Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Lang nghe Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Suy Niem Loi Chua
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân - Nhöõng Ñoøi Hoûi Cuûa Ñöùc Tin
Mua Quanh Nam

Mt 13, 1-23: Ngaøy aáy, Chuùa Gieâsu ra khoûi nhaø vaø ñi ñeán ngoài ôû ven bôø bieån. Daân chuùng tuï taäp quanh Ngöôøi ñoâng ñaûo ñeán noãi Ngöôøi phaûi xuoáng thuyeàn maø ngoài, coøn taát caû daân chuùng thì ñöùng treân bôø. Vaø Ngöôøi duøng duï ngoân maø noùi vôùi hoï nhieàu ñieàu. Ngöôøi noùi: "Naøy ñaây, coù ngöôøi gieo gioáng ñi gieo luùa. Trong khi gieo, coù haït rôi xuoáng veä ñöôøng, chim trôøi bay ñeán aên maát. Coù haït rôi xuoáng treân ñaù soûi, choã coù ít ñaát, noù lieàn moïc leân, vì khoâng coù nhieàu ñaát. Khi maët trôøi moïc leân, bò naéng gaét, vaø vì khoâng ñaâm reã saâu, neân lieàn khoâ heùo. Coù haït rôi vaøo buïi gai, gai moïc um tuøm, neân noù cheát ngheït. Coù haït rôi xuoáng ñaát toát vaø sinh hoa keát quaû, coù haït ñöôïc moät traêm, coù haït saùu möôi, coù haït ba möôi. Ai coù tai thì haõy nghe". Caùc moân ñeä ñeán gaàn thöa Ngöôøi raèng: "Taïi sao Thaày duøng duï ngoân maø noùi vôùi hoï?" Ngöôøi ñaùp laïi: "Veà phaàn caùc con, ñaõ cho bieát nhöõng maàu nhieäm Nöôùc Trôøi, coøn hoï thì khoâng cho bieát. Vì ai ñaõ coù, thì ban theâm cho hoï ñöôïc dö daät; coøn keû khoâng coù, thì caùi hoï coù cuõng bò laáy ñi. Bôûi theá, Thaày duøng duï ngoân maø noùi vôùi hoï: vì hoï nhìn maø khoâng thaáy, laéng tai maø khoâng nghe vaø khoâng hieåu chi heát. Theá môùi öùng nghieäm lôøi tieân tri Isaia noùi veà hoï raèng: "Caùc ngöôi laéng tai nghe maø chaúng hieåu, troá maét nhìn maø chaúng thaáy gì. Vì loøng daân naøy ñaõ ra chai ñaù, hoï ñaõ bòt tai nhaém maét laïi, keûo maét thaáy ñöôïc, tai nghe ñöôïc, vaø loøng chuùng hieåu ñöôïc maø hoái caûi, vaø Ta laïi chöõa chuùng cho laønh". Phaàn caùc con, phuùc cho maét caùc con vì ñöôïc thaáy; vaø phuùc cho tai caùc con vì ñöôïc nghe. Quaû thaät, Thaày baûo caùc con: Nhieàu vò tieân tri vaø nhieàu ñaáng coâng chính ñaõ ao öôùc troâng thaáy ñieàu caùc con thaáy, maø khoâng ñöôïc thaáy; mong öôùc nghe ñieàu caùc con nghe, maø khoâng ñöôïc nghe. "Vaäy, caùc con haõy nghe duï ngoân veà ngöôøi gieo gioáng: Keû naøo nghe lôøi giaûng veà Nöôùc Trôøi maø khoâng hieåu, thì quyû döõ ñeán cöôùp laáy ñieàu ñaõ gieo trong loøng noù: ñoù laø keû thuoäc haïng gieo doïc ñöôøng. Haït rôi treân ñaù soûi laø keû khi nghe lôøi giaûng, thì töùc khaéc vui loøng chaáp nhaän, nhöng khoâng ñaâm reã saâu trong loøng noù, ñoù laø keû noâng noåi nhaát thôøi, neân khi cuoäc baùch haïi, gian nan xaûy ñeán vì lôøi Chuùa, thì laäp töùc noù vaáp ngaõ. Haït rôi vaøo buïi gai, laø keû nghe lôøi giaûng, nhöng loøng lo laéng vieäc ñôøi, ham meâ cuûa caûi, khieán lôøi giaûng bò cheát ngheït maø khoâng sinh hoa keát quaû ñöôïc. Haït gieo treân ñaát toát, laø keû nghe lôøi giaûng maø hieåu ñöôïc, neân sinh hoa keát quaû ñeán noãi coù haït ñöôïc moät traêm, coù haït saùu möôi, coù haït ba möôi"... Lôøi Chuùa bao giôø cuõng cuï theå vaø nuoâi soáng con ngöôøi. Neáu coù khi naøo chuùng ta thaáy Lôøi Chuùa coù veû xa vôøi khoâng thieát thöïc, thì chaúng qua laø taïi chuùng ta chöa laõnh hoäi ñöôïc söùc soáng chöùa ñöïng ôû trong ñoù. Ñoái vôùi Lôøi Chuùa maø chuùng ta vöøa nghe ñoïc trong thaùnh leã hoâm nay, ai ñaõ khoâng thaáy cuï theå vaø soáng ñoäng? Nhöõng baøi Kinh Thaùnh aáy neâu leân moät thaéc maéc cuûa moïi thôøi ôû trong Daân Chuùa; vaø doïi aùnh saùng ñöùc tin vaøo taâm traïng baát oån cuûa chuùng ta, ñeå thuùc giuïc chuùng ta caøng tin töôûng nhieàu hôn nöõa............................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ keâu goïi ñaáu tranh choáng mafia
Khai maïc Hoäi nghò Kinh thaùnh Ñoâng Nam AÙ CBF SEA taïi Nha Trang
Ñöùc Hoàng Y Quoác vuï khanh lieân ñôùi vôùi Ñöùc Hoàng Y Sabino cuûa Venezuela
Caùc Giaùm Muïc Myõ thænh caàu chính phuû nhaän theâm ngöôøi tò naïn
Trung taâm giaùo duïc caûi taïo daønh cho gia ñình cuûa quaân IS
Leã an taùng Ñöùc Hoàng Y Joachim Meiser nguyeân Toång Giaùo Muïc Koeln
Haønh höông Ñöùc Meï Maêng Ñen Kontum
ÑTC môøi goïi caùc tín höõu thanh taåy taâm hoàn ñoùn nhaän Lôøi Chuùa vaø ñeå Lôøi Chuùa sinh hoa keát traùi
Phaûn öùng cuûa caùc giaùm muïc Canada veà vieäc Canada coi vieäc coå voõ phaù thai laø troïng taâm ñoái ngoaïi
Giaùo Hoäi Sierra Leone tröôùc cuoäc toång tuyeån cöû vaø tình hình ñaát nöôùc
Malta hôïp phaùp hoaù hoân nhaân ñoàng giôùi
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ seõ tham döï Ñaïi hoäi Theá giôùi caùc Gia ñình taïi Dublin
Hoäi Traïi Truyeàn Thoáng Lieân Ñoaøn Huøng Taâm Duõng Chí Giaùo Phaän Ñaø Naüng naêm 2017
Nhieäm vuï cuûa giôùi laõnh ñaïo chính trò toân giaùo trong vieäc phoøng ngöøa baïo löïc
Caùc Giaùm Muïc Chile keâu goïi choáng baïo haønh treû em
Giaùo Hoäi Ailen toå chöùc laïc quyeân trôï giuùp Phi chaâu
Giaùo Hoäi Sri Lanka vaø tuaàn aên chay caàu nguyeän cho naïn dòch dengue chaám döùt
Giaùo Hoäi Guatemala keâu goïi ñöông ñaàu vôùi naïn di cö tî naïn treân bình dieän toaøn caàu
Caùc Giaùm Muïc Venezuela keâu goïi noã löïc ra khoûi cuoäc khuûng hoaûng hieän nay
Caùc Giaùm Muïc Nam Sudan aâu lo veà tình hình toài teä trong nöôùc
Ñöùc thöôïng phuï Sako keâu goïi caùc Kitoâ höõu trôû veà Mosul
Söù Ñieäp cuûa Ñöùc Thaùnh Cha göûi Caùc Tham Döï Vieân Buoåi Hoäi Thaûo Quoác Teá veà Vieäc Daïy Giaùo Lyù 2017
Thaùnh leã Khai maïc Kim Khaùnh Giaùo phaän Ban Meâ Thuoät taïi Nhaø thôø Gia Nghóa
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ göûi Ñaïi hoäi Laudato si beân Rio de Janeiro
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ traû lôøi cuoäc phoûng vaán cuûa nhaø baùo laõo thaønh Eugenio Scalfari


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Ngöôøi Toâi Trung Hieàn Laønh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Ngaøy Höu Leã
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Ñeán Vôùi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Caàn Trôû Neân Beù Moïn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Laéng Nghe Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Chuùa Seõ Ñeàn Buø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân Nhöõng Ñoøi Hoûi Cuûa Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Ñöøng Sôï Ngöôøi Ñôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Soá Phaän Cuûa Ngöôøi Kitoâ Höõu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Chæ Thò Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thoå Nhó Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Strasbourg
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2014

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Friday, July 21, 2017 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: