Toång keát
tình hình Theá Giôùi vaø Giaùo Hoäi
trong naêm 1998 vöøa qua

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page