Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Irak

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THÔØI SÖÏ: Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Irak.

Trong nhöõng ngaøy tröôùc leã Giaùng Sinh 1998, caùc phöông tieän truyeàn thoâng ngaøy ñeâm noùi ñeán vaø truyeàn ñi caùc hình aûnh veà vuï taán coáng cuûa Hoa Kyø vaø Anh Quoác taïi Irak. Nhôø ñoù ngöôøi ta ñöôïc bieát nhöõng tai haïi veà sinh maïng cuõng nhö vaø taøi saûn gaây neân cho daân toäc voâ toäi Irak, töø 8 naêm nay soáng trong hoaøn caûnh cöïc kyø khoù khaên, do chieán tranh vaø leänh caám vaän. Ngoaøi nhöõng vuï taán coâng oà aït vaø naïn ñoùi khoå cuûa ngöôøi daân, khoâng ai, hay raát ít ngöôøi noùi ñeán Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Quoác Gia Hoài Giaùo naøy vaø coù leõ cuõng raát ít ngöôøi bieát raèng taïi ñaây coù moät Giaùo Hoäi Coâng Giaùo töông ñoái ñoâng ñaûo vaø phoàn thònh hôn caû, trong caùc nöôùc thuoäc khoái Hoài Giaùo ôû mieàn Trung-Ñoâng. Noùi ñeán Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Irak, raát nhieàu ngöôøi ngaïc nhieân: taïi moät Quoác Gia Hoài Giaùo nhö Irak, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo laïi ñöôïc hoaøn toaøn töï do hoaït ñoäng, trong khi ñoù thì giaùo hoäi Coâng Giaùo laïi gaëp raát nhieàu khoù khaên taïi caùc quoác gia Hoài Giaùo khaùc. Nhaät Baùo Coâng Giaùo YÙ Töông Lai (Avvenire), soá ra ngaøy Chuùa Nhaät 20.12.98, quaû quyeát: Ñaây laø moät tình traïng "ngoaïi thöôøng" cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Irak.

Cuõng theo Nhaät Baùo Coâng Giaùo YÙ Avvenire, caùc tín höõu Kitoâ (Chính Thoáng, Tin Laønh, Coâng Giaùo) taïi Irak chieám hôn 5% daân soá; trong soá nhöõng ngöôøi Kitoâ, thì coù hôn 620 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo, ñaïi ña soá theo leã nghi Caldeo. Ngoaøi ra coøn coù moät soá theo leã nghi Armeno, Siriaco vaø Latino. Caùc tín höõu Coâng Giaùo soáng raûi raéc treân toaøn laõnh thoå quoác gia, ñöôïc chia thaønh 17 giaùo phaän, döôùi söï höôùng daãn thieâng lieâng cuûa moät vò Giaùo Chuû, Ñöùc Raphael Bidawid, Giaùo Chuû Babilonia, truï sôû taïi thuû ñoâ Bagdad vaø 14 Giaùm Muïc - 99 giaùo xöù , do 134 Linh Muïc coi soùc, vôùi söï coäng taùc cuûa 7 Tu Huynh vaø 333 Nöõ Tu. Taïi Irak coù moät chuûng vieän vôùi 50 Chuûng Sinh, do caùc Cha Doøng Ña Minh ñieàu khieån.

Trong nhöõng ngaøy naøy, chuûng vieän ñaõ bò truùng bom cuûa Hoa Kyø vaø Anh Quoác. Nhö vaäy, nhöõng vuï taán coâng naøy khoâng phaûi chæ nhaèm caùc muïc tieâu quaân söï maø thoâi. Tröôøng hoïc, beänh vieän vaø nhaø ôû cuûa ngöôøi daân ... cuõng bò taøn phaù. Nhaät Baùo L'Osservatore Romano, cô quan baùn chính thöùc cuûa Toøa Thaùnh, soá ra ngaøy Chuùa Nhaät 20.12.98, coù noùi ñeán hai beänh vieän bò truùng bom. Nhaät Baùo vieát nhö sau: "Khoâng theå ñöùng nhìn xem, trong khi caùc beänh vieän taïi Irak bò truùng bom, thöù bom maø ngöôøi ta goïi laø "thoâng minh".

Saùnh vôùi caùc Giaùo Hoäi taïi nhieàu quoác gia khaùc treân theá giôùi, Giaùo Hoäi taïi Irak laø moät giaùo hoäi beù nhoû; nhöng saùnh vôùi caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi caùc nöôùc coâng nhaän Hoài Giaùo laø toân giaùo cuûa Nhaø Nöôùc, thì Giaùo Hoäi taïi Irak laïi laø moät Giaùo Hoäi ñoâng ñaûo vaø coù uy tín. Ñöùc Giaùo Chuû Raphael Bidawit ñeä nhaát, ñöôïc Nhaø Caàm Quyeàn Irak coi laø moät ngöôøi ñoái thoaïi quan troïng vaø uy tín. Ngoaøi ra cuõng caàn nhaán maïnh söï kieän naøy: caùc tín höõu Coâng Giaùo taïi Irak ñöôïc höôûng töï do hoaït ñoäng, khaùc haún thaùi ñoä cuûa caùc nöôùc Hoài Giaùo khaùc ñoái vôùi tín höõu Coâng Giaùo, thí duï nhö Araäp - Saudit. Nhôø quyeàn töï do, Giaùo Hoäi taïi Irak toå chöùc phuïng töï, caùc hoäi ñoaøn, nhaát laø coå voõ tình lieân ñôùi. Tình lieân ñôùi naøy nhaèm hai höôùng ñi: Trong nhöõng naêm khoù khaên do leänh caám vaän vaø nhöõng haäu quaû chieán tranh, Hoäi Caritas Irak ñaõ giuùp ñôõ ñöôïc 30 ngaøn gia ñình, trong soá naøy coù 10 ngaøn gia ñình Hoài Giaùo. Ñaùp laïi, Hoäi Baùn Nguyeät, (töông ñöông vôùi Hoäi Hoàng Thaäp Töï taïi caùc nöôùc khoâng Hoài Giaùo) cuõng toû tình lieân ñôùi nhö vaäy vôùi caùc tín höõu Coâng Giaùo. Ngoaøi ra coøn coù caùc toå chöùc khoâng chính phuû theo tinh thaàn Kitoâ Giaùo cuõng ñeán laøm vieäc taïi ñaây. Traùi laïi, taïi caùc quoác gia Hoài Giaùo, caùc toå chöùc naøy khoâng pheùp ñöôïc hoaït ñoäng. Taïi Irak caùc toå chöùc theo tinh thaàn Kitoâ khoâng hoaït ñoäng cho caùc tín höõu Kitoâ maø thoâi, nhöng cho moïi ngöôøi daân, khoâng phaân bieät toân giaùo.

Taïi Irak coøn coù caùc Phong Traøo, Hoäi Ñoaøn Giaùo Hoäi coù tính caùch quoác teá hoaït ñoäng, nhö Focolari ôû mieàn Nam, Hoäi Aibi taïi Bagdad vaø Bassora; Emergency hoaït ñoäng cho ngöôøi daân Curdi, 80% theo Hoài Giaùo. Hoäi Caritas Internationalis, Toå Chöùc Giuùp Giaùo Hoäi Ñau Khoå cuûa Cha Van Streeten vaø ba toå chöùc khoâng chính phuû coù tính caùch quoác teá: Care cuûa Australia, Oxfam cuûa Anh vaø Aid cuûa Phaùp cho nhi ñoàng cuõng hieän dieän taïi Iralk. Moät söï kieän ñaùng chuù yù: taïi Bassora (mieàn Nam Irak) trong nhaø cuûa muïc sö Anh Giaùo coù ba gia ñình truù nguï: moät Coâng Giaùo, moät Tin Laønh, moät Hoài Giaùo. Trong 20 trieäu daân cö Irak, chæ coù 0,5% theo Anh Giaùo vaø Tin Laønh Luther.

Nhöõng vuï taán coâng cuûa Hoa Kyø vaø Anh Quoác gaây neân lo laéng naøy: söï thuø gheùt theá giôùi Taây Phöông. Söï thuø gheùt naøy cuõng coù theå trôû neân söï thuø gheùt ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. Moät phaàn töû quaù khích naøo ñoù coù theå lieäng bom, hay ñoát phaù moät nhaø thôø, moät toøa giaùm muïc, moät giaùo xöù, moät tu vieän, moät tröôøng hoïc Coâng Giaùo ... Taïi Bagdad, Giaùo Hoäi coù Phaân Khoa ñaïi hoïc veà Thaàn Hoïc, ít thaùng nay ñöôïc lieân keát vôùi Ñaïi Hoïc Giaùo Hoaøng Urbaniana ôû Roma. Duø sao, söï thuø gheùt caù nhaân khoâng theå coi laø söï thuø gheùt cuûa toaøn daân Irak vaø Nhaø Caàm Quyeàn nöôùc naøy. Irak coù lieân heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh vaø trong chieán tranh caùch 8 naêm, cuõng nhö chieán tranh laàn naøy, ÑTC luoân luoân leân aùn nhöõng vuï saùt haïi caùc ngöôøi voâ toäi vaø Toøa Thaùnh ñaõ nhieàu laàn leân tieáng yeâu caàu baõi boû leänh caám vaän tröøng phaït Irak.

Nhaät Baùo L’Osservatore Romano soá ra ngaøy Chuùa Nhaät 20.12.98, vieát veà vuï taán coâng Irak nhö sau: "Ngaøy nay caàn nhöõng böôùc tieán vaø nhöõng cöû chæ cuï theå, ñeå giaûi quyeát côn khuûng hoaûng Irak, ngoaøi vieäc taán coâng quaân söï cuûa Hoa Kyø vaø Anh Quoác. Nhaät Baùo keát thuùc baèng vieäc trích thuaät laïi lôøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieát trong Söù Ñieäp Hoøa bình 1999 nhö sau: "Luùc naøy ñaây laø thôøi giôø cuûa caùc nhaø chính trò can ñaûm: caùc vò naøy caàn coù söï taùo baïo tieáp tuïc caùc cuoäc ñaøm phaùn, caû khi tình hình xem ra laøm cho cuoäc ñaøm phaùn khoâng theå tieán ñöôïc nöõa". Trong giôø ñoïc Kinh Truyeàn Tin tröa Chuùa Nhaät 20.12.98, ÑTC noùi: "Chieán tranh ñaõ khoâng laø vaø seõ khoâng bao giôø laø phöông tieän töông xöùng ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà tranh chaáp".


Back to Radio Veritas Asia Home Page