Dieãn Vaên cuûa
ÑTGM Nguyeãn Vaên Thuaän
nhaân dòp khai maïc Hoäi Nghò Quoác Teá
veà Muïc Vuï Nhaân Quyeàn taïi Vatican
töø ngaøy 1-4 thaùng 7/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dieãn Vaên cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, nhaân dòp khai maïc Hoäi Nghò Quoác Teá veà Muïc Vuï Nhaân Quyeàn taïi Vatican, töø ngaøy 1-4 thaùng 7/1998.

Chieàu ngaøy muøng 1 thaùng 7/1998, trong buoåi khai maïc Ñaïi Hoäi Nghò Quoác Teá taïi Vatican veà Muïc Vuï Nhaân Quyeàn, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, taân chuû tòch cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù Hoøa Bình, ñoïc baøi dieãn vaên khai maïc. Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, cöïu chuû tòch cuõng coù maët, vì Ñaïi Hoäi Nghò laø do ngaøi ñöùng ra môøi caùc tham döï vieân.

Sau nhöõng lôøi chaøo chuùc caùc tham döï vieân Hoäi Nghò vaø chaøo chuùc Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän, taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù Hoøa Bình, ñaõ giaûi thích lyù do cuûa Ñaïi Hoäi Nghò nhö sau:

Nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm baûn Hieán Chöông Phoå Quaùt veà nhaân quyeàn, vaø trong vieãn töôïng cuûa Ñaïi Naêm Thaùnh, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ baøy toû nguyeän voïng muoán thaáy coù toå chöùc moät Hoäi Nghò veà Muïc Vuï Nhaân Quyeàn. Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray vaø nhöõng coäng taùc vieân ñaõ coù saùng kieán thöïc hieän mong öôùc treân cuûa ÑTC, vaø vì theá, chính Ñöùc Hoàng Y ñaõ môøi quyù vò tham döï. Maëc duø coù ít thôøi gian ñeå chuaån bò, vaø maëc cho nhöõng baän roän muïc vuï hay ngheà nghieäp, quyù vò ñaõ coù thieän caûm ñaùp laïi lôøi môøi vaø saün saøng coäng taùc. Xin chaân thaønh caùm ôn quyù vò ñaõ ñeán ñaây, vaø xin thoâng caûm tha thöù vì chuùng toâi ñaõ khoâng theå tieáp ñoùn quyù vò nhö yù chuùng toâi muoán. Cho ñeán giaây phuùt naày, con soá tham döï vieân laø 205 vò.

Naêm nay, treân toaøn theá giôùi, chuû ñeà veà nhaân quyeàn ñöôïc nghieân cöùu döôùi nhieàu khía caïnh khaùc nhau. Chuùng toâi ñaõ choïn höôùng cuoäc gaëp gôõ cuûa chuùng ta veà chuû ñeà Muïc Vuï Nhöõng Nhaân Quuyeàn. Nhöõng keû höôùng ñaïo vaø chuû chaên cuûa Daân Chuùa ñöôïc môøi goïi "haõy tieán tôùi khoâng ngöøng trong vieäc chu toaøn hoaøn haûo hôn traùch nhieäm muïc vuï, vaø ñöôïc môøi goïi haõy saün saøng, neáu caàn, daán thaân trong nhöõng con ñöôøng muïc vuï môùi, döôùi söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn cuûa Tình Yeâu Thöông, Ñaáng muoán thoåi ñaâu tuøy yù" (P.O. soá 13). Chính toâi ñaây cuõng laø chuû chaên töø Vieãn Ñoâng ñeán ñaây. Toâi môùi vöøa tham döï vaøo Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu, vaø Daân Chuùa taïi AÙ Chaâu mong muoán coù ñöôïc nhöõng chuû chaên hôn laø nhöõng nhaø quaûn trò, duø laø nhöõng nhaø quaûn trò höõu hieäu. Toâi nghó laø ñieàu naày cuõng coù giaù trò taïi nhöõng ñaïi luïc khaùc. Chính höôùng veà ñieåm caên baûn naày, maø chuùng ta seõ taäp trung caùi nhìn, laøm vieäc chung vaø caàu nguyeän chung.

