Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 135 (134) -

Ca vãn ngợi khen

 

1 Alleluia!

Hãy ngợi khen Danh Ðức Yavê,

hãy ngợi khen, hỡi các tôi tớ Yavê!

2 Những kẻ đứng chầu trong nhà Yavê,

nơi tiền đình nhà của Thiên Chúa chúng ta,

3 Hãy ngợi khen Yavê, vì Yavê tốt lành,

hãy đàn ca Danh Người, Danh thật dịu hiền!

4 Vì Yavê đã chọn Yacob cho mình,

Israel làm của riêng Người.

5 Tôi biết, Yavê, Người thật lớn lao,

và Chúa muốn gì, Người làm nấy,

trên trời, dưới đất, trong biển và hết các vực thẳm.

7 Người cho mây tự mút cùng ùn lên,

Người làm sấm chớp dọn mưa,

tự trong kho của Người, Người rút ra gió bão.

8 Người đánh các con đầu lòng Aicập,

từ loài người dĩ chí súc vật.

9 Người sai dấu lạ điềm thiêng đến giữa ngươi,

đến giữa ngươi, hỡi Aicập,

chống lại Pharaô và hết thảy bầy tôi của nó.

10 Người đánh các dân vô số,

Người giết những vua hùng cường;

11 Sikhôn, vua Amori, và Og, vua xứ Basan,

cùng các vương quốc Canaan hết thảy.

12 Và Người đã ban đất đai của chúng làm cơ nghiệp,

làm cơ nghiệp cho Israel, dân Người.

13 Yavê, Danh Người miên man vạn đại!

Yavê, ký ức về Người từ đời này qua đời khác.

14 Vì Yavê phân xử cho dân Người,

và Người chạnh thương các tôi tớ Người.

15 Thần tượng của chúng là bạc là vàng,

do chính tay phàm nhân đã tạo.

16 Miệng có đó, nhưng chúng không nói,

mắt có đó, nhưng chúng chẳng nhìn,

17 tai có đó, nhưng chúng chẳng nghe,

mũi có đó, nhưng chúng chẳng ngửi.

18 Hãy nên như chúng, những kẻ đã tạo ra chúng,

và kẻ nào tin cậy vào chúng.

19 Nhà Israel hỡi, hãy chúc tụng Yavê,

nhà Aharôn hỡi, hãy chúc tụng Yavê.

20 Nhà Lêvi hỡi, hãy chúc tụng Yavê,

bởi những ai kính sợ Yavê, hãy chúc tụng Người!

21 Chúc tụng Yavê tự Sion,

Ðấng trấn ngự Yêrusalem!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page