Nghe Phat Thanh
Nghe Truc Tiep
Nghe MP3
Nghe MP3
Lang nghe Loi Chua
Suy Niem Loi Chua
Thanh Kinh Tan Cuu Uoc
Song Loi Chua, Bai Giang Thanh Le
Am Nhac
Ca Nhac
Xem Video
Tong Du cua DTC
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Facebook
Dai Chan Ly A Chau is on Twitter


www.chanlyviet.org


 

Kinh Thaùnh Taân Cöïu Öôùc

Suy Nieäm Tin Möøng

Tin Töùc Thôøi Söï

Tin Töùc Giaùo Hoäi Vieät Nam

Nghe Chöông Trình Phaùt Thanh 

Toâng Huaán vaø Söù Ñieäp cuûa ÑTC

Giôùi Thieäu Ñaøi Chaân Lyù AÙ Chaâu

Ñaøi Phaùt Thanh Chaân Lyù AÙ Chaâu Radio Veritas Asia

Chaân Lyù Vieät

Muïc vuï Truyeàn Giaùo taïi AÙ Chaâu


 

Muïc Luïc Taøi Lieäu Giaùo Hoäi

Noái Keát vôùi Maïng Löôùi Coâng Giaùo

 Suy Nieäm Lôøi Chuùa Tuaàn 6 Muøa Thöôøng Nieân - Giaùo Huaán Chung Cuûa Taân Öôùc
Mua Quanh Nam

