Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
trong buoåi tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông
vaøo ngaøy thöù Tö haèng tuaàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông vaøo ngaøy thöù Tö haèng tuaàn.

Vatican 14.10.98 -Luùc 10 giôø saùng thöù Tö 14.10.98 taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC tieáp chung caùc ñoaøn haønh höông, goàm khoaûng 15 ngaøn ngöôøi, ñeán töø caùc nöôùc: YÙ, Lituani, Ba Lan (4,500 ngöôøi), Hungari, Coäng Hoøa Croat, Phaùp, Bæ, Canada, Anh, Scottland, Thuïy Ñieån, Phaàn Lan, Australia, Indonesia, Myanmar (laàn thöù nhaát, do hai Ñöùc Giaùm Muïc höôùng daãn) , Nhaät Baûn, Hoa Kyø, Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc (78 ñoaøn), Thuïy Só, AÙo, Hoøa Lan, Taây Ban Nha, Colombia, Mexico, Argentina, Boà Ñaøo Nha vaø Brazil.

Nhaân dòp naày, Phuû Giaùo Hoaøng cho phoå bieán moät thoâng caùo nhö sau: Vôùi buoåi tieáp kieán chung thöù Tö 14.10.98, thì tính chung trong 20 naêm qua, ÑTC ñaõ tieáp gaàn 14 trieäu (13,833,000) khaùch haønh höông trong 877 buoåi tieáp kieán chung; Trong soá 14 trieäu khaùch haønh höông, coù 4 trieäu röôûi ñeán töø Ba Lan. Buoåi tieáp kieán chung thöù Tö tôùi ñaây 21.10.98 laø buoåi tieáp kieán ñaàu tieân cuûa naêm thöù 21 Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II.

Trong buoåi tieáp kieán chung thöù Tö 14.10.98 ÑTC tieáp tuïc noùi veà Chuùa Thaùnh Thaàn. Ñeà taøi ñöôïc khai trieån laø: "Daáu aán cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn vaø vieäc chöùng taù cho ñeán möùc töû ñaïo". ÑTC noùi: "Trong baøi giaùo lyù tröôùc ñaây chuùng ta ñaõ suy tö veà Bí Tích Theâm Söùc nhö vieäc hoaøn taát Bí Tích Röûa Toäi. Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu saâu xa hôn giaù trò cöùu roãi vaø coâng hieäu thieâng lieâng ñöôïc bieåu loä bôûi daáu chæ cuûa vieäc xöùc daàu trong bí tích Theâm Söùc: ñaây laø daáu aán cuûa ôn Chuùa Thaùnh Thaàn.

Ngöôøi tín höõu Kitoâ, vôùi daáu aán naøy hoaøn toaøn thuoäc veà Chuùa Kitoâ vaø hieäp nhaát chaët cheõ vôùi Nhieäm Theå cuûa Ngöôøi, töùc Giaùo Hoäi. Ôn Chuùa Thaùnh Thaàn ñoøi ngöôøi tín höõu laøm chöùng cho Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø Chuùa Cha. Saùch Coâng Vuï caùc Toâng Ñoà noùi cho chuùng ta bieát raèng Chuùa Thaùnh Thaàn xuoáng traøn treà treân caùc Toâng Ñoà ñeå caùc ngaøi trôû neân nhöõng chöùng nhaân. Bí tích Theâm Söùc cuõng coøn thoâng truyeàn cho ngöôøi tín höõu Kitoâ nhöõng ôn giuùp khaùc caàn thieát ñeå tuyeân xöng coâng khai vaø trong moïi hoaøn caûnh, (tuyeân xöng) ñöùc tin cuûa Pheùp Röûa Toäi maø hoï ñaõ laõnh nhaän".

ÑTC noùi tieáp: Ñöôïc naâng ñôõ bôûi ôn thaùnh, ngöôøi ñaõ ñöôïc röûa toäi, khi laõnh Bí Tích Theâm Söùc vôùi yù thöùc hoaøn toaøn, tuyeân boá tröôùc maët Giaùo Hoäi laø mình saün saøng ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn chieám ñoaït caùch saâu xa hôn. Söï saün saøng naøy coù theå ñöa ñeán vieäc töû ñaïo, chöùng taù sau cuøng vaø cao caû hôn heát, ñeå laøm chöùng cho chaân lyù ñöùc tin, nhö chuùng ta thaáy bieát bao ngöôøi nam nöõ keá tieáp nhau trong lòch söû Giaùo Hoäi khoâng sôï hy sinh maïng soáng vì tình yeâu ñoái vôùi Chuùa Kitoâ". ÑTC keát thuùc: "Chuùng ta haõy khaån xin ôn Chuùa Thaùnh Thaàn ñeå ñöôïc linh hoaït trong chuùng ta söùc hieäu nghieäm cuûa ôn thaùnh ñaõ laõnh nhaän trong Bí Tích Theâm Söùc".

ÑTC löôïc toùm baøi giaùo lyù baèng caùc tieáng: Phaùp, Anh, Taây Ban Nha, Ñöùc, Boà Ñaøo Nha, Ba Lan. Vaø chaøo thaêm moät soá nhoùm haønh höông coù tính caùch khaùc thöôøng. Khoâng khi naøo ngaøi boû qua vieäc chaøo thaêm caùch rieâng giôùi treû: töông lai cuûa Giaùo Hoäi vaø theá giôùi. ÑTC cuõng ñaõ chaøo thaêm caùc beänh nhaân: ñeå khuyeán khích hoï thoâng phaàn vaøo cuoäc Töû Naïn cuûa Chuùa Kitoâ, ñeå cöùu chuoäc nhaân loaïi: ñaây laø vieäc toâng ñoà baèng söï ñau khoå. Vôùi caùc ñoâi taân hoân, ÑTC nhaéc raèng gia ñình laø neàn taûng cuûa xaõ hoäi. gia ñình laønh maïnh, xaõ hoäi seõ laønh maïnh, an vui.

Voùi giôùi treû, ÑTC noùi: "Caùc thanh nieân thaân meán, Ngaøy thöù Naêm 15.10.98, chuùng ta möøng leã Thaùnh Teâreâsa thaønh Avila, thaày cuûa Edith Stein, maø teân doøng laø Nöõ Tu Teâreâsa Benedicta Thaùnh Giaù, ñöôïc phong hieån thaùnh Chuùa Nhaät vöøa qua (11/10/98). Caû hai ñeàu laøm chöùng cho caùc con raèng Tình Yeâu chaân chính khoâng theå taùch lìa khoûi chaân lyù".

Vôùi caùc beänh nhaân, ÑTC noùi: "Caû hai Thaùnh Nöõ cho anh chò em thaáy raèng Thaùnh Giaù Chuùa Kitoâ, maàu nhieäm Tình Yeâu, moät tình yeâu cöùu chuoäc söï ñau khoå cuûa nhaân loaïi".

Vôùi caùc ñoâi taân hoân : "Caùc con thaân meán, Thaùnh Teâreâsa thaønh Avila vaø Thaùnh Nöõ môùi Edith Stein laø göông maãu cuûa loøng trung thaønh vôùi Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ trao phoù cho moãi ngöôøi moät söù meänh rieâng".

Sau moät ngaøy nghæ vaøo hoâm thöù Ba 13.10.98, ÑTC xem ra khoûe maïnh, hoàng haøo. Vaøo cuoái buoåi tieáp kieán, ngaøi caûm ôn taát caû nhöõng ai chuùc möøng vaø caàu nguyeän cho ngaøi trong dòp kyû nieäm 20 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng. ÑTC noùi: "Toâi taän tình caûm ôn veà nhöõng lôøi caàu chuùc göûi ñeán toâi vaø nhöõng lôøi caàu nguyeän ñöôïc baûo ñaûm daâng leân Chuùa cho toâi trong dòp kyû nieäm 20 naêm toâi ñöôïc choïn laøm Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ. Toâi tin töôûng nhieàu vaøo söï naâng ñôõ thieâng lieâng cuûa Daân Chuùa ñeå chu toaøn caùch trung thaønh Thöøa Taùc Vuï cuûa toâi".

Buoåi tieáp kieán chung keát thuùc vaøo luùc 11:30 baèng haùt kinh Laïy Cha vaø Pheùp Laønh cuûa ÑTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page