Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 3 Muøa Phuïc Sinh - Coäng Ñoaøn Hoäi Thaùnh Chuùa Kitoâ
Mua Phuc Sinh

Lc 24,35-48: Khi aáy, hai moân ñeä thuaät laïi caùc vieäc ñaõ xaûy ra doïc ñöôøng vaø hai oâng ñaõ nhaän ra Ngöôøi luùc beû baùnh nhö theá naøo. Moïi ngöôøi coøn ñang baøn chuyeän thì Chuùa Gieâsu hieän ra ñöùng giöõa hoï vaø phaùn: "Bình an cho caùc con! Thaày ñaây, ñöøng sôï". Nhöng moïi ngöôøi boái roái töôûng mình thaáy ma. Chuùa laïi phaùn: "Sao caùc con boái roái vaø loøng caùc con lo nghó nhö vaäy? Haõy xem tay chaân Thaày: chính Thaày ñaây! Haõy sôø maø xem: ma ñaâu coù xöông thòt nhö caùc con thaáy Thaày coù ñaây". Noùi xong, Ngöôøi ñöa tay chaân cho hoï xem. Thaáy hoï coøn chöa tin, vaø vì vui möøng maø bôõ ngôõ, Chuùa hoûi: "ÔÛ ñaây caùc con coù gì aên khoâng?" Hoï daâng cho Ngöôøi moät maåu caù nöôùng vaø moät taûng maät ong. Ngöôøi aên tröôùc maët caùc oâng vaø ñöa phaàn coøn laïi cho hoï. Ñoaïn Ngöôøi phaùn: "Ñuùng nhö lôøi Thaày ñaõ noùi vôùi caùc con, khi Thaày coøn ôû vôùi caùc con, laø caàn phaûi öùng nghieäm heát moïi lôøi ñaõ ghi cheùp veà Thaày trong luaät Moâseâ, trong saùch tieân tri vaø thaùnh vònh". Roài Ngöôøi môû trí cho caùc oâng am hieåu Kinh Thaùnh. Ngöôøi laïi noùi: "Coù lôøi cheùp raèng: Ñaáng Kitoâ seõ phaûi chòu thöông khoù, vaø ngaøy thöù ba Ngöôøi seõ töø coõi cheát soáng laïi. Roài phaûi nhaân danh Ngöôøi rao giaûng söï thoáng hoái vaø söï aên naên ñeå laõnh ôn tha toäi cho muoân daân, baét ñaàu töø thaønh Gieârusalem. Coøn caùc con, caùc con seõ laøm chöùng nhaân veà nhöõng ñieàu aáy"... Cuõng nhö caùc baøi Kinh Thaùnh cuûa Chuùa nhaät tröôùc, caùc baøi ñoïc hoâm nay noùi vôùi chuùng ta veà Hoäi Thaùnh. Chuùng ta thöû ñoåi kieåu tìm hieåu. Thay vì ñi töø ngoaøi vaøo trong loøng Hoäi Thaùnh nhö ñaõ laøm Chuùa nhaät tröôùc, hoâm nay chuùng ta ñi töø trong ra ngoaøi, nhöng taïm duøng phöông phaùp thôøi gian. Baøi Tin Möøng khoâng gôïi leân söï vieäc trong chính ngaøy Chuùa soáng laïi hay sao? Theo caùch Luca keå thì Ñöùc Yeâsu ñaõ hieän ra vôùi caùc moân ñeä chính chieàu ngaøy Ngöôøi phuïc sinh. Coøn baøi saùch Coâng vuï caùc Toâng ñoà cho chuùng ta nghe laïi lôøi cuûa thaùnh Pheâroâ sau khi chöõa laønh moät ngöôøi queø, töùc laø moät thôøi gian sau khi Chuùa Thaùnh Thaàn hieän xuoáng. Cuoái cuøng baøi thö 1 Yoan laø taùc phaåm cuûa nhieàu chuïc naêm sau. Tuy nhieân duø traûi roäng ra treân thôøi gian Giaùo huaán cuûa Hoäi thaùnh vaãn tröôùc sau nhö moät vaø vaãn muoán noùi vôùi chuùng ta ngaøy hoâm nay söù ñieäp ngaøn ñôøi nhöng luoân luoân môùi meû cuûa Chuùa. Ñaøng khaùc, tuy keå laïi nhöõng söï vieäc xem ra caùch quaõng nhau khaù daøi trong thôøi gian, caû ba baøi Kinh Thaùnh hoâm nay ñeàu ñaõ ñöôïc soaïn haàu nhö cuøng vaøo moät thôøi ñaïi; vaø nhaát laø ñeàu nhaèm moät muïc ñích trình baøy cho tín höõu veà ñôøi soáng cuûa Hoäi Thaùnh, döôùi nhöõng khía caïnh laøm cho nhau neân phong phuù.......................................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha tieáp ñaïi dieän Cao uûy Tò naïn Lieân Hieäp Quoác
