Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng
Bartolomeo ñeä nhaát
chuùc möøng Leã Giaùng Sinh
caùc tín höõu Coâng Giaùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng Bartolomeo ñeä nhaát chuùc möøng Leã Giaùng Sinh caùc tín höõu Coâng Giaùo.

Vatican - 23.12.98 - Thöù Tö 23.12.98, treân Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gennadios Zervos, laõnh ñaïo caùc tín höõu Chính Thoáng taïi YÙ, ñaõ ñoïc söù ñieäp cuûa Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng Bartolomeo I, Giaùo Chuû Constantinopoli, göûi chuùc möøng caùc tín höõu Coâng Giaùo, nhaân dòp leã Giaùng Sinh. Söù Ñieäp vieát nhö sau: "Ñöùc Kitoâ, laø Thieân Chuùa vaø laø ngöôøi thaät, ñöôïc sinh ra vaø khuyeân heát thaûy chuùng ta ngôïi khen Thieân Chuùa. Hoâm nay chuùng ta khoâng vui möøng vaø khoâng caûm taï veà moät vieäc sinh ra thoâng thöôøng vaø töï nhieân, nhöng hoâm nay chuùng ta möøng vieäc Giaùng Sinh cuûa Chuùa Cöùu Theá chuùng ta vaø vieäc taïo döïng môùi sieâu nhieân cuûa nhaân loaïi. Hoâm nay con ngöôøi ñöôïc linh öùng vaø höôùng daãn bôûi göông saùng cuûa Ñöùc Trinh Nöõ vaø trong khi baét chöôùc söï khieâm toán vaø söï vaâng phuïc tuyeät ñoái cuûa Ngöôøi theo thaùnh yù Chuùa, coù theå laøm cho mình xa traùnh beân trong taâm hoàn khoûi chieán tranh, khoûi nhöõng caùm doã, coù theå ñaït tôùi hoøa bình cuûa taâm hoàn, coù theå ñöôïc taùi sinh bôûi treân cao vaø coù theå thaáy thöïc hieän beân trong taâm hoàn söï soáng vaø nguoàn an vui ñôøi ñôøi trong Ñöùc Kitoâ".

Ñöùc Giaùo chuû Constantinopoli vieát tieáp: "Ñöùc Kitoâ ñaõ sinh ra, anh chò em haõy ca ngôïi, caûm taï. Anh chò em haõy ca ngôïi luoân luoân, bôûi vì Ngöôøi ñaõ ñeán vaø seõ ôû laïi vôùi chuùng ta: Ngaøi laø Ñaáng Emmanuel, Thieân-Chuùa-ôõ-cuøng-chuùng-ta. Vinh quang cuûa Baûn Tính Thieân Chuùa ñaõ ñeán vaø ôû laïi vôùi chuùng ta, cuøng vôùi lôøi khaån xin Chuùa Thaùnh Thaàn vaø söï noàng nhieät cuûa tình yeâu Thieân Chuùa. Vì theá ta taän tình caàu chuùc, qua lôøi baàu cöû cuûa Ñöùc Baø raát thaùnh Meï chuùng ta vaø troïn ñôøi ñoàng trinh Maria vaø cuûa Cha Thaùnh chuùng ta, thaùnh Gioan Crisostomo, Toång Giaùm Muïc Constantinopoli, (chuùc) moïi ngöôøi ñöôïc laõnh nhaän ôn voâ taäïn cuûa Leã Giaùng Sinh. Nhö vaäy ñeå chuùng ta coù theå soáng troïn ñôøi chuùng ta caùch ñeïp loøng Chuùa vaø ñeå töø trong taâm hoàn chuùng ta, phaùt xuaát lôøi caûm taï hoàn nhieân vinh quang Thieân Chuùa, nhö ñöôïc neám thöû tröôùc Nöôùc Trôøi vaø söï soáng töông lai, maø Thieân Chuùa Ngoâi Lôøi muoán ban cho moïi ngöôøi. Ngöôøi ñaõ nhaäp theå vì loaøi ngöôøi chuùng ta vaø vì ñeå cöùu roãi chuùng ta". Ñöùc Giaùo Chuû Constantinopoli chuû keát thuùc söù ñieäp cuûa ngaøi nhö sau: "Öôùc gì loøng thöông xoùt voâ cuøng cuûa Thieân Chuùa ôû cuøng anh chò em heát thaûy. Amen ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page