Leã Giaùng Sinh 1998
treân khaép theá giôùi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Treân 10 ngaøn ngöôøi döï Leã Giaùng Sinh taïi Phaùt Dieäm, Vieät Nam

Treân 10 ngaøn ngöôøi döï Leã Giaùng Sinh taïi Phaùt Dieäm, Vieät Nam.

Phaùt Dieäm - 25.12.98 - Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, trong baûn tin ngaøy Leã Giaùng Sinh, loan baùo nhö sau: Coù töøng ngaøn tín höõu Coâng Giaùo Vieät Nam tuoán ñeán nhaø thôø chính toøa Phaùt Dieäm, moät mieàn suøng ñaïo taïi Baéc Vieät Nam, ñeå döï thaùnh leã Nöûa Ñeâm. Baûn tin noùi theâm: Nhöng chæ coù khoaûng 1,500 ngöôøi coù choã trong nhaø thôø chính toøa, trong luùc ñoù ít ra 10 ngaøn ngöôøi phaûi döï thaùnh leã beân ngoaøi. Baûn tin vieát theâm: Taïi Haø Noäi vaø vaø thaønh phoá Saigon cuõng coù nhöõng thaùnh leã nhö vaäy taïi nhaø thôø chính toøa.

Baûn tin cho bieát theâm: Töø naêm 1993 vieäc cuoäc cöû haønh leã Giaùng Sinh taïi Phaùt Dieäm moãi naêm ñöôïc gia taêng, thu huùt töøng ngaøn tín höõu tham döï moät caùch haêng say, soát saéng. Nhieàu ngöôøi khoâng Coâng Giaùo cuõng tham döï vaø con soá naøy cuõng gia taêng moãi naêm. Thaùnh leã trong nhaø thôø chính toøa Phaùt Dieäm ñöôïc cöû haønh baèng tieáng Vieät, Phaùp vaø Latinh. Tröôùc thaùnh leã coù röôùc kieäu töôïng Chuùa Haøi Ñoàng tieán vaøo nhaø thôø chính toøa. Caùc ngöôøi khieâng kieäu mang y phuïc truyeàn thoáng töø thôøi coå xöa. Baûn tin keát thuùc: Nhöõng leã nghi ñöôïc cöû haønh taïi Phaùt Dieäm laø daáu hieäu cuûa söï töï do toân giaùo ñöôïc nôùi roäng theâm.


Khoâng coù Leã Ñeâm Giaùng Sinh taïi Jakarta, Indonesia, vì sôï baïo ñoäng

Khoâng coù Leã Ñeâm Giaùng Sinh taïi Jakarta, Indonesia, vì sôï baïo ñoäng.

Jakarta - 25.12.98 - Cuõng theo baûn tin cuûa Ñaøi Vatican, thì leã Nöûa Ñeâm Giaùng Sinh taïi nhaø thôø chính toøa Jakarta vaø taïi nhieàu nhaø thôø khaùc ñaõ bò baõi boû, vì sôï coù theå xaåy ra nhöõng tai naïn, sau nhöõng vuï taán coâng phaù hoaïi nhieàu nhaø thôø Coâng Giaùo trong quaàn ñaûo Indonesia.

Phaùt ngoân vieân Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Jakarta giaûi thích lyù do cuûa vieäc baõi boû naøy laø vì tình hình chính trò Indonesia baát oån, hôn nöõa ngöôøi daân sôï ra khoûi nhaø ban ñeâm. Baûn tin cho bieát: Saùng Leã Giaùng Sinh, caùc thaùnh leã ñöôïc cöû haønh nhö thöôøng khoâng coù gì ñaùng tieác xaåy ra. Nhöõng ngaøy tröoùc ñoù, khoâng nhöõng caùc nhaø thôø Coâng Giaùo ñaõ bò taán coâng, nhöng caû caùc nhaø thôø cuûa Giaùo Hoäi Tin Laønh nöõa. Duø vaäy coäng ñoàng Tin Laønh vaãn ñaõ cöû haønh leã nghi Giaùng Sinh taïi moät nhaø thôø bò tín höõu Hoài Giaùo phoùng hoûa ngaøy 22 thaùng 11/1998 vöøa qua. Theo baûn tin cuûa Ñaøi Vatican, taïi Indonesia chæ coù khoaûng 10% daân cö thuoäc coäng ñoàng Kitoâ (Coâng Giaùo, Tin Laønh), haàu heát laø ngöôøi Indonesia goác Trung Quoác. Phaàn coøn laïi, ñaïi ña soá, theo Hoài Giaùo. Coäng ñoàng Hoài Giaùo taïi Indonesia laø coäng ñoàng ñoâng nhaát treân theá giôùi, hôn 100 trieäu tín höõu.

Thöù Baûy vöøa qua (19.12.98) baét ñaàu Leã Ramadan (chay tònh cuûa Hoài Giaùo), moät ñaùm ñoâng goàm khoaûng moät ngaøn ngöôøi ñaõ taán coâng vaø phaù phaùch ba nhaø thôø, moät tröôøng hoïc Coâng Giaùo, moät nhaø thöông vaø nhieàu tö gia taïi thuû ñoâ Jakarta.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaâïn Nuoro, trong Ñaûo Sardegna (YÙ) veà vuï saùt haïi moät linh muïc cuûa giaùo phaän naøy

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi Ñöùc Giaùm Muïc giaùo phaâïn Nuoro, trong Ñaûo Sardegna (YÙ) veà vuï saùt haïi moät linh muïc cuûa giaùo phaän naøy.

Vatican - 25.12.98 - Saùng Leã Giaùng Sinh, 25/12/98, trong moät ñieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, kyù vaø göûi cho Ñöùc Cha Pietro Meloni, Giaùm Muïc giaùo phaän Nuoro, thuoäc ñaûo Sardegna, nöôùc YÙ, ÑTC baøy toû söï ñau buoàn saâu xa cuûa ngaøi veà vuï saùt haïi moät linh muïc trong giaùo phaän naøy. Ñieän vaên vieát: ÑTC muoán baøy toû leân Ñöùc Cha vaø taát caû coäng ñoàng giaùo phaän Nuoro tình lieân ñôùi saâu xa vaø söï chia buoàn cuûa ngaøi veà vuï saùt haïi daõ man linh muïc Graziano Muntoni, phoù xöù Thaùnh Pheâroâ Toâng Ñoà taïi Orgosolo, moät linh muïc ñöôïc ngöôøi daân yeâu meán; ñoàng thôøi ngaøi leân aùn maïnh meõ haønh ñoäng baïo ñoäng nhö vaäy ñoái vôùi moät vò chuû chaên hieáu hoøa vaø nhieät thaønh.

Ñieän vaên vieát tieáp: "Trong khi khaån xin ôn nghæ an ñôøi ñôøi cho linh hoàn ñöôïc keùn choïn naøy cuûa linh muïc quaù coá, ÑTC thoâng coâng caùch thieâng lieâng vaøo noãi ñau ñôùn cuûa gia ñình vaø cuûa toaøn daân Orgosolo. Ngaøi khuyeán khích moïi ngöôøi tin caäy vaøo söï naâng ñôõ cuûa Thieân Chuùa , ñeå khoâng maát nieàm hy voïng trong giôø thöû thaùch vaø ñeå söï tha thöù vaø tình yeâu thaéng thuø gheùt vaø baïo ñoäng".


Coäng ñoàng Sant’Egidio doïn böõa aên cho hai ngaøn ngöôøi ngheøo dòp Leã Giaùng Sinh

Coäng ñoàng Sant’Egidio doïn böõa aên cho hai ngaøn ngöôøi ngheøo dòp Leã Giaùng Sinh.

Roma - 25.12.98 - Ñoái vôùi Coäng Ñoàng Sant’Egidio, Leã Giaùng Sinh coù nghóa nhaát laø "Tình lieân ñôùi". Trong dòp leã troïng naøy, Coäng Ñoàng ñöa ra nhieàu saùng kieán nhaèm giuùp ñôõ caùc ngöôøi ngheøo khoå nhaát trong Thaønh phoá Roma. Trong caùc saùng kieán naøy noåi baät hôn caû laø vieäc toå chöùc böõa aên truyeàn thoáng Ngaøy Leã Giaùng Sinh trong nhaø thôø Santa Maria in Trastevere ôû trung taâm Roma cho caùc ngöôøi ngheøo khoâng nhaø cöûa, soáng raûi raéc trong caùc phoá xaù cuûa thuû ñoâ. Tham döï böõa aên ngaøy Leã Giaùng Sinh naêm nay coù khoaûng 2 ngaøn ngöôøi. Toång Thoáng Coäng Hoøa YÙ, oâng Oscar Luigi Scalfaro cuõng tôùi tham döï vaø söï hieän dieän cuûa Vò Quoác Tröôûng giöõa nhöõng ngöôøi bò loaïi ngoaøi leà xaõ hoäi mang yù nghóa saâu xa, khoâng nhöõng veà phöông dieän toân giaùo, xaõ hoäi maø caû chính trò nöõa. Ngoaøi böõa aên ñaëc bieät Leã Giaùng Sinh, haèng ngaøy Coäng Ñoàng vaãn doïn böõa cho khoaûng moät ngaøn ngöôøi ngheøo, di cö, tò naïn ôû Roma vaø caùc nôi khaùc.

Coäng Ñoàng Sant’Egidio laø moät toå chöùc do giaùo sö Riccardi, ngöôøi giaùo daân, thaønh laäp, sau Coâng Ñoàng chung Vatican II. Moät trong caùc hoaït ñoäng chính laø giuùp ñôõ caùc ngöôøi ngheøo khoå, di cö, tò naïn vaø hoaït ñoäng cho hoøa bình. Töø sau naêm 1986, haèng naêm Coäng Ñoàng vaãn toå chöùc caùc Hoäïi Nghò quoác teá veà hoøa bình theo tinh thaàn Assisi, do ÑTC khôûi xöôùng, taïi nhieàu nöôùc khaùc nhau. Giaùo sö noùi: "Muoán caûi toå theå giôùi, phaûi baét ñaàu baèng vieäc caûi toå chính baûn thaân". Vì theá vieäc caàu nguyeän vaø suy gaãm Lôøi Chuùa chung haèng ngaøy laø moät trong caùc muïc tieâu chính cuûa Coäng Ñoàng. Coäng ñoàng mang teân "Sant’Egidio" (Thaùnh Egidio), vì truï sôû ñaët keá beân nhaø thôø naøy vaø quaûng tröôøng nhoû taïi ñaây cuõng mang teân "Sant’Egidio". Coäng ñoàng ñaõ trôû thaønh quoác teá vôùi khoaûng 30 ngaøn hoäi vieân vaø ñaõ ñöôïc Toøa Thaùnh coâng nhaän laø moät Hoäi cuûa ngöôøi giaùo daân, tröïc thuoäc Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch giaùo daân.


ÑTC cöû haønh thaùnh leã nöûa ñeâm trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ

ÑTC cöû haønh thaùnh leã nöûa ñeâm trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Vatican - 24.12.98 - Nhö chuùng toâi ñaõ loan baùo: Ñeâm leã Giaùng Sinh, ÑTC cöû haønh thaùnh leã troïng theå trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ tröôùc söï hieän dieän cuûa Ngoaïi Giao ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh vaø caùc tín höõu ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Thaùnh leã ñöôïc truyeàn hình theo heä thoáng "Mondovision" vôùi söï tham döï cuûa khoaûng 40 quoác gia thuoäc naêm Chaâu. Ngoaøi ra caùc tín höõu coøn coù theå theo thaùnh leã qua caùc ñaøi quoác teá theo heä thoáng veä tinh. Nhö vaäy seõ coù töøng trieäu trieäu ngöôøi treân khaép theá giôùi coù theå theo doõi thaùnh leã do ÑTC cöû haønh trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ.

Tröa Leã Giaùng Sinh 25.12.98, Ñaøi truyeàn hình cuûa khoaûng 45 quoác gia tieáp vaän vôùi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå truyeàn ñi Söù Ñieäp vaø Pheùp Laønh "Urbi et Orbi" (cho Thaønh Roma vaø cho Theá Giôùi). Leã nghi naøy cuõng ñöôïc truyeàn hình theo heä thoáng "Mondovision" vaø qua caùc ñaøi quoác teá theo heä thoáng veä tinh. Töø nhieàu naêm nay, Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng Xaõ Hoäi lo laéng coâng vieäc truyeán hình qua heä thoáng "Mondovision". Phí toån veà vieäc xöû duïng veä tinh töø 25 naêm nay vaãn nhôø vaøo loøng quaûng ñaïi cuûa Hoäi caùc "Hieäp Só Colombus". Hoäi saün saøng laõnh nhaän caùc phí toån khoâng nhöõng dòp leã Giaùng Sinh vaø Phuïc Sinh, nhöng seõ coøn laõnh nhaän trong caùc leã nghi ñaëc bieät cuûa Naêm Thaùnh 2000 tôùi ñaây, keå töø luùc môû Cöûa Thaùnh cuûa Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeâm Leã Giaùng Sinh 24.12.1999.

Nhö ÑTC noùi trong dieãn vaên ñoïc cho Giaùo Trieàu Roma ñeán chuùc möøng Leã Giaùng Sinh vaø Naêm môùi 1999, hoâm thöù Ba ngaøy 22 thaùng 12/1998: "Leã Giaùng Sinh coù moät baàu khí gia ñình aám cuùng". Nhôø vieäc truyeàn hình qua heä thoáng "Mondovision" vaø qua caùc ñaøi quoác teá, theo heä thoáng veä tinh, ñaïi gia ñình Coâng Giaùo vaø caû nhöõng ngöôøi ngoaøi Coâng Giaùo theo doõi thaùnh leã, caûm thaáy mình gaàn guõi nhau hôn, caûm thaáy nieàm an vui cuûa tình huynh ñeä, cuûa tình yeâu thöông, moät phaûn aûnh cuûa Tình Yeâu Thöông Thieân Chuùa, Ñaáng ñaõ yeâu thöông nhaân loaïi ñeán ñoä sai Con Moät Ngöôøi xuoáng theá, sinh ra bôûi Ñöùc Trinh Nöõ Maria, nhö moät Haøi Nhi yeáu ôùt. Nhöng Haøi nhi naøy laø Thieân Chuùa voâ hình trôû neân höõu hình ñeå ôû giöõa loaøi ngöôøi "Emmanuele" (Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta".

Caùc thieân thaàn ca haùt "Vinh danh Thieân Chuùa treân trôøi, bình an döôùi theá cho loaøi ngöôøi Chuùa thöông". Caùc thieân thaàn cuõng baùo tin cho caùc muïc ñoàng, nhöõng ngöôøi ñôn sô, ngheøo khoù, ñeán thôø laïy Haøi Nhi môùi sinh ra: "Ta loan tin vui möøng troïng ñaïi cho anh em, cuõng laø tin vui möøng cho toaøn daân. Hoâm nay moät Ñaáng Cöùu Ñoä ñaõ sinh ra cho anh em ..." (Lc 2, 10-11).


Giaùo Hoäi Cuba chuaån bò Leã Giaùng Sinh

Giaùo Hoäi Cuba chuaån bò Leã Giaùng Sinh.

La Havana - 24.12.98 - Nhö chuùng toâi ñaõ loan tin tröôùc ñaây: Ñaûng Coäng Saûn do chuû tòch Fidel Castro laõnh ñaïo vaø Chính Phuû Cuba ñaõ quyeát ñònh töø naêm nay 1998 Leã Giaùng Sinh ñöôïc möøng nhö ngaøy leã nghæ cuûa quoác gia, leã cho caùc tín höõu Kitoâ cuõng nhö cho caùc ngöôøi khoâng tin. Ñaây laø moät quyeát ñònh lòch söû, sau chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II taïi Cuba cuoái thaùng Gieâng naêm nay (1998) Leã Giaùng Sinh bò huûy boû töø naêm 1969, nghóa laø 10 naêm sau khi Ñaûng Coäng Saûn leân naém chính quyeàn taïi Cuba. Leã Giaùng Sinh naêm 1997 ñöôïc cöû haønh laø do lôøi yeâu caàu cuûa Toøa Thaùnh vaø cuõng ñeå toû loøng toân kính ñoái vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ II saép vieáng thaêm vaøo thaùng Gieâng naêm 1998. Keå töø naêm nay 1998, Leã Giaùng Sinh, moät truyeàn thoáng ñaõ aên reã saâu vaøo taâm hoàn ngöôøi daân Cuba töø 5 theá kyû nay, ñöôïc laáy laïi vaø ñöôïc cöû haønh coâng khai vaø long troïng trong caû nöôùc.

Sau 30 naêm, Cuba taùi khaùm phaù Leã Giaùng Sinh. Caùc leã nghi möøng naêm nay coù moät aûnh höôûng maïnh meõ veà söï hoøa giaûi, ñaõ ñöôïc khôûi söï töø thöù Ba vöøa qua 22/12/98. Töøng traêm ngaøn ngöôøi ñaõ tuï hoïp taïi Nhaø Thôø chính toøa La Havana, ñeå tham döï buoåi hoøa nhaïc do moät ca ñoaøn goàm 400 ngöôøi toå chöùc. Chính ca ñoaøn naøy ñaõ toå chöùc buoåi hoøa nhaïc nhaân dòp ÑTC vieáng thaêm thaùng Gieâng naêm nay (1998).

Leân tieáng taïi Quaûng tröôøng La Havana, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän thuû ñoâ baøy toû söï vui möøng veà quyeát ñònh cuûa Chính Phuû "theå cheá hoùa" Leã Giaùng Sinh, baèng vieäc baûo ñaûm raèng caùc moái quan heä cuûa Ñaïo Coâng Giaùo vôùi cheá ñoä xaõ hoäi Cuba ñaõ qua töø moät thôøi kyø beá taéc ñoái vôùi Giaùo Hoäi böôùc sang giai ñoaïn chung soáng hoøa bình.

Noùi ñeán tinh thaàn cuûa leã Giaùng Sinh, caû chính phuû, caû Giaùo Hoäi ñoàng yù loaïi boû tính caùch tieâu thuï, baèng vieäc nhaán maïnh ñeán caùc khía caïnh tình thaân maät aám cuùng, tình yeâu thöông vaø leã gia ñình.

Taát caû caùc nhaø thôø taïi Cuba ñöôïc trang hoaøng nhö ngaøy leã lôùn vaø chieàu ngaøy 24.12.98 caùc tín höõu ñöôïc môøi goïi tham döï Thaùnh Leã Nöûa Ñeâm. Tröôùc thaùnh leã coù cuoäc ruôùc kieäu ngoaøi trôøi tieán vaøo nhaø thôø chính toøa. Tröôùc ñaây, nhöõng cuoäc röôùc kieäu nhö vaäy, raát ít khi ñöôïc nhaø caàm quyeàn cho pheùp, nay ñöôïc toå chöùc töï do.


Caùc tín höõu Chính Thoáng Nga möøng leã Giaùng Sinh

Caùc tín höõu Chính Thoáng Nga möøng leã Giaùng Sinh.

(Reuters 6/01/99) - Nga (Mascôva) - Toái thöù Tö 6/01/99, Leã Hieån Linh, haøng trieäu tín höõu Chính Thoáng Nga ñaõ tham döï thaùnh leã nöûa ñeâm möøng leã Giaùng Sinh cuûa Chính Thoáng Giaùo. Ñaây laø leã Giaùng Sinh thöù taùm keå töø sau khi cheá ñoä coäng saûn Lieân Xoâ suïp ñoå.

Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II, giaùo chuû chính thoáng Nga, ñaõ cöû haønh thaùnh leã taïi nhaø thôø chính toøa Chuùa Kitoâ Ñaáng Cöùu Ñoä ôû thuû ñoâ Mascôva. Ñaây laø nhaø thôø chính toøa môùi ñöôïc xaây caát xong. Trong söù ñieäp Giaùng Sinh ñoïc cho caùc tín höõu, Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II keâu goïi moïi ngöôøi haõy kieân nhaãn vaø can ñaûm chòu ñöïng cuoäc khuûng hoaûng kinh teá traàm troïng taïi Nga hieän giôø. Söù ñieäp ghi nhaän laø daân chuùng Nga ñang gaëp raát nhieàu khoù khaên gaùnh chòu caûnh ngheøo ñoùi, naïn phaïm phaùp gia taêng, maát coâng aên vieäc laøm, giaù caû leo thang, vaø vò giaùo chuû Chính Thoáng Nga xin Thieân Chuùa ban ôn xuoáng cho caùc nhaø laõnh ñaïo quoác gia vaø taát caû moïi ngöôøi thieän chí, ñeå ngöôøi daân Nga coù ñuû söùc chòu ñöïng vöôït qua nhöõng côn thöû thaùch vaø tình traïng hoãn loaïn hieän nay. Ngoaøi ra Ñöùc Thöôïng Phuï Alexis II keâu goïi caùc tín höõu Nga haõy trôû neân khoan nhöôïng hôn, bôûi vì ñaây laø boån phaän cuûa hoï trong tö caùch laø moät Kitoâ höõu vaø laø ngöôøi daân Nga.

Vì lyù do söùc khoûe, toång thoáng Boris Yeltsin khoâng theå tham döï leã nöûa ñeâm, tuy nhieân oâng cuõng göûi moät söù ñieäp. Trong söù ñieäp, oâng ca ngôïi söï ñoùng goùp cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng cho ñôøi soáng cuûa quoác gia qua bao thôøi ñaïi vaø oâng khuyeán khích moïi ngöôøi neân laøm soáng laïi caùc truyeàn thoáng cuûa Nga tröôùc ngaøy xaûy ra cuoäc caùch maïng Bolshevik. Söù ñieäp cuûa toång thoáng Yelsin coù ñoaïn ghi nhö sau: "Sau bao nhieâu thaäp nieân soáng trong tình traïng bò laõng queân, giôø ñaây caùc truyeàn thoáng vó ñaïi cuûa giaùo hoäi Chính Thoáng ñang baét ñaàu soáng laïi, nhieàu nhaø thôø ñöôïc xaây caát vaø phuïc hoài, soá tín höõu ngaøy moät taêng. Ngaøy leã sinh nhaät cuûa Ñöùc Kitoâ laïi ñöôïc möøng treân khaép ñaát nöôùc".


Baøi löôïc thuaät 1 Leã Giaùng Sinh 1998 treân khaép theá giôùi


Back to Radio Veritas Asia Home Page