Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 3 Muøa Chay - Nhöõng Ñeàn Thôø
Mua Quanh Nam

Ga 2,13-25: Leã Vöôït Qua cuûa daân Do-thaùi gaàn ñeán, Chuùa Gieâsu leân Gieâru-salem. Ngöôøi thaáy ôû trong Ñeàn thôø coù nhöõng ngöôøi baùn boø, chieân, chim caâu vaø caû nhöõng ngöôøi ngoài ñoåi tieàn baïc, ngöôøi chaép daây thöøng laøm roi, ñaùnh ñuoåi taát caû boïn cuøng vôùi chieân boø ra khoûi ñeàn thôø. Ngöôøi haát tung tieàn cuûa nhöõng ngöôøi ñoåi baïc, xoâ ñoå baøn gheá cuûa hoï vaø baûo nhöõng ngöôøi baùn chim caâu raèng: "Haõy ñem nhöõng thöù naøy ñi khoûi ñaây, vaø ñöøng laøm nhaø Cha Ta thaønh nôi buoân baùn". Moân ñeä lieàn nhôù laïi caâu Kinh Thaùnh: "Söï nhieät thaønh vì nhaø Chuùa seõ thieâu ñoát toâi". Baày giôø ngöôøi Do-thaùi baûo Ngöôøi raèng: "OÂng haõy toû cho chuùng toâi thaáy daáu gì laø oâng coù quyeàn laøm nhö vaäy". Chuùa Gieâsu traû lôøi: "Caùc oâng cöù phaù huyû ñeàn thôø naøy ñi, noäi trong ba ngaøy Ta seõ döïng laïi". Ngöôøi Do-thaùi ñaùp laïi: "Phaûi boán möôi saùu naêm môùi xaây ñöôïc ñeàn thôø naøy, maø OÂng, OÂng seõ döïng laïi trong ba ngaøy ö?" Nhöng Ngöôøi, Ngöôøi coù yù noùi ñeàn thôø laø thaân theå Ngöôøi. Vì theá, khi Chuùa Gieâsu töø coõi cheát soáng laïi, caùc moân ñeä môùi nhôù lôøi ñoù, neân ñaõ tin Kinh Thaùnh vaø tin lôøi Ngöôøi ñaõ noùi. Trong thôøi gian Ngöôøi ôû laïi Gieârusalem möøng leã Vöôït qua, nhieàu keû tin danh Ngöôøi, vì muïc kích nhöõng pheùp laï Ngöôøi laøm. Nhöng chính Chuùa Gieâsu khoâng tin töôûng hoï, vì Ngöôøi bieát taát caû moïi ngöôøi, vaø khoâng caàn ai laøm chöùng veà ngöôøi naøo; Ngöôøi bieát roõ moïi ñieàu trong loøng ngöôøi ta... Trong dòp leã Vöïôt qua cuûa ngöôøi Dothaùi naêm 28, Chuùa Yeâsu xuaát hieän ôû ñeàn thôø Yeârusalem. Haèng naêm, Ngöôøi vaãn coù thoùi quen traåy leã nôi ñaây nhö nhöõng ngöôøi Dothaùi ñaïo ñöùc khaùc. Ta coøn nhôù cuõng taïi ñaây, luùc leân 12 tuoåi, Ngöôøi ñaõ long troïng coâng boá: Toâi phaûi ôû taïi nhaø Cha toâi, ñeå lo vieäc Ngöôøi trao phoù (Lc 2,49). Chính loøng nhieät thaønh ñoái vôùi nhaø Thieân Chuùa ñaõ thoâi thuùc Ngöôøi xua ñuoåi caùc con buoân ñang maûi mieát laøm aên nôi toân nghieâm thaùnh thieän (Yn 2,17). Laàn naøy Ngöôøi coâng boá moät lôøi khaùc, cuõng long troïng vaø haøm chöùa nhieàu yù nghóa: Haõy phaù ñeàn thôø naøy vaø sau 3 ngaøy Ta seõ xaây döïng laïi (Yn 2,19). Nhöng ñeàn thôø naøo phaûi phaù? Ñeàn thôø naøo phaûi xaây? Chuùa Yeâsu töï ví thaân xaùc mình nhö moät ñeàn thôø, nhöng laø moät ñeàn thôø phaûi phaù ñi, vì Ngöôøi seõ cheát ñeå soáng laïi vinh quang. Thaân xaùc phuïc sinh cuûa Ngöôøi chính laø Ñeàn thôø vónh cöûu, nôi maø loaøi ngöôøi phaûi thôø phöôïng Chuùa Cha moät caùch chaân thaät trong Thaàn Trí. Ngöôøi Dothaùi khoâng nghó ñöôïc yù nghóa saâu saéc cuûa lôøi Chuùa Yeâsu noùi. Hoï chæ nghó tôùi ngoâi ñeàn thôø baèng ñaù do ñaïi vöông Heâroâñeâ ñaõ khôûi söï xaây laïi töø 46 naêm tröôùc ñoù. Chính caùc moân ñeä cuõng chöa hieåu lieàn. Sau bieán coá Phuïc sinh, hoï nhôù laïi vaø nhôø suy nieäm trong loøng, nhôø tìm kieám trong Thaùnh Kinh, hoï môùi daàn daø ñi saâu vaøo maàu nhieäm cuûa Thaày Chí Thaùnh, nhö moät Yoan vaø moät Phaoloâ ñaõ laøm. Chuùa Kitoâ muoán raèng: chuùng ta cuõng phaûi vöôït qua bình dieän höõu hình cuûa caùi nhìn nhaân loaïi, ñeå vöôn tôùi nhöõng thöïc taïi thieâng lieâng cuûa maàu nhieäm Thieân Chuùa......................................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Hoïa Vaø Phuùc
