Cuoäc gaëp gôõ giöõa
Ñöùc Hoàng Y Quoác vuï Khanh
vaø Thuû Töôùng Coäng Hoøa YÙ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc gaëp gôõ giöõa Ñöùc Hoàng Y Quoác vuï Khanh vaø Thuû Töôùng Coäng Hoøa YÙ.

Roma - 16.09.98 - Chieàu thöù Ba 15.09.98 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh Toøa Thaùnh vaø Giaùo Sö Romano Prodi, Thuû Töôùng chính phuû YÙ, ñaõ gaëp nhau taïi Toøa Söù Thaàn Toøa Thaùnh caïnh Coäng Hoøa YÙ. Saùng thöù Tö 16.09.98, Tieán Só Navarro Walls, phaùt ngoân vieân Toøa Thaùnh cho phoå bieán thoâng caùo veà caùc vaán ñeà ñaõ ñöôïc baøn thaûo giöõa Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh vaø Thuû Töôùng. Ngoaøi nhöõng ñeà taøi lieân heä ñeán Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi, trong cuoäc noùi chuyeän thaân maät, hai beân cuõng trao ñoåi yù kieán veà vuï Ñöùc Hoàng Y Michele Giordano, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Napoli.

Thoâng caùo nhaéc ñeán caùch rieâng laø Toøa Thaùnh raát haøi loøng veà vieäc daán thaân cuûa chính phuû YÙ thöïc hieän trong thôøi gian ngaén moät soá ñieåm lieân heä ñeán hieäp öôùc giöõa Toøa Thaùnh vaø Nöôùc YÙ, caùch rieâng vieäc baûo toàn caùc taøi saûn vaên hoùa cuûa Giaùo Hoäi taïi quoác gia YÙ. Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh cuõng löu yù Thuû Töôùng YÙ veà moät soá chôø ñôïi khaån caáp cuûa ngöôøi Coâng Giaùo YÙ: vaán ñeà bình ñaúng hoïc ñöôøng vaø vieäc trôï caáp caùc tröôøng khoâng phaûi cuûa Nhaø Nöôùc, ñöôøng loái chính trò nhaèm naâng ñôõ gia ñình vaø vieäc daán thaân baûo ñaûm vieäc laøm, caùch rieâng cho caùc thanh nieân.

Veà phía Nhaø Nöôùc, Thuû Töôùng ñaõ trình baøy vôùi Ñöùc HoàngY Quoác Vuï Khanh nhöõng bieän phaùp do chính phuû quyeát ñònh veà moãi vaán ñeà ñöôïc neâu leân vaø oâng nhaéc laïi raèng: oâng luoân luoân vaø ñích thaân löu yù ñeán caùc vaán ñeà naøy.

Veà vieäc trao ñoåi vaên thö giöõa Toøa Thaùnh vaø Chính Phuû YÙ lieân heä ñeán vuï Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm M Giordano, Toång Giaùm Muïc Napoli, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh cho bieát laø Toøa Thaùnh saün saøng chaáp nhaän ñeà nghò cuûa Chính Phuû YÙ veà vieäc thieát laäp moät UÛy Ban Hoãn Hôïp, nhöng Toøa Thaùnh seõ ñöa ra nhöõng nhaän xeùt cuûa mình vaø nhöõng ñoøi hoûi chính ñaùng lieân quan ñeán tính caùch ñoäc laäp cuûa taùc vuï thaùnh cuõng nhö cuûa vieäc quaûn trò muïc vuï cuûa caùc giaùm muïc taïi YÙ. Toøa Thaùnh muoán ñöôïc baûo ñaûm coù söï coäng taùc nhieàu hôn nöõa, giöõa Nhaø Nöôùc vaø Giaùo Hoäi, ñeå thaêng tieán con ngöôøi vaø coâng ích Xöù Sôû, chieáu theo ñieàu khoaûn 1 cuûa Thoûa ÖÙôc ngaøy 11.02.1929, ñöôïc duyeät laïi naêm 1984.


Back to Radio Veritas Asia Home Page