Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 019 (018) -

Thiên Chúa tạo thành và mạc khải

 

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Ðavít.

2 Vinh quang Thiên Chúa,

trời thăm thẳm vang lời kể lể,

và vòm cao xanh thuật lại việc của tay Người.

3 Ngày cho ngày thổ lộ nên lời,

đêm với đêm tỉ tê rằng: Biết.

4 Nhưng chẳng rằng, cũng chẳng nói năng,

không vang một tiếng hòng lọt thấu tai.

5 Mà kìa văn lý thấu toàn cõi đất,

và từ ngữ đạt đến mút cùng dương gian!

Trời cao Người đã dựng trướng cho vừng thái dương.

6 Như một tân lang, Ngài bỏ loan phòng,

như kiện tướng, Ngài hớn hở rảo bước đường vinh.

7 Khởi hành từ mút chân trời,

quỹ đạo theo hút cực đoài bên kia,

chiếu nắng đồng đều, mảy may không luật.

8 Thánh chỉ Yavê trọn hảo, phục hồi hồn vía!

chứng chỉ Yavê chân thành, dạy khôn kẻ dại.

9 Mệnh lệnh Yavê ngay thẳng, niềm vui tâm hồn,

lệnh truyền Yavê tinh toàn, rạng ngời con mắt.

10 (Lời) lẽ Yavê trong sạch, đời đời kiên vững,

phán quyết Yavê chân thật, nhất tề công minh.

11 Ðáng mong hơn cả hoàng kim,

và vàng ròng từng khối,

ngọt ngào hơn mật ong,

và cốt mật cũng không bằng.

12 Nên tôi tớ Người soi mình trong đó,

bởi tuân giữ lấy, thật là lợi lớn!

13 Lỗi lầm sơ suất, ai nào tưởng được?

Tội sảnh có làm xin miễn chước cho.

14 Còn kiêu căng xin cho tôi tớ Người được thoát,

chớ để nó chế ngự được tôi,

bấy giờ tôi sẽ thành toàn,

và mình sạch trong thoát được trọng tội.

15 Ước gì lời miệng tôi làm vui lòng Người,

với điều lòng tôi to nhỏ trước tôn nhan Người,

lạy Yavê, Ðá tảng và là Ðấng bàu chữa cho tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page