ÑTC tieáp chung
caùc giaùm muïc Taây Ban Nha
ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc giaùm muïc Taây Ban Nha ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina").

Vatican - 8.07.98 - Saùng thöù Ba, 7/07/98, ÑTC tieáp chung caùc giaùm muïc Taây Ban Nha ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina"), theå theo khoaûn 399 cuûa Boä Giaùo Luaät, aán ñònh 5 naêm moät laàn. Ñaây laø nhoùm thöù nhaát goàm caùc giaùm muïc thuoäc caùc Giaùo Tænh Granada, Sevilla vaø Valencia. Cuoäc tieáp kieán ñaõ dieãn ra sau thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaøo cuøng saùng hoâm ñoù.

Trong baøi dieãn vaên cho caùc giaùm muïc, ÑTC nhaéc laïi boån phaän cuûa caùc giaùm muïc trong vieäc huaán luyeän caùc tín höõu Kitoâ, vaø phaûi lo lieäu sao ñeå ngaøy Chuùa Nhaät ñöôïc taát caû caùc tín höõu nhaän bieát vaø tuaân giöõ. Chuùa Nhaät laø ngaøy ñöôïc thaùnh hoùa vaø ñöôïc cöû haønh nhö "Ngaøy ñích thöïc cuûa Chuùa". ÑTC noùi: "Trong moät moâi tröôøng nhieàu luùc ngöôøi ta coù khuynh höôùng ñi ñeán choã coi thöôøng caùc thaønh tín saâu xa nhaát veà toân giaùo, ñieàu quan troïng caùch rieâng laø giaùo duïc caùc tín höõu, ñeå hoï caûm thaáy söï caàn thieát noäi taêm phaûi naêng laõnh caùc bí tích, tham döï caùch tích cöïc vaøo vieäc cöû haønh phuïng vuï vaø tuï hoïp nhau ngaøy Chuùa Nhaät vôùi anh chò em, ñeå cöû haønh Cuoäc Phuïc Sinh cuûa Chuùa trong bí tích cuûa Lôøi Giao Öôùc môùi".

Hôn nöõa ÑTC quaû quyeát raèng tröôùc nhöõng boái caûnh xaõ hoäi chính trò hieän nay taïi Chaâu AÂu, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Taây Ban Nha coù "traùch nhieäm lôùn lao trôû neân cöûa ngoõ ñoùn tieáp ñoái vôùi caùc daân toäc khaùc vaø neâu göông saùng veà quaûng ñaïi baèng vieäc bieát chia seû, trong tình huynh ñeä, (chia seû) côm aùo vôùi nhöõng ngöôøi ñi tìm moät nieàm hy voïng môùi". Giöõa bieát bao khoù khaên vaø ngoaøi nhöõng ngöôøi di cö ñeán töø caùc mieàn ñaát khaùc, ÑTC coøn nhaéc ñeán nhöõng khoù khaên cuûa caùc ngöôøi thaát nghieäp, cuûa giôùi treû soáng khoâng hy voïng hoaëc bò naïn ma tuùy huûy dieät, cuûa caùc ngöôøi phuï nöõ bò khinh mieät, caùc treû em khoâng ñöôïc baûo veä vaø caùc ngöôøi nam, nöõ khoâng coøn phaåm giaù: taát caû caùc haïng ngöôøi naøy, Giaùo Hoäi, nhö ngöôøi Samaritano nhaân haäu, gaëp haèng ngaøy taát caû nhöõng anh chò em naày treân ñöôøng haønh trình cuûa mình. ÑTC nhaán maïnh: "Khoâng moät ngöôøi naøo trong caùc tín höõu vaø caùc coäng ñoàng cuûa caùc Ñöùc Cha ñöôïc pheùp soáng laõnh ñaïm tröôùc nhöõng thöïc taïi naøy".

ÑTC vui loøng nhaän thaáy caùc Giaùm Muïc Taây Ban Nha, qua giaùo huaán cuûa Phuùc AÂm, tìm caùch höôùng daãn moïi moâi tröôøng cuûa ñôøi soáng con ngöôøi vaø xaõ hoäi, nhöng khoâng queân chieàu kích luaân lyù vaø xaõ hoäi.

