Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 149 -

Ca khúc khởi hoàn

 

1 Alleluia!

Hãy hát mừng Yavê một bài ca mới,

lời ngợi khen Người trong đại hội những người thành tín!

2 Israel hãy vui lên nơi Ðấng tác thành ra nó,

con cái Sion hãy hân hoan trước Vua chúng thờ!

3 Chúng hãy nhảy múa ca ngợi Danh Người,

trống đàn vang dậy, chúng hãy đàn ca cho Người!

4 Vì Yavê yêu dấu dân Người,

nghèo hèn, Người đã cho huy hoàng thắng trận.

5 Người thành tín hãy nhảy mừng rạng rỡ vinh quang,

an vị rồi, chúng hãy reo vui.

6 Từ họng chúng vang ra lời tán dương Thần,

nơi tay chúng kiếm đao hai lưỡi,

7 để thi hành oán phạt các dân,

quyền xử tội trên các giống nòi,

8 để trói vua chúa các nước bằng xiềng,

và khanh tướng của chúng bằng xích sắt,

9 để tuyên về chúng án đã viết!

Ðó là uy phong của những ai thành tín với Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page