Bogotaø (thuû ñoâ Colombia)
möøng kyû nieäm 30 naêm
chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Phaolo VI
(1968-1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bogotaø (thuû ñoâ Colombia) möøng kyû nieäm 30 naêm chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Phaolo VI (1968-1998).

Bogotaø - 10.08.98 - Naêm nay laø naêm möøng kyû nieäm 100 naêm sinh nhaät cuûa Ñöùc Phaoloâ VI, Ñaày Tôù Chuùa; sinh taïi Concesio thuoäc giaùo phaän Brescia ngaøy 27.09.1897 - 1997. Leã möøng keùo daøi moät naêm vaø ñöôïc keát thuùc vaøo ngaøy 27.09.1998.

Caùch ñaây ít ngaøy, moàng 6.08.98 vöøa qua, Giaùo Hoäi kyû nieäm 20 naêm qua ñôøi cuûa Vò Giaùo Hoaøng thôøi danh naøy. Sau ít ngaøy nöõa, moät kyû nieäm khaùc khoâng keùm quan troïng: ñoù laø kyû nieäm chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa moät Vò Giaùo Hoaøng taïi Chaâu Myõ, caùch ñaây ñuùng 30 naêm: töø 22 ñeán 25 thaùng 8 naêm 1968. Leã möøng seõ do Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, phoù Quoác Vuï Khanh vaø Ñöùc Cha Cipriano Calderoùn, phoù chuû tòch UÛy Ban Toøa Thaùnh veà Chaâu Myõ Latinh, chuû toïa taïi Bogotaø. Ngaøy 22.08.98, moät cuoäc gaëp gôõ long troïng taïi Ñaïi Hoïc Saveriana ôû thuû ñoâ Bogotaø, do Ñöùc Cha Claderoùn chuû toïa. Chuùa Nhaät 23.08.98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Giovanni Battista Re, seõ chuû söï thaùnh leã ñoàng teá troïng theå vôùi taát caû caùc giaùm mucï Colombia trong nhaø thôø chính toøa Bogotaø.

Sau ñaây laø lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Cha Calderoùn treân ñaøi phaùt thanh Vatican ngaøy 10.08.98 veà bieán coá lòch söû naøy.

"Dó nhieân chuyeán vieáng thaêm ñoù laø moät bieán coá cuûa Giaùo Hoäi vaø bieán coá lòch söû raát quan troïng. Laàn thöù nhaát moät Vò Giaùo Hoaøng vieáng thaêm Chaâu Myõ Latinh. Toâi coù theå saùnh chuyeán vieáng thaêm naøy vôùi vieäc OÂng Christophoro Colombo ñeán ñaây, khi oâng caém Thaùnh giaù Chuùa Kitoâ treân ñaát cuûa Taân Theá Giôùi. Cuõng vaäy, Ñöùc Phaoloâ VI, khi ñích thaân ñeán BOGOTAØ, ñaõ ñem söù ñieäp cuûa Chuùa Kitoâ vaø ñaõ khôûi söï taïi Chaâu Myõ latinh vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng. Vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng hieän nay ñang dieãn ra taïi caùc nöôùc cuûa Luïc Ñòa naøy. Chuyeán vieáng thaêm ñaõ laø moät bieán coá ñem laïi ôn ích cho töông lai Giaùo Hoäi taïi Chaâu Myõ Latinh. ÑTC giaûng Tin Möøng Chuùa Gieâsu cho moïi haïng ngöôøi cuûa xaõ hoäi vaø khoâng nhöõng xaõ hoäi Colombia, nhöng xaõ hoäi cuûa taát caû Chaâu Myõ Latinh, luùc ñoù ñeàu ñöôïc coi laø hieän dieän tröôùc maét ÑTC taïi Bogotaø. Cuõng trong chuyeán vieáng thaêm naøy, Ñöùc Phaoloâ VI neâu leân caùc ñöôøng höôùng phaûi theo cho töông lai Giaùo Hoäi, baèng vieäc khai maïc Toång Hoäi Nghò caùc Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh, dieãn ra taïi Medellin (thaønh phoá lôùn thöù hai cuûa Colombia) trong nhöõng ngaøy tieáp sau Bogotaø".

Ñöùc Cha Calderon noùi tieáp: "Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ ñeå laïi moät daáu veát cho tôùi ngaøy nay vaø trong khi gôïi laïi chuyeán vieáng thaêm lòch söû, taát caû nhöõng gì ngaøi ñaõ noùi leân trong nhöõng ngaøy ñoù ñeàu ñöôïc nhôù laïi. Chuyeán vieáng thaêm cuûa Ñöùc Phaoloâ VI ñaõ ñöôïc xaùc nhaän baèng chuyeán vieáng thaêm tieáp theo sau cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng taïi Colombia. Chuùng ta nhôù laïi hình aûnh cuûa Ñöùc Phaoloâ VI vaø nhöõng giaùo huaán cuûa ngaøi, hieän vaãn coøn hôïp thôøi maõi cho taát caû Chaâu Myõ Latinh. Ñeå ghi nhôù muoân ñôøi chuyeán vieáng thaêm lòch söù ñoù, chuùng toâi seõ ñaët trong nhaø thôø Chính Toøa Bogotaø töôïng Ñöùc Phaoloâ VI baèng ñoàng, taùc phaåm cuûa nhaø ñieâu khaéc thôøi danh Manfrini, do Ñöùc Cha Pasquale Macchi, thö kyù rieâng cuûa Ñöùc Phaoloâ VI taëng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page