Mt 5,17-37: Khi aáy, Chuùa Gieâsu phaùn cuøng caùc moân ñeä raèng: "Caùc con ñöøng töôûng Ta ñeán ñeå huûy boû leà luaät hay caùc tieân tri: Ta khoâng ñeán ñeå huûy boû, nhöng ñeå kieän toaøn. Vì Ta baûo thaät caùc con: Cho duø trôøi ñaát coù qua ñi, thì moät chaám moät phaåy trong boä luaät cuõng khoâng boû soùt, cho ñeán khi moïi söï hoaøn thaønh. Bôûi vaäy, ai huûy boû moät trong nhöõng ñieàu luaät nhoû moïn nhaát, vaø daïy ngöôøi khaùc laøm nhö vaäy, seõ keå laø ngöôøi nhoû nhaát trong Nöôùc Trôøi; Traùi laïi, ai giöõ vaø daïy ngöôøi ta giöõ nhöõng ñieàu ñoù, seõ ñöôïc keå laø ngöôøi cao caû trong Nöôùc Trôøi. Neáu caùc con khoâng coâng chính hôn caùc luaät só vaø bieät phaùi, thì caùc con chaúng ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi ñaâu. Caùc con ñaõ nghe daïy ngöôøi xöa raèng: Khoâng ñöôïc gieát ngöôøi. Ai gieát ngöôøi, seõ bò luaän phaït nôi toaø aùn. Coøn Ta, Ta baûo caùc con: Baát cöù ai phaån noä vôùi anh em mình, thì seõ bò toaø aùn luaän phaït. Ai baûo anh em laø ngoác, thì bò phaït tröôùc coâng nghò. Ai ruûa anh em laø "khuøng", thì seõ bò vaï löûa ñòa nguïc. Neáu ngöôi ñang daâng cuûa leã nôi baøn thôø maø söïc nhôù ngöôøi anh em ñang coù ñieàu baát bình vôùi ngöôi, thì ngöôi haõy ñeå cuûa leã laïi tröôùc baøn thôø, ñi laøm hoøa vôùi ngöôøi anh em ngöôi tröôùc ñaõ, roài haõy trôû laïi daâng cuûa leã. Haõy lieäu laøm hoøa vôùi keû thuø ngay luùc coøn ñi doïc ñöôøng vôùi noù, keûo keû thuø seõ ñöa ngöôi ra tröôùc maët quan toøa, quan toøa laïi trao ngöôi cho teân lính canh vaø ngöôi seõ bò toáng nguïc. Ta baûo thaät cho ngöôi bieát: "Ngöôi seõ khoâng thoaùt khoûi nôi aáy cho ñeán khi traû heát ñoàng baïc cuoái cuøng!" Caùc con ñaõ nghe noùi vôùi ngöôøi xöa raèng: "Chôù ngoaïi tình". Coøn Ta, Ta baûo caùc con: "Heã ai nhìn xem phuï nöõ maø öôùc ao phaïm toäi vôùi hoï, thì ñaõ ngoaïi tình vôùi hoï trong loøng roài. Neáu con maét phaûi cuûa con neân dòp toäi cho con, thì haõy moùc noù maø neùm xa con; vì thaø maát moät chi theå coøn lôïi hôn laø toaøn thaân bò neùm vaøo hoûa nguïc. Vaø neáu tay phaûi con neân dòp toäi cho con, thì haõy chaët maø neùm noù xa con; vì thaø maát moät chi theå coøn hôn laø toaøn thaân bò neùm vaøo hoûa nguïc". Cuõng coù lôøi daïy raèng: "Ai ly dò vôïi mình, tröø tröôøng hôïp taø daâm, thì laøm côù cho vôï ngoaïi tình; vaø ai cöôùi ngöôøi vôï ñaõ ly dò, cuõng phaïm toäi ngoaïi tình". Caùc con cuõng ñaõ nghe coù lôøi baûo ngöôøi xöa raèng: "Chôù theà gian, nhöng haõy giöõ troïn lôøi mình theà vôùi Chuùa". Coøn Ta, Ta baûo caùc con: "Ñöøng theà chi caû; ñöøng laáy trôøi maø theà, vì trôøi laø ngai Thieân Chuùa; ñöøng laáy ñaát maø theà, vì ñaát laø beä chaân Ngöôøi; ñöøng laáy Gieârusalem maø theà, vì laø thaønh cuûa Vua cao caû. Cuõng ñöøng chæ ñaàu ngöôi maø theà, vì ngöôi khoâng theå laøm cho moät sôïi toùc ra traéng hay ñen ñöôïc. Nhöng lôøi noùi cuûa caùc con phaûi laø: Coù thì noùi coù, khoâng thì noùi khoâng, theâm ñieàu ñaët chuyeän laø bôûi ma quyû maø ra"... Phuïng vuï Muøa Thöôøng nieân khoâng ñeà cao moät maàu nhieäm naøo ñaëc bieät, nhöng chæ trình baøy giaùo huaán thoâng thöôøng cuûa Hoäi Thaùnh lieân quan ñeán ñôøi soáng haøng ngaøy cuûa tín höõu. Hoâm nay chuùng ta vöøa ñöôïc nghe moät ñoaïn saùch Huaán ca, moät khuùc thô Phaoloâ vaø moät soá lôøi Tin Möøng theo thaùnh Maùttheâoâ. Neáu ñöôïc pheùp toång hôïp, chuùng ta coù theå noùi Lôøi Chuùa hoâm nay khuyeân chuùng ta haõy löïa choïn ñöôøng loái khoân ngoan cuûa Thieân Chuùa vaø ñeán vôùi Ñöùc Yeâsu Kitoâ laø Ñaáng ñang rao giaûng söï khoân ngoan cuûa Thieân Chuùa cho loaøi ngöôøi............... (Ñoïc tieáp....)

 


Hot News - Tin Töùc Thôøi Söï Haèng Ngaøy

Tòch thu taøi lieäu vaø vi tính taïi Phuû Quoác Vuï Khanh
Hoïp baùo veà vieäc môû Vaên khoá Toøa Thaùnh
Vaøi suy tö veà vieäc phaân ñònh ôn goïi linh muïc döôùi goùc nhìn cuûa ratio 2016
Ngöôøi hieàn laønh khoâng phaûi laø ngöôøi yeáu ñuoái heøn nhaùt
Söï hieàn dòu lieân keát chuùng ta coøn söï giaän döõ thì gaây chia reõ
Vatican tieán haønh tòch thu taøi lieäu vaø maùy tính cuûa Ñöùc oâng Alberto Perlasca
Ñöùc Hoàng Y Bo môøi goïi tín höõu Myanmar baûo veä moâi tröôøng trong Muøa Chay
Ñöùc Hoàng y Gracias taùi ñaéc cöû Chuû tòch Hoäi ñoàng giaùm muïc AÁn Ñoä
Chieán dòch caàu nguyeän cho hoøa bình treân baùn ñaûo Trieàu Tieân
Caùc giaùm muïc theá giôùi yeâu caàu Toång thoáng Camerun tham gia ñaøm phaùn hoøa bình
Caàn chuù yù ñeán vieäc giaùo duïc löông taâm cho ngöôøi treû
Lieàu thuoác chöõa beänh cöùng loøng vaø ngu muoäi laø ghi nhôù
Linh muïc vaø tu só treû cuûa caùc Giaùo hoäi Chính thoáng Ñoâng phöông thaêm vaø nghieân cöùu taïi Roma
Sau 500 naêm caùc tranh thaûm cuûa hoïa só Raphael laïi ñöôïc treo trong ñieän Sixtine
Giaùo phaän Lisbon kyû nieäm 800 naêm thaùnh Antoân gia nhaäp doøng Phanxicoâ
Caùc toân giaùo ôû Sri Lanka caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân cuûa dòch beänh Covid 19
Ít nhaát 24 ngöôøi bò saùt haïi taïi moät nhaø thôø Tin Laønh ôû Burkina Faso
24 Kitoâ höõu bò gieát ôû mieàn baéc Burkina Faso
Kyû nieäm 5 naêm caùc vò töû ñaïo Lybia bò IS gieát haïi
Ñöùc Thöôïng phuï Bartolomaios taùi phuû nhaän quyeàn Chính thoáng Jerusalem
Hoäi nghò caùc Giaùm muïc Myõ chaâu
Ñöùc cha Giuse Chu Baûo Ngoïc Zhu Baoyu cuûa Trung Quoác 98 tuoåi khoûi beänh corona
Tình hình khoù khaên taïi Liban theo Ñöùc cha Udo Benz
Tieán trình aùn phong Chaân phöôùc cho chò Lucia thaät daøi


Phuïng Vuï - Muïc Vuï Haèng Ngaøy

Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Bieán Hình Vôùi Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Theo Chuùa Gieâsu
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Ngaøi Laø Ñöùc Kitoâ
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Ñoâi Maét Ñöùc Tin
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Tö sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Tín Thaùc Vaøo Tình Yeâu Cuûa Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Ba sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Daáu Laï Cuûa Tình Thöông
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Hai sau Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Giaùo Huaán Chung Cuûa Taân Öôùc
Nhöõng Baøi Ñoïc ngaøy Chuùa Nhaät 6 Muøa Thöôøng Nieân Chuùa Nhaät Lôøi Chuùa
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Loøng Quaûng Ñaïi Cuûa Chuùa
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Baûy sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Haõy Môû Ra
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Saùu sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân
Suy nieäm Tin Möøng ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân Ôn Cöùu Ñoä Ñaïi Ñoàng
Nhöõng Baøi Ñoïc Lôøi Chuùa ngaøy thöù Naêm sau Chuùa Nhaät 5 Muøa Thöôøng Nieân


Taøi Lieäu Chuyeân Ñeà - Khoa Hoïc Ñôøi Soáng

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thaùi Lan vaø Nhaät Baûn
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät THÑGM veà Amazon 2019
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Mozambic Madagascar vaø Ñaûo Maurizio
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Bulgari vaø Macedonia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Maroc
Hoäi Nghò Caùc Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Baûo Veä Treû Em taïi Vatican
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Lieân Minh Caùc Tieåu Vöông Araäp
Töôøng thuaät Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû 2019 vaø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Panama
Khoùa Hoïp THÑGM theá giôùi veà Giôùi Treû 2018
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi 3 nöôùc vuøng Baltic Lituani Lettoni vaø Estoni
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Ailen vaø Ñaïi Hoäi Gia Ñình Theá Giôùi laàn thöù IX
Chöông Trình Thi Ñaáu Vaø Keát Quaû Boùng Ñaù Theá Giôùi FIFA 2018 Russia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Geneve Thuy Só
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Chileâ vaø Peru
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Myanmar vaø Bangladesh
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Colombia
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Fatima
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Ai Caäp
Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Phanxicoâ taïi Thuïy Ñieån

 

Muïc Vuï Truyeàn Giaùo Vieät Nam taïi Caùc Quoác gia ôû AÙ Chaâu

Vatican Caøng ngaøy caøng coù nhieàu linh muïc tu só Vieät Nam tình nguyeän ñi truyeàn giaùo taïi caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu. Môû ñaàu laø ñeán Phi Luaät Taân, Ñaøi Loan, Hoàng Koâng, Macao, Nhaät Baûn, Haøn Quoác. Vaø daàn daàn lan roäng ra caùc quoác gia khaùc nhö Maõ Lai, Singapore, Thaùi Lan, Indonesia, AÁn ñoä, Cam Boát, Laøo, v.v... Vôùi ôn Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ôn goïi truyeàn giaùo cuûa Linh Muïc Tu Só Vieät Nam caøng ngaøy caøng phaùt trieàn maïnh. Haàu heát caùc hoäi doøng cuûa caùc quoác gia ôû AÙ Chaâu coù raát nhieàu ôn goïi cuûa ngöôøi Vieät Nam. Nhôø ñoù, Giaùo Hoäi Vieät Nam nhieät taâm thöïc hieän ñöôïc söù meänh truyeàn giaùo maø Chuùa Gieâsu ñaõ trao phoù: "Caùc con haõy ñi khaép theá gian, röûa toäi cho hoï, nhaân danh Cha, vaø Con, vaø Thaùnh Thaàn .....


Toøa Thaùnh Vatican - Ñöùc Thaùnh Cha

Vatican Thaønh Phoá Vatican naèm goïn trong laõnh thoå cuûa Thaønh Phoá Roma, treân moät ngoïn ñoài phía taây cuûa gioøng soâng Tiber, vaø ñöôïc ngaên caùch vôùi Thaønh Phoá Roma baèng moät daõy töôøng cao. Quoác gia Thaønh Phoá Vatican bao goàm Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Quaõng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, Cung Ñieän Vatican laø nôi cö nguï cuûa Ñöùc Thaùnh Cha vôùi Nhaø Nguyeän Sistine, vieän baûo taøng Vatican. Beân ngoaøi Thaønh Phoá Vatican coøn coù khoaûng 13 toaø nhaø lôùn naèm raûi raùc trong Thaønh Phoá Roma cuøng vôùi Cung Ñieän Castel Gandolfo, nôi nghæ heø cuûa Ñöùc Thaùnh Cha. Toång dieän tích cuûa Quoác Gia Thaønh Phoá Vatican laø 0.44 caây soá vuoâng.....


