Vaøi neùt veà
cuoäc ñôøi cuûa Cha Pioâ
nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm Ngaøi qua ñôøi
(23.09.1968-1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà cuoäc ñôøi cuûa Cha Pioâ nhaân dòp kyû nieäm 30 naêm Ngaøi qua ñôøi (23.09.1968-1998).

Ngaøy 23.09.1968, caùch ñaây 30 naêm, Cha Pio qua ñôøi taïi Tu vieän Cappucin ôû San Giovanni Rotondo, naèm trong giaùo phaän Foggia, mieàân nam nöôùc YÙ. Ñeå kyû nieäm bieán coá quan troïng naøy, caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu mieàn nöôùc YÙ vaø töø nhieàu nöôùc ngoaøi, khoaûng 70 ngaøn ngöôøi, ñaõ tuï hoïp trong vaø ngoaøi nhaø thôø "Ñöùc Meï Muoân Ôn" (Santa Mariadelle Grazie), nôi coù moä Cha Pio, ñeå caàu nguyeän suoát ñeâm ngaøy 22 ñeán saùng ngaøy 23/09/98, ngaøy kyû nieäm 30 naêm Cha Pioâ qua ñôøi, khoâng keå chi trôøi giaù laïnh, möa gioù.

Cha Pio coù teân ñôøi laø Francesco Forgione, sinh taïi Pietrelcina, tænh Benevento, mieàn nam nöôùc YÙ, ngaøy 25.05.1887. Ngaøy leã Ba Vua naêm 1903, Francesco vaøo nhaø taäp caùc Cha Doøng Cappucins taïi Morcone, maëc aùo doøng vaø nhaän teân Doøng laø Pioâ.

Ngaøy 10.08.1910, thaày Pioâ ñöôïc thuï phong linh muïc trong nhaø nguyeän cuûa nhaø thôø chính toøa Benevento. Thaùng 9 naêm 1916, Cha Pio ñöôïc thuyeân chuyeån veà Tu Vieän Ñöùc Meï Ban Ôn (Santa Maria delle grazie), ôû San Giovanni Rotondo, trong giaùo phaän Foggia.

Ngaøy 20.09.1918, daáu thaùnh xuaát hieän treân baøn tay cuûa Cha. Caùc daáu thaùnh naøy bieán maát, khoâng ñeå laïi veát theïo (seïo) naøo, sau khi Cha taét thôû.

Trong moät thôøi kyø, Cha khoâng ñöôïc pheùp cöû haønh thaùnh leã nôi coâng coäng. Naêm 1935, nhaân dòp möøng kyû nieäm 25 naêm thuï phong linh muïc, Cha trôû laïi hoaït ñoäng nhö tröôùc.

Naêm 1956, Cha khaùnh thaønh moät Trung Taâm Xaõ Hoäi coù teân goïi laø "Nhaø an uûi giuùp ñôõ keû ñau khoå" (Casa del sollievo della sofferenza), vaø nay laø beänh vieän lôùn vaø toái taân, thuoäc quyeàn Toøa Thaùnh.

Cha Pio qua ñôøi luùc 2:30 saùng ngaøy 23.09.1968, nhö chuùng toâi vöøa nhaéc treân ñaây.

Thaùng 11 naêm sau, töùc naêm 1969, Toång Caùo Thænh Vieân cuûa Doøng Cappucin xin pheùp laøm aùn phong Chaân Phöôùc vaø Hieån Thaùnh cho Cha Pio. Giai ñoaïn laøm aùn phong thaùnh cho cha ôû caáp giaùo phaän, ñaõ ñöôïc hoaøn taát naêm 1990 vaø taát caû caùc hoà sô ñöôïc chuyeån ñeán Boä Phong Thaùnh Roma. Trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1983 ñeán naêm 1990, Toøa AÙn giaùo phaän ñaõ thu löôïm caùc taøi lieäu ñoùng thaønh 23 pho saùch.

Thaùng 12 naêm 1997, ÑTC Gioan Phaoloâ II ban haønh Saéc Leänh coâng nhaän tính caùch anh huøng cuûa caùc nhaân ñöùc nôi cha Pioâ, vaø tuyeân boá Cha Pio laø "Baäc ñaùng kính". (Venerabilis). Vaø chæ sau khi coâng boá Saéc Leänh coâng nhaän pheùp laï do lôøi baàu cöû cuûa "Ñaáng ñaùng kính", thì ÑTC môùi aán ñònh ngaøy phong Cha Pio leân Baäc Chaân Phöôùc. Nhöng nhieàu ngöôøi ñaët caâu hoûi: Ngaøy naøo seõ coù saéc leänh coâng nhaän pheùp laï do lôøi caàu khaån cuûa Cha Pioâ? Nhieàu ngöôøi ñaõ hoûi Cha Gianmaria Cocomazzi, Beà Treân Doøng taïi Tu Vieän Cha Pioâ ñaõ töøng soáng tröôùc ñaây, thì ñöôïc cha traû lôøi vaén taét laø: "Trong thôøi gian gaàn ñaây, nhöng ngaøy thaùng chöa ñöôïc aán ñònh."

Hieän nay caùc nhaø thaàn hoïc vaø caùc Ñöùc Hoàng Y nghieân cöùu veà vieäc chöõa laønh caùch laï luøng cuûa moäât ngöôøi nöõ ngöôøi Salerno do lôøi baåu cöû cuûa Cha Pio. Vieäc chöõa laønh naøy ñaõ ñöôïc uûy ban baùc só coâng nhaän laø laï luøng xeùt veà phöông dieän khoa hoïc, hoâm ngaøy 30 thaùng 4/1998 vöøa qua.

Ñöùc Cha Francesco Ruppi, Toång Giaùo Muïc giaùo phaän Lecce, mieàn nam nöôùc YÙ, ngöôøi coù loøng moä meán Cha Pio caùch rieâng, ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Hy voïng cuûa theá giôùi laø ñöôïc toân kính Cha Pio caùch coâng khai, vaøo naêm tôùi ñaây". Ñöùc Cha Flavio Roberto Carraro, cöïu Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Cappucin, vaø vöøa ñöôïc boå nhieäm laøm giaùm muïc giaùo phaän Verona, mieàn baéc YÙ, thì tieân ñoaùn raèng: "Coù theå laø ngaøy 5 thaùng 5 naêm 1999, vì ñoù laø ngaøy Cha Pio khaùnh thaønh Nhaø an uûi giuùp ñôõ keû ñau khoå, ngaøy 5.05.1956. Nhöng Cha Cocomazzi, beà treân Tu Vieän Ñöùc Baø Ban Ôn, nôi cha Pioâ ñaõ soáng tröôùc ñaây, taïi San Giovanni Rotondo, thì cho bieát raèng: Ñaây chæ laø nhöõng giaû thuyeát. Neáu phaûi noùi ñeán vieäc aán ñònh ngaøy, thì chuùng toâi xin ngaøy 23 thaùng 5; vaø ngaøy 23 thaùng 5 laø ngaøy Chuùa Nhaät, gaàn vôùi ngaøy 25 thaùng 5. Ngaøy 25 thaùng 5 coù moät yù nghóa ñaëc bieät, bôûi vì ngaøy 25 thaùng 5 naêm 1887 laø ngaøy sinh nhaät cuûa Cha Pio. Hôn nöõa Cha Pioâ ñaõ qua ñôøi vaøo ngaøy 23 thaùng 9 naêm 1968. Do ñoù ngaøy 25 cuõng gaàn vôùi ngaøy 23, ngaøy cha qua ñôøi. Trong khi ñoù thì Cha Gerardo Di Flumeri, phoù caùo thænh vieân vuï laøm aùn phong thaùnh Cha Pio, tuyeân boá nhö sau: "Chuùng toâi öôùc mong leã phong Chaân Phöôùc ñöôïc cöû haønh naêm 1999; nhöng chuùng toâi chöa theå bieát roõ ngaøy, thaùng".

Cha Pio, cuõng nhö Meï Teâreâsa, ñöôïc caû theá giôùi bieát ñeán. Caû hai ñeàu laø vó nhaân cuûa theá kyû 20 naøy, moãi vò hoaït ñoäng trong laõnh vöïc rieâng vaø theo ñaëc suûng cuûa mình. Thöû hoûi ñaâu laø bí quyeát thaønh coâng vaø thu huùt theá giôùi cuûa Cha Pioâ? Ñöùc Cha Riccardo Ruotolo, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Manfredonia, chuû tòch "Hoäi Cha Pio" vaø laø ngöôøi bieát roõ hôn caû söù ñieäp thieâng lieâng cuûa Cha Pio, ñaõ quaû quyeát nhö sau: "Yeáu toá noåi baät trong linh ñaïo cuûa Cha Pio chaéc chaén laø ñôøi soáng bí tích: caùc tín höõu tham döï caùc cuoäc haønh höông taïi San Giovanni Rotondo haàu heát ñeàu ñeán toøa giaûi toäi laõnh nhaän ôn tha thöù cuûa Chuùa, tham döï thaùnh leã vaø röôùc leã". Ngaøy nay bieát bao ngöôøi taïi YÙ cuõng treân theá giôùi ñaõ quaû quyeát laø hoï ñöôïc ôn canh taân ñôøi soáng thieâng lieâng laø nhôø Cha Pioâ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page