Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 3 Muøa Chay - Chuùa Keâu Goïi Thoáng Hoái
Mua Quanh Nam

Lc 13, 1-9: Khi aáy, coù nhöõng keû thuaät laïi cho Chuùa Gieâsu veà vieäc quan Philatoâ gieát maáy ngöôøi Galileâ, laøm cho maùu hoï hoaø laãn vôùi maùu caùc vaät hoï teá sinh. Ngaøi leân tieáng baûo: "Caùc ngöôi töôûng raèng maáy ngöôøi xöù Galileâ bò ngöôïc ñaõi nhö vaäy laø nhöõng ngöôøi toäi loãi hôn taát caû nhöõng ngöôøi khaùc ôû xöù Galileâ ö? Ta baûo caùc ngöôi: khoâng phaûi theá. Nhöng neáu caùc ngöôi khoâng aên naên hoái caûi, thì taát caû caùc ngöôi cuõng seõ bò huyû dieät nhö vaäy. Cuõng nhö möôøi taùm ngöôøi bò thaùp Siloâe ñoå xuoáng ñeø cheát, caùc ngöôi töôûng hoï toäi loãi hôn nhöõng ngöôøi khaùc ôû Gieârusalem ö? Ta baûo caùc ngöôi: khoâng phaûi theá. Neáu caùc ngöôi khoâng aên naên hoái caûi, thì taát caû caùc ngöôi cuõng seõ bò huyû dieät nhö vaäy". Ngaøi noùi vôùi hoï duï ngoân naøy: "Coù ngöôøi troàng moät caây vaû trong vöôøn nho mình. OÂng ñeán tìm quaû ôû caây ñoù maø khoâng thaáy, oâng lieàn baûo ngöôøi laøm vöôøn raèng: "Kìa, ba naêm nay ta ñeán tìm quaû caây vaû naøy maø khoâng thaáy coù. Anh haõy chaët noù ñi, coøn ñeå noù choaùn ñaát laøm gì!" Nhöng anh ta ñaùp raèng: "Thöa oâng, xin ñeå cho noù moät naêm nay nöõa, toâi seõ ñaøo ñaát chung quanh vaø boùn phaân; may ra noù coù quaû chaêng, baèng khoâng naêm tôùi oâng seõ chaët noù ñi"... Vôùi Chuùa nhaät hoâm nay, chuùng ta ñaõ ñi vaøo giöõa Muøa Chay. Phuïng vuï hoái thuùc chuùng ta phaûi laøm coâng vieäc quan troïng nhaát trong muøa naøy, laø thoáng hoái aên naên toäi loãi vaø trôû veà vôùi Chuùa. Nhöõng tö töôûng naøy ñöôïc trình baøy roõ reät trong baøi Tin Möøng vaø baøi Thaùnh Thö. Nhöng chuùng ta caàn xem baøi Cöïu Öôùc tröôùc, ñeå thaáy Chuùa thöông xoùt nhöõng ngöôøi khoå sôû nhö theá naøo vaø Ngöôøi saün saøng giaûi thoaùt hoï. Ñöôïc nieàm tin nhö vaäy, chuùng ta seõ sung söôùng ñoùn nhaän Lôøi Chuùa keâu goïi aên naên thoáng hoái ñeå ñöôïc cuoäc haønh trình muøa Chay noùi rieâng vaø ñôøi soáng noùi chung cuûa chuùng ta seõ toát ñeïp hôn cuoäc haønh trình cuûa con caùi Israen nôi sa maïc maø baøi Thaùnh thö hoâm nay coøn gôïi laïi. Chuùng ta haõy baét ñaàu vôùi baøi Cöïu Öôùc. Baøi saùch Xuaát Haønh hoâm nay thuaät chuyeän Chuùa goïi Moâseâ ñi cöùu daân. Chính oâng ñaõ ñöôïc cöùu ra khoûi nöôùc khi môùi sinh ñöôïc ít thaùng. Hoaøng ñeá Ai Caäp baáy giôø ra leänh gieát heát con trai môùi sinh cuûa ngöôøi Do Thaùi. Meï cuûa Moâseâ thöông con, daáu dieám trong nhaø cho ñeán ngaøy khoâng daáu ñöôïc nöõa. Baø boû con vaøo thuùng ñaõ treùt haéc ín vaø ñem ñaët beân bôø soâng, nhaèm luùc Coâng chuùa cuûa Pharaoân ñeán taém. Naøng thaáy ñöùa beù xinh, cho tìm vuù nuoâi vaø sau ñem vaøo hoaøng cung giaùo duïc. Khi ñaõ thaønh nhaân, moät hoâm ra khoûi ñeàn vua, Moâseâ thaáy caûnh noâ leä man rôï cuûa ñoàng baøo mình. OÂng ñaõ gieát moät teân Ai Caäp ñeå beânh vöïc moät ngöôøi ñoàng höông; vaø sau ñoù sôï loä chuyeän, oâng phaûi troán ñi vaø trôû thaønh muïc töû chaên deâ cöøu cho nhaïc phuï laø Jeáthro ôû ñaát Mañian. Hoâm nay Moâseâ luøa ñaøn vaät ñi aên, ngang qua sa maïc vaø ñeán nuùi cuûa Thieân Chuùa. Ngöôøi Do Thaùi mieàn Baéc goïi nuùi naøy laø Horeb; coøn ngöôøi mieàn Nam goïi noù laø Sinai. Vaø daân cuûa caû hai mieàn ñeàu coi noù laø nuùi thaùnh vaø laø nuùi cuûa Thieân Chuùa................................ (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha thaêm chính quyeàn thaønh phoá Roma
Coâng boá chöông trình vieáng thaêm cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Rumani
Vaéng maët baát hôïp phaùp 1 naêm khoûi doøng ñöông nhieân bò truïc xuaát
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ vieáng thaêm Ñeàn thaùnh Ñöùc Meï Loreto
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ kyù Toâng Huaán Chuùa Kitoâ soáng Christus Vivit
Huaán töø cuûa ÑTC taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Loreto sau khi kyù Toâng huaán Vive Cristo esperanza nuestra
Vieáng Ñeàn Ñöùc Meï Loreto Ñöùc Phanxicoâ kyù Toâng Huaán Tuoåi Treû Vive Cristo esperanza nuestra
Cuoäc tình vaø hoân leã taïi cöù ñieåm truyeàn giaùo Guinea Bissau
Ñöøng laïm duïng loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa vôùi söï löôøi bieáng taâm linh
Ñöùc Thaùnh Cha caàu nguyeän cho Nicaragua Nigeria vaø Mali
Ñaïi Hoäi Loøng Chuùa thöông Xoùt kyø I cuûa Coäng Ñoaøn Vieät Nam taïi Ñaøi Loan
Chöông trình thaêm vieáng ñeàn thaùnh Ñöùc Meï Loreto vaø kyù Toâng huaán daønh cho giôùi treû
Lòch söû dieäu kyø cuûa Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Loreto nôi ÑTC kyù Toâng huaán Vive Cristo esperanza nuestra
Nhaø thôø Giaùo xöù Thoï Vöïc thuoäc giaùo phaän Haø Tónh bò chaùy vaø thieät haïi naëng neà
Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi caùc baïn treû ñöøng chuøn böôùc tröôùc khoù khaên
Ñöùc Thaùnh Cha coå voõ du lòch chaát löôïng cao
Giaùo hoäi UÙc höôùng tôùi Coâng ñoàng Toaøn theå naêm 2020
Vì loøng meán daân toâi toâi seõ khoâng nín laëng Ngaøy töôûng nhôù caùc nhaø truyeàn giaùo töû ñaïo
Melanie Paul thieáu nöõ khieám thính vöôït thöû thaùch nhôø ñöùc tin
Nhieàu thieáu nöõ Kitoâ vaø AÁn giaùo Pakistan bò baét coùc vaø buoäc theo Hoài giaùo
Ñöùc Thaùnh Cha ñau buoàn vì tai naïn chìm phaø ôû Iraq
Ñöùc Thaùnh Cha giuùp 3 nöôùc Phi Chaâu bò thieät haïi vì luõ luït
Haõy trôû veà trong chính baïn Baøi giaûng Muøa Chay thöù hai naêm 2019 cuûa Cha Raniero Cantalamessa
Baùc só Lucia Ercoli Ngöôøi chaêm soùc nhöõng ngöôøi ngheøo cuûa Ñöùc Giaùo Hoaøng
Tín höõu Coâng giaùo Myõ yù thöùc hôn veà cuoäc baùch haïi Kitoâ höõu treân toaøn caàu


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 3 Muøa Chay Tin Nhaän Hay Töø Choái
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 3 Muøa Chay Luaät Vónh Vieãn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 3 Muøa Chay Hay Tha Thöù Ñeå Ñöôïc Tha Thöù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 25/03 Leã Truyeàn Tin Cho Ñöùc Meï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 25/03 Leã Truyeàn Tin Cho Ñöùc Meï
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 3 Muøa Chay Queâ Höông Ngöôïc Ñaõi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay Chuùa Keâu Goïi Thoáng Hoái
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 2 Muøa Chay Em Con Ñaõ Cheát Nay Soáng Laïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 2 Muøa Chay Nöôùc Thieân Chuùa Seõ Caát Khoûi Caùc OÂng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 2 Muøa Chay Ngöôøi Phuù Hoä Vôùi Lazaroâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 2 Muøa Chay Hoï Ñaõ Leân AÙn Töû Cho Ngaøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 19/03 Leã Thaùnh Caû Giuse
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 19/03 Leã Thaùnh Caû Giuse
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 2 Muøa Chay Hoï Noùi Maø Khoâng Laøm
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 2 Muøa Chay


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Tuesday, March 26, 2019 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: