Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 27/09/1998
taïi Castel Gandolfo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC keâu goïi caùc tín höõu daán thaân thöïc thi coâng baèng xaõ hoäi vaø soáng tình lieân ñôùi.

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 27 thaùng 9/1998, taïi Castel Gandolfo.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Chuùa Nhaät 27 thaùng 9, truøng vôùi ngaøy leã kính nhôù Thaùnh Vinh Sôn ñeä Phaoloâ, boån maïng cuûa taát caû Nhöõng Hieäp Hoäi Hoaït Ñoäng Töø Thieän. Khi nghó ñeán thaùnh nhaân, moät con ngöôøi cao caû laøm chöùng cho tình yeâu Thieân Chuùa vaø anh chò em, nhaát laø nhöõng keû beù nhoû nhaát vaø bò boû rôi, chuùng ta khoâng theå naøo khoâng chuù yù ñeán moät trong nhöõng thaùch thöùc to lôùn ñang ñaùnh ñoäng löông taâm chuùng ta; ñoù laø söï caùch bieät khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc nöõa giöõa moät beân laø moät phaàn nhaân loaïi vui höôûng taát caû nhöõng tieän nghi cuûa cuoäc soáng sung tuùc kinh teá vaø cuûa tieán boä khoa hoïc, vaø beân kia laø ñaùm ñoâng daân chuùng ñang soáng trong nhöõng ñieàu kieän heát suùc tuùng thieáu. Trong böùc toâng thö Ngaøn Naêm Thöù ba, toâi ñaõ mong muoán sao cho "vieäc daán thaân phuïc vuï coâng baèng vaø hoøa bình" trôû thaønh "khía caïnh thieát yeáu cuûa coâng cuoäc chuaån bò cuõng nhö cöû haønh Naêm Thaùnh" (soá 51). Trong vieãn töôïng cuûa Naêm Thaùnh ñaõ gaàn beân, chuùng ta caàn phaûi töï hoûi mình nhö sau: chuùng ta ñang daán thaân cho coâng baèng vaø hoøa bình ñeán möùc ñoä naøo roài?

Duï ngoân phuùc aâm veà nguôøi giaøu coù vaø anh Lazaroâ ngheøo cuøng, nhö ñöôïc nhaéc laïi cho chuùng ta trong baøi phuùc aâm cuûa Chuùa Nhaät 27/09/98, (duï ngoân ñoù) thoâi thuùc chuùng ta suy nghó veà vaán ñeà naày. Duï ngoân noùi leân roõ raøng raèng, trong söï caùch bieät hieån nhieân giöõa nhöõng ngöôøi giaøu voâ taâm vaø nhöõng ngöôøi ngheøo tuùng caàn taát caû moïi söï, Thieân Chuùa ñöùng veà phía nhöõng ngöôøi ngheøo cuøng naày. Chuùng ta khoâng ñöôïc pheùp coù thaùi ñoä ñaønh chòu vaäy tröôùc caûnh töôïng nghòch luaân lyù cuûa moät theá giôùi trong ñoù coøn coù ngöôøi cheát ñoùi, khoâng nhaø cöûa, thieáu thoán vieäc hoïc haønh ôû möùc toái thieåu, khoâng ñöôïc chaêm soùc khi laâm beänh, vaø khoâng coù vieäc laøm. Vaø danh saùch lieät keâ nhöõng caûnh ngheøo cuû vaø môùi coøn coù theå keùo daøi ñeán voâ cuøng.

2. Thaät laø khaån thieát phaûi coå voõ cho moät neàn vaên hoùa vaø moät neàn chính trò cuûa tình lieân ñôùi, baét ñaàu töø chính coûi noäi taâm moãi ngöôøi, trong khaû naêng ñeå cho mình bò chaát vaán bôûi keû soáng trong caûnh ngheøo cuøng. Chaéc raèng, tröôùc tính caùch phöùc taïp cuûa nhöõng vaán ñeà, söï daán thaân cuûa caù nhaân maø thoâi, thì khoâng ñuû. Ñoái vôùi vaøi vaán ñeà, chaúng haïn nhö vaán ñeà nôï nöôùc ngoaøi cuûa nhöõng quoác gia ngheøo, thì caàn phaûi coù moät traû lôøi chung töø phía coäng ñoàng caùc Quoác Gia.

Tuy nhieân, chæ khi naøo neàn vaên hoùa cuûa tình lieân ñôùi ñöôïc lôùn leân trong noäi taâm con ngöôøi vaø trong caùc gia ñình, thì nguôøi ta môùi coù theå höõu hieäu giaûi quyeát nhöõng thaùch thöùc to lôùn cuûa söï ngheøo cuøng vaø cuûa söï baát coâng xaõ hoäi. Nhö toâi ñaõ khuyeán khích trong Toâng Thö Dies Domini, Ngaøy cuûa Chuùa, Ngaøy Chuùa Nhaät phaûi laø ngaøy ñaëc bieät cuûa tình baùc aùi, ngoõ haàu chuùng ta coù theå soáng troïn veïn cho ñeán cuøng ngaøy Chuùa Nhaät nhö laø Ngaøy cuûa Chuùa.

3. Nguyeän xin Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh raát thaùnh giuùp chuùng ta taát caû ñöôïc lôùn leân trong tình huynh ñeä. Meï Maria ñöôïc khaån caàu trong Kinh Caàu nhö laø Ñaáng an uûi nhöõng keû aâu lo; xin Meï haõy xöû duïng ñoâi tay vaø con tim chuùng ta ñeå mang ñeán cho nhöõng ai ñang soáng trong caûnh tuùng thieáu nieàm an uûi vaø söï chaêm soùc cuûa ngöôøi meï hieàn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page