Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 020 (019) -

Cầu cho vua

 

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của Ðavít.

2 Xin Yavê đáp lại lời ngài trong ngày quẫn bách,

Danh Thiên Chúa của Yacob hãy hộ vực ngài!

3 Từ thánh điện, xin Người tiếp viện cho ngài

và tự Sion, xin Người làm hậu thuẫn!

4 Ước gì Người khấng nhớ lại lễ vật ngài dâng!

Và lễ toàn thiêu của ngài được Người thưởng thức.

5 Xin Người ban theo như lòng ngài ước nguyện

và mọi dự định của ngài được viên thành!

6 Ước gì chúng tôi được hò reo thấy ngài toàn thắng

và nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi phất cờ.

Mọi sở nguyện của ngài xin Yavê làm cho viên mãn.

7 Ngay lúc này, tôi được biết:

Yavê đã đáp cứu vị Kitô của Người.

Từ thánh điện trời cao, Người sẽ đáp lời ngài,

tay phải Người ban ra những huân công tế độ.

8 Kẻ này cậy vào xe trận, kẻ khác nơi chiến mã,

còn chúng tôi, chúng tôi khấn niệm danh Yavê

Thiên Chúa chúng tôi.

9 Chúng thì ngã quị bổ nhào,

còn chúng tôi vươn mình, đứng thẳng!

10 Lạy Yavê, xin cho đức vua toàn thắng!

Và xin đáp lời chúng tôi

ngày chúng tôi khẩn cầu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page