Chính phuû Cuba
quyeát ñònh laáy laïi Leã Giaùng Sinh
nhö ngaøy nghæ toaøn quoác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chính phuû Cuba quyeát ñònh laáy laïi Leã Giaùng Sinh nhö ngaøy nghæ toaøn quoác.

La Havana - 02.12.98 - Chính phuû Cuba cuûa Chuû Tòch Fidel Castro vöøa ra leänh laáy laïi caùch vónh vieãn Leã Giaùng Sinh, bò baõi boû töø naêm 1969, vì theo ñöôøng loái chính trò cuûa Lieân Xoâ vaø cuûa Trung Quoác: choáng Kitoâ Giaùo, nhö nhieàu quoác gia khaùc theo cheá ñoä coäng saûn. Naêm ngoaùi 1997, Chuû Tòch Nhaø Nöôùc tuyeân boá: ñeå toû loøng troïng kính ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Cuba, Nhaø nöôùc cho pheùp möøng leã Giaùng Sinh naêm 1997, nhöng chöa quyeát ñònh döùt khoaùt laáy laïi Leã naøy nhö ñaõ coù töø laâu ñôøi taïi Cuba vaø taïi haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi Coâng Giaùo hay khoâng Coâng Giaùo.

Dó nhieân Toøa Thaùnh vui möøng veà quyeát ñònh naøy. Phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh, tieán só Navarro Walls ñaõ baøy toû söï haøi loøng lôùn lao veà quyeát ñònh cuûa Chính Phuû La Havana. OÂng noùi: "Quyeát ñònh naøy ñaùp laïi söï öôùc mong cuûa daân toäc vaø cuûa Giaùo Hoäi Cuba vaø toâi tin raèng: coäng ñoàng quoác teá seõ löu yù ñeán quyeát ñònh cuûa Chính Phuû Cuba".

Ñaëc phaùi vieân töø La Havana göûi veà Ñaøi Vatican (02.12.98 ) nhöõng phaûn öùng soát deûo cuûa daân chuùng Cuba veà quyeát ñònh cuûa Chính Phuû, nhö sau:

"Giaùo Hoäi vaø caùc tín höõu Cuba ñaõ ñoùn nhaän vôùi nieàm vui lôùn lao ñeà nghò cuûa Ñaûng Coäng Saûn veà vieäc laáy laïi caùch vónh vieãn Leã Giaùng Sinh, ñaõ ñöôïc möøng naêm vöøa qua, ít ngaøy tröôùc chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Ñaây ñaõ laø moät haønh ñoäng khaùc thöôøng. Ñaøi truyeàn hình, ñaøi phaùt thanh Nhaø Nöôùc vaø nhaät baùo Gramma, cô quan chính thöùc cuûa Ñaûng Coäng Saûn Cuba giaûi thích raèng: tinh thaàn ñöa ñeán vieäc quyeát ñònh töø naêm nay: ngaøy 25.12 ñöôïc keå laø ngaøy leã cho caùc tín höõu Kitoâ vaø cho caùc ngöôøi khoâng phaûi tín höõu Kitoâ, cho caùc nguôøi tin vaø caùc ngöôøi khoâng tin". Ñaëc phaùi vieân noùi tieáp: "Phaùt ngoân vieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba, Orlando Marquez, tuyeân boá: Hoâm nay: 02.12.98 laø moät ngaøy vui möøng cho caùc tín höõu vaø cho taát caû daân toäc Cuba vì ñöôïc laáy laïi truyeàn thoáng töø bao theá kyû, moät truyeàn thoáng ñaõ khoâng bao giôø xoùa boû trong taâm hoàn ngöôøi daân".

Ñaëc phaùi vieân keát thuùc: "Dó nhieân UÛy Ban chính trò trung öông Ñaûng nhaän xeùt nhö sau: Theâm moät ngaøy nghæ leã, coù nghóa laø vieäc hy sinh töøng trieäu trieäu pesos (tieàn cuûa Cuba). Nhöng taát caû nhöõng caùi naøy goùp vaøo söï ñoaøn keát quoác gia, coøn khaêng khít hôn nöõa cuûa daân toäc ta, ñoàng thôøi cuûng coá cuoäc caùch maïng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page