Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 2 Muøa Voïng - Chuùng Ta Haõy Doïn Ñöôøng
Mua Quanh Nam

Lc 3, 1-6: Ñôøi hoaøng ñeá Tibeârioâ naêm thöù möôøi laêm, Phongxioâ Philatoâ laøm toaøn quyeàn xöù Giuñeâa, Heâroâñeâ laøm thuû hieán xöù Galileâa, coøn em laø Philippheâ laøm thuû hieán xöù Ituria vaø Tracoâniteâñeâ; Lysania laøm thuû hieán xöù Abileâna; Anna vaø Caipha laøm thöôïng teá; coù lôøi Chuùa ñaõ keâu goïi Gioan, con Giacaria, trong hoang ñòa. OÂng lieàn ñi khaép mieàn soâng Gioñan, rao giaûng pheùp röûa saùm hoái caàu ôn tha toäi, nhö lôøi cheùp trong saùch Tieân tri Isaia raèng: "Coù tieáng keâu trong hoang ñòa: Haõy doïn ñöôøng Chuùa, haõy söûa ñöôøng Chuùa cho ngay thaúng, haõy laáp moïi hoá saâu vaø haõy baït moïi nuùi ñoài; con ñöôøng cong queo haõy laøm cho ngay thaúng, con ñöôøng goà gheà haõy san cho baèng. Vaø moïi ngöôøi seõ thaáy ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa"... Chuùa nhaät 1 muøa voïng ñaõ loan baùo ngaøy Chuùa ñeán. Ngöôøi seõ trôû laïi khi thôøi gian ñaõ maõn. Ngöôøi seõ ñeán trong vinh quang vaø laáy vinh quang bieán ñoåi chuùng ta neân con caùi cuûa söï tröôøng sinh baát töû. Baøi ñoïc saùch Baruùc hoâm nay coøn noùi ñeán vieäc aáy. Nhöng chuû yeáu cuûa lôøi Chuùa naøy laø vieäc doïn ñöôøng Chuùa ñeán. Chuùng ta seõ ñöôïc nghe tieáng noùi cuûa Gioan Taåy Giaû. OÂng ñöôïc Phuïng vuï muøa Voïng nhaéc nhieàu, vì oâng laø tieân tri cuoái cuøng cuûa Cöïc Öôùc, vaø söù maïng cuûa oâng laø hoaøn taát vieäc Cöùu Öôùc chuaån bò ngaøy Chuùa ñeán. Hôn nöõa, oâng coøn laø ngöôøi giôùi thieäu vaø troû cho moïi ngöôøi thaáy Ñaáng Cöùu Theá ñaõ ñeán. Tieáng noùi cuûa oâng vì theá coù khaû naêng giuùp ñôõ chuùng ta doïn ñöôøng Chuùa ñeán vaø nhaän ra Ngöôøi. Nhöng phaûi noùi nhö thö Phaoloâ coøn tröïc tieáp hôn nöõa vì nhaém thaúng vaøo ngaøy Chuùa trôû laïi trong vinh quang. Chuùng ta xin ôn Chuùa soi saùng ñeå bieát hieåu vaø thi haønh Lôøi Chuùa hoâm nay. Tröôùc heát, chuùng ta haõy môû saùch Baruùc. Ñoù laø moät taùc phaåm raát ngaén, chæ goàm taát caû naêm chöông. Taùc giaû töï coi nhö laø "Thö kyù" cuûa tieân tri Gieâreâmia, neân vaên phaåm cuûa oâng ñöôïc tính vaøo ngay sau phaàn "Ai ca" cuûa saùch Gieâreâmia. Taùc giaû coøn giôùi thieäu baûn vaên cuûa mình nhö laø moät böùc thö göûi töø Babylon trong buoåi löu ñaøy veà con caùi Israen coøn ôû laïi Gieârusalem, ñeå hoï thoáng hoái aên naên, suy nghó laïi veà ñöôøng loái aên ôû, haàu nhaän ñöôïc Lôøi Höùa cöùu ñoä vaø giaûi thoaùt. Baøi ñoïc hoâm nay loan baùo Tin Möøng cöùu ñoä naøy. Nhöng daàn daàn khoa chuù giaûi Kinh Thaùnh ñaõ nhaän ra söï thaät khoâng ñôn sô nhö theá. Saùch Baruùc laø moät taùc phaåm cuûa moät caây vieát voâ danh. Noùi ñuùng hôn, ñoù laø vaên phaåm hoãn hôïp ñaõ do moät ngöôøi ñaïo ñöùc naøo ñoù ôû giöõa theá kyû thöù hai gheùp thaønh. Taùc giaû ñaõ laáy nhieàu baûn vaên khaùc nhau ñeå laøm noåi baät moät lôøi kinh thuù toäi thoáng hoái, ñoïc trong moät buoåi leã xaù toäi naøo ñoù. Tuy nhieân yù töôûng vaø lôøi vaên ôû moïi chöông ñeàu ñaïo ñöùc saâu xa vaø trình baøy raát khoân kheùo. Chöông thöù naêm cuõng laø chöông cuoái cuøng trong saùch Baruùc maø chuùng ta ñoïc hoâm nay, chöùng toû ñieàu aáy........................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Hoaït ñoäng baùc aùi cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Chieàu thöù saùu
