Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 054 (053) -

Kêu cứu Thiên Chúa công minh

 

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của Ðavít.

2 Nhân vụ dân Zíp dấy lên với Saul và thưa:

"Này Ðavít lại không ẩn núp nơi chúng tôi đó sao?"

3 Lạy Thiên Chúa, nhân Danh Người, xin cứu tôi,

xin lấy uy lực của Người mà phân xử cho tôi!

4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe tôi khẩn nguyện,

lời miệng tôi nói, xin Người lắng tai!

5 Vì lũ kiêu căng dấy lên chống lại tôi,

bọn hung bạo tìm hại mạng tôi,

chúng không đặt Thiên Chúa trước mặt chúng.

6 Này đây Thiên Chúa đáp cứu tôi,

có Chúa trong đám người chống đỡ mạng tôi.

7 Họa tai hãy quật lại trên đầu những kẻ rình tôi,

vì lòng tín nghĩa của Ngưòi, xin tru diệt chúng đi!

8 Với tấm lòng thành, tôi sẽ dâng Người lễ tế,

lạy Yavê, tôi sẽ cảm tạ Danh Người,

Danh thật tốt lành,

9 vì mọi nỗi quẫn bách, Người đã gỡ thoát cho tôi,

cho mắt tôi nhìn thẳng mặt các kẻ thù tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page