ÑTC tieáp caùc tham döï vieân
Hoäi Nghò theá giôùi
veà Muïc Vuï Nhaân Quyeàn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc tham döï vieân Hoäi Nghò theá giôùi veà Muïc Vuï Nhaân Quyeàn.

Vatican - 04.07.98 - Saùng thöù Baåy, 4/07/98, ÑTC ñaõ tieáp hôn 200 vò tham döï Hoäi nghò theá giôùi veà muïc vuï Nhaân Quyeàn, do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, toå chöùc trong Noäi Thaønh Vatican, töø moàng 1 ñeán heát moàøng 4 thaùng 7/1998.

Trong dieãn vaên doïc cho caùc tham döï vieân Hoäi Nghò, tröôùc heát ÑTC caûm ôn Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Taân Chuû Tòch Hoäi Ñoàng, veà baøi töôøng trình caùc coâng vieäc trong nhöõng ngaøy naøy. Nhaân cô hoäi thuaän tieän, ÑTC baøy tooû loøng bieát ôn saâu xa ñoái vôùi Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, cöïu chuû tòch, cuõng hieän dieän trong buoåi tieáp kieán, veà loøng nhieät thaønh vaø taän tuïy, ñaõ ñieàu khieàn Hoäi Ñoàng trong voøng 14 naêm. Roài ÑTC chaøo thaêm taát caû caùc vò tham döï, ñaïi dieän caùc Giaùo Hoäi Kitoâ vaø ñaïi dieän caùc cô quan quoác teá luoân luoân hoaït ñoäng vaø beânh vöïc phaåm giaù con nguôøi treân theá giôùi ngaøy nay.

Hoäi nghò theá giôùi veà muïc vuï nhaân quyeàn ñöôïc toå chöùc nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn do Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác chaáp nhaän ngaøy 10.12.1948. ÑTC noùi: Hoäi nghò ñem ñeán cho toâi cô hoäi thuaän tieän ñeå baøy toû tình lieân ñôùi vaø söï uûng hoä cuûa toâi trong lôøi caàu nguyeän ñoái vôùi taát caû nhöõng ai trong theá giôùi ngaøy nay chöa ñöôïc thi haønh moät caùch ñaày ñuû vaø töï do, quyeàn töï do toân giaùo, treân bình dieän caù nhaân cuõng nhö treân bình dieän coäng ñoàng.". ÑTC Gioan Phaoloâ II keâu goïi caùc vò traùch nhieäm caùc quoác gia haõy baûo ñaûm vieäc thöïc hieän cuï theå quyeàn thieâng lieâng naøy vaø ÑTC nhaéc laïi raèng: boån phaän baûo veä vaø coå voõ quyeàn töï do toân giaùo phaùt xuaát bôûi chieàu kích thieâng lieâng vaø sieâu vieät cuûa con ngöôøi. Moät suy tö veà ñieåm naøy raát caàn thieát, nhaát laø trong boái caûnh hieän nay, trong ñoù ngöôøi ta coù khuynh höôùng giôùi haïn con ngöôøi vaøo moät trong caùc chieàu kích cuûa hoï, chieàu kích kinh teá, vaø coù khuynh höôùng chuù troïng ñeán vieäc phaùt trieån kinh teá maø thoâi.

Vôùi caùc nhaø caàm quyeàn , ÑTC cam keát baûo ñaûm raèng: caùc nhaø caàm quyeàn seõ tìm ñöôïc nôi caùc tín höõu "nhöõng con ngöôøi hoøa bình, nam cuõng nhö nöõ, nhöõng ngöôøi chæ öôùc mong coäng taùc vôùi moïi ngöôøi ñeå xaây döïng moät xaõ hoäi coâng bình hôn vaø hoøa bình hôn".

Ñoái vôùi bieát bao ngöôøi: nam, nöõ, treû em... coù caùc quyeàn cuûa mình bò vi phaïm treân theá giôùi hieän nay, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán nhöõng nhöõng naïn nhaân cuûa ñaáu toá, cuûa baïo löïc, cuûa khai thaùc, cuûa chieán tranh, cuûa nhöõng kyø thò baát coâng, cuûa thaát nghieäp hoaëc naïn nhaân cuûa nhöõng tình hình kinh teá gaây tai haïi cho ñôøi soáng. Trong boái caûnh naøy, caùc quyeàn chung cho moïi ngöôøi phaûi ñöôïc chaáp nhaän khoâng nhöõng trong chöõ vieát maø thoâi, nhöng caû trong tinh thaàn nöõa, baèng vieäc laøm cho caùc quyeàn naøy ñöôïc thöïc hieän caùch cuï theå ôû moïi nôi vaø baèng caùch höõu hieäu hôn caû. Noùi ñeán ñaây, ÑTC nhaán maïnh ñeán caûnh ngheøo khoå cuøng cöïc hieän vaãn coøn vaø gia taêng treân theá giôùi hieän nay: ñaây laø moät göông muø thöïc söï, gaây khoå cöïc caùch rieâng cho caùc nöôùc treân döôøng phaùt trieån. ÑTC noùi : "Kieán truùc môùi cuûa neàn kinh teá treân caáp baäc theá giôùi phaûi döïa treân nhöõng neàn taûng cuûa phaåm giaù vaø cuûa caùc quyeàn con ngöôøi, nhaát laø quyeàn coù vieäc laøm vaø vieäc beânh vöïc caùc coâng nhaân.

Sau cuøng ÑTC Gioan Phaoloâ II öôùc mong raèng: Hoäi nghò caùc nhaø ngoaïi giao hieän ñang dieãn ra taïi Roma (truï sôû FAO) hieän nay, veà vieäc thaønh laäp moät Toøa AÙn quoác teá, nhö moïi nguôøi hy voïng, tieán ñeán vieäc thaønh laäp moät cô quan môùi vôùi muïc ñích beânh vöïc neàn vaên hoùa veà nhaân quyeàn treân caáp baäc theá giôùi.

Trong phaàn keát baøi dieãn vaên, ÑTC caûm ôn taát caû caùc vò khoâng nhöõng veà söï tham döï Hoäi nghò, nhöng coøn caûm ôn veà chöùng taù haèng ngaøy vaø veà haønh doäng giaùo duïc trong coäng ñoàng Kitoâ. Ngaøi noùi: "Cuøng vôùi anh chò em heát thaûy, toâi nhôù ñeán taát caû nhöõng ai ñaõ soáng söù ñieäp cuûa Chuùa Kitoâ veà phaåm giaù con ngöôøi, baèng vieäc töø boû caùc quyeàn cuûa mình, vì tình yeâu ñoái vôùi anh chò em hoï. Toâi phuù thaùc caùc söù vuï cuûa anh chò em cho Ñöùc Maria, Meï Giaùo Hoäi, Ngöôøi seõ giuùp anh chò em hieåu theâm maõi, nhö Ngöôøi, yù nghóa saâu xa cuûa Maàu Nhieäm vó ñaïi cuûa ôn cöùu chuoäc cuûa con ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page