Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Radio Veritas Asia

Vietnamese Missionaries in ASIA


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Tin Möøng Tuaàn 5 Muøa Chay - Giôø Cuûa Chuùa Gieâsu
Mua Quanh Nam

Ga 12, 20-33: Khi aáy, trong soá nhöõng ngöôøi leân döï leã, coù maáy ngöôøi Hy-laïp. Hoï ñeán gaëp Philippheâ queâ ôû Beâtania, xöù Galileâa, vaø noùi vôùi oâng raèng: "Thöa ngaøi, chuùng toâi muoán gaëp Ñöùc Gieâsu". Philip-pheâ ñi noùi vôùi Anreâ, roài Anreâ vaø Philippheâ ñeán thöa Chuùa Gieâsu. Chuùa Gieâsu ñaùp: "Ñaõ ñeán giôø Con Ngöôøi ñöôïc toân vinh. Quaû thaät, quaû thaät, Ta noùi vôùi caùc con: Neáu haït luùa mì rôi xuoáng ñaát maø khoâng thoái ñi, thì noù chæ trô troïi moät mình; nhöng neáu noù thoái ñi, thì noù sinh nhieàu boâng haït. Ai yeâu söï soáng mình thì seõ maát, vaø ai gheùt söï soáng mình ôû ñôøi naøy, thì seõ giöõ ñöôïc noù cho söï soáng ñôøi ñôøi. Ai phuïng söï Ta, haõy theo Ta, vaø Ta ôû ñaâu, thì keû phuïng söï Ta cuõng seõ ôû ñoù. Ai phuïng söï Ta, Cha Ta seõ toân vinh noù. Baây giôø linh hoàn Ta xao xuyeán, vaø bieát noùi gì? Laïy Cha, xin cöùu Con khoûi giôø naøy. Nhöng chính vì theá maø Con ñaõ ñeán trong giôø naøy. Laïy Cha, xin haõy laøm vinh danh Cha". Luùc ñoù coù tieáng töø trôøi phaùn: "Ta ñaõ laøm vinh danh Ta vaø Ta coøn laøm vinh danh Ta nöõa". Ñaùm ñoâng ñöùng ñoù nghe thaáy vaø noùi ñoù laø tieáng saám. Keû khaùc laïi raèng: "Moät thieân thaàn noùi vôùi Ngaøi". Chuùa Gieâsu ñaùp: "Tieáng ñoù phaùn ra khoâng phaûi vì Ta, nhöng vì caùc ngöôi. Chính baây giôø laø luùc theá gian bò xeùt xöû, baây giôø laø luùc thuû laõnh theá gian bò khai tröø vaø khi naøo Ta chòu ñöa leân cao khoûi ñaát, Ta seõ keùo moïi ngöôøi leân cuøng Ta". Ngöôøi noùi theá ñeå chæ Ngöôøi phaûi cheát caùch naøo... Con ñöôøng saùm hoái vaø giao hoøa maø Phuïng vuï thöù Tö leã Tro naêm nay vaïch ra, ñaõ gôïi cho chuùng ta cuøng soáng laïi nhöõng giai ñoaïn cuûa giao öôùc giöõa Thieân Chuùa vaø daân Ngöôøi: naøo laø giao öôùc vôùi Noe, dieãn taû yù ñònh Thieân Chuùa höùa baûo toàn sinh maïng cho loaøi ngöôøi; giao öôùc vôùi Abraham môû ra moät chaân trôøi môùi cho tình baïn vaø ôn cöùu ñoä; giao öôùc Sinai quy tuï ñaùm ngöôøi hoãn taïp vöøa thoaùt caûnh noâ leä Aicaäp thaønh moät daân rieâng; trong cuoäc löu ñaøy taïi Babylon, tuy khoâng thaáy Thieân Chuùa taùi laäp giao öôùc, nhöng vaãn ngaàm chöùa moät söùc maïnh ñaëc bieät thanh luyeän nieàm tin cuûa toaøn daân höôùng veà ngaøy giaûi thoaùt. Coù theå noùi, quaù trình lòch söû Daân Thieân Chuùa nhö quy höôùng veà giaây phuùt cöùu ñoä, giaây phuùt maø giao öôùc giöõa Thieân Chuùa vôùi loaøi ngöôøi ñaït tôùi cao ñieåm cuûa noù, giaây phuùt maø thaùnh söû Yoan goïi laø “Giôø cuûa Chuùa Yeâsu”. Töø ngöõ “Giôø cuûa Chuùa Yeâsu” trong Phuùc AÂm thöù 4 quaù khoù hieåu vaø ñöôïm nhieàu saéc thaùi bí aån! Trong ba baøi ñoïc Thaùnh Kinh cuûa Phuïng vuï Chuùa nhaät hoâm nay, Giaùo hoäi nhö môøi goïi ta suy nieäm laïi giôø cöùu ñoä ñoù, ñeå coù theå chuaån bò taâm hoàn ñoùn nhaän giao öôùc môùi, giao öôùc muoân ñôøi maø Thieân Chuùa ñaõ kyù keát vôùi loaøi ngöôøi qua caùi cheát cuûa Ñöùc Yeâsu........................... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Tình yeâu daønh cho caùc treû em ñöôøng phoá ôû Zambia cuûa baø Carol McBrady
Baøi giaûng cuûa Ñöùc Thaùnh Cha trong thaùnh leã taïi San Giovanni Rotondo
Ñöùc Thaùnh Cha môøi goïi caùc tín höõu chieâm ngaém thaäp giaù Chuùa Kitoâ ñeå sinh ra nhieàu hoa traùi thieâng lieâng
Thaùnh leã an taùng Ñöùc Toång giaùm muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc
Thaùnh leã an taùng Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc taïi Trung taâm Muïc vuï Toång Giaùo Phaän Saøigoøn
Thaùnh leã tröôùc linh cöõu Ñöùc TGM Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc taïi Trung taâm Muïc vuï Toång Giaùo phaän Saøigoøn
Thaùnh leã tröôùc linh cöõu Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc taïi Nhaø thôø Chính toøa Saøigoøn
Ñöùc Thaùnh Cha haønh höông Cha Pio vieáng Ñeàn thaùnh San Giovanni Rotondo
Ñöùc Thaùnh Cha haønh höông Cha Pio vieáng laøng Pieltrecina
Radio Ñöùc Meï Sahel ñöa Tin möøng ñeán cho ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi muø chöõ
Caùc Giaùm muïc Malawi keâu goïi caùc baïn treû choáng laïi naïn tham nhuõng
Moät beänh vieän Coâng giaùo ôû AÁn Ñoä bò taán coâng
Thaùnh leã phaùt tang vaø canh thöùc caàu nguyeän kính vieáng Ñöùc Toång giaùm muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc
Trung thaønh vôùi tình yeâu Chuùa seõ laøm cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc traøn ñaày
Ñöùc Thaùnh Cha Phanxicoâ tieáp moät phaùi ñoaøn Ñaïo giaùo cuûa Ñaøi Loan
Cuoäc ñôøi cuûa Don Gnocchi ngöôøi daønh troïn cuoäc ñôøi cho vieäc phuïc hoài phaåm giaù nhöõng ngöôøi bò boû rôi
Hôn 20 ngaøn ngöôøi ñaêng kyù tham döï cuoäc gaëp gôõ gia ñình Coâng Giaùo ôû Dublin
Leã phaùt tang Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phaoloâ Buøi Vaên Ñoïc
Stephen Hawking moät ñôøi say meâ khoa hoïc
Foyer Phaùt Dieäm vaø Lieân Tu Só Roma
Haønh höông ad limina vaø Haønh höông veà coõi Vónh haèng
Leã Gioã Moät Naêm Ñöùc Cha Giuse Vuõ Duy Thoáng
Can ñaûm vaø kieân trì caàu nguyeän
Lòch söû Ngaøy quoác teá phuï nöõ
Ñöùc tin vaø loøng yeâu quyù söï soáng cuûa Karen Gaffney bò hoäi chöùng Down


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 5 Muøa Chay Noâ Leä Toäi Loãi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 5 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 5 Muøa Chay Nhieàu Keû Tin Phuïc Ngöôøi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 5 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy 19/03 Leã Thaùnh Caû Giuse
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy 19/03 Leã Thaùnh Caû Giuse
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai tuaàn 5 Muøa Chay Söï Saùng Theá Gian
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai tuaàn 5 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay Giôø Cuûa Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy tuaàn 4 Muøa Chay Caøng Theâm Ñoá Kî
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy tuaàn 4 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu tuaàn 4 Muøa Chay Dö Luaän Veà Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu tuaàn 4 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm tuaàn 4 Muøa Chay Lôøi Chöùng Bôûi Gioan
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm tuaàn 4 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö tuaàn 4 Muøa Chay Tin Ngaøi Thì Seõ Ñöôïc Soáng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö tuaàn 4 Muøa Chay
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba tuaàn 4 Muøa Chay Chöõa Ngöôøi Baát Toaïi
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba tuaàn 4 Muøa Chay


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Giorgia vaø Azerbaigian
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2016 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Krakow Ba Lan
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Armenia
Naêm Thaùnh Loøng Thöông Xoùt 2015 2016
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Traïi Tî Naïn treân Ñaûo Lesvos Hy Laïp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Mexicoâ
Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá Laàn Thöù 51 taïi Cebu Philippines
Taàm Nguyeân Nhöõng Vuï Ly Khai Trong Lòch Söû Kitoâ Giaùo
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Kenya Uganda vaø Trung Phi
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Muïc Vuï Gia Ñình 2015
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Cuba vaø Hoa Kyø
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ecuador Bolivia vaø Paraguay
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sarajevo Coäng Hoøa Bosnie Erzegovine
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Sri Lanka vaø Philippines

 

Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: rvaprogram@rveritas-asia.org
e-mail: chanlyvina@yahoo.com

Radio Veritas Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Monday, March 19, 2018 by Webmaster info@chanlyviet.org
Quezon City, Philippines.

Your Local Time: