Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 085 (084) -

Cầu khẩn cho được bình an và công chính

 

1 Phần nhạc trưởng. Của con cái Côrê. Thánh vịnh.

2 Yavê, Người đã thương đoái đất đai của Người,

Người đã thương phục hồi Yacob,

3 Người đã cất tội vạ dân Người,

Người đã vùi lấp lỗi lầm của chúng.

4 Người đã rút lại tất cả lôi đình,

Người đã thâu hồi lửa giận.

5 Xin hãy làm ơn đổi vận,

lạy Thiên Chúa, sức cứu độ chúng tôi,

xin hãy tan giận làm lành với chúng tôi!

6 Lẽ nào với chúng tôi, Người sẽ cưu hờn muôn thuở,

Người cứ nuôi giận đời đời!

7 Lẽ nào Người chẳng khấng đoái lại mà cứu sống chúng tôi,

cho dân Người được mừng rỡ trong Người?

8 Xin cho chúng tôi được thấy ơn Người,

và ban cho chúng tôi phúc cứu độ của Người!

9 Tôi nghe: Yavê Chúa Trời, Người muốn nói gì?

Vâng, Người nói: Bình an!

cho dân Người, cho những kẻ thành tín với Người,

hầu chúng đừng quay lại về đường điên dại.

10 Hẳn thế, ơn cứu độ của Người

gần bên những ai kính sợ Người,

để vinh quang lưu lại nơi xứ sở chúng ta.

11 Ân nghĩa, tín thành cùng nhau hội ngộ,

công chính bình an áp má hôn nhau,

12 từ đất tín thành nẩy mầm,

từ trời công chính đoái lại.

13 Chính Yavê, sẽ ban phúc lành,

và đất sẽ ban hoa trái,

14 công chính đi trước nhan Người,

và [bình an] dõi bước theo sau!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page