Nhaân dòp Leã Thaùnh Anreâ Toâng Ñoà
ÑTC göûi söù ñieäp
cho Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng taïi Constantinopoli
Ñöùc Bartolomeâoâ Ñeä Nhaát

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhaân dòp Leã Thaùnh Anreâ Toâng Ñoà, ÑTC göûi söù ñieäp cho Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng taïi Constantinopoli, Ñöùc Bartolomeâoâ Ñeä Nhaát.

Vatican - 30.11.98 - Nhaân dòp Leã Thaùnh Toâng Ñoà Anreâ, Quan Thaày cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng , ÑTC göûi söù ñieäp cho Ñöùc Bartolomeo ñeä nhaát, Giaùo Chuû ñaïi keát cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng taïi Constantinopoli, beân Thoå Nhó Kyø. Ngoaøi ra, theo thoâng leä haèng naêm, ÑTC cuõng gôûi moät phaùi ñoaøn ñeán Constantinopoli, ñeå döï leã möøng Thaùnh Anreâ, boån maïng cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng Constantinopoli. Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh, laàn naøy do Ñöùc Hoàng Y Keeler, Toång Giaùm Muïc Baltimore, (Hoa Kyø), thaønh vieân cuûa UÛy Ban hoãn hôïp quoác teá veà ñoái thoaïi thaàn hoïc vôùi Giaùo Hoäi Chính Thoáng, höôùng daãn , thay theá cho Ñöùc Hoàng Y Edward Idris Cassidy, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà coå voõ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, hieän ñang tham döï Khoùa Hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu Ñaïi Döông.

Trong söù ñieäp ÑTC ñaõ vieát nhö sau: "Ñöùc tin Toâng Ñoà , Truyeàn Thoáng Toâng Ñoà vaø Söù Meänh Toâng Ñoà , caû ba ñeàu ñeà cao vieäc khaån caáp vöôït qua moïi khaùc bieät vaø khoù khaên hieän coøn ngaên trôû tieán ñeán söï hieäp thoâng hoaøn toaøn, ñeå ñem ñeán cho theá giôùi moät chöùng taù cöông quyeát hôn veà hoøa bình vaø hieäp nhaát". ÑTC vieát theâm: "Treân con ñöôøng ñi ñeán hieäp nhaát, nhieàu luùc vaát vaû vaø bò rung ñoäng, chuùng ta muùc kín söùc maïnh trong lôøi caàu nguyeän cuûa Chuùa Gieâsu cho Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi vaø trong quyeàn löïc cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn , Ñaáng luoân luoân giuùp ñôõ caùc söï yeáu ñuoái cuûa chuùng ta vaø ban cho chuùng ta nieàm hy voïng. Chính nhöõng khoù khaên coù theå laø nhöõng dòp giuùp taêng tröôûng veà ñaøng thieâng lieâng vaø tieán böôùc ñeán söï hieäp nhaát".

Trong phaàn keát thuùc söù ñieäp, ÑTC vieát: "Vôùi bieán coá vó ñaïi cuûa Naêm Toaøn Xaù, chuùng ta kính nhôù 2000 naêm Maàu Nhieäm Nhaäp Theå cuûa Ngoâi Lôøi , Con Thieân Chuùa, Ñaáng Cöùu Chuoäc theá gian; Ñaây laø moät moät thôøi gian ñaëc bieät ñeå canh taân daán thaân chung cuûa chuùng ta trong vieäc cuøng nhau rao giaûng cho con ngöôøi thôøi ñaïi bieát raèng: Chuùa Gieâsu Kitoâ laø Thieân Chuùa, nhö Caùc Toâng Ñoà ñaõ laøm; vaø cuøng vôùi caùc toâng ñoà, hai anh em Pheâroâ vaø Anreâ, Toâng Ñoà vaø Töû Ñaïo, cuõng ñaõ laøm".

Saùng thöù Hai 30.11.98, Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh ñaõ döï thaùnh leã kính Thaùnh Toâng Ñoà Anreâ trong nhaø thôø Giaùo Chuû Thaùnh Giorgio taïi Fanar, ôû thaønh phoá Istanbul. Sau dieãn vaên cuûa Ñöùc Giaùo Chuû Bartolomeo ñeä nhaát vaø cuûa Ñöùc Hoàng Y Keeler , Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh ñaõ trao söù ñieäp cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II cho Ñöùc Giaùo Chuû. Trong dòp naøy, Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh ñaõ thaûo luaän vôùi UÛy Ban cuûa Toøa Giaùo Chuû , phuï traùch veà caùc moái quan heä vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo; Phaùi Ñoaøn cuõng ñaõ ñeán vieáng thaêm Ñöùc Taân Giaùo Chuû cuûa caùc tín höõu Armeùnie. Hoâm Chuùa Nhaät 29/11/98 vöøa qua , Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh ñaõ gaëp coäng ñoàng Coâng Giaùo trong Thaùnh Leã taïi nhaø thôø chính toøa kính Chuùa Thaùnh Thaàn ôû Istanbul.


Back to Radio Veritas Asia Home Page