ÑTC tieáp
Ñöùc Giaùo Chuû môùi Antiokia
cuûa caùc tín huõu Siri

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp Ñöùc Giaùo Chuû môùi Antiokia cuûa caùc tín huõu Siri.

Vatican - 19.12.98 - Sau moät ngaøy nghæ, vì bò caûm nheï, saùng thöù Baåy ngaøy 19.12.98, ÑTC trôû laïi hoaït ñoäng bình thöôøng. Ngaøi tieáp Ñöùc Ignace Mosusse ñeä nhaát Daoud, Giaùo Chuû môùi Antiokia cuûa caùc tín höõu Siri, ñöôïc taán phong ngaøy 25 thaùng 10/1998 vöøa qua taïi Beyrouth (Liban). Cuoäc tieáp kieán naøy laø moät cöû chæ mang theo yù nghóa ñaëc bieät, lieân heä ñeán söï hieäp thoâng hoaøn toaøn cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo thuoäc Giaùo Hoäi Leã Nghi Ñoâng Phöông Siro-Antiokia vôùi Toøa Pheâroâ.

Trong dieãn vaên chaøo möøng, ÑTC nhaán maïnh ñeán moät söï môùi laï chính ngaøi ñaõ muoán: laø töø nay trôû ñi, thuyeàn thoáng trao Pallium cho caùc Giaùo Chuû môùi cuûa caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông hieäp thoâng vôùi Roma ñöôïc thay theá baèng vieäc cöû haønh Thaùnh Leã, ñeå bieäu loä söï hieäp thoâng hoaøn toaøn Giaùo Hoäi. Thöïc söï trong Thaùnh Theå söï hieäp thoâng hoaøn toaøn ñöôïc bieåu loä caùch roõ raøng hôn nhieàu. Nhö ÑTC nhaéc laïi: vieäc cöû haønh thaùnh leã bieåu loä söï hieäp thoâng ñaõ ñöôïc thöïc hieän thöù Tö 16/12/98 vöøa qua trong Ñeàn thôø Ñöùc Baû Caû (Santa Maria Maggiore), vôùi söï tham döï cuûa Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, Toång Tröôûng Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, trong tö caùch Ñaëc Söù cuûa ÑTC. Thaùnh Leã ñöôïc cöû haønh raát long troïng vaø trang nghieâm trong nhaø Nguyeän Paolina, tröôùc aûnh Ñöùc Trinh Nöõ Maria, ñöôïc toân kính döôùi töôùc hieäu "Salus populi Romani" (Söï cöùu roãi cuûa daân Roma), vôùi söï tham döï cuûa nhieàu vò giaùo só vaø tín höõu, trong ñoù coù nhieàu ngöôøi ñeán töø Liban.

Sau khi ñöôïc Thaùnh Hoäi Nghò cuûa Giaùo Hoäi Siro-Antiokia baàu, Ñöùc Taân Giaùo Chuû ñaõ göûi ñeán ÑTC lôøi thænh caåu veà "hieäp thoâng giaùo só " vaø ñöôïc ÑTC coâng nhaän ngaøy 20 thaùng 10/1998 vöøa qua, tröôùc ít ngaøy taán phong cuûa Ñöùc Ignace Mousse ñeä nhaát, dieãn ra taïi thuû ñoâ Liban, nôi coù Toøa Giaùo Chuû Siro-Antiokia.

Trong buoåi tieáp kieán, ÑTC caûm ôn Toøa Giaùo Chuû veà "cöû chæ hieäp thoâng vaø yeâu meán naøy"; vôùi cöû chæ ñoù Ñöùc Giaùo Chuû ñaõ muoán khôûi söï Thöøa Taùc Vuï cuûa mình. Ngoaøi vieäc daán thaân naâng ñôõ cuï theå, ÑTC coøn baøy toû söï lo laéng cuûa ngaøi trong caàu nguyeän, ñeå Giaùo Hoäi mieàn Ñoâng "chieáu saùng baèng chöùng taù Phuùc AÂm trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên veà ñôøi soáng cuûa nhieàu con caùi mình".

Sau cuøng, ÑTC nhaán maïnh raèng: vôùi Giaùo Hoäi Chính Thoáng moái giaây lieân keát cuûa truyeàn thoáng chung, chaët cheõ caùch rieâng vaø ngaøi baøy toû söï vui möøng ñöôïc bieát raèng: con ñöôøng ñaïi keát vaãn ñöôïc tieáp tuïc vaø coù nhöõng vieãn töôïng cuï theå veà coäng taùc, khôûi söï töø laõnh vöïc phuïng vuï.


Back to Radio Veritas Asia Home Page