Toâng du Iraq Nghi thöùc chaøo bieät ñeå trôû veà Roma
Ñöùc Thaùnh cha cöû haønh thaùnh leã taïi thaønh phoá Erbil
Ñöùc Thaùnh cha thaêm thaønh Qaraqosh
Ñöùc Thaùnh cha thaêm thaønh phoá Mossul
Ñöùc Thaùnh cha vieáng thaêm thaønh phoá Erbil
Ñaïi söù quaùn UÙc caïnh Toøa Thaùnh toå chöùc hoäi thaûo veà vai troø laõnh ñaïo cuûa phuï nöõ sau Covid
Caritas Quoác teá phaùt ñoäng chieán dòch vieän trôï cho treû em Syria
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong Thaùnh Leã taïi saân vaän ñoäng Franso Hariri ôû Erbil
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong thaùnh leã Chuùa Nhaät taïi saân vaän ñoäng Franso Hariri ôû Erbil
Ñöùc Thaùnh Cha daâng Thaùnh leã taïi saân vaän ñoäng Franso Hariri ôû Erbil
Dieãn vaên cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong cuoäc vieáng thaêm coäng ñoaøn Qaraqosh
Ñöùc Thaùnh Cha thaêm coäng ñoaøn Qaraqosh bò khuûng boá Hoài giaùo taøn phaù vaøo naêm 2014
Lôøi caàu nguyeän cuûa Ñöùc Thaùnh Cha cho caùc naïn nhaân cuûa chieán tranh ôû Mosul
Ñöùc Thaùnh Cha caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân chieán tranh ôû Mosul
Ñöùc Thaùnh Cha thaêm Erbil thuû phuû mieàn töï trò Kurdistan
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong Thaùnh Leã taïi nhaø thôø chính toaø Canñeâ Baghdad
Ñöùc Thaùnh Cha chuû söï Thaùnh leã taïi nhaø thôø chính toaø Canñeâ Baghdad
Ñöùc Thaùnh cha cöû haønh thaùnh leã duy nhaát taïi thuû ñoâ Baghdad
Beân leà chuyeán Toâng Du cuûa Ñöùc Thaùnh Cha taïi Iraq
Ñöùc Thaùnh cha gaëp gôõ caùc vò laõnh ñaïo toân giaùo Irak taïi Ur
Ñöùc Thaùnh cha gaëp gôõ thuû laõnh Hoài giaùo Shiite ôû Irak
Toå chöùc Trôï giuùp caùc Giaùo hoäi ñau khoå giuùp Irak
Saéc Maøu Cuoäc Soáng
Caùc tín höõu Coâng giaùo Taây Ban Nha gia taêng giuùp Giaùo hoäi


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay Trung Thaønh Ñeán Cuøng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay Baûy Möôi Laàn Baûy
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay Nieàm Tin ÔÛ Ñaâu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay Nhöõng Ñeàn Thôø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay Böôùc Ñaàu Ñeå Ñoåi Môùi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay Traùch Nhieäm Chu Toaøn Ôn Goïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay Chia Seû Cuûa Caûi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay Treân Ñöôøng Thaäp Giaù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay Soáng Thöïc Haønh Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay Nhaân Töø Nhö Thieân Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Monday, March 8, 2021 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: