ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn
veà caùi cheát cuûa
ÑHY Carlos Oviedo Cavada

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Carlos Oviedo Cavada.

Vatican - 09.12.98 - Trong ñieän vaên göûi cho Ñöùc Cha Francisco Erraruriz, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Santiago de Chile, ÑTC baøy toû söï ñau buoàn saâu xa cuûa ngaøi veà caùi cheát cuûa Ñöùc Hoàng Y Carlos Oviedo Cavada, xaåy ñeán hoâm moàng 7.12.98, vì beänh tim, sau thôøi gian daøi ñau yeáu, nhöng luoân luoân bình thaûn vaø can ñaûm. Trong khi baøy toû söï ñau buoàn cuûa ngaøi vaø thoâng coâng vaøo caùi tang lôùn cuûa Toång Giaùo Phaän, ÑTC phuù thaùc cho loøng thöông xoùt cuûa Chuùa vò chuû chaên nhieät thaønh naøy, vôùi söï khoân ngoan khaùc thöôøng vaø vôùi ñöùc aùi muïc vuï ñaõ phuïc vuï Daân cuûa ngaøi vaø Giaùo Hoäi. Ñöùc Coá Hoàng Y Carlos Oviedo Cavada sinh naêm 1927 taïi Thuû doâ Santiago de Chile; thuï phong linh muïc naêm 1949; giaùm muïc hieäu toøa naêm 1964; thaêng giaùm muïc chính toøa Antofagasta naêm 1974, sau cuøng naêm 1990 ñöôïc thuyeân chuyeån veà Toøa Toång Giaùo Phaän Santiago de Chile. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ ñöôïc boå nhieäm laøm Hoàng Y ngaøy 24.11.1994. Thaùng Tö naêm 1998 naày, Ñöùc Hoàng Y OVIEDO ñaõ xin töø chöùc vì lyù do söùc khoûe.

Vôùi caùi cheát cuûa ÑHY Oviedo, Hoàng Y Ñoaøn coøn 156 vò, trong soá naày coù 42 vò treân 80 tuoåi, khoâng coøn quyeàn baàu giaùo hoaøng nöõa. Chæ coøn 114 vò döôùi 80 tuoåi, trong soá naày coù 100 vò laø do ÑTC Gioan Phaoloâ II boå nhieäm. Chile hieän nay coù 3 vò Hoàng Y, trong soá naày chæ coù moät vò döôùi 80 tuoåi coøn quyeàn baàu giaùo hoaøng. Toaøn Chaâu Myõ La Tinh hieän nay coù 25 vò Hoàng Y, trong soá naày coù 21 vò döôùi 80 tuoåi, coøn ñöôïc quyeàn vaøo maät vieän baàu giaùo hoaøng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page