ÑTC tieáp
caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi
cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp caùc vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông.

Vatican - 01.10.98 - Ngaøy thöù Ba 29.9 vöøa qua, trong Ñeàn Vatican, ÑTC ñaõ tieáp rieâng caùc vò giaùo chuû caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñoâng Phöông ñeán Roma tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông vaø ñoïc moät dieãn vaên daøi. Saùng thöù Naêm, muøng 1/10/98, ÑTC tieáp 50 vò tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi, do Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, Toång Tröôûng Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, höôùng daãn.

Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï naâng ñôõ hoaøn toaøn cuûa Toøa Thaùnh ñoái vôùi caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông hieän ñang soáng trong hoaøn caûnh khoù khaên vaø ñoøi moät daán thaân can ñaûm trong vieäc ñoái thoaïi ñaïi keát vôùi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng. ÑTC ñeà cao söï phong phuù maø caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñoâng Phöông ñem ñeán cho Giaùo Hoäi hoaøn caàu, vöøa noùi leân tính caùch ña hình thöùc trong hieäp nhaát.

ÑTC noùi: "Lòch söû ñaõ ñaët caùc Giaùo Hoäi naøy trong hoaøn caûnh caàn ñöôïc Toøa Thaùnh naâng ñôõ, yeâu thöông vaø lo laéng caùch rieâng. Moät soá caùc Giaùo Hoäi naøy thöïc ra vöøa thoaùt khoûi cuoäc baùch haïi cuûa caùc cheá ñoä coäng saûn vaø hieän ñang phaûi vaát vaû nhieàu ñeå phuïc höng. Moät soá khaùc, ñang soáng vaø hoaït ñoäng trong nhöõng nôi chöa ñöôïc oån ñònh veà chính trò, nhöõng nôi cuoäc chung soáng hoøa bình giöõa caùc toân giaùo khaùc nhau khoâng luoân luoân ñöôïc höôùng daãn bôûi tình huynh ñeä vaø bôûi vieäc toân troïng nhau. Roài coøn coù hieän töôïng di daân nöõa. Ñoái vôùi Toøa Thaùnh, hieän töôïng naøy keùo theo moät boån phaän naâng ñôõ vaø coå voõ vieäc lo laéng muïc vuï cho caùc tín höõu Coâng Giaùo Ñoâng Phöông di daân.

ÑTC nhaán maïnh ñeán vieäc goùp coâng caøng ngaøy caøng nhieàu hôn maø caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñoâng Phöông ñöôïc môøi goïi ñem ñeán, ñeå taùi laäp söï hieäp thoâng hoaøn toaøn vôùi caùc Giaùo Hoäi chò em Chính Thoáng. Ngaøi noùi: "Trong daán thaân ñaïi keát, nhôø vaøo söï gaàn guõi thaàn hoïc vaø vaên hoùa vôùi caùc Giaùo Hoäi Chính Thoáng, caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñoâng Phöông ñöôïc môøi goïi tieán böôùc caùch can ñaûm vaø cöông quyeát, duø nhöõng veát thöông cuûa quaù khöù coøn saâu ñaëm vaø duø vieäc thöïc hieän meänh leänh cuûa Chuùa Gieâsu "xin cho hoï neân moät" khoâng phaûi deã daøng trong hoaøn caûnh hieän taïi".

Vôùi Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông, ÑTC ñöa ra moät soá chæ thò veà phuïng vuï, huaán luyeäïn, giaûng daïy giaùo lyù vaø ñôøi soáng tu Doøng, vöøa khuyeán khích taïo neân nhöõng cô hoäi gaëp gôõ vaø coäng taùc treân caùc caáp baäc khaùc nhau. ÑTC cuõng caàu chuùc ñeå cuoäc gaëp gôõ naêm tôùi ñaây cuûa caùc vò giaùo chuû vaø giaùm muïc mieàn Trung Ñoâng ñem laïi thaønh quaû tích cöïc. Nhìn veà Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000, ÑTC keâu goïi haõy can ñaûm rao giaûng Tin Möøng. Ngaøi noùi: "Caùc con caùi cuûa caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñoâng Phöông ñaõ khoâng ngaàn ngaïi ñoå maùu ñeå trung thaønh vôùi Chuùa Kitoâ vaø vôùi Giaùo Hoäi, seõ bieát thöïc hieän caû trong noäi boä cuûa caùc Giaùo Hoäi mình vieäc canh taân taâm hoàn vaø caùc cô caáu, ñeå chieáu doïi ñaày ñuû chöùng taù Kitoâ. Daán thaân naøy trong vieäc rao giaûng Tin Möøng coøn thuùc ñaåy chuùng ta coá gaéng tìm moät söï hieäp thoâng hoaøn toaøn vôùi caùc giaùo hoäi Kitoâ khaùc. Theá giôùi ñang chôø ñôïi söï hieäp nhaát naøy".

Phieân hoïp khoaùng ñaïi cuûa Boä caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông ñöôïc khai maïc hoâm 29.09.98 vöøa qua vaø ñöôïc keát thuùc ngaøy moàng 2 thaùng 10/1998 naøy. Trong dieãn vaên khai maïc Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi, Ñöùc Hoàng Y Achille Silvestrini, Toång Tröôûng, nhaán maïnh ñeán vieäc caàn thieát hieåu bieát vaø naâng ñôõ caùc tín höõu Ñoâng Phöông. Ngaøi ñeà cao vaán ñeà caùc coäng ñoaøn giaùo hoäi Ñoâng Phöông di daân (diaspora); ñaây laø moät vaán ñeà soáng coøn cho töông lai cuûa caùc Giaùo Hoäi Ñoâng Phöông. Caùc coäng ñoaøn naøy caàn ñöôïc giuùp ñôõ ñeå coù theå baûo toàn "caên cöôùc rieâng cuûa mình", cuõng nhö caàn ñeán caùc linh muïc, moät khi ñöôïc môøi goïi, saün saøng lo laéng muïc vuï taïi caùc quoác gia coù caùc tín höõu Ñoâng Phöông ñang sinh soáng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page