Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp
phaûn ñoái döï luaät nhìn nhaän cuoäc soáng chung
cuûa nam nöõ ngoaøi hoân phoái

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp phaûn ñoái döï luaät nhìn nhaän cuoäc soáng chung cuûa nam nöõ ngoaøi hoân phoái.

Paris [Apic 17/09/98] - Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp leân tieáng phaûn ñoái döï luaät nhaèm hôïp thöùc hoùa cuoäc soáng chung ngoaøi hoân nhaân.

Vôùi töïa ñeà "kheá öôùc daân söï cuûa tình lieân ñôùi", moät döï luaät nhaèm hôïp thöùc hoùa cuoäc soáng chung ngoaøi hoân nhaân, hieän ñang ñöôïc ñem ra baøn thaûo taïi Phaùp. Caùc taùc giaû cuûa döï luaät baûo ñaûm raèng vieäc hôïp thöùc hoùa moät cuoäc soáng nhö theá khoâng heà laø moät xuùc phaïm ñeán ñònh cheá hoân nhaân.

Trong moät thoâng caùo vöøa ñöôïc coâng boá, uûy ban thöôøng tröïc cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp goïi ñaây laø moät luaät voâ ích vaø nguy hieåm. Caùc Ñöùc Giaùm Muïc Phaùp nhaéc laïi raèng hoân phoái thieát laäp neàn taûng phaùp lyù baûo ñaûm cho söï oån ñònh cuûa gia ñình vaø söï tröôøng toàn caùc theá heä. Hoân nhaân khoâng phaûi laø chuyeän rieâng tö, maølaø moät trong nhöõng cô caáu neàn taûng cuûa xaõ hoäi.

Thoâng caùo cuûa uûy ban thöôøng tröïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp vieát raèng Giaùo Hoäi khoâng heà döõng döng tröôùc nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên maø moät soá ngöôøi phaûi laâm vaøo. Tuy nhieân, khoâng theå laáy nhöõng hoaøn caûnh ñaëc thuø laøm qui phaïm cho moïi ngöôøi. Ngoaøi ra, theo caùc taùc giaû cuûa döï luaät, muïc ñích cuûa döï luaät khoâng chæ laø hôïp thöùc hoùa cuoäc soáng chung cuûa nam nöõ ngoaøi hoân phoái, maø chính laø nhìn nhaän hoân phoái cuûa nhöõng nguôøi ñoàng tính luyeán aùi. Veà ñieåm naøy, thoâng caùo cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phaùp vieát raèng , toân troïng quyeàn cuûa moïi ngöôøi laø moät chuyeän, maø bieán moät khuynh höôùng ñaëc thuø thaønh moät maãu möïc laïi laø chuyeän khaùc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page