Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 007 -

Kêu cùng Thiên Chúa công minh

 

1 Lời than vãn Ðavít hát lên trước Yavê, về vụ tên Kush, người Banyamin.

2 Lạy Yavê Thiên Chúa tôi, tôi ẩn náu bên Người,

xin cứu tôi khỏi mọi người bắt bớ, và giải thoát tôi,

3 Kẻo như sư tử, nó phanh xé mạng tôi,

nó vồ giựt lấy mà không người gỡ thoát!

4 Lạy Yavê, Thiên Chúa tôi, nếu tôi làm thế,

nếu tay tôi có gì gian trái.

5 Nếu tôi đã lấy oán báo đền người ân nghĩa,

và vô cớ bóc lột kẻ nghịch cùng tôi:

6 Thì thù địch hãy truy nã mạng tôi mà bắc lấy,

nó hãy giày đạp dưới đất sự sống tôi,

và thế giá tôi nó hãy vùi trong tro bụi.

7 Lạy Yavê, xin chỗi dậy, trong cơn thịnh nộ,

xin vươn lên chống lại địch thù thét lửa hại tôi.

Xin thức dậy cứu tôi,

chính Người đã truyền phải có công minh!

8 Ðại hội các nước hãy vây quanh Người,

nơi cao thẳm, xin Người tái hồi trên chúng!

9 Yavê xét xử muôn dân,

xin phân xử cho tôi, lạy Yavê,

theo lòng liêm chính của tôi,

theo sự trọn hảo hiện rõ trên tôi!

10 Hãy tiệt đi, lòng độc của lũ ác nhân,

xin cho người ngay chính được vững bền,

Người là Ðấng dò thấu lòng dạ can trường,

lạy Thiên Chúa chí công!

11 Sẵn nơi Thiên Chúa, thuẫn đỡ cho tôi,

Ðấng cứu thoát những người lòng ngay.

12 Thiên Chúa Ðấng phán xét chí công,

Chúa Trời hằng hăm dọa mọi ngày.

13 Nếu họ không hối cải, thì Người chuốt gươm,

Người trương nỏ và giương lên sẵn,

14 Người có sẵn các lợi khí tử thần,

tên Người bắn, Người làm thành tên lửa.

15 Nầy đây có kẻ cưu mang tai quái,

thai nghén họa ác và sinh hạ điêu ngoa.

16 Nó đào hầm bẫy và moi cho sâu hoáy,

nhưng nó nhào xuống hố nó cố công đào.

17 Họa ác nó làm, quật lại trên đầu nó,

tàn bạo cho lắm để đỉnh đầu chịu vạ.

18 Tôi sẽ ca ngợi Yavê vì đức công minh của Người,

tôi sẽ đàn ca Danh Yavê Ðấng Tối cao.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page