Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Ñaøi Phaùt Thanh Vatican Radio Vatican

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân - Laøm Ñeïp Loøng Chuùa
Mua Thuong Nien

Mc 4,26-34: Khi aáy, Chuùa Yeâsu phaùn cuøng daân chuùng raèng: "Nöôùc Thieân Chuùa gioáng nhö ngöôøi kia ñaõ gieo haït xuoáng ñaát; ngöôøi ñoù nguû hay thöùc, ñeâm hay ngaøy, haït gioáng cöù ñaâm maàm vaø moïc leân theá naøo ngöôøi ñoù cuõng khoâng hay bieát nöõa. Ñaát töï noù laøm caây luùa moïc leân: tröôùc heát thaønh caây, roài ñaâm boâng, roài keát haït. Vaø khi luùa chín, ngöôøi aáy lieàn gaët vì ñaõ ñeán muøa". Ngöôøi coøn phaùn: "Chuùng ta seõ laáy gì maø hình dung nöôùc Thieân Chuùa? Hay duøng duï ngoân naøo maø so saùnh nöôùc ñoù ñöôïc? Nöôùc ñoù gioáng nhö haït caûi, khi gieo xuoáng ñaát thì nhoû beù nhaát trong taát caû caùc haït treân maët ñaát. Nhöng khi gieo roài, noù moïc leân thaønh caây rau lôùn nhaát, vaø ñaâm nhöõng caønh to, ñeán noãi chim treân trôøi coù theå tôùi nuùp boùng ñöôïc". Ngöôøi duøng nhieàu duï ngoân nhö theá maø rao giaûng lôøi Chuùa cho hoï, tuøy söùc hoï coù theå hieåu ñöôïc vaø Ngöôøi chæ noùi vôùi hoï baèng duï ngoân, nhöng khi ôû rieâng vôùi caùc moân ñeä, Ngöôøi giaûi thích taát caû cho caùc oâng... Chuùa nhaät hoâm nay ñaùng goïi laø laø ngaøy phaán khôûi vaø hy voïng. Baøi saùch Ezekiel cho chuùng ta thaáy moät nhaùnh caây ñaõ ñöôïc troàng vaø moïc leân trôû thaønh baù höông oai laãm. Coøn trong baøi Tin Möøng, Chuùa Yeâsu keå cho chuùng ta nghe caâu truyeän haït gioáng gieo xuoáng ñaát aâm thaàm moïc leân moät caùch töï nhieân nhöng chaéc chaén. Vaø nhaát laø chuùng ta phaûi bôõ ngôõ khi thaáy haït caûi nhoû beù nhaát trong moïi thöù haït maø lôùn cao ñeán noãi “chim trôøi coù theå nöông naùu döôùi boùng noù”. Nhöõng duï ngoân vaø ví duï aáy muoán noùi gì vôùi chuùng ta veà ñôøi soáng ñaïo ñöùc? Coù phaûi Lôøi Chuùa hoâm nay muoán khuyeân chuùng ta phaán khôûi nhìn veà töông lai, nhö thaùnh Phaoloâ noùi trong baøi thö khoâng? Chaéc chaén caû ba baøi ñoïc ñeàu phong phuù, chuùng ta khoâng neân toång hôïp mau leï. Baøi saùch Ezekiel ñöa chuùng ta trôû veà thôøi löu ñaøy cuûa daân Dothaùi caùch ñaây nhöõng 2,600 naêm. Nhaø tieân tri cuõng ôû trong soá ñaùm daân löu laïc....................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Traân quyù nhöõng ñieàu Chuùa ban
Tham luaän cuûa Ñöùc Hoàng y Quoác vuï khanh taïi Hoäi nghò hoøa bình ôû Thuïy Só veà Ucraina
Phuùc trình cuûa Unicef veà ngöôøi treû Ucraina
Baûy traêm treû em Ucraina nghæ heø taïi moät soá giaùo phaän ôû YÙ
Phaân boä quoác teá Caritas Ñöùc noùi raèng Caàn trôï giuùp xaõ hoäi nhieàu hôn cho Ucraina
Thuû töôùng AÁn Ñoä laëp laïi lôøi môøi Ñöùc Thaùnh cha vieáng thaêm
Hoà nöôùc vaø ñaùm maây
Ñöùc Hoàng y Zuppi vieáng thaêm nhaø thöông nhi ñoàng Bethlehem
Haøng chuïc ngaøn ngöôøi Ba Lan tuaàn haønh beânh vöïc söï soáng vaø gia ñình
Ñöùc Thöôïng phuï Chính thoáng vaø Ñöùc Hoàng y Quoác vuï khanh khuyeán khích hoøa bình
Ñöùc Thaùnh cha nhoùm hoïp Hoäi ñoàng Hoàng y coá vaán
Ñöùc Thaùnh cha keâu goïi taùi laäp hoøa bình taïi Congo Daân Chuû
Giôùi haïn cuûa baûn thaân
Trôû thaønh nhöõng ngöôøi gieo haït gioáng Lôøi Chuùa trong quaûng ñaïi vaø tín thaùc
Toång giaùo phaän Washington coù soá taân linh muïc cao nhaát töø saùu möôi boán naêm nay
Quoác hoäi Ucraina thoâng qua luaät caám Chính thoáng taïi ñaây laøm tuyeân uùy quaân ñoäi
Ngaân saùch keát toaùn Ngaân haøng Vatican ñaõ dö ñöôïc hôn 30 trieäu röôõi Euro trong naêm 2023
Theâm moät giaùo phaän ôû Myõ ñaêng kyù phaù saûn
Thaùnh leã phong chaân phöôùc taïi Toång giaùo phaän Cracovia
Vai troø quan troïng cuûa Söù quaùn Nga caïnh Toøa Thaùnh
Ñoái ñaõi baèng taám loøng
Phaùi ñoaøn Coâng giaùo Bæ vieáng thaêm taïi Trung Quoác
UÛy ban Con ñöôøng Coâng nghò ôû Ñöùc nhoùm khoùa hoïp thöù hai
Moät traêm saùu möôi tín höõu Coâng giaùo Bologna haønh höông lieân ñôùi taïi Thaùnh ñòa
Ñöùc Thaùnh cha gaëp gôõ khoái G7


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu 21/06 Leã Thaùnh Luy Gonzaga
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Hai Tö Teá
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Kinh Laïy Cha
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Caùc Vieäc Ñaïo Ñöùc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Tö trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Yeâu Thöông Keû Thuø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Ba trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân Ñöøng Baùo Thuø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Hai trong Tuaàn 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân Laøm Ñeïp Loøng Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 11 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Coù Thì Noùi Coù
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Baûy trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Chôù Coù Ngoaïi Tình
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Saùu trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm 13/06 Leã Thaùnh Antoân Padua Chuùa Thöôûng Coâng
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân Söï Thaùnh Thieän Ñích thöïc
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Thöù Naêm trong Tuaàn 10 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Taøi Lieäu Naêm Thaùnh 2025
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi kyø thöù XVI 2023 vaø 2024
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Marseille cuûa Phaùp Quoác
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Moâng Coå
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Giôùi Treû theá giôùi vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lisbon Boà Ñaøo Nha
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Congo vaø Nam Sudan
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2022 Qatar
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Quoác Ñaûo Bahrain
Ñaïi Hoäi Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu FABC 50 taïi Bangkok Thaùi Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kazakhstan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Canada
Töôøng thuaät Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù X taïi Roma
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Malta
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ñaûo Cipro Vaø Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Hungary vaø Slovakia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Irak
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Wednesday, June 19, 2024 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: