ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Bæ
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Taân Ñaïi Söù Bæ trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 06.07.98 - Saùng thöù Hai 6/07/98, luùc 11 giôø vôùi nghi leã long troïng, ÑTC tieáp taân Ñaïi Söù Bæ Quoác, oâng Thierry Muuls, trình thö uûy nhieäm. Taân Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh sinh naêm 1937, coù gia ñình vaø ba ngöôøi con. Vaøo ngaïch ngoaïi giao töø naêm 1963, oâng Thierry Muuls ñaõ giöõ nhieàu chöùc vuï khaùc nhau taïi caùc Söù Quaùn Bæ ôû Tokyo, Kinshasa, Bonn. Naêm 1988 ñeán 1999, thaêng Ñaïi Söù caïnh chính phuû Argentina vaø sau ñoù ñöôïc boå nhieäm laøm Ñaïi Dieän Ngoaïi Giao Bæ caïnh chính phuû Taây Ban Nha trong saùu naêm. Ñöôïc goïi veà nöôùc thaùng 11 naêm 1997 ñeã giöõ nhöõng chöùc vuï quan troïng taïi Boâï Ngoaïi Giao. Vaø nay ñöôïc Vua Bæ Alberto ñeä nhò boå nhieäm laøm Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh.

Trong dieãn vaên ñoïc trong buoåi trình thö uûy nhieäm, Taân Ñaïi Söù nhaéc ñeán chuyeán vieáng thaêm ngaøy 15 thaùng 5/1998 vöøa qua cuûa Vua Alberto ñeä nhò vaø Hoaøng Haäu nöôùc Bæ taïi Vatican. OÂng noùi: "Vua vaø Hoaøng Haäu giöõ moät kyû nieäm duy nhaát vaø khoâng theå queân ñöôïc veà buoåi tieáp kieán vaø buoåi thaûo luaän vôùi ÑTC trong dòp ñaùng ghi nhôù naøy". Taân Ñaïi Söù coøn nhaéc ñeán chuyeán vieáng thaêm thöù hai cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi Bæ Quoác naêm 1994, ñeå phong Chaân Phöôùc cho Cha Damien, toâng ñoà caùc ngöôøi phong cuøi, sau khi Vua Baudoin qua ñôøi ñöôïc ít thaùng; Vua Beaudoin laø ngöôøi ñöôïc daân Bæ yeâu meán vaø thöông tieác. Vaø khi ÑTC ñeán thaêm nöôùc Bæ luùc ñoù, ÑTC ñaõ coù nhöõng lôøi vaø cöû chæ troïng kính ñoái vôùi nhaø Vua Beaudoin. Vì theá, vò Taân Ñaïi Söù noùi: "Trong dòp naøy nhöõng lôøi noùi vaø cöû chæ ñaày an uûi vaø kính nhôù cuûa ÑTC ñoái Vua Baudoin ñaõ gaây xuùc ñoäng nhieàu nôi taâm hoàn ngöôøi daân Bæ".

Trong dieãn vaên ñaùp töø, tröôùc heát ÑTC caûm ôn Taân Ñaïi Söù chuû yù tieáp tuïc theo ñuoåi vaø hoaøn haûo theâm maõi moái quan heä ngoaïi giao giöõa Toøa Thaùnh vaø Bæ Quoác. ÑTC nhaéc laïi chuyeán vieáng thaêm cuûa Vua vaø Hoaøng Haäu nöôùc Bæ vaø ngaøi xin Taân Ñaïi Söù chuyeån ñeán nhöõng lôøi chuùc möøng toát ñeïp nhaát cuûa ngaøi ñeán Hoaøng Gia, Chính phuû vaø daân toäc Bæ Quoác. "Toâi xin Thieân Chuùa ban cho caùc ngöôøi ñoàng höông cuûa Ñaïi Söù ñöôïc soáng trong moät xaõ hoäi, trong ñoù coù ngöï trò tinh thaàn lieân ñôùi vaø huynh ñeä, nhôø nhöõng noã löïc hoøa hôïp vaø ñoaøn keát cuûa moïi ngöôøi".

Nhaéc ñeáùn tình hình mieàn Balcan, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï daán thaân quan troïng cuûa caùc nöôùc thuoäc Cöïu Luïc ñòa AÂu Chaâu ñeå ñi ñeán moät giaûi phaùp cho côn khuûng hoaûng hieän nay, vôùi söï löu yù caùch rieâng ñeán hoaøn caûnh khoù khaên cuûa ngöôøi daân. ÑTC noùi: "Öôùc gì ngöôøi daân coù theå trôû veà sinh quaùn cuûa hoï. Öôùc gì söï töï do ñi laïi ñöôïc baûo ñaûm cho moïi ngöôøi. Öôùc gì hoï ñöôïc giuùp ñôõ ñeå taùi thieát nhaø ôû vaø nhöõng coâng sôû caàn thieát". Sau ñoù, ÑTC nhaéc ñeán vai troø chính cuûa Chaâu AÂu" ñöôïc goïi ñeå coå voõ vaø ñaåy maïnh caùch cöông quyeát vieäc hoøa giaûi giöõa caùc daân toäc cuûa mieàn Balcan vaø ñeå tham döï vaøo vieäc phaùt trieån kinh teá cuûa caùc quoác gia, bò chieán tranh taøn phaù".

Trôû laïi tình hình noäi boä cuûa Bæ Quoác, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï quan troïng cuûa vieäc beânh vöïc söï soáng, caùch rieâng , sau nhöõng bieán coá ñau thöông xaåy ra thuùc ñaåy ngöôøi daân yeâu caàu nhaø caàm quyeàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp nghieâm nhaët hôn ñeå baûo veä söï soáng. ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaän ñònh raèng:

"Ñaây laø moät yeâu caàu chính ñaùng" . ÑTC öôùc mong Nhaø Caàm Quyeàn ñem laïi moät söï tín nhieäm môùi giöõa ngöôøi daân vaø caùc cô caáu trung öông vaø ñòa phöông cuûa Quoác Gia Bæ. Caùc ngöôøi ñöôïc daân löïa choïn laõnh traùch nhieäm veà coâng quyeàn, ñöôïc môøi goïi laøm cho caùc giaù trò luaân lyù chieán thaéng, vaø chaêm soùc cho coâng ích, söï coâng bình, tình lieân ñôùi vaø söï lieâm khieát; Nhöõng vò coâng quyeàn ñöôïc môøi goïi phuïc vuï caùch voâ vò lôïi cho caùc ngöôøi ñoàng höông.

Nhaéc ñeán traùch nhieäm cuûa caùc ngöôøi laøm chính trò vaø cuûa chính phuû Bæ Quoác, ñoàng thôøi ca ngôïi nhöõng quyeát ñònh can ñaûm cuûa Nhaø Caàm Quyeàn, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi lôøi môøi goïi moïi ngöôøi haõy löu yù ñaëc bieät trong moïi quyeát ñònh chính trò vaø kinh teá, (haõy löu yù) ñeán caùc laõnh vöïc gia ñình, giôùi treû, giaùo duïc, y teá , xaõ hoäi... Ngaøi tin vaøo söï coäng taùc cuûa Giaùo Hoäi ñòa phöông, vì Giaùo Hoäi coù kinh nghieäm roäng raõi vaø laâu ñôøi veà caùc laõnh vöïc naøy. ÑTC noùi: "Toâi muoán lôïi duïng söï hieän dieän cuûa Ñaïi Söù taïi Vatican vaø qua trung gian Ñaïi Söù, ñeå chaân thaønh chaøo thaêm caùc Giaùm Muïc vaø taát caû coäng ñoàng Coâng Giaùo Bæ Quoác. Toâi bieát moïi ngöôøi daân Bæ gaén boù chaët cheõ vôùi queâ höông cuûa hoï. Toâi khuyeán khích hoï tieán leân trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi, ñeå qua lôøi noùi vaø vieäc laøm, hoï bieåu loä caùc giaù trò caên baûn thieâng lieâng, luaân lyù vaø nhaân ñaïo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page