Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
giôø kinh truyeàn tin
tröa Chuùa Nhaät 2/08/1998
Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 2/08/98: ÑTC nhaéc ñeán thaùi ñoä ñoái thoaïi cuûa Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ Ñeä Luïc, nhaân dòp kyû nieäm 20 naêm Ngaøi qua ñôøi, vaøo ngaøy muøng 6 thaùng 8 (1978), ñuùng ngaøy leã Chuùa Bieán Hình.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Thöù naêm, muøng 6/08/98, ngaøy leã Chuùa Bieán Hình, laø moät ngaøy ñaëc bieät coù yù nghóa vaø nhieàu kyû nieäm. Caùch ñaây 20 naêm, ñuùng vaøo ngaøy muøng 6 thaùng 8/1978, vò tieàn nhieäm ñaùng kính cuûa toâi, Ñöùc Phaoloâ VI ñaày tôù Chuùa, ñaõ qua ñôøi taïi Castelgandolfo naày. Vaø naêm nay, ngöôøi ta ñang chuaån bò leã kyû nieäm 100 naêm Ngaøi sinh ra. Cha seõ coù dòp nhaéc nhôù ñeán ngaøi laàn nöõa moät caùch long troïng, vaøo ngaøy 20 thaùng 9/1998 tôùi ñaây, khi cha seõ haønh höông ñeán Brescia, queâ höông cuûa Ngaøi. Nhöng hoâm nay, trong tinh thaàn, cha muoán trôû veà laïi vôùi ngaøy muøng 6 thaùng 8 naêm 1964, luùc ñoù ñang thôøi gian hoïp Coâng Ñoàng Vaticanoâ II, Ñöùc Phaoloâ VI, vöøa môùi ñöôïc choïn leân laøm giaùo hoaøng ñöôïc gaàn moät naêm; Ngaøi ñaõ coâng boá thoâng ñieäp ñaàu tieân, laø thoâng ñieäp Ecclesiam suam, Giaùo Hoäi cuûa Chuùa.

Bôûi vì Ñöùc Phaoloâ VI muoán coáng hieán cho Giaùo Hoäi moät "söù ñieäp huynh ñeä vaø quen thuoäc" (soá 7), neân Thoâng Ñieäp "Giaùo Hoäi cuûa Chuùa" cuûa Ñöùc Phaoloâ VI laø moät Vaên Kieän ñeà ra chöông trình haønh ñoäng cho trieàu giaùo hoaøng cuûa Ngaøi, vaø moät caùch naøo ñoù, laø moät toång hôïp troïn caû nhaân caùch cuûa ngaøi nhö moät vò chuû chaên, moät vò Thaày vaø laø moät ngöôøi chaêm chuù hieåu bieát con ngöôøi vaø lòch söû.

2. Ñoïc laïi nhöõng trang cuûa Thoâng Ñieäp "Giaùo Hoäi cuûa Chuùa", chuùng ta yù thöùc ñöôïc Thoâng Ñieäp tröôùc heát laø moät haønh ñoäng ñaày yeâu thöông ñoái vôùi Giaùo Hoäi, laø moät suy tö saâu xa veà ba khía caïnh coù lieân heä chaët cheõ vôùi nhau; ñoù laø: yù thöùc veà Giaùo Hoäi, söï canh taân ñích thöïc cuûa Giaùo Hoäi, vaø moái töông quan cuûa Giaùo Hoäi vôùi theá giôùi.

Phaàn thöù ba cuûa Thoâng Ñieäp, coù töïa ñeà laø: "Ñoái Thoaïi", nhö chính Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ nhaán maïnh, (Phaàn thöù ba cuûa Thoâng Ñieäp) laøm saùng toû thaùi ñoä maø Giaùo Hoäi phaûi coù trong giôù phuùt naày cuûa lòch söû theá giôùi" (soá 60). Baøn veà coâng cuoäc ñoái thoaïi nhö laø caùch thöùc vaø phöông theá ñeå ñoái xöû vôùi xaõ hoäi hieän ñaïi, ñaõ chieám moät choå lôùn trong Vaên Kieän. Vì theá maø thoâng ñieäp Ecclesiam suam, Giaùo Hoäi cuûa Chuùa, thöôøng ñöôïc xem nhö laø "Thoâng Ñieäp cuûa Ñoái Thoaïi", vaø ngaøy nay thoâng ñieäp naày vaãn coøn giöõ ñöôïc troïn veïn tính caùch thôøi söï cuûa noù.

Trong thôøi ñaïi chuùng ta, moät thôøi ñaïi höôùng ñeán ngaøn naêm thöù ba, thoâng ñieäp ñöôïc ñoïc laïi laàn nöõa moät caùch chaêm chuù vaø ñaøo saâu hôn, ñeå ruùt ra töø ñoù troïn caû giaù trò tieân tri cuûa Thoâng Ñieäp, vaø ñeå thöïc hieän moät caùch töông xöùng hôn nhöõng chæ thò cuûa Coâng Ñoàng.

3. Khi keát thuùc khoùa hoïp thöù naêm cuûa Coâng Ñoàng, vaøo ngaøy 21 thaùng 11 cuøng naêm 1964, Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ quaû quyeát raèng "söï hieåu bieát veà giaùo lyù Coâng Giaùo ñích thaät veà Meï Maria, luoân luoân laø moät chìa khoùa cho vieäc hieåu ñuùng veà Maàu Nhieäm Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi" (AAS 56 (1964),1115). Vaø lieàn sau ñoù, Ngaøi ñaõ tuyeân boá Meï Maria laø Meï cuûa Giaùo Hoäi.

Nhaéc laïi nhöõng giaây phuùt ñaày söï soát saéng thieâng lieâng maø Thieân Chuùa ñaõ cho pheùp Cha soáng qua, ngaøy hoâm nay Cha muoán laëp laïi söï daâng hieán toaøn theå coäng ñoaøn giaùo hoäi vaø toaøn theá giôùi cho Meï Maria, Meï cuûa Ñaáng cöùu chuoäc, Meï cuûa Giaùo Hoäi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page