Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 066 (065) -

Tạ ơn cho cộng đoàn

 

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Ca ngợi.

Hãy hoan hô Thiên Chúa, toàn thể cõi đất,

2 hãy đàn ca vinh quang Danh Người,

hãy hiến dâng Người lời chúc vinh khen ngợi.

3 Hãy thưa với Thiên Chúa:

Ðáng kính sợ thay việc Người làm!

Uy lực Người vô biên,

địch thù người cũng phải phục Người.

4 Toàn thể cõi đất, hãy thờ lạy Người,

chúng hãy đàn ca cho Người, đàn ca Danh Người.

5 Hãy đến mà xem công trình Thiên Chúa đã làm,

đáng kính sợ nơi việc của người trên con cái loài người.

6 Biển, Người biến thành bãi khô,

sông cả, chúng đã ngang qua chân ráo.

Bởi đó ta hãy mừng vui trong Người.

7 Oai hùng, Người thống trị đời đời,

mắt Người xem xét muôn dân,

phường loạn tặc chớ lòng rướn được mình lên.

8 Hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng tôi,

hỡi muôn dân,

hãy xướng lên tiếng ngợi khen Người:

9 Ðấng đã cải tử hoàn sinh cho mạng chúng tôi,

và đã không để chân chúng tôi lảo đảo.

10 Vâng, Người đã thử thách chúng tôi, lạy Chúa.

Người thí luyện chúng tôi như bạc luyện lò,

11 người đã xô chúng tôi sa tròng sa lưới,

để cho lận đận thúc luôn bên sườn.

12 Người để đứa phàm nhân cỡi ngựa đi trên đầu chúng tôi,

chúng tôi phải ngang qua lửa cùng nước.

Nhưng rồi Người lại cho qua khỏi,

thở ra khoan khoái

13 Tôi sẽ tiến vào nhà Người với lễ toàn thiêu,

với Người, tôi sẽ trọn lời khấn dâng:

14 Ðiều môi tôi tuyên hứa,

và miệng tôi thốt ra lúc tôi lâm bĩ.

15 Tôi sẽ tiến lên cho Người vật hy sinh mỹ vị,

và chiên cừu sẽ nghi ngút lên hương,

tôi sẽ tế đầy đủ mọi thứ ngưu dương.

16 Hãy đến mà nghe, hết thảy những ai kính sợ Thiên Chúa,

tôi sẽ thuật lại:

Người đã xử hậu với tôi dường nào.

17 Tôi đã mở miệng kêu lên với Người,

lời tán tụng luôn sẵn ở lưỡi tôi.

18 Ví thử nơi lòng tôi, tôi thấy điều ác quái,

thì Chúa đã chẳng nghe lời,

19 Dẫu sao Người đã nghe lời,

Người đoái đến tiếng tôi cầu nguyện.

20 Chúc tụng Thiên Chúa,

Ðấng đã chẳng từ chối với tôi ơn Người!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page