Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 032 (031) -

Xưng thú được giải thoát khỏi tội

 

1 Của Ðavít. Thi khúc.

Phúc cho ai tội phạm được tha,

lỗi lầm được khỏa lấp!

2 Phúc cho người Yavê không hạch tội,

và tâm thần không nhiễm gian ngoa!

3 Bởi tôi câm miệng, thì xương cốt tôi rã rời,

trong lúc suốt ngày tôi kêu rống.

4 Bởi thâu ngày thâu đêm, tay Người đè nặng trên tôi,

tủy xương tôi sọm lại như phơi nắng hạ.

5 Lỗi tôi, tôi xin thú với Người,

tội tôi, tôi không giấu nữa.

Tôi nói: Tôi xin xưng với Yavê, tội tôi đã phạm,

và chính Người, Người đã cất tội tôi đi.

6 Bởi đó mọi kẻ thành tín sẽ cầu khẩn Người,

khi lâm thời quẫn bách, khi cơn nước lớn ngập tràn,

nó vẫn xa tầm vô hại.

7 Chính Người là chốn tôi nương náu,

Người gìn giữ tôi khỏi lúc ngặt nghèo,

Người bao quanh tôi với lời reo thoát nạn.

8 Với người, Ta muốn dạy khôn,

Ta muốn chỉ đường phải đi,

mắt dõi theo ngươi, Ta muốn nhủ khuyên.

9 Người chớ ra như ngựa, như lừa vô tri,

phải lấy dàm lấy hàm ghì kỹ sức ngông,

kẻo nó nhảy chồm tới ngươi.

10 Ðau đớn nhiều, phần dành kẻ dữ,

còn kẻ tin cậy Yavê, ơn nghĩa bao quanh.

11 Hãy mừng vui trong Yavê,

hãy nhảy mừng, những người công chính,

hãy reo vui, hết thảy những kẻ lòng ngay!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page