Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 1 Muøa Thöôøng Nieân - Thaùnh Thaàn Tieáp Tuïc Hoaït Ñoäng
Mua Phuc Sinh

Ga 20,19-23: Vaøo buoåi chieàu ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, nhöõng cöûa nhaø caùc moân ñeä hoïp ñeàu ñoùng kín, vì sôï ngöôøi Do-thaùi, Chuùa Gieâsu hieän ñeán, ñöùng giöõa caùc oâng vaø noùi raèng: "Bình an cho caùc con!" Khi noùi ñieàu ñoù, Ngöôøi cho caùc oâng xem tay vaø caïnh söôøn Ngöôøi. Baáy giôø caùc moân ñeä vui möøng vì xem thaáy Chuùa. Chuùa Gieâsu laïi phaùn baûo caùc oâng raèng: "Bình an cho caùc con! Nhö Cha ñaõ sai Thaày, Thaày cuõng sai caùc con". Noùi theá roài, Ngöôøi thoåi hôi vaø phaùn baûo caùc oâng: "Caùc con haõy nhaän laáy Thaùnh Thaàn, caùc con tha toäi cho ai, thì toäi ngöôøi aáy ñöôïc tha. Caùc con caàm toäi ai, thì toäi ngöôøi aáy bò caàm laïi"... Hoâm leã Leân trôøi, chuùng ta ñaõ thaáy moät cuoäc leân trôøi höõu hình tröôùc maét caùc moân ñeä khoaûng 40 ngaøy sau khi Chuùa soáng laïi; vaø coù moät cuoäc leân trôøi voâ hình, nhöng ñích thöïc, xaûy ra chính hoâm phuïc sinh, khi Ñöùc Kitoâ ñi vaøo vinh quang cuûa Chuùa Cha. Cuõng vaäy, hoâm nay chuùng ta cuõng coù theå noùi ñeán hai cuoäc hieän xuoáng. Moät laàn, nhö chuùng ta vöøa nghe ñoïc trong Phuùc AÂm vaøo chính buoåi chieàu ngaøy Chuùa nhaät Phuïc sinh, Chuùa soáng laïi ñaõ thoåi hôi vaøo caùc Toâng ñoà vaø baûo: caùc con haõy nhaän laáy Thaùnh Thaàn. Vaø nhö vaäy, Thaùnh Thaàn ñaõ ñeán vôùi caùc moân ñeä ngay töø hoâm Phuïc sinh. Nhöng cuõng laïi coù moät cuoäc hieän xuoáng höõu hình coâng khai nhö saùch Toâng ñoà Coâng vuï thuaät laïi cho chuùng ta nghe trong baøi ñoïc I hoâm nay. Khi ñeán ngaøy leã Nguõ Tuaàn töùc laø 50 ngaøy sau leã Vöôït qua, leã Chuùa soáng laïi, caùc Toâng ñoà ñaõ ñöôïc laõnh nhaän Thaùnh Thaàn moät caùch thaät kyø dieäu. Phuïng vuï hoâm nay chuù troïng ñeán bieán coá hieän xuoáng höõu hình, coâng khai naøy, nhöng maø ñeå nhôø ñoù maø hieåu bieát hôn veà haønh ñoäng aâm thaàm cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn ôû trong Giaùo Hoäi traûi qua caùc thôøi ñaïi. Nhö vaäy, chuùng ta cuõng phaûi töïa vaøo bieán coá cuûa ngaøy leã Nguõ tuaàn hoâm nay ñeå bieát quyù hoùa ôn Chuùa Thaùnh Thaàn haèng hoaït ñoäng trong Giaùo Hoäi vaø nôi ta....................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Baøi hoïc veà söï khieâm toán
Söù ñieäp Video Ñöùc Thaùnh cha göûi Hoäi nghò Kyû nieäm 100 naêm Coâng ñoàng Trung Hoa
Ñöùc Hoàng y Pizzaballa than raèng Taøn phaù taïi Gaza gaây chaán thöông lôùn lao treân daân chuùng
Toøa Thaùnh giaûi oan cho Ñöùc Hoàng y Lacroix
Ñaïi hoäi Thaùnh Theå Quoác teá Laàn thöù 53 taïi Quito Ecuador
80 phaàn traêm caùc tröôøng hoïc ôû Gaza bò taøn phaù hoaëc hö haïi
Lôøi con muoán noùi
Ñöùc Hoàng y Pizzaballa keát thuùc boán ngaøy vieáng thaêm muïc vuï taïi Gaza
ÑTC caùm ôn vaø khích leä Coäng ñoaøn Chaân trôøi môùi chuyeân cöùu giuùp ngöôøi ngoaøi leà xaõ hoäi
Ñöùc Hoàng y Quoác vuï khanh seõ vieáng thaêm Ucraina
Ñöùc Thaùnh cha seõ thaêm Luxembourg vaø Bæ
Ñöùc Thaùnh cha tieáp Hoäi ñoàng quaûn trò Ñaïi hoïc Loyola ôû Chicago
Ñöùc Maria Meï cuûa Hoäi Thaùnh
Xin cho chuùng ta bieát ngoan ngoaõn ñoái vôùi tieáng Chuùa Thaùnh Linh
Ñöùc Thaùnh cha chuû söï Ñaïi leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng
Ñöùc Thaùnh cha cöû haønh thaùnh leã taïi Verona
Ñöùc Thaùnh cha thaêm nhaø tuø Verona
Ñöùc Thaùnh cha tham döï cuoäc gaëp gôõ hoøa bình taïi Hyù tröôøng Arena ôû Verona
Ñöùc Thaùnh cha khích leä linh muïc vaø tu só taùo baïo trong söù maïng
Ñöùc Thöôïng phuï Bartolomaios cho bieát Ñöùc Thaùnh cha seõ thaêm Thoå Nhó Kyø
Dieãn vaên Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ daønh cho Hoäi nghò Thöôïng ñænh veà khuûng hoaûng khí haäu
Ñoùa hoa yeâu thöông
Ñöùc Hoàng y Pizzaballa vieáng thaêm Gaza
Thoâng caùo cuûa UÛy ban laøm vieäc chung Toøa Thaùnh vaø Vieät Nam
Ñöùc Thaùnh cha vieáng thaêm Verona


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu 24/05 Leã Ñöùc Meï Xaø Sôn Ñöùc Baø Phuø Hoä Caùc Giaùo Höõu
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Moái Giaây Baát Khaû Phaân Ly
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Saün Saøng Hy Sinh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Coäng Taùc Vôùi Nhau
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Laøm Toâi Tôù Moïi Ngöôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân Quûy Vaãn Coøn AÙm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 7 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng Thaùnh Thaàn Tieáp Tuïc Hoaït Ñoäng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Soá Phaän Gioan
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Chuùa Baùo Phuùc Töû Ñaïo Cho Pheâroâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Caàu Cho Hieäp Nhaát
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 7 Muøa Phuïc Sinh Thaùnh Trong Chaân Lyù


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Taøi Lieäu Naêm Thaùnh 2025
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi kyø thöù XVI 2023 vaø 2024
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Marseille cuûa Phaùp Quoác
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Moâng Coå
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Giôùi Treû theá giôùi vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lisbon Boà Ñaøo Nha
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, May 22, 2024 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: