ÑTC tieáp caùc vò tham döï
Toång Coâng Hoäi Tu Hoäi Baùc AÙi Rosmini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi Tu Hoäi Baùc AÙi Rosmini.

Castelgandolfo - 26.09.98 - Saùng thöù Baåy 26/09/98, taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp 30 vò tham döï Toång Coâng Hoäi Tu Hoäi Baùc AÙi Rosmini. Tu hoäi ñöôïc thaønh laäp naêm 1828, vôùi muïc ñích giaùo duïc giôùi treû, lo muïc vuï giaùo xöù, giaûng caùc tuaàn tónh taâm, caùc tuaàn ñaïi phuùc, hoaït ñoäng truyeàn giaùo vaø baùo chí. Hieän nay Tu Hoäi coù treân 350 tu só , linh muïc vaø tu huynh, hoaït ñoäng taïi 80 nhaø treân theá giôùi.

Tu hoäi Rosmini coù theå noùi laø moät toång hôïp giöõa ñôøi soáng chieâm nieäm vaø ñôøi soáng hoaït ñoäng, moät ñaëc ñieåm ñöôïc Vò Saùng Laäp Antonio Rosmini löu yù caùch ñaëc bieät. Ñaëc suûng cuûa vò Saùng laäp ñöôïc phaûn aûnh trong Toång Coâng Hoäi naøy: Tröôùc khi khai maïc Toång Coâng Hoäi, caùc vò tham döï ñaõ cuøng nhau caàu nguyeän, suy tö trong ba ngaøy taïi Sacro Monte del Calvario, ôû Domodossola; roài sau ñoù môùi trôû veà Roma Chuùa Nhaät 19.09.98 vöøa qua, ñeå baét ñaàu coâng vieäc cuûa Toång Coâng Hoäi cho tôùi moàng 3 thaùng 10/1998 tôùi ñaây.

Trong dieãn vaên baèng tieáng Anh, ÑTC khuyeân caùc vò tham döï Toång Coâng Hoäi haõy tieáp tuïc trung thaønh vôùi ñaëc suûng cuûa Hoäi Doøng, baèng vieäc giuùp ñôõ xaõ hoäi thôøi nay tìm ñöôïc theá quaân bình giöõa ñöùc tin vaø lyù trí vaø khaùm phaù ra vai troø trung taâm cuûa Thaùnh Giaù. ÑTC noùi nhö sau: "Vò Saùng Laäp cuûa anh em ñaët mình trong truyeàn thoáng trí thöùc cuûa Kitoâ giaùo: Kitoâ giaùo chuû tröông khoâng coù ñoái laäp giöõa ñöùc tin vaø lyù trí: ñöùc tin caàn ñeán lyù trí vaø lyù trí caàn ñeán ñöùc tin". "Trong moät thôøi ñaïi, caû hai xem ra laø thuø ñòch, thì Vò Saùng Laäp Antonio Rosmini quaû quyeát cuøng vôùi Thaùnh Augustino raèng: ai tin thì khoâng ngöøng suy tö ". Noùi ñeán vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng, ÑTC xaùc nhaän raèng: Cuõng moät vaán ñeà naøy laïi ñöôïc ñaët ra cho thôøi ñaïi chuùng ta, khi neàn vaên hoùa thoáng trò hieän nay phaân vaân giöõa lyù trí vaø ñöùc tin: neàn vaên hoùa naøy cho thaáy raèng noù khoâng coù khaû naêng tìm ra söï hoøa hôïp giöõa ñöùc tin vaø lyù trí".

Tính caùch trung taâm cuûa Thaùnh Giaù laø khía caïnh khaùc cuûa giaùo huaán cuûa Rosmini, caàn ñöôïc giaù trò hoùa tröôùc theàm cuûa Ngaøn Naêm thöù ba. ÑTC noùi: Ñoái vôùi Rosmini, chính Thaùnh Giaù laø chieác thuaãn choáng laïi vieäc töï tuùc, töï cöôøng kieâu caêng cuûa con ngöôøi vaø choáng laïi söï sa ñoïa veà ñöùc tin; nhôø Thaùnh Giaù, Rosmini ñaõ hoïc trôû neân vaâng phuïc tröôùc söï Quan Phoøng cuûa Thieân Chuùa, ñaõ hoïc bieán ñoåi ñöùc aùi thaønh moät ngoïn löûa chaùy saùng cuûa caûm thoâng vaø hy sinh chính baûn thaân.

ÑTC keát thuùc: Nhö vaäy, trong thôøi ñaïi naøy, trong ñoù caùc tín höõu Kitoâ bò caùm doã öa chuoäng nhöõng con ñöôøng cuûa kieâu caêng, cuûa quyeàn bính vaø cuûa töï tuùc, töï cöôøng, thì Tu Hoäi Baùc AÙi Rosmini coù söù meänh rieâng bieät laø: chæ ñöôøng cuûa töï do, cuûa khoân ngoan vaø cuûa ñöùc tin; con ñöôøng naøy luoân luoân laø con ñöôøng cuûa Ñöùc AÙi vaø cuûa Thaùnh Giaù. Vaø ñaây laø ôn goïi cuûa anh em, ôn goïi tu doøng vaø ôn goïi vaên hoùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page