Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân - Laøm Ñeïp Loøng Chuùa
Mua Phuc Sinh

Mc 4,26-34: Khi aáy, Chuùa Yeâsu phaùn cuøng daân chuùng raèng: "Nöôùc Thieân Chuùa gioáng nhö ngöôøi kia ñaõ gieo haït xuoáng ñaát; ngöôøi ñoù nguû hay thöùc, ñeâm hay ngaøy, haït gioáng cöù ñaâm maàm vaø moïc leân theá naøo ngöôøi ñoù cuõng khoâng hay bieát nöõa. Ñaát töï noù laøm caây luùa moïc leân: tröôùc heát thaønh caây, roài ñaâm boâng, roài keát haït. Vaø khi luùa chín, ngöôøi aáy lieàn gaët vì ñaõ ñeán muøa". Ngöôøi coøn phaùn: "Chuùng ta seõ laáy gì maø hình dung nöôùc Thieân Chuùa? Hay duøng duï ngoân naøo maø so saùnh nöôùc ñoù ñöôïc? Nöôùc ñoù gioáng nhö haït caûi, khi gieo xuoáng ñaát thì nhoû beù nhaát trong taát caû caùc haït treân maët ñaát. Nhöng khi gieo roài, noù moïc leân thaønh caây rau lôùn nhaát, vaø ñaâm nhöõng caønh to, ñeán noãi chim treân trôøi coù theå tôùi nuùp boùng ñöôïc". Ngöôøi duøng nhieàu duï ngoân nhö theá maø rao giaûng lôøi Chuùa cho hoï, tuøy söùc hoï coù theå hieåu ñöôïc vaø Ngöôøi chæ noùi vôùi hoï baèng duï ngoân, nhöng khi ôû rieâng vôùi caùc moân ñeä, Ngöôøi giaûi thích taát caû cho caùc oâng... Chuùa nhaät hoâm nay ñaùng goïi laø laø ngaøy phaán khôûi vaø hy voïng. Baøi saùch Ezekiel cho chuùng ta thaáy moät nhaùnh caây ñaõ ñöôïc troàng vaø moïc leân trôû thaønh baù höông oai laãm. Coøn trong baøi Tin Möøng, Chuùa Yeâsu keå cho chuùng ta nghe caâu truyeän haït gioáng gieo xuoáng ñaát aâm thaàm moïc leân moät caùch töï nhieân nhöng chaéc chaén. Vaø nhaát laø chuùng ta phaûi bôõ ngôõ khi thaáy haït caûi nhoû beù nhaát trong moïi thöù haït maø lôùn cao ñeán noãi “chim trôøi coù theå nöông naùu döôùi boùng noù”. Nhöõng duï ngoân vaø ví duï aáy muoán noùi gì vôùi chuùng ta veà ñôøi soáng ñaïo ñöùc? Coù phaûi Lôøi Chuùa hoâm nay muoán khuyeân chuùng ta phaán khôûi nhìn veà töông lai, nhö thaùnh Phaoloâ noùi trong baøi thö khoâng? Chaéc chaén caû ba baøi ñoïc ñeàu phong phuù, chuùng ta khoâng neân toång hôïp mau leï. Baøi saùch Ezekiel ñöa chuùng ta trôû veà thôøi löu ñaøy cuûa daân Dothaùi caùch ñaây nhöõng 2,600 naêm. Nhaø tieân tri cuõng ôû trong soá ñaùm daân löu laïc. OÂng coù chöùc tö teá neân caøng thaám thía caûnh soáng xa Ñeàn thôø. Moïi nhaân toá beân ngoaøi cho thaáy chaúng coøn hy voïng naøo nöõa cho ñaùm ngöôøi löu vong naøy trôû veà queâ cuõ. Caùc tin töùc beân nhaø cho bieát queâ höông ñieâu taøn ngaøy nay ñaõ coù ngöôøi khaùc ñeán ôû. Hoï khoâng thôø Yaveâ vaø chaúng bieát gì Luaät phaùp Moâseâ. Coøn daân löu ñaøy, luùc ñaàu coøn nhôù queâ höông vaø noi giöõ phong tuïc toå tieân; nhöng daàn daàn ñaõ muoán ñoàng hoùa vôùi daân ngoaïi, xaây döïng cô sôû laøm aên vaø chaúng thieát gì vieäc trôû veà queâ cuõ nöõa. Nhö vaäy moïi lôøi höùa cuûa Thieân Chuùa Israel ñaõ trôû neân haõo huyeàn sao? Ngöôøi boû haún Daân ñöôïc tuyeån maõi ö? Nieàm tin cuûa nhöõng ngöôøi chaân chính nhö Ezekiel laøm sao chòu ñöôïc nhöõng yù nghó nhö vaäy?........................................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Khaùm phaù söï hieän dieän cuûa Chuùa trong nhöõng ñieàu beù nhoû haøng ngaøy
Nhaän ra söï hieän dieän cuûa Chuùa trong ñôøi soáng thöôøng nhaät
Vaøi phaûn öùng veà vuï khaùm phaù di coát 215 hoïc sinh thoå daân ôû Canada
Laàn ñaàu tieân töø ñaàu ñaïi dòch haøng giaùo só Giordani nhoùm hoïp tröïc dieän
Nôùi loûng bieän phaùp y teá haïn cheá döï leã taïi Bæ
Giaùo hoäi Bolivia keâu goïi chính phuû choáng Covid 19
Ñöùc Toång giaùm muïc Lori keâu goïi Hieäp só Colombo hoài phuïc Thaùnh Theå
Maùi AÁm Yeâu Thöông
Phuï nöõ coù vai troø chính trong söï phaùt trieån gia ñình vaø xaõ hoäi
Ñöùc Thaùnh Cha truyeàn caûm höùng cho caùc Giaùm Muïc chaâu AÂu vôùi nieàm hy voïng
Iran truïc xuaát moät nöõ tu ngöôøi YÙ ñaõ nhieàu naêm phuïc vuï ngöôøi daân ngheøo ôû Iran
Trong naêm 2020 Ngaân haøng Vatican lôøi 36 trieäu 400 ngaøn Euro
Ñöùc Hoàng y Herranz baùc boû quan nieäm cuûa Ñöùc Hoàng y Marx
Ñöùc Hoàng y Kasper raát lo aâu veà Con ñöôøng Coâng nghò cuûa Coâng giaùo Ñöùc
Ñöùc Hoàng y Marx ñoùn nhaän quyeát ñònh cuûa Ñöùc Thaùnh cha
Ñöùc Thaùnh cha boå nhieäm moät giaùm muïc Haøn Quoác laøm Toång tröôûng Boä Giaùo só
Tha Thöù Laø Toân Giaùo Tuyeät Vôøi Nhaát
ÑTC boå nhieâm Ñöùc Cha Lazzaro You Heungsik ngöôøi Haøn Quoác laøm Toång tröôûng Boä Giaùo só
Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhaän ñôn töø chöùc cuûa ÑHY Marx Toång giaùm muïc giaùo phaän Munich Freising
Vatican giôùi haïn thôøi gian cuûa caùc laõnh ñaïo cuûa caùc hieäp hoäi giaùo daân quoác teá
Giaùo hoäi Ghana troàng moät trieäu caây xanh trong naêm 2021
Truyeàn thoâng Taây Ban Nha Boà Ñaøo Nha chuaån bò Ngaøy Quoác teá Giôùi treû 2023
Hoäi nghò thöôïng ñænh quoác teá ñaàu tieân veà töï do toân giaùo cuûa Hoa Kyø
Cuoäc gaëp gôõ giôùi treû Kitoâ AÂu chaâu taïi Torino vaøo cuoái naêm 2021
Hoäi ñoàng Giaùm muïc Burkina Faso chia buoàn vôùi caùc naïn nhaân


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân Yeâu Thöông Keû Thuø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân Ñöøng Baùo Thuø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân Laøm Ñeïp Loøng Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy Leã Khieát Taâm Ñöùc Meï
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy Leã Khieát Taâm Ñöùc Meï
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu Leã Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân Coù Thì Noùi Coù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân Chôù Coù Ngoaïi Tình Ñöøng Ly Dò
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân Söï Thaùnh Thieän Ñích Thöïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân Kieän Toaøn Leà Luaät
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân Muoái Vaø AÙnh Saùng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 10 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Sunday, June 13, 2021 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: