Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 036 (035) -

Lòng ác của kẻ tội lỗi. Lòng nhân từ của Thiên Chúa

 

1 Phần nhạc trưởng. Của tôi tớ Yavê. Của Ðavít.

2 Tôi tuyên sấm cho kẻ dữ nơi đáy lòng,

giới sợ Yavê không còn trước mắt.

3 Nó tự mơn trớn đến thành ra mù quáng,

để khỏi nhận ra mà chừa ghét tội khiên.

4 Nó nói ra toàn tai quái, điêu ngoa,

hết khôn ngoan và còn đâu lương thiện.

5 Trên giường nằm, nó mưu mô ác quái,

đường bất lương nó đứng vững gan lì,

và điều ác nó không sao từ được.

6 Lạy Yavê, ơn của Người đạt đến trời cao,

thành tín Người thấu tận tầng mây.

7 Chính trực Người như núi thần non thánh,

công minh Người như vực thẳm bao la.

Người tế độ cho muôn người muôn vật.

8 Quí thay ơn huệ của Người, lạy Thiên Chúa!

nơi bóng cánh Người, con cái loài người nương ẩn.

9 Chúng sẽ được no đầy mỡ béo nhà Người,

nơi thác hoan lạc, Người cho chúng uống.

10 Bởi chưng nơi Người có mạch sự sống,

trong ánh sáng Người, chúng tôi được thấy ánh sáng.

11 Xin diên trì ơn Người cho những kẻ biết Người,

và đức công chính Người cho những kẻ lòng ngay.

12 Xin chớ để chân phường kiêu hãnh kịp tôi,

và tay lũ ác nhân xua tôi bạt xứ!

13 Ðó kìa, chúng lăn nhào, phường tác quái,

ngã quị rồi, chúng vô phương chỗi dậy.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page