo söùc maïnh cuûa Thieân Chuùa. Cuõng nhö Ñöùc Kitoâ, ta khoâng chaáp nhaän duøng Thieân Chuùa nhö moät phöông tieän ñeå thoûa maõn nhöõng nhu caàu theá tuïc; hoaëc nhö moät söùc maïnh ma thuaät ñeå laøm nhöõng vieäc phi thöôøng; hay quïy luïy Satan ñeå ñöôïc laøm chuùa thieân haï (Mt 4,3-10). Chính Thieân Chuùa môùi laø chuû teå vuõ truï vaø Ngöôøi ñieàu khieån lòch söû loaøi ngöôøi. Trong lòch söû Dothaùi, Thieân Chuùa ñaõ tröïc tieáp höôùng daãn daân Ngöôøi vaø ñaõ chuaån bò hoï ñoùn nhaän Giao öôùc nhö moät aân hueä. Ngöôøi ñaõ ñem hoï ra khoûi Aicaäp vaø daãn ñöa qua sa maïc ñeå thanh luyeän taâm hoàn hoï vaø ñeå hoï choïn löïa tin vaøo Thieân Chuùa, nghóa laø ñöùng haún veà phía Ngöôøi. Coøn Ngöôøi ñaõ nuoâi soáng hoï baèng Manna, moät aân hueä töø trôøi xuoáng, Ñöùc Kitoâ, sau khi quyeát ñònh ñöùng veà phía Thieân Chuùa vaø nhôø ñoù chieán thaéng Satan, cuõng ñaõ ñöôïc Thieân Thaàn mang cuûa aên töø trôøi ñeán nuoâi döôõng vaø haàu haï. Cuoäc thöû thaùch cuûa Ñöùc Kitoâ ñaõ chuaån bò Ngöôøi thöïc hieän chöông trình cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa, nghóa laø thieát laäp Giao öôùc môùi trong caùi cheát vaø cuoäc phuïc sinh cuûa Ngöôøi......................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp caùc chuûng sinh Ñaïi chuûng vieän mieàn Sardegna
Nöõ trung só caûnh saùt Kitoâ ñaàu tieân cuûa Bangladesh
Thaät laø ñeïp neáu AÁn ñoä coù moät Hoàng Y töø giai caáp cuøng ñinh dalit
Ñöùc Thaùnh Cha boå nhieäm thaønh vieân UÛy ban Toøa Thaùnh baûo veä treû em
Hoäi Pro Petri Sede giuùp Ñöùc Thaùnh Cha 300 ngaøn Euro
Caùc baïn treû coù theå tham döï khoùa hoïp tieàn Thöôïng hoäi ñoàng qua maïng xaõ hoäi
Rosemarie Goldie moät phuï nöõ ñaõ töøng laøm vieäc trong Giaùo trieàu Roâma ñöôïc vinh danh
AÊn chay saùm hoái vaø giuùp ñôõ tha nhaân
Hoïp baùo veà Tieàn Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà giôùi treû
Ñöùc Thaùnh Cha gaëp haøng giaùo só Roma
Naêm 2017 taïi Trung quoác coù 48 ngaøn 556 ngöôøi ñöôïc röûa toäi
Moät Giaùo phaän ôû Meâhicoâ ruùt caùc nöõ tu khoûi thaønh phoá baïo löïc
Töï saéc môùi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha veà vieäc töø chöùc vì lyù do tuoåi taùc
Baøi phaùt bieåu cuûa Ñöùc Hoàng Y Leonardo Sandri veà quyeàn töï do toân giaùo
Cha Gaetano Nicosia thieân thaàn cuûa ngöôøi beänh phong ôû Macao
Soáng muøa Chay trong caàu nguyeän vaø yeâu thöông lieân ñôùi trôï giuùp
Ñöùc Thaùnh Cha chuû söï leã Tro khai maïc muøa chay
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha ngaøy thöù Tö Leã Tro 2018 khai maïc Muøa Chay Thaùnh
Ñöùc Hoàng Y DiNardo keâu goïi caùc tín höõu tham gia ngaøy caàu nguyeän cho hoøa bình
Nhöõng thaùch thöùc cuûa Giaùo hoäi AÙ Chaâu tình traïng toân giaùo ôû Singapore
Söù Ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha göûi Chieán dòch Huynh Ñeä muøa chay ôû Brazil
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ tham gia caùc coâng trình töø thieän cuûa ngöôøi Coâng giaùo Trung Quoác
1 trieäu röôõi chuoãi Maân Coâi laøm taïi Beâ lem taëng giôùi treû döï Ñaïi Hoäi Giôùi Treû Theá Giôùi taïi Panama naêm 2019
Trong moät dieãn töø ñaùng kinh ngaïc Toång Thoáng Trump noùi veà tình yeâu Thieân Chuùa
Ñöùc Thaùnh Cha daâng Thaùnh leã vôùi Ñöùc Youssef caàu nguyeän cho caùc Kitoâ höõu bò baùch haïi


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 1 Muøa Chay Laøm Cho Keû Beù Moïn Laø Laøm Cho Ta
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 1 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Chay Choïn Theo Chuùa Laø Ñoùn Nhaän Giao Öôùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Moàng 3 Teát Maäu Tuaát Ngaøy Thaùnh Hoùa Coâng AÊn Vieäc Laøm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Moàng 3 Teát Maäu Tuaát Ngaøy Thaùnh Hoùa Coâng AÊn Vieäc Laøm
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Moàng 2 Teát Maäu Tuaát Kính Nhôù OÂng Baø Toå Tieân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Moàng 2 Teát Maäu Tuaát Kính Nhôù OÂng Baø Toå Tieân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau thöù Tö Leã Tro
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Moàng 1 Teát Maäu Tuaát
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Moàng 1 Teát Maäu Tuaát
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau thöù Tö Leã Tro
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau thöù Tö Leã Tro
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 30 Teát möøng Taát Nieân
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 30 Teát möøng Taát Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau thöù Tö Leã Tro
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau thöù Tö Leã Tro
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö Leã Tro
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö Leã Tro
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 6 Muøa Thöôøng Nieân Tín Thaùc Vaøo Tình Yeâu Cuûa Chuùa


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Sunday, February 18, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: