Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân - Ñöôïc Sai Ñi Truyeàn Giaùo
Mua Quanh Nam

Mc 6, 7-13: Khi aáy, Chuùa Gieâsu goïi möôøi hai toâng ñoà vaø sai töøng hai ngöôøi ñi, Ngöôøi ban cho caùc oâng coù quyeàn treân caùc thaàn oâ ueá. Vaø Ngöôøi truyeàn caùc oâng ñi ñöôøng, ñöøng mang gì, ngoaøi caây gaäy, khoâng mang bò mang baùnh, khoâng mang tieàn trong tuùi, nhöng chaân ñi deùp, vaø ñöøng maëc hai aùo. Ngöôøi laïi baûo: "Ñeán ñaâu, caùc con vaøo nhaø naøo, thì ôû laïi ñoù cho ñeán khi ra ñi. Ai khoâng ñoùn tieáp caùc con, cuõng khoâng nghe lôøi caùc con, thì haõy ra khoûi ñoù, phuûi buïi chaân ñeå laøm chöùng toá caùo hoï". Caùc oâng ra ñi rao giaûng söï thoáng hoái. Caùc oâng tröø nhieàu quyû, xöùc daàu chöõa laønh nhieàu beänh nhaân... Nhöõng baøi Kinh Thaùnh vöøa nghe ñoïc cho pheùp chuùng ta goïi Chuùa Nhaät hoâm nay laø ôn goïi. Chuùng ta ñöôïc nghe noùi veà ôn goïi cuûa Amos, ôn goïi cuûa caùc toâng ñoà, ôn goïi cuûa heát thaûy Kitoâ höõu. Chuùng ta ñöøng töôûng chæ coù baøi thö Phaoloâ noùi veà ôn goïi Kitoâ höõu môùi tröïc tieáp lieân heä ñeán chuùng ta. Hai baøi Kinh Thaùnh kia, deã hieåu hôn, cuõng muoán giaùo huaán chuùng ta trong caùc söù maïng tieân tri, vöông ñeá vaø tö teá cuûa daân Chuùa. Chuùng ta haõy laàn löôït soi göông nhöõng ngöôøi ñaõ thi haønh caùc söù maïng naøy. Ñeå hieåu baøi saùch tieân tri Amos treân ñaây, chuùng ta caàn nhôù: thôøi aáy coù moät cuoäc phaân tranh ôû trong daân Chuùa. Möôøi chi hoï phía Baéc laøm thaønh nöôùc Israel; hai chi hoï phía Nam thaønh nöôùc Yuña. Yeârusalem trôû thaønh thuû phuû mieàn Nam; ñang khi Samaria daàn daàn trôû neân thuû phuû mieàn Baéc. Ñeå daân chuùng cuûa mình khoâng ñi laïi leã baùi nôi Ñeàn thôø Chuùa ôû Yeârusalem nöõa, caùc vua Israel laäp ra nôi thôø cuùng ôû Bethel. Haøng tö teá ôû ñoù ñöôïc chieáu coá ñaëc bieät ñeå leã nghi trôû neân huy hoaøng vaø saàm uaát haàu laán aùt vaø laøm queân sinh hoaït toân giaùo ôû Yeârusalem. Ñoù laø moät thöù chính trò nhaèm ñaøo saâu vaø cuûng coá vieäc chia caét ñaát ñai vaø ñôøi soáng cuûa moät daân ñaõ ñöôïc Chuùa choïn ñeå chuaån bò coâng vieäc taùi laäp söï hieäp thoâng maø toäi loãi ñaõ phaù vôõ. Thieân Chuùa khoâng laøm ngô tröôùc nhöõng möu ñoà nhö vaäy. Ngöôøi choïn Amos, moät ngöôøi ôû gaàn Beâlem ñeå ñöa leân laøm tieân tri ôû phía Baéc. OÂng trôû thaønh vò tieân tri vaên só ñaàu tieân; töùc laø tröôùc oâng chöa coù tieân tri naøo ñeå laïi buùt tích. Khoâng phaûi chính oâng ñaõ vieát neân taát caû cuoán saùch hieän thôøi mang teân oâng. Ñuùng ra noù laø taùc phaåm cuûa moân ñeä oâng. Nhöng noù laøm voïng laïi lôøi giaûng cuûa oâng nhieàu khi raát tröïc tieáp. Ngöôøi ta xeáp oâng ñöùng ñaàu soá caùc tieân tri nhoû khoâng ngoaøi muïc ñích muoán noùi raèng taùc phaåm mang buùt danh Amos ñöùng ñaàu caùc saùch tieân tri coù noäi dung ngaén saùnh vôùi caùc saùch Tieân tri lôùn laø Isaia, Yeâreâmia, Ezekiel vaø Ñaniel. Nguyeân söï hieän dieän cuûa Amos ôû Israel ñaõ laø moät vaán naïn löông taâm cho nhöõng ngöôøi coù oùc chia reõ truïc lôïi. Noù noùi leân chuû tröông ñoaøn keát vaø hieäp nhaát cuûa giao öôùc cöùu ñoä......................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Chieán dòch choáng Meï Teâreâsa vaø doøng cuûa Meï taïi AÁn ñoä
Hoäi doøng nöõ Ña Minh Thaùi Bình Öôm maàm ôn goïi
Ñöùc Hoàng Y Tagle tuyeân boá raèng caùc tín höõu seõ bò taán coâng vì hoï thuoäc veà Chuùa Kitoâ
Giaùo phaän Roma baét ñaàu aùn phong chaân phöôùc cho Chiara Corbella Petrillo
Cha Don Carlo Carlevaris ngöôøi mang Tin Möøng ñeán caùc nhaø maùy
Giaùo Hoäi Thaùi Lan möøng kyû nieäm 350 naêm thaønh laäp Toøa giaùm quaûn Xieâm
Tænh thöùc choáng laïi teä naïn khoâng tröøng phaït toäi phaïm vaø baïo löïc taïi Philippines
Giaùo Hoäi Nicaragua tieáp tuïc laøm trung gian ñoái thoaïi hoøa bình
Ñöùc cha Pheâroâ Nguyeãn Vaên Vieân giôùi thieäu veà quyeån saùch Kính Thöa Ñöùc Thaùnh Cha
Nhöõng veát maùu treân Taám Khaên lieäm thaønh Turin
Giaùo Hoäi coù nhieäm vuï ñöông ñaàu vôùi caùc thaùch ñoá xaõ hoäi
Ñöùc tin maïnh meõ cuûa caùc tín höõu Trung Phi duø bò khuûng boá Hoài giaùo ñe doïa
Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø tieán trình hoøa bình giöõa hai nöôùc Etiopia vaø Eritrea
Ñaøi phaùt thanh Vatican vaãn phaùt soùng ngaén ñeán caùc nöôùc Phi chaâu
Tình traïng soáng ñaïo cuûa caùc Kitoâ höõu chaâu AÂu
Tina Anselmi moät nöõ chính trò gia Coâng giaùo can ñaûm daán thaân cho coâng ích
Nhaø truyeàn giaùo ñaët trung taâm söù ñieäp vaøo Ñöùc Gieâsu vaø ra ñi vôùi moät phöông tieän khoù ngheøo
Söù ñieäp Ñöùc Thaùnh Cha göûi giôùi treû quaàn ñaûo Antille
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Haønh trình ôn goïi cuûa sô Rita Clare Yoches moät nöõ cöïu caàu thuû boùng ñaù Myõ
Baøi ñuùc keát khoùa thöôøng huaán laàn thöù VI daønh cho caùc nhaø ñaøo taïo nhöõng öùng sinh linh muïc taïi Vieät Nam
4 Hoàng Y Chuû tòch thöøa uûy cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà giôùi treû
Moät ngaøn baïn treû chaâu AÂu haønh höông vì hoøa bình
Nhaø thôø Ñöùc Baø AÛ Raäp trung taâm cuûa coäng ñoaøn Coâng Giaùo vuøng AÛ Raäp
Thöïc phaåm ngaøy caøng ñaét ñoû ñoái vôùi caùc nöôùc ngheøo


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Ngöôøi Toâi Trung Hieàn Laønh
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Ngaøy Höu Leã
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Ñeán Vôùi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Caàn Trôû Neân Beù Moïn
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Laéng Nghe Lôøi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân Chuùa Seõ Ñeàn Buø
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai trong Tuaàn 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân Ñöôïc Sai Ñi Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 15 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Ñöøng Sôï Ngöôøi Ñôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Soá Phaän Cuûa Ngöôøi Kitoâ Höõu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Chæ Thò Truyeàn Giaùo
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân Choïn Caùc Toâng Ñoà
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö trong Tuaàn 14 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Thursday, July 19, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: