ÑTC tieáp
taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Bulgari
trình thö uûy nhieäm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Bulgari trình thö uûy nhieäm.

Vatican - 21.12.98 - Daán thaân cho coâng ích, vôùi söï chuù yù caùch rieâng ñeán caùc ngöôøi ngheøo --- moái lieân laïc ñaïi keát vaø töï do phuïng töï ... ñoù laø moät soá ñeà taøi ñöôïc ÑTC neâu leân trong dieãn vaên ñoïc khi tieáp kieán Taân Ñaïi Söù Coäng Hoøa Bulgari, tieán só Svetlozar Dimitrov, trình thö uûùy nhieäm. ÑTC nhaéc ñeán gia taøi phong phuù veà vaên hoùa, veà thieâng lieâng vaø luaân lyù cuûa daân toäc Bulgari, nhôø vaøo coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng taïi mieàn ñaát naøy do hai Thaùnh Cirillo vaø Methodio, "moät kho taøng cuûa söï khoân ngoan", trong ñoù daân toäc Bulgari coù theå tìm thaáy söï höôùng daãn ñeå vöôït qua nhöõng khoù khaên hieän nay.

Trong tình hình hieän nay cuûa Bulgari, ÑTC nhaán maïnh raèng: caùc vò laõnh ñaïo Ñaát Nöôùc" ñöôïc môøi goïi bôûi ngöôøi ñoàng höông cuûa mình ñeå thi haønh coâng vieäc chung vôùi tinh thaàn phuïc vuï vaø vôùi yù thöùc saâu saéc veà coâng ích. Ngaøi keâu goïi chuù yù caùch rieâng ñeán nhöõng ngöôøi yeáu heøn vaø nhöõng ngöôøi ngheøo khoå hôn. Nhö vaäy, vieäc phaùt trieån kinh teá, maø moïi ngöôøi mong öôùc vaø phaûi goùp coâng, cuõng seõ laø moät suï phaùt trieån veà con ngöôøi nöõa".

Trong caùc chöùng nhaân maø Daân Toäc Bulgari hieän coù, moät daân toäc bò thöû thaùch naëng neà trong theá kyû naøy, ÑTC nhaéc ñeán, nhö moät bieåu hieäu cho moïi ngöôøi, Ñöùc Giaùm Muïc Evgenij Bossilkov, moät trong caùc naïn nhaân cuûa cheá ñoä coäng saûn Bulgari; Ñöùc Cha ñaõ ñöôïc toân phong leân baäc Chaân Phöôùc ngaøy 15 thaùng 3/1998 vöøa qua. ÑTC chæ vaøo Chaân Phöôùc nhö göông saùng, caû cho coâng vieäc daán thaân ñaïi keát. Veà ñieåm naøy, ÑTC ñeà cao söï öôùc muoán cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo Bulgari tieán ñeán vieäc phaùt trieån nhöõng moái quan heä thaân maät ñaïi keát vôùi caùc anh chò em Chính Thoáng, baèng vieäc coå voõ moät söï hieåu bieát nhau thaønh thöïc vaø nhöõng saùng kieán chung treân phöông dieän thieâng lieâng vaø treân bình dieän daán thaân xaõ hoäi.

Sau ñoù, nhaéc laïi söï hieän dieän töø nhieàu theá kyû cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Bulgari - nhaø thôø chính toøa kính Thaùnh Giuse ôû Sophia laø moät daáu hieäu quan troïng cuûa söï hieän dieän naøy - ÑTC caàu chuùc raèng: taát caû phaûi ñi ñeán thöïc haønh, ñeå taát caû caùc tín höõu coù theå höôûng, khoâng phaûi chæ trong lyù thuyeát, nhöng caû trong ñôøi soáng haèng ngaøy, quyeàn töï do phuïng töï, moät trong caùc khía caïnh yù nghóa cuûa caùc quyeàn con ngöôøi.

Taân ñaïi söù Svetlozar Dimitrov laø vò ñaïi dieän ngoaïi giao thöù hai cuûa Coäng Hoøa Bulgari caïnh Toøa Thaùnh, keå töø sau khi cheá ñoä coäng saûn Bulgari bòsuïp ñoå. Vôùi taân ñaïi söù, ÑTC baøy toû söï vui möøng veà quyeát ñònh môùi ñaây cuûa Chính phuû baõi boû haún aùn töû hình. Haønh ñoäng nhö vaäy - lôøi ÑTC - nhaø caàm quyeàn Bulgari toû ra raèng söï soáng cuûa moãi con ngöôøi, caû söï soáng cuûa moät toäi nhaân, coù moät giaù trò khoâng löôøng ñöôïc. Veà ñieåm naøy, ÑTC nhaéc laïi giaùo huaán cuûa Saùch Giaùo Lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo vaø cuûa Thoâng Ñieäp "Humanae vitae" (söï soáng con ngöôøi) chuû tröông raèng: nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát tuyeät ñoái, ñeå gieát cheát moät toäi nhaân, trong thöïc teá ngaøy nay, coi nhö laø khoâng coù nöõa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page