ÑTC tieáp chung
caùc giaùm muïc Madagascar ñeán Roma
vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp chung caùc giaùm muïc Madagascar ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh (Ad Limina).

Castelgandolfo - 26.09.98 - Chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh cuûa 12 Giaùm muïc Madagascar ñaõ keát thuùc saùng thöù Baåy 26/09/98 , baèng thaùnh leã ñoàng teá vôùi ÑTC vaø buoåi tieáp kieán chung taïi Castelgandolfo.

Trong dieãn vaên daøi 6 trang baèng tieáng Phaùp ñöôïc trao cho moãi vò, ÑTC vieát: "Vieäc phaùt trieån cuûa moät daân toäc, tröôùc heát, khoâng do bôûi tieàn baïc, cuõng khoâng bôûi nhöõng trôï caáp vaät chaát, cuõng khoâng bôûi nhöõng cô caáu kyõ thuaät tinh vi, nhöng bôûi vieäc huaán luyeän löông taâm con ngöôøi, bôûi vieäc tröôûng thaønh cuûa taâm thöùc vaø caùch aên ôû, bôûi vì con ngöôøi laø chuû ñoäng cuûa vieäc phaùt trieån, chöù khoâng phaûi tieàn baïc hay kyõ thuaät". Vôùi caùi nhìn toång quaùt veà caùc vaán ñeà chính cuûa ñôøi soáng Giaùo Hoäi taïi ñaûo moâng meânh Madagascar, ÑTC nhaán maïnh caùch rieâng ñeán vieäc huaán luyeäïn haøng giaùo só . Ñaây laø coâng vieäc maø caùc giaùm muïc phaûi luoân luoân quan taâm lo laéng, ñeå thöïc hieän moät söï hieäp nhaát saâu xa giöõa ñôøi soáng thieâng lieâng, thöøa taùc vuï linh muïc vaø hoaït ñoäng muïc vuï haèng ngaøy, trong söï trung thaønh vôùi luaät ñoäc thaân, ñöôïc chaáp nhaän vôùi quyeát ñònh hoaøn toaøn töï do vaø ñaày tình yeâu meán, vaø ñöôïc soáng caùch can ñaûm ngaøy naøy qua ngaøy khaùc. Caùc giaùm muïc Madagascar caàn giuùp caùc linh muïc cuûa mình soáng trong trung thaønh vôùi söï daán thaân toâng ñoà, baèng vieäc baûo ñaûm cho hoï nhöõng ñieàu kieän thieâng lieâng vaø vaät chaát ñeå ñaùp laïi nhöõng nhu caàu chính ñaùng cuûa thöøa taùc vuï linh muïc.

ÑTC cuõng nhaán maïnh ñeán söï caàn thieát phaûi khoân ngoan vaø phaân bieät caån thaän ñoái vôùi caùc ôn keâu goïi linh muïc vaø ñôøi soáng taän hieán. ÑTC nhaéc laïi raèng: caùc Tu Hoäi nöôùc ngoaøi, khoâng coù nhaø hay trung taâm laøm vieäc taïi Chaâu Phi, thì khoâng ñöôïc töï cho pheùp mình ñeán tìm kieám caùc ôn keâu goïi maø khoâng tham khaûo, ñoái thoaïi vôùi Ñaáng Baûn Quyeàn ñòa phöông.

ÑTC cuõng löu yù caùc Giaùm Muïc Madagascar veà söï daán thaân caàn thieát cuûa caùc giaùo daân: hoaït ñoäng cuûa hoï chieám moät vai troø raát quan troïng ñoái vôùi söùc soáng maïnh meõ cuûaGiaùo Hoäi; veà muïc vuï öu tieân daønh cho gia ñình, ñeå caùc ngöôøi laäp gia ñình hieåu nhieàu hôn baûn chaát ñích thöïc cuûa tình yeâu, cuûa ñöùc khieát tònh vôï choàng vaø cuûa Hoân Nhaân Coâng Giaùo, ñöôïc xaây döïng treân söï trung thaønh baát khaû phaân li; veà söï daán thaán xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå hôn, caùc beänh nhaân, taøn taät; veà söï daán thaân cuûa Giaùo Hoäi trong laõnh vöïc giaùo duïc vaø y teá, ñeå coå voõ coâng bình vaø phaùt trieån toaøn dieän con ngöôøi; vaø sau cuøng veà noã löïc trong vieäc ñoái thoaïi ñaïi keát ñeå tìm kieám lieân læ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ. ÑTC khoâng quyeân nhaéc ñeán vaán ñeà quan troïng cuûa muïc vuï giôùi treû. Ngaøi noùi roõ: "Toâi muoán keâu goïi tha thieát haõy tín nhieäm vaø hy voïng. Toâi bieát nhöõng lo laéng lôùn lao cuûa giôùi treû, nhöng toâi cuõng bieát nhöõng söï phong phuù ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa ñaët nôi hoï ñeå ñoái phoù töông lai vôùi loøng can ñaûm vaø söï saùng suoát. Öôùc gì nhöõng ngöôøi treû bieát laõnh nhaän traùch nhieäm cuûa hoï trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi. Öôùc gì hoï yù thöùc roõ raøng veà ôn goïi laøm ngöôøi vaø laø ngöôøi Kitoâ; ôn goïi naøy ñoøi hoï trôû neân nhöõng ngöôøi gieo vaõi hoøa bình vaø tình yeâu thöông! Chuùa Kitoâ ñang chôø ñôïi hoï; Ngöôøi chæ cho hoï con ñöôøng cuûa söï soáng".


Back to Radio Veritas Asia Home Page