Vaøo luùc saép böôùc vaøo ngaøn naêm thöù ba, chuùng toâi muoán baøn veà nhöõng vaán ñeà cuûa theá giôùi, vôùi tö caùch cuûa moät giaùo hoäi bieát soáng yeâu thöông. Chuùng toâi muoán phuïc vuï, laéng nghe, soáng söï choïn löïa phuïc vuï ngöôøi ngheøo, hoäi nhaäp vaên hoùa Phuùc AÂm trong nhöõng neàn vaên hoùa khaùc nhau cuûa caùc daân toäc chuùng ta, ñoái thoaïi vôùi taát caû moïi ngöôøi, vôùi heát loøng khieâm toán vaø traøn ñaày nieàm hy voïng.

Theá giôùi trong ñoù chuùng ta ñang soáng, ñaõ trôû thaønh nhö moät ngoâi laøng:" nhöõng VUI MÖØNG vaø HY VOÏNG, nhöõng ñau buoàn vaø lo aâu cuûa con ngöôøi thôøi ñaïi, nhaát laø cuûa nhöõng ngöôøi ngheøo vaø cuûa taát caû nhöõng ai ñau khoå, cuõng laø nhöõng Vui Möøng vaø Hy Voïng, nhöõng ñau buoàn vaø nhöõng lo aâu cuûa nhöõing ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ" (VM vaø HV, soá 1). Giaùo hoäi khoâng theå naøo soáng laûnh ñaïm tröôùc chieán tranh, caùc traïi taäp trung, nhöõng cuoäc taøn saùt maïng ngöôøi, söï kyø thò chuûng toäc, söï baát coâng, söï kyø thò ñoái vôùi nhöõng daân toäc thieåu soá. Giaùo Hoäi choáng laïi söï kyø thò ngöôøi nöõ, choáng laïi vieäc lao ñoäng cuûa caùc treû em, nhöõng giôùi haïn cuûa töï do toân giaùo. Giaùo hoäi laøm vieäc heát söùc mình ñeå coå voõ neàn vaên minh cuûa söï soáng vaø tình thöông. Ñaây laø ñieàu heát söùc quan troïng.

Chuùng ta khoâng theå laøm taát caû moïi söï trong vaøi ngaøy. Nhöng ít ra chuùng toâi môû ra moät caùnh cöûa, ñeå cho khí maùt cuûa Muøa Xuaân cuûa Leã Hieän Xuoáng, ñöôïc thoåi vaøo. Chuùng ta saép baét ñaàu chung vôùi nhau, trong baàu khí cuûa tình baùc aùi thoâi thuùc chuùng ta: Caritas Christi urget nos, thaùnh Phaoloâ cuõng noùi nhö vaäy. "Tình baùc aùi laø moät queâ höông", moäi vaên só ngöôøi Phaùp (Henri de Montherland, La mareùe du soir,) cuõng ñaõ noùi nhö vaäy. "Moät queâ höông khoâng coù bieân giôùi", linh muïc Carreù, OP, thuoäc haøn laâm vieän Phaùp, ñaõ theâm vaøo nhö vaäy. Quyù vò ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi, töø moïi chuûng toäc, moïi ngoân ngöõ; ÑAÂY laø cuoäc hoïp cuûa caùc giaùm muïc, linh muïc vaø giaùo daân. Chieàu hoâm nay, toâi ñaõ nhìn thaáy nôi ñaây Leã Hieän Xuoáng.

Caùc baïn thaân meán, toâi ñaõ may maén bieát ñöôïc Ñöùc Hoàng Y JOSEPH FRINGS. Sau khi ñaõ ñi höu, ngaøi soáng trong cuøng nhaø vôùi Ñöùc Hoàng Y Hoffner, ngöôøi keá vò ngaøi. Moät ngaøi kia, Ñöùc Hoàng Y Frings ñöôïc môøi ñeán chuû toïa cuoäc hoïp quan troïng cuûa Misereor, taïi Aix la Chapelle. Ngaøi ñaõ môû ñaàu buoåi hoïp vôùi nhöõng lôøi nhö sau: Hoâm nay, toâi ñaïi dieän cho ngöôøi keá vò toâi. Moïi ngöôøi cöôøi vui veû vaø voã tay hoan hoâ. Giôø ñaây, toâi xin Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray ñaïi dieän cho ngöôøi keá vò ngaøi, ñeå khai maïc Ñaïi Hoäi Nghò. Xin caùm ôn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page