ÑTC göûi Söù Ñieäp cho
Ñaïi Hoäi cuûa Hieäp Hoäi Coâng Giaùo quoác teá baùo chí
ñöôïc toå chöùc taïi Paris

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi Söù Ñieäp cho Ñaïi Hoäi cuûa Hieäp Hoäi Coâng Giaùo quoác teá baùo chí ñöôïc toå chöùc taïi Paris.

Vatican - 15.09.98 - "Baùo chí laø moät traùch nhieäm; vôùi vieäc xöû duïng caùc phöông tieän caøng mau leï bao nhieâu, nhö Internet, thì traùch nhieäm caøng lôùn lao baáy nhieâu". Ñaây laø nhöõng lôøi trong söù ñieäp do Ñöùc Hoàng Y Angelo Quoác Vuï Khanh, nhaân danh ÑTC, göûi tôùi 900 kyù giaû thuoäc 90 nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi, hieän ñang tham döï Ñaïi Hoäi theá giôùi laàn thöù 19 cuûa Hieäp Hoäi Coâng Giaùo quoác teá veà baùo chí (UCIP), ñaõ ñöôïc khai maïc saùng thöù Ba 15/09/98, taïi Truï Sôû UNESCO ôû Paris, veà ñeà taøi: "Baùo chí, moät phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi cho ngaøy mai: caùi nhìn Kitoâ vaø thöïc haønh ngheà nghieäïp".

ÑTC khuyeân caùc kyù giaû haõy loan tin töùc vôùi thaùi ñoä toân troïng söï thaät, toân troïng caùc nguyeân taéc ñaïo döùc luaân lyù caên baûn vaø toân troïng phaåm giaù con ngöôøi. Baùo chí, trong khi laøm cho caû traùi ñaát naøy bieát nhöõng gì xaåy ra khaép nôi treân theá giôùi, taïo neân moät tình lieân ñôùi moãi ngaøy moãi nhieàu hôn vaø söï giuùp ñôõ huynh ñeä. Baùo chí tieáp vaän vôùi con ngöôøi, ñeå laøm cho hoï thoâng thöông vôùi nhau vaø giuùp hoï trôû neân nhöõng ngöôøi traùch nhieäm hôn veà ñôøi soáng haèng ngaøy vaø veà caùch xöû duïng caùc taïo vaät. Söù ñieäp cuûa ÑTC keát thuùc nhö sau:

"Trong vieãn töôïng cuûa Ñaïi Toaøn Xaù vaøo naêm 2000, caùc kyù giaû, nhaát laø caùc kyù giaû treû trung hôn, coù moät vai troø raát quan troïng. Daán thaân cuûa caùc kyù giaû trong vieäc truyeàn thoâng söù ñieäp Tin Möøng vaø caùc bieán coá cuûa Naêm Toaøn Xaù seõ ñem ñeán cho con ngöôøi thuoäc moïi Luïc Ñòa cô hôïi hieäp nhaát vôùi Giaùo Hoäi".

Trong leã nghi khai maïc Ñaïi Hoäi, Ñöùc TGM John Foley, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñaõ ñeà cao caùch rieâng vai troø cuûa baùo chí Coâng Giaùo. Ngaøi noùi: "Nhöõng aán phaåm Coâng Giaùo toát hôn caû laø nhöõng aán phaåm tìm trình baøy Giaùo Hoäi hoaøn vuõ vaø nhöõng vaán ñeà ñaïo ñöùc luaân lyù trong vieãn töôïng lòch söû vaø trong boái caûnh ñöùc tin. Ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø caùc baøi vieát treân caùc baùo phaûi laø nhöõng baøi giaûng, nhöng phaûi laø nhöõng baøi ñöôïc höôùng daãn bôûi aùnh saùng ñöùc tin".

Trong dieãn vaên ñoïc cho Ñaïi Hoäi, Tieán Só Federico Mayor Zaragoza,Toång Giaùm Ñoác UNESCO, ñaõ nhaán maïnh raèng: "Chuùng ta phaûi bieát laéng nghe theá giôùi, phaûi bieát töôøng thuaät laïi nhöõng gì xaåy ra, nhöng nhaát laø phaûi bieát vieát söï thaät: söï thaät laø gia taøi duy nhaát cuûa theá giôùi: khoâng theå huûy dieät ñöôïc vaø khoâng ai ñöôïc pheùp hay coù quyeàn huûy dieät gia taøi naøy".


Back to Radio Veritas Asia Home Page