Baøi giaûng cuoái cuøng cuûa Muøa Voïng
taïi Phuû Giaùo Hoaøng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi giaûng cuoái cuøng cuûa Muøa Voïng taïi Phuû Giaùo Hoaøng.

Vatican - 18.12.98 - Trong baàu khí Giaùng Sinh, nay ñaõ gaàn keà, Cha Raniero Cantalamessa, vò giaûng thuyeát Phuû Giaùo Hoaøng, saùng thöù Saùu, 18 thaùng 12/1998, ñaõ giaûng baøi thöù ba vaø cuõng laø baøi cuoái cuøng trong Muøa Voïng cho Giaùo Trieàu, luùc 9 giôø saùng. trong Phoøng Khaùch Clementina. Cha keát thuùc loaït caùc baøi giaûng Muøa Voïng baèng vieäc noùi veà Tình Cha cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi Ngöôøi Con, Chuùa Gieâsu Kitoâ vaø ñoái vôùi loaøi ngöôøi vaø baèng vieäc nhaán maïnh ñeán vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn. Cha nhaéc laïi lôøi trong Taân Öôùc: "Taát caû nhöõng ai ñöôïc Chuùa Thaùnhn Thaàn höôùng daãn, nhöõng ngöôøi ñoù laø con Thieân Chuùa". Hôïp nhaát vôùi Chuùa Kitoâ, ngöôøi tín höõu trôû neân "ipso facto" (töùc khaéc) ngöôøi con cuûa Thieân Chuùa, trong moät tieán trình lôùn lao khôûi söï töø Pheùp Röûa toäi vaø bao goàm daán thaân cuûa moãi ngöôøi trong vieäc chieán ñaáu giöõa nhöõng öôùc muoán cuûa theå xaùc vaø cuûa ñôøi soáng theo Chuùa Thaùnh Thaàn. Chuùa Thaùnh Thaàn thay ñoåi taâm hoàn con nguôøi vaø höôùng daãn hoï, caû trong côn khoâ khan, ñeán vieäc caàu nguyeän; vieäc caàu nguyeän naøy trôû neân ñöùc tin nguyeân tuyeàn vaø, theo göông Chuùa Gieâsu, trôû neân lôøi ca ngôïi daâng leân Cha treân trôøi. Cha noùi theâm: Nguôøi tín höõu khoâng nhöõng phaûi khaån xin phuùc laønh, nhöng nhaát laø ca ngôïi Thieân Chuùa. Nhöõng phuùc laønh cuûa chuùng ta laøm cho chuùng ta laõnh nhaän ôn coù söùc cöùu roãi chuùng ta. Sau cuøng vò giaûng thuyeát nhaéc laïi hình aûnh Ñöùc Maria, nhö göông saùng cuûa vieäc laéng nghe Chuùa Cha vaø keå laïi moät caâu chuyeän ñeå giuùp chuaån bò möøng Leã Giaùng Sinh. Caâu chuyeän ñoù nhö sau:

Ngöôøi ta noùi raèng: trong caùc muïc ñoàng ñeán gaëp Chuùa Gieâsu ñeâm Giaùng Sinh, coù moät anh raát ngheøo, ñeán noãi khoâng coù gì caû ñeå daâng cho Chuùa Haøi Ñoàng. Duø sao anh cuõng ñi vôùi caùc baïn, nhöng vôùi hai baøn tay traéng vaø trong luùc caùc muïc ñoàng khaùc thi ñua nhau trao cho Ñöùc Maria caùc quaø taëng cuûa mình vaø Ñöùc Maria, tay boàng Chuùa Haøi Nhi, khoâng bieát laøm theá naøo ñeå nhaän taát caû ñöôïc. Vaäy Ñöùc Maria laøm caùch naøo? Thaáy anh muïc ñoàng ngheøo sôùt naøy, ôû beân caïnh, tay traéng, Ñöùc Maria beá Chuùa ñaët vaøo tay anh naøy. Hai baøn tay traéng giôø trôû neân haïnh phuùc cuûa anh ta. Cha keát thuùc: Öôùc gì Chuùa cuõng gaëp thaáy ta nhö vaäy, vôùi taâm hoàn khieâm toán vaø troáng roãng vaø öôùc gì Ñöùc Maria quay maët laïi trao Chuùa trong tay chuùng ta! Chuùc Möøng Giaùng Sinh cho heát thaûy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page