ÑTC tieáp
caùc Nöõ Tu doøng Comboni
tham döï Toång Coâng Hoäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc Nöõ Tu doøng Comboni tham döï Toång Coâng Hoäi.

Vatican - 09.10.98 - "Chò em haõy bieát trôû neân can ñaûm vaø thaùnh thieän, vöøa nhìn veà töông lai vôùi hy voïng, ñeå laøm cho Chuùa Kitoâ trôû neân trung taâm cuûa theá giôùi". Ñaây laø nhöõng lôøi khuyeán khích cuûa ÑTC trong buoåi tieáp kieán daønh cho caùc Nöõ Tu doøng Comboni tham döï Toång Coâng Hoäi thöù 17 cuûa Doøng, dieãn ra taïi Roma, töø ñaàu thaùng 9 tôùi nay.

Doøng Nöõ Comboni do Chaân Phöôùc Daniele Comboni (ngöôøi YÙ) saùng laäp caùch ñaây 100 naêm, hieän ñang hoaït ñoäng toâng ñoà vaø truyeàn giaùo taïi 30 quoác gia khaùc nhau, caùch rieâng taïi Chaâu Phi, nhöng cuõng coù nhieàu nhaø taïi Chaâu Myõ Latinh, Chaâu AÙ vaø Chaâu AÂu. Ngoû lôøi rieâng vôùi vò Beà Treân Toång Quyeàn môùi, Meï Adele Brambilla, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï hieán thaân hoaøn toaøn cho 2,000 Nöõ Tu Comboni, raûi raéc taïi 230 nhaø treân theá giôùi, ñeå giuùp ñôõ caùc ngöôøi ngheøo khoå hôn, vaø soáng beân caïnh nhöõng ai khoâng bieát Chuùa Kitoâ, duø bò ñe doïa ñeán söï soáng, nhö taïi Sudan vaø taïi Coäng Hoøa Daân Chuû Congo (cöïu Zaire). ÑTC nhaéc ñeán nhöõng bieân giôùi môùi cuûa vieäc truyeàn giaùo, nhöõng thaûm caûnh cuûa chieán tranh vaø nhöõng tranh chaáp ñaãm maùu veà chuûng toäc, ñang dieãn ra taïi Chaâu Phi, cuõng nhö nhieàu vaán ñeà khaùc nhö: coâng lyù, hoøa bình, baûo veä thieân nhieân, söï caàn thieát ñoái thoaïi lieân toân, caùch rieâng taïi caùc nôi Hoài Giaùo chieám ña soá. ÑTC noùi nhö sau: "Tính caùch quoác teá vaø ña hình thöùc vaên hoùa moãi ngaøy moãi gia taêng trong coäng ñoàng cuûa chò em, laø cô hoäi ñeå minh chöùng, tröôùc chuû nghóa caù nhaân moãi ngaøy moãi thoáng trò, (minh chöùng) cho tình huynh ñeä phaùt xuaát töø ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ".

ÑTC keát thuùc baøi noùi chuyeän: "Vò Saùng Laäp Doøng cuûa chò em, Cha Daniele Comboni, maø Toâi ñaõ vui möøng toân phong leân baäc Chaân Phöôùc ngaøy 17.03.1996, (Vò Saùng Laäp Doøng) ñaõ muoán trao phoù cho chò em boån phaän bieåu loä caùch ñaëc bieät Giaùo Hoäi nhö laø ngöôøi meï cuûa caùc ngöôøi ngheøo taïi Chaâu Phi vaø treân caû theá giôùi. Toâi môøi goïi chò em moãi ngaøy haõy ñeán tröôøng cuûa Ñöùc Maria ñeå hoïc soáng caùch haêng say ñaëc suûng cuûa chò em. Öôùc gì Tình yeâu hieàn maãu cuûa Meï Maria naâng ñôõ chò em trong nhöõng vaát vaû vaø trong nhöõng luùc an vui cuûa vieäc daán thaân truyeàn giaùo vaø giuùp ñôõ chò em trôû neân daáu chæ saùng choùi cuûa tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi caùc ngöôøi heøn yeáu vaø caùc ngöôøi ngheøo khoå".


Back to Radio Veritas Asia Home Page