Laàn thöù nhaát
leã nghi toân giaùo ñöôïc truyeàn thanh
tröïc tieáp treân ñaøi quoác gia Cuba

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Laàn thöù nhaát, leã nghi toân giaùo ñöôïc truyeàn thanh tröïc tieáp treân ñaøi quoác gia Cuba.

(Avvenire 10.09.98) - La Havana - Ngaøy 09.09.98, nhaân dòp leã Ñöùc Trinh Nöõ cuûa Ñöùc Baùc AÙi (La Virgen de la Caridad) quan thaày quoác gia Cuba, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän La Havana (thuû doâ Cuba) ñaõ caàu nguyeän cho toaøn quoác vaø leã nghi caàu nguyeän naøy ñöôïc ñaøi phaùt thanh Nhaø Nöôùc ("Radio Musical National") truyeàn thanh tröïc tieáp. Ñaây laø laàn thöù nhaát sau 40 naêm keå töø khi laõnh tuï Fidel Castro leân caàm quyeàn taïi Cuba, moät leã nghi Coâng Giaùo ñöôïc truyeàn thanh treân ñaøi Nhaø Nöôùc, khoâng keå nhöõng buoåi truyeàn hình vaø phaùt thanh trong nhöõng ngaøy ÑTC vieáng thaêm. Ñöùc Hoàng Y ñaõ caàu xin Ñöùc Trinh Nöõ che chôû taát caû caùc con caùi cuûa Ngöôøi taïi Cuba hoaëc tò naïn nöôùc ngoaøi; xin Meï che chôû taát caû nhöõng ai ñang cai trò vaø nhöõng ai coù traùch nhieäm giöõa loøng daân toäc; xin Meï che chôû caùc tín höõu vaø caû nhöõng ngöôøi khoâng tin; xin Meï che chôû vaø an uûi nhöõng ai ñang soáng trong khoù khaên, ñau khoå tinh thaàn vaø theå xaùc; xin Meï ban hoøa bình vaø hoøa giaûi cho daân toäc Cuba".

Keå töø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, tình hình toân giaùo taïi Cuba coù saùng suûa hôn; nhöng theo haõng thoâng taán quoác teá Fides, thì Giaùo Hoäi vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên, chöa ñöôïc côûi môû nhieàu vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Cuoäc gaëp gôõ cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh, tröôùc ñaây ñaõ ñöôïc döï tính toå chöùc vaøo thaùng 2 naêm 1999 taïi La Havana, nhöng cho tôùi nay chöa ai bieát seõ ñöôïc toå chöùc hay khoâng. Haõng Tin Fides vieát: Taïi Cuba ngöôøi daân vaãn tieáp tuïc ñau khoå; ngöôøi ta vaãn tieáp tuïc boùp meùo caùc tin töùc, vaãn tieáp tuïc ñaët nhöõng giôùi haïn cho Giaùo Hoäi. Noùi toùm laïi, "chieán tranh laïnh" vaãn tieáp tuïc trong noäi boä quoác gia naøy vaø caùc quyeàn caên baûn cuûa con ngöôøi vaãn khoâng ñöôïc toân troïng. Haõng Fides cho bieát theâm: Nhieàu teäïï ñoan ñang lan traøn trong xaõ hoäi: naïn maõi daâm du lòch (lieân luïy caùc phuï nöõ töø 13 ñeán 25 tuoåi) , naïn tieâu thuï caùc chaát ma tuùy, caùch rieâng nôi giôùi treû vaø nhieàu vuï töï töû xaåy ra.


Back to Radio Veritas Asia Home Page