Giaùo Hoäi Vieät Nam - Caùc Giaùo Phaän

Giao Hoi Viet Nam Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhöõng baùch haïi. Qua caùc theá kyû, caùc hieåu laàm ñoâi khi ñaõ xaûy ra giöõa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø coäng ñoàng daân söï. Nhöng giôø ñaây phaûi xaùc nhaän laïi raèng ngöôøi Coâng Giaùo Vieät Nam laø nhöõng thaønh phaàn chaân thaønh cuûa quoác gia. Ngöôøi Coâng Giaùo ñoùng goùp vaøo tieán boä xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, gaén boù vôùi coâng ích, khoâng thua gì nhöõng coâng daân khaùc. Töø khi Phuùc aâm ñöôïc mang ñeán Vieät Nam vaøo theá kyû thöù 16, Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ traûi qua nhieàu thöû thaùch. Hình aûnh 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, chöùng taù maø nhöõng ngöôøi con nam nöõ cuûa ñaát nöôùc ñaõ laøm cho Chuùa Kitoâ, vì tình yeâu ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø ñoái vôùi anh chò em mình, (chöùng taù ñoù) ñaõ taïo thaønh moái giaây lieân keát ñaëc bieät giöõa coäng ñoaøn Kitoâ vaø toaøn theå nhöõng ngöôøi Vieät Nam ....


Boä Giaùo Luaät - Giaùo Lyù - Coâng Ñoàng Vatican II

Giao Luat Boä Giaùo Luaät ñöôïc Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ban haønh ngaøy 25/1/1983, hai möôi boán naêm sau khi vò Tieàn Nhieäm, Ñöùc Gioan XXIII tuyeân boá quyeát ñònh tu chính. Nguyeân baûn la ngöõ môû ñaàu vôùi Toâng Hieán "Sacrae disciplinae leges", töùc vaên kieän ban haønh Boä Luaät. Ngoaøi ra, vaên kieän naøy coøn coù tính caùch quan troïng khaùc. Ñöùc Thaùnh Cha khoâng nhöõng giaûi thích lyù do cuûa vieäc tu chính Boâ Giaùo Luaät, nhöng nhaát laø lyù do hieän höõu cuûa luaät phaùp trong Giaùo Hoäi. Muïc ñích cuûa luaät leä khoâng nhöõng chæ nhaèm duy trì traät töï trong Giaùo Hoäi xeùt nhö laø moät coäng ñoaøn, nhöng nhaát laø nhaèm phuïc vuï söù maïng maø Ñöùc Kitoâ ñaõ trao phoù: thoâng truyeàn caùc aân hueä cöùu roãi, ñaëc bieät laø Lôøi Chuùa vaø caùc Bí Tích...


Ñöùc Maria - Thaùnh Maãu Hoïc

Duc Maria Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II caàu nguyeän tha thieát vôùi Ñöùc Trinh Nöõ Maria nhö sau: "Con xin Meï haõy giuùp ñôõ caùc tín höõu trôû neân nhöõng ngöôøi lính canh cuûa hy voïng, khoâng bao giôø thaát voïng, vaø luoân luoân tuyeân xöng raèng: Chuùa Kitoâ laø Ñaáng chieán thaéng söï cheát vaø toäi loãi. laïy Meï trung tín, xin Meï soi saùng nhaân loaïi thôøi ñaïi chuùng con, ñeå hieåu bieát raèng: söï soáng cuûa moãi moät con ngöôøi khoâng giaäp taét ñi trong naém tro buïi, nhöng ñöôïc môøi goïi ñi ñeán moät soá phaän cuûa haïnh phuùc vónh cöûu". (Huaán Ñöùc cuûa Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II trong ngaøy leã Ñöùc Maria Hoàn Xaùc Leân Trôøi ngaøy 15 thaùng 8 naêm 2001).....


Taøi Lieäu Giaùo Hoäi - Trieát Thaàn Hoïc

Thaùnh Kinh Phuïng Vuï Giôø Kinh
Thöôïng Hoäi Ñoàng Taøi Lieäu Naêm Thaùnh
Tu Ñöùc Thieâng Lieâng
Trieát Thaàn Hoïc
Luaân Lyù Ñaïo Ñöùc Hoân Nhaân
Taøi Lieäu
Thô Truyeän Ngaén
Queâ Höông Vieät Nam


e-mail: info@chanlyviet.org
Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.
Last Updated: Thursday, February 20, 2020 by Webmaster info@chanlyviet.org

Your Local Time: