ÑTC tieáp UÛy Ban Hoãn Hôïp
Anh Giaùo vaø Coâng Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp UÛy Ban Hoãn Hôïp Anh Giaùo vaø Coâng Giaùo.

Tin Roma (RG28/08/98): Trong nhöõng NGAØY TÖØ 25 THAÙNG 8 CHO ÑEÁN MUØNG 3 THAÙNG 9/1998, UÛy Ban Hoãn Hôïp Anh Giaùo vaø Coâng Giaùo, goàm coù 18 thaønh vieân, (9 Coâng Giaùo vaø 9 Anh Giaùo), môû cuoäc hoïp haèng naêm taïi moät ñòa ñieåm gaàn Roma, ñeå baøn veà ñeà taøi "quyeàn bính trong giaùo hoäi". Cuoäc hoïp haèng naêm naày cuûa UÛy Ban Hoãn Hôïp Anh Giaùo vaø Coâng Giaùo raát quan troïng, bôûi vì noù ñöôïc toå chöùc sau Hoäi Nghò Quoác Teá cuûa Anh Giaùo taïi Lambeth, hoài thaùng 7/1998 vöøa qua. Ñaïi Hoäi Quoác Teá Lambeth quy tuï taát caû caùc giaùm muïc Anh Giaùo, vaø laø Ñaïi Hoäi Quan Troïng nhaát cuûa Lieân Hieäp Anh Giaùo, cöù 10 naêm môùi hoïp moät laàn.

Saùng thöù Saùu, ngaøy 28/08/98, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp taát caû thaønh vieân cuûa UÛy Ban Hoãn Hôïp naày, taïi Castelgandolfo, vaø ngaøi chia seû vôùi uûy ban veà vai troø cuûa Quyeàn Haønh Toâng Ñoà nhö laø moät "taùc vuï phuïc vuï - diakonia- cho söï thaät", moät taùc vuï phuïc vuï khieâm toán nhöng kieân trì cho söï thaät ñöôïc Chuùa maïc khaûi. ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

"Trong giaây phuùt lòch söû naày, giaây phuùt cuûa söï khoâng chaéc chaén vaø lo laéng, thì ñieàu quan troïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi Kitoâ laø taùi quaû quyeát raèng coù söï thaät, raèng söï thaät coù theå bieát ñöôïc, vaø raèng Chuùa Kitoâ ñaõ thieát laäp moät Quyeàn Giaùo Huaán, beân trong Giaùo Hoäi, ñeå baûo toàn söï thaät ñöùc tin vaø laøm cho söï thaät ñöùc tin ñoù ñöôïc bieát ñeán. Moät söï maát tin töôûng vaøo quyeàn giaùo huaán naày ñaõ daãn ñöa ñeán moät cuoäc khuûng hoaûng cuûa neàn vaên hoùa, maø nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ khoâng theå khoâng laõnh chòu haäu quaû. Boån phaän cuûa chuùng ta laø rao giaûng raèng Chuùa Kitoâ laø Söï Thaät duy nhaát vaø tuyeät ñoái, ñeán töø cung loøng Thieân Chuùa Ba Ngoâi; raèng Söï Thaät Chuùa Kitoâ coù theå ñöôïc con ngöôøi bieát ñeán, vaø raèng nhaân loaïi gaëp ñöôïc söï töï do ñích thaät cuûa mình trong söï hieåu bieát Söï Thaät laø Chuùa Kitoâ".

ÑTC cuõng ñaõ khoâng queân nhaéc ñeán söï hieäp nhaát cuûa nhöõng ngöôøi Kitoâ, muïc tieâu caên baûn caàn nhaém ñeán vaøo luùc saép böôùc vaøo ngaøn naêm thöù ba. Nhaéc laïi moät ñoaïn trong thoâng ñieäp "Ut sint Unum" veà söï hieäp nhaát nhöõng ngöôøi Kitoâ, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaán maïnh raèng "söù maïng cuûa vò giaùm muïc Roma laø phaûi nhaéc laïi moät caùch ñaëc bieät cho moïi ngöôøi nhôù ñeán tính caùch ñoøi buoäc cuûa söï hieäp thoâng hoaøn toaøn giöõa nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ" (x. soá 4 cuûa Thoâng Ñieäp veà Hieäp Nhaát Kitoâ). ÑTC cuõng taâm söï cho moïi ngöôøi trong UÛy Ban Hoãn Hôïp Anh Giaùo vaø Coâng giaùo bieát raèng ngaøi luoân luoân caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn, ngoõ haàu nhöõng ngöôøi Coâng Giaùo vaø Anh Giaùo, "nhôø thoáng hoái veà nhöõng toäi loãi ñaõ qua vaø nhôø cöû haønh nhöõng nieàm hy voïng môùi", maø coù theå ñaït ñeán nieàm vui cuûa vieäc anh chò em cuøng chung soáng hieäp nhaát vôùi nhau."


Back to Radio Veritas Asia Home Page