Söù vuï cuûa cha Giorgio Marengo ôû Moâng Coå
Amazon taëng 15 trieäu ñoâ la cho 3 toå chöùc baùc aùi Coâng giaùo
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán caùc aân nhaân giuùp Hang Ñaù vaø Caây Thoâng Giaùng Sinh
Caùc baïn treû Taây An Trung Quoác giöõ vai chính trong Muøa voïng
Thieân Chuùa laø neàn ñaù ngoâi nhaø ñôøi toâi
Ngoâi nhaø Thieân thaàn
Ñöùc Thaùnh Cha seõ vieáng thaêm Lieân minh caùc Tieåu Vöông quoác Araäp
Giaùo hoäi Haøn Quoác phaùt ñoäng laïi chieán dòch baõi boû aùn töû hình
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán 120 tu só doøng Ñöùc Baø chuoäc keû laøm toâi
Ñöùc Hoàng y Tagle thaêm traïi tò naïn Rohingya taïi Bangladesh
Di daân Trung Myõ Thöïc teá laøm thay ñoåi giaác mô
Ñöùc Toång Giaùm muïc taân cöû Giuse Vuõ Vaên Thieân daâng leã taï ôn taïi nhaø thôø Chính toøa Haûi Phoøng
Ñöùc cha Loârenxoâ Chu Vaên Minh daâng Thaùnh leã kyû nieäm 10 naêm Giaùm muïc
Hoïc caàu nguyeän töø Chuùa Gieâsu
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi quan taâm hôn ñeán ñôøi soáng vónh cöûu
Loan baùo Tin Möøng troïn veïn phaûi bieát söû duïng truyeàn thoâng
Cha Giampietro Carraro ngöôøi mang nieàm hy voïng ñeán nhöõng ngöôøi nghieän ma tuùy
Haõy tìm bình an ñöøng noùi haønh hay laøm toån thöông ai
UÛy ban baûo veä quyeàn lôïi caùc nhoùm thieåu soá ôû Pakistan
Ñöùc Thaùnh Cha tieáp kieán Hoïc Vieän Quoác teá Doøng Teân
Caùc haï só quan môùi cuûa Ñoäi Veä binh Thuïy só cuûa Ñöùc Giaùo hoaøng
Tham luaän cuûa Ñöùc Hoàng Y Quoác vuï khanh Toøa Thaùnh taïi Hoäi nghò Cop 24
Giaùo hoäi Pakistan Naêm 2019 seõ laø naêm hoøa bình
UÛy ban Phuïng töï Thoâng baùo veà vieäc ban Pheùp laønh Toøa Thaùnh vôùi ôn toaøn xaù


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 2 Muøa Voïng Muøa Chôø Ñôïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 2 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng Chuùng Ta Haõy Doïn Ñöôøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 1 Muøa Voïng Söù Meänh Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 1 Muøa Voïng Loøng Tin Khieán Hoï Ñöôïc Chöõa Laønh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 1 Muøa Voïng Ngöôøi Khoân Ngoan Thi Haønh YÙ Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 1 Muøa Voïng Hoùa Baùnh Ra Nhieàu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 1 Muøa Voïng Maïc Khaûi Cho Keû Beù Moïn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 1 Muøa Voïng Xin Ngaøi Chæ Phaùn Moät Lôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng Höôùng Veà Ngaøy Chuùa Ñeán
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân Tænh Thöùc Vaø Caàu Nguyeän
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 30/11 Leã Thaùnh Anreâ Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 30/11 Leã Thaùnh Anreâ Toâng Ñoà
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân Daáu Chæ Thôøi Ñaïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 34 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Saturday, December 8, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: