ÑTC tieáp
ñaïi dieän Phoøng Traøo Toâng Ñoà caùc ngöôøi muø loøa
vaø ñaïi dieän baùo Nguyeät San
"Ngöôøi Ñöa Tin cuûa Thaùnh Antoân"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp ñaïi dieän Phoøng Traøo Toâng Ñoà caùc ngöôøi muø loøa vaø ñaïi dieän baùo Nguyeät San "Ngöôøi Ñöa Tin cuûa Thaùnh Antoân" (Il Messaggero di Sant’Antonio).

Vatican - 21.11.98 - Saùng thöù Baåy, 21/11/98, trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, ÑTC ñaõ tieáp caùc ñaïi dieän Phong Traøo caùc ngöôøi muø loøa, nhaân dòp kyû nieäm 70 naêm thaønh laäp Phong Traøo vaø ñaïi dieän Nguyeät San "Ngöôøi Ñöa Tin cuûa Thaùnh Antoân" (Il Messaggero di Sant’Antonio), dòp kyû nieäm 100 naêm ra ñôøi.

Vôùi caùc vò ñaïi dieân cuûa caû hai toå chöùc, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï quan troïng cuûa leã kyû nieäm naøy, baèng vieäc nhaéc laïi raèng trong thôøi gian 70 vaø 100 naêm qua, bieát bao vieäc toát laønh do Thieân Chuùa ñaõ laøm "trong hoï" vaø "vôùi hoï". Vôùi söï haøi loøng, ÑTC chuù giaûi raèng: "Haït caûi nhoû beù ñaõ trôû thaønh caây lôùn. Tình lieân ñôùi xöa kia, tình lieân ñôùi ngaøy nay vaãn ñöôïc tieáp tuïc trong Giaùo Hoäi". Trong soá caùc ngöôøi tham döï buoåi tieáp kieán coù caû caùc hoïc sinh cuûa moät soá tröôøng, ñeán Roma ñeå laõnh giaûi thöôûng "Côn Baûo Laønh" (Premio Tempesta), haèng naêm ñöôïc caáp phaùt cho nhöõng hoïc sinh troåi vöôït veà "nhöõng haønh ñoäng cuûa loøng nhaân haäu". Vôùi neùt maët vui töôi, ÑTC noùi vôùi caùc hoïc sinh: "Cha göûi lôøi chaøo thaêm yeâu meán vaø khuyeán khích ñeán taát caû caùc con".

Sau lôøi chaøo thaêm chung, ÑTC noùi rieâng vôùi töøng nhoùm hieän dieän trong buoåi tieáp kieán. Vôùi caùc thieän nguyeän vieân cuûa Phong Traøo Toâng Ñoà caùc ngöôøi muø loøa, ÑTC noùi ñeán hai ñaëc suûng ñöôïc Giaùo Hoäi phuù thaùc cho hoï: "söï chia seû giöõa ngöôøi muø loøa vaø ngöôøi saùng maét" vaø vieäc löïa choïn caùc ngöôøi ngheøo naøn trong xaõ hoäi. Veà vieäc löïa choïn caùc ngöôøi ngheøo naøn, ÑTC coù yù noùi ñeán vieäc coäng taùc cuûa Phong Traøo töø 30 naêm nay vôùi caùc Nöôùc Ngheøo mieàn Nam Theá Giôùi, nôi coù raát nhieàu ngöôøi bò muø loøa.

Vôùi gia ñình "Ngöôøi Ñöa Tin cuûa Thaùnh Antoân" (Il Messaggero di Sant’Antonio) - moät taïp chí thôøi danh ñöôïc phoå bieán taïi 160 nöôùc treân theá giôùi, vôùi hôn moät trieäu baûn vaø söï coäng taùc cuûa nhieàu caây vieát thôøi danh, nhö Ñöùc Albino Luciani, sau naøy laøm Giaùo Hoaøng vôùi teân hieäu Gioan Phaoloâ ñeä nhaát, ÑTC nhaéc laïi vieäc noái keát tröïc tieáp giöõa taïp chí töø ngaøy thaønh laäp vôùi vieäc phaùt sinh moái giaây lieân ñôùi vaø söï giuùp ñôõ huynh ñeä ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå baèng coâng vieäc baùc aùi, ñöôïc goïi laø "baùnh cuûa ngöôøi ngheøo", hoaït ñoäng khoâng ngöøng, caû trong nhöõng thôøi kyø khoù khaên cuûa hai ñaïi theá chieán. Vôùi coäng ñoàng cuûa taïp chí, ñöôïc xuaát baûn baèng taùm thöù tieáng khaùc nhau, ÑTC khuyeán khích tieáp tuïc rao giaûng - trong dieãn ñaøn cuûa Mass-media ngaøy nay - (tieáp tuïc rao giaûng) söù ñieäp Tin Möøng vaø söù ñieäp cuûa Giaùo Hoäi, vôùi nieàm xaùc tín naøy laø beânh vöïc nhöõng quyeàn lôïi cuûa Tin Möøng vaø cuûa Giaùo Hoäi, trong luùc naøy hôn luùc naøo heát, töùc laø beânh vöïc chính con ngöôøi. ÑTC noùi: "Anh chò em haõy ñem ñeán cho con ngöôøi luùc hoï khoâng coøn khaû naêng ñaùp laïi caùch töông xöùng caâu hoûi veà yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi, (ñem ñeán cho hoï) moät lôøi höôùng daãn, chöùa chan hy voïng; anh chò em haõy coå voõ söï phaân bieät, moät söï phaân bieät ñem ñeán söï khoân ngoan trong tính caùch haèng ngaøy cuûa cuoäc soáng vaø moät söï phaân bieät ñöa ñeán vieäc löïa choïn söï laønh vaø khöôùc töø söï döõ. Xin ôn Chuùa giuùp ñôõ vaø dìu daét anh chò em trong coâng vieäc naøy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page