Toøa Thaùnh chuaån bò cho hoäi nghò COP15 veà ña daïng sinh hoïc
Thaùnh tích chaân phöôùc Carlo Acutis ñöôïc röôùc ñeán nhieàu tröôøng hoïc ôû Argentina
Caùc giaùm muïc Congo lo ngaïi veà vieäc cöôõng böùc theo Hoài giaùo
Vai troø quan troïng cuûa Giaùo hoäi Camerun cho vieäc hoøa giaûi ñaát nöôùc
ÔÛ Laïi Trong Tình Yeâu
Ñöùc giaùm muïc ôû AÁn keâu goïi caùc tín höõu hoûa taùng vì khoâng coøn choã trong nghóa trang
Bæ nôùi loûng soá ngöôøi döï leã ngoaøi trôøi
Leã phong chaân phöôùc cho thaåm phaùn Livatino vaøo ngaøy 9 thaùng 5 naêm 2021
Ñöùc Thaùnh cha keâu goïi giôùi laõnh ñaïo chính trò vì daân
Ñöùc Hoàng y Parolin coå voõ töông quan hoã töông vöôït thaéng coâ laäp
Gaëp gôõ Chuùa Kitoâ nôi ngöôøi ngheøo giuùp chuùng ta phuïc hoài söùc maïnh truyeàn giaùo
Toøa Thaùnh toå chöùc Hoäi nghò quoác teá Taâm trí Thaân xaùc vaø Linh hoàn
Toøa Thaùnh chuùc möøng tín ñoà Hoài giaùo nhaân thaùng chay tònh Ramadan
Ñöùc nguyeân Giaùo hoaøng Bieån Ñöùc XVI troøn 94 tuoåi
Caùc Giaùo hoäi chaâu Myõ Latinh vaø Caribeâ chuaån bò Ñaïi hoäi Giaùo hoäi
Caùc giaùm muïc Phaùp vaø Haiti yeâu caàu traû töï do cho caùc linh muïc vaø nöõ tu bò baét coùc
Bieân baûn Hoäi nghò thöôøng nieân kyø I naêm 2021 cuûa Hoäi ñoàng Giaùm muïc Vieät Nam
Nhaø thôø Ñöùc Baø Paris hai naêm sau traän hoûa hoaïn
Taám Danh Thieáp
Kyû nieäm hai naêm hoûa hoaïn Nhaø thôø Chính toøa Ñöùc Baø Paris
Caùc giaùm muïc Haiti yeâu caàu caùc toå chöùc Giaùo hoäi ñoùng cöûa ngaøy 15 thaùng 4 naêm 2021
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi caùc giaùm muïc Brazil trôû thaùnh khí cuï hoøa giaûi vaø hieäp nhaát
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh cha göûi caùc giaùm muïc Brazil
Coäng hoøa Slovak môû laïi caùc buoåi leã coâng coäng


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 3 Muøa Phuïc Sinh Haõy Tin Ñaáng Thieân Chuùa Ñaõ Sai
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Phuïc Sinh Coäng Ñoaøn Hoäi Thaùnh Chuùa Kitoâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh Chuùa Ñi Treân Bieån
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh Nazareth Cöùng Loøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh Tin Vaøo Ngaøi Thì Seõ Ñöôïc Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh Söï Saùng Ñaõ Ñeán Theá Gian
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh Chuùa Giaûng Daïy Trong Ñeàn Thôø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh Phaûi Sinh Laïi Bôûi Nöôùc Vaø Thaùnh Thaàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh Hoäi Thaùnh Cuûa Chuùa Soáng Laïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 2 Muøa Phuïc Sinh
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh Chuùa Hieän Ra Nhieàu Laàn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn Baùt Nhaät Phuïc Sinh


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Saturday, April 17, 2021 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: