ÑTC cöû ÑHY Angelo Sodano
laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi
chuû toïa leã möøng kyû nieäm
750 naêm nhaø thôø chính toøa Koeln

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, laøm Ñaëc Söù cuûa ngaøi chuû toïa leã möøng kyû nieäm 750 naêm nhaø thôø chính toøa Koeln (beân Ñöùc).

Vatican - 10.08.98 - Ngaøy leã Ñöùc Meï Leân Trôøi tôùi ñaây 15.08.1998, Toång Giaùo Phaän Koeln (Cologne), mieàn Bavieøre, Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc, möøng kyû nieäm 750 naêm nhaø thôø chính toøa. Caùch ñaây 750 naêm, chính ngaøy naøy, Ñöùc Cha Corrado von Hochstaden, Toång Giaùm Muïc Koeln, tröôùc söï hieän dieän cuûa raát ñoâng giaùo daân, ñaõ long troïng laøm pheùp vieân ñaù ñaàu tieân ñeå xaây caát ñeàn thôø naøy. Ñaây laø moät bieán coá lòch söû vaø quan troïng trong ñôøi soáng cuûa coäng ñoàng Coâng Giaùo.

Trong dòp möøng kyû nieäm 750 naêm nhaø thôø chính toøa Koeln , ÑTC cöû Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, nhaân vaät quan troïng soá 2 cuûa Toøa Thaùnh, laøm ñaëc söù cuûa ngaøi chuû toïa caùc leã nghi, ñöôïc toå chöùc vaøo dòp leã Ñöùc Meï Linh Hoàn vaø Xaùc Leân Trôøi tôùi ñaây. Trong thö boå nhieäm ÑTC noùi ñeán Nhaø Thôø Chính Toøa Koeln, moät laâu ñaøi raát thôøi danh veà nhieàu khía caïnh: kieán truùc, trang trí, ngheä thuaät, thaåm myõ, phaåm giaù vaø troåi vöôït trong caùc ñeàn thôø treân caû traùi ñaát naøy, ngoaøi ra coøn coù nhieàu kho taøng lòch söû, vaên hoùa vaø ngheä thuaät vaø nhieàu di tích caùc Thaùnh. Nhaø thôø chính Toøa Koeln thöïc laø moät haõnh dieän cuûa thaønh phoá, cuûa daân toäc Ñöùc, nôi ñaây coù bieát bao töôïng aûnh thaùnh, caùc kính maàu, caùc kyø coâng kieät taùc do nhöõng baøn tay kheùo leùo cuûa con ngöôøi taùc taïo vaø ñaëc bieät coøn thôøi danh, vì trong nhaø thôø naøy, theo truyeàn thoáng, coù di tích cuûa Ba Vua.

Coâng vieäc xaây caát nhaø thôø chính toøa Koeln ñöôïc khôûi söï naêm 1248; nhöng leã nghi thaùnh hieán ñöôïc dieãn ra sau hôn 70 naêm vaø coù theå noùi vieäc xaây caát ñöôïc hoaøn taát vaøo giöõa theá kyû 19. Nhaø thôø ñöôïc daâng kính Thaùnh Pheâroâ vaø Ñöùc Trinh Nöõ Maria, bò hö haïi vì bom ñaïn trong ñeä nhò theá chieán. Luùc ñoù, thaønh phoá Koeln haàu nhö bò taøn phaù bình ñòa. Soá ngöôøi cheát khoaûng 25 ngaøn. Ñöôïc xaây caát laïi vôùi nhöõng tieâu chuaån cuûa thôøi môùi, thaønh phoá Koeln ngaøy nay ñoùng vai troø chieán thuaät trong neàn kinh teá quoác gia: chæ caàn nghó ñeán khu kyõ ngheäï cuûa mieàn Ruehr, naèm trong ñòa haït cuûa Toång Giaùo Phaän Koeln. Taïi Koeln, ngöôøi Coâng Giaùo chieám ñaïi ña soá. Caùc coäng ñoàng Coâng Giaùo Koeln ñoùng goùp raát nhieàu vaøo leã möøng kyû nieäm bieán coá lòch söû nhaø thôø chính toøa cuûa hoï vaø hoï seõ tham döï ñoâng ñaûo vaø haõnh dieän veà laâu ñaøi lòch söû naøy, khoâng nhöõng laø nôi phuïng töï maø con laø ñieåm haønh höông vaø du lòch nöõa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page