Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Giôø Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 9/08/1998
Ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy cuûa Chuùa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 9/08/98.

Anh chò em raát thaân meán,
1. Trong böùc Toâng Thö môùi ñaây, Dies Domini, Ngaøy Cuûa Chuùa, baøn veà vieäc thaùnh hoùa ngaøy Chuùa Nhaät, toâi ñaõ vieát raèng Coäng Ñoaøn cöû haønh Thaùnh Theå keát thaønh trung taâm cuûa Ngaøy cuûa Chuùa. Ñeå soáng troïn veïn ngaøy Chuùa Nhaät, thì boån phaän ñaàu tieân laø boån phaän tham döï Thaùnh Leã. Ñaây laø moät ñieàu buoäc naëng, nhö saùch Giaùo Lyù Chung cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo nhaéc ñeán nôi soá 2181; nhöng coøn hôn theá nöõa, vieäc tham döï thaùnh leã coøn laø moät ñoøi hoûi saâu xa, maø moät taâm hoàn Kitoâ khoâng theå naøo khoâng caûm thaáy.

Trong moïi cöû haønh Thaùnh Theå, ñöôïc laëp laïi Hy teá ñaõ ñöôïc hoaøn taát moät caùch vónh vieãn, moät laàn thay cho taát caû moïi laàn khaùc, treân ñoài Golgotha; vaø giaùo hoäi, vöøa keát hieäp hy teá cuûa chính mình voái hy teá cuûa Chuùa, vöøa tuyeân xöng caùi cheát cuûa Chuùa vaø coâng boá vieäc Chuùa soáng laïi, cho ñeán khi ngaøi laïi ñeán. Neáu ñieàu naày ñuùng cho thaùnh leã ñöôïc cöû haønh trong moïi ngaøy, thì caàn phaûi nhaán maïnh ñieàu naày cho Ngaøy Chuùa Nhaät, xeùt vì ngaøy Chuøa Nhaät ñöôïc lieân keát moät caùch ñaëc bieät vôùi vieäc ghi nhôù cuoäc phuïc sinh cuûa Chuùa Kitoâ.

2. Ngaøy Chuùa Nhaät laø ngaøy trong ñoù toaøn theå coäng ñoaøn ñöôïc trieäu taäp; vì theá, ngaøy Chuùa Nhaät coøn ñöôïc goïi laø "Ngaøy cuûa Giaùo Hoäi" (dies Ecclesiae). Trong ngaøy naày coäng ñoaøn Kitoâ laéng nghe Lôøi Chuùa, ñöôïc coâng boá thaät nhieàu vaø moät caùch long troïng. Vaø nhö theá, trong phaàn thöù nhaát (phaàn phuïng vuï Lôøi Chuùa) cuûa Thaùnh Leã, ñöôïc thöïc hieän moät cuoäc ñoái thoaïi ñích thöïc vaø rieâng bieät cuûa Chuùa vôùi Daân Ngöôøi. Trong vieäc tham döï vaøo baøn tieäc duy nhaát, ngöôøi ta ñaøo saâu söï hieäp thoâng giöõa taát caû nhöõng ai ñöôïc Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Kitoâ quy tuï laïi. Nhö theá, vieäc cöû haønh thaùnh leã vaøo ngaøy Chuùa Nhaät laø nhö moät nôi öu tieân trong ñoù Giaùo Hoäi ñöôïc theå hieän nhö laø bí tích cuûa söï hieäp nhaát, daáu chæ vaø phöông theá cuûa söï keát hieäp thaân tình vôùi Chuùa vaø trong söï hieäp nhaát vôùi toaøn theå nhaân loaïi (LG, soù 1).

Ñieàu khaån thieát laø nhöõng ñoà ñeä cuûa Chuùa caàn laøm chöùng cho söï hieäp nhaát huynh ñeä, trong moät theá giôùi thöôøng bò phaân reõ, bò ghi daáu bôûi nhöõng loø löûa chia reõ, baïo löïc vaø chieán tranh.

3. Nguyeän xin Meï Maria raát thaùnh, Ñaáng ñaõ hieän dieän vôùi caùc toâng ñoà ñeå cuøng caàu nguyeän trong ngaøy leã Hieän Xuoáng, (xin Meï) caàu cuøng Chuùa ban cho nhöõng coäng ñoaøn cöû haønh Thaùnh Theå, ñöôïc ôn laøm chöùng moät caùch hieäu nghieäm cho söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu phuïc sinh vaø cuûa Thaùnh Thaàn Chuùa. Nguyeän xin Meï laøm luoân khaån caàu cuøng Chuùa cho caùc tín höõu ñöôïc soáng hieäp nhaát "moät loøng moät trí" (x. 4,32), luoân saün saøng ñaùp laïi baát cöù ai chaát vaán veà lyù do cuûa nieàm hy voïng trong hoï" (x. 1 Pet 3,15).

Giaây phuùt thö thaû nghó ngôi cuûa thaùng taùm naày khoâng neân laøm cho chuùng ta queân ñi soá phaän cuûa nhieàu daân toäc ñang phaûi chòu nhöõng thöû thaùch naëng neà vaø nhìn thaáy hieän taïi vaø töông lai cuûa hoï bò ñe doïa. Toâi nghó ñeán daân chuùng cuûa Kosovo, ñang laøm moài cho naïn baïo löïc coù voõ trang vaø hoaøn caûnh cuûa hoï caøng ngaøy caøng trôû neân bi thaûm hôn. Xa hôn moät chuùt, taïi Phi Chaâu, hai quoác gia Guinea Bissau vaø Rwanda ñang laø saân khaáu cuûa nhöõng taøn saùt môùi daõ man vaø voâ lyù, trong khi ñoù thì taïi Coäng Hoøa Daân Chuû Congo, tranh chaáp vuõ khí laïi buøng noå; vaø chuùng ta khoâng theå queân thaûm caûnh cuûa daân chuùng taïi Sudan, raát gaàn vôùi taâm hoàn cha.

Nhöõng vuï khuûng boá khuûng khieáp ñaõ xaûy ra hoâm thöù Saùu vöøa qua taïi Kenya vaø Tanzania ñaõ goùp phaàn laøm cho söï an ninh cuûa ñaïi luïc Phi Chaâu trôû thaønh moûng doøn hôn.

Taïi AÙ Chaâu, haøng trieäu gia ñình taïi Trung Quoác ñang laø naïn nhaän cuûa nhöõng luït loäi taøn phaù, cuõng nhö taïi Bangladesh, vaø taïi Nam Haøn; taïi Myanmar, daân chuùng chöa nhìn thaáy ñöôïc thöïc hieän nhöõng khaùt voïng cuûa mình veà daân chuû; taïi Ñoâng Timor, ñang coù nieàm hy voïng maïng meõ veà nhöõng tieán boä coù theå ñöôïc thöïc hieän, ñeå tieán ñeán moät giaûi phaùp vónh vieãn, nhôø qua ñoái thoaïi vaø thöông thuyeát.

Khi nhôù ñeán bieát bao anh chò em trong nhaân loaïi, ñang ñi tìm moät cuoäc soáng xöùng ñaùng hôn, chuùng ta haõy caàu nguyeän xin Thieân Chuùa soi saùng cho taát caû nhöõng ai ñang naém giöõ vaän meänh cuûa caùc coâng daân, ñeå hoï luoân luoân coù quan taâm tröôùc heát ñeán söï kính troïng caùc ngoâi vò con ngöôøi vaø coå voõ cho tình lieân ñôùi ñích thöïc. Thieân Chuùa seõ xeùt xöû traùch nhieäm cuûa hoï.

Söù Ñieäp ñeán vôùi chuùng ta töø Leã Meï Hoàn Xaùc leân trôøi, laø heát söùc thôøi söï, bôûi vì noù môøi goïi chuùng ta haõy nhìn ñeán giaù trò vaø yù nghóa saâu xa hôn cuûa cuoäc soáng treân traàn gian. Cuoäc soáng treân traàn gian naày laø moät cuoäc haønh trình, khoâng phaûi ñi veà söï hö khoâng, nhöng veà coûi ñôøi ñôøi. Meï Maria ñang chôø ñoùn chuùng ta vaø töø Thieân Ñaøng, Meï chaêm soùc chuùng ta vaø môøi goïi chuùng ta ñöøng do döï tieán veà Nöôùc Chuùa. Töø trôøi cao, Meï nhìn ñeán vaø baûo veä chuùng ta. Vieäc nhìn ngaém Thieân Ñaøng khoâng laøm cho chuùng ta xa rôøi vôùi maët ñaát naày; ngöôïc laïi, vieäc nhìn ngaém naày khuyeán khích chuùng ta haõy coá gaéng hoaït ñoäng ñeå bieán ñoåi theá giôùi chuùng ta ñang soáng trong vieãn töôïng cuûa coûi ñôøi ñôøi. Öôùc chi aùnh saùng Ñöùc Tin cuûa Meï ñaùnh tan nhöõng boùng toái cuûa tinh thaàn chuùng ta; Vieäc Meï chieâm ngaém Thieân Chuùa nhaéc chuùng ta nhôù ñeán söï hieän dieän lieân læ cuûa Chuùa; öôùc gì söï cao sang töôi ñeïp saùng ngôøi cuûa Meï chuaån bò vaø ñoàng haønh vôùi chuùng ta treân con ñöôøng ñeán gaëp Thieân Chuùa Cha."


Back to Radio Veritas Asia Home Page