Moät ñeà taøi khaùc ñöôïc ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeà caäp tôùi laø "loøng suøng ñaïo bình daân" ñöôïc caûm nghieäm caùch saâu xa taïi Taây Ban Nha. Ngaøi noùi: "Ñieàu quan troïng laø vieäc bieåu loä toân giaùo phaûi nhaèm ñi ñeán vieäc ñaøo saâu ñöùc tin vaø höôùng daãn moïi khía caïnh cuûa ñôøi soáng ngöôøi tín höõu. Caùc nhoùm, caùc ñoaøn theå giaùo hoäi phaûi laø nhöõng moâi tröôøng thuaän lôïi cho vieäc huaán luyeän ñôøi soáng Kitoâ. Trong phaàn cuoái baøi dieãn vaên, ÑTC öôùc mong laø nhöõng nguoàn goác saâu xa vaø laâu ñôøi veà Kitoâ Giaùo cuûa daân toäc Taây Ban Nha gôïi leân nôi moïi ngöôøi nieàm hy voïng soáng ñoäng vaø söï haêng say môùi, ñeå coù theå löôùt thaéng ñöôïc nhöõng khoù khaên trong luùc naøy vaø coù theå baûo ñaûm moät töông lai veà tieán boä thieâng lieâng vaø nhaân ñaïo.

ÑTC khoâng queân xin caùc Giaùm muïc chuyeån ñeán caùc thaønh phaàn cuûa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông, caùch rieâng ñeán caùc linh muïc, caùc coäng ñoàng nam nöõ tu só, caùc giaùo lyù vieân, caùc ngöôøi giaùo daân daán thaân laøm toâng ñoà vaø truyeàn giaùo, caùc thanh thieáu nieân, caùc ngöôøi giaø caû, caùc beänh nhaân vaø taát caû nhöõng ai ñau khoå... (ÑTC xin chuyeån ñeán taát caû) lôøi chaøo thaêm quí meán. Ngaøi noùi: "Xin caùc Ñöùc Cha haõy noùi vôùi caùc linh muïc, caùc ngöôøi taän hieán vaø taát caû caùc nhaân vieân muïc vuï vaø caùc chuûng sinh laø Toâi caûm ôn hoï veà caùc coâng vieäc laøm cho Chuùa vaø cho Tin Möøng vaø toâi hy voïng vaø tín nhieäm vaøo söï trung thaønh cuûa hoï. Toâi xin phuù thaùc cho Ñöùc Trinh Nöõ Maria, Meï treân trôøi maø daân chuùng taïi caùc giaùo phaän cuûa quyù Ñöùc Cha suøng kính vaø caàu khaån caùch rieâng, (toâi xin phuù thaùc) cho Meï Maria chính baûn thaân vaø caùc yù chæ muïc vuï cuûa caùc Ñöùc Cha, ñeå chu toaøn söù vuï cuûa vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng vaø chuaån bò caùc taâm hoàn ñoùn Chuùa ñeán".

Tröôùc baøi dieãn vaên cuûa ÑTC, nhaân danh caùc giaùm muïc hieän dieän, Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Sevilla ñaõ chaøo möøng ÑTC vaø nhaéc laïi caùc chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi Taây Ban Nha ñaõ ñem laäi bieát bao thaønh quaû toát ñeïp cho vieäc canh taân ñôøi soáng Kitoâ. Ñöùc Toång Giaùm Muïc cuõng nhaéc laïi chuyeán vieáng thaêm môùi ñaây cuûa ÑTC taïi Cuba, moät Giaùo Hoäi coù raát nhieàu lieân laïc vôùi Taây Ban Nha. Sau cuøng, Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi: "Chuùng con xin nhaéc laïi loøng trung thaønh cuûa chuùng con vôùi Toøa Pheâroâ vaø vôùi Ñöùc Thaùnh Cha. Chuùng con caûm ôn ÑTC veà giaùo huaán, veà göông saùng vaø chuùng con khieâm toán xin ÑTC ban pheùp laønh cho caùc Giaùo Hoäi cuûa chuùng con, caùch rieâng cho caùc chöông trình muïc vuï veà chuaån bò vaø cöû haønh Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000".


Back to Radio Veritas Asia Home Page