Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 071 (070) -

Lời nguyện của người già

 

1 Lạy Yavê, bên Người tôi ẩn náu!

xin chớ để tôi tủi hổ muôn đời!

2 Vì ân nghĩa của người,

xin cứu lấy tôi, xin giải thoát tôi,

xin ghé tai lại cùng tôi và tế độ cho tôi!

3 Xin hãy làm tảng đá nơi tôi ngụ nhờ,

làm thành lũy mà tế độ cho tôi,

mỏm đá và thành lũy của tôi chính là Người.

4 Lạy Thiên Chúa tôi,

xin giựt thoát tôi khỏi tay đứa ác nhân,

khỏi bàn tay kẻ vô nghĩa, tàn bạo.

5 Vì Người là mối hy vọng của tôi, lạy Chúa Yavê,

chốn tôi tin cậy từ lúc thanh xuân.

6 Từ dạ mẹ, tôi đã nương tựa vào Người,

khi tôi lọt lòng mẹ, Người đã cắt nhau,

luôn luôn nơi Người, lời tôi ca ngợi.

7 Ðối với lắm kẻ, tôi thành như hung triệu,

nhưng Người là chốn nương náu vững chắc cho tôi.

8 Ðầy miệng tôi lời ngợi khen Người,

(và) lời tán dương Người suốt ngày.

9 Xin chớ vứt tôi đi, lúc tuổi già,

khi sức lực đã tàn, xin chớ bỏ tôi!

10 Khi thù địch lên lời chống đối,

và những kẻ rình hại mạng tôi

cùng nhau bàn mưu lập kế:

11 "Thiên Chúa đã bỏ nó,

hãy đuổi theo chụp lấy nó, vì ai nào gỡ thoát!"

12 Lạy Thiên Chúa, xin chớ ở xa tôi,

lạy Thiên Chúa tôi, xin mau mau cứu giúp tôi!

13 Cho chúng xấu hổ, cho chúng tiệt đi,

những kẻ cáo tội để hại mạng tôi!

Sĩ nhục và thẹn thuồng hãy trùm lên chúng,

những kẻ tìm cách giá họa cho tôi!

14 Còn tôi, luôn luôn tôi sẽ trông đợi,

và tăng gia lời ngợi khen Người.

15 Miệng tôi sẽ thuật lại đức công chính

và ơn cứu độ suốt ngày,

vì tôi biết làm sao kể cho hết?

16 Tôi sẽ nhắc đến huân công của Chúa Yavê,

tôi sẽ tưởng niệm đức công chính của Người,

của một mình Người mà thôi.

17 Lạy Thiên Chúa,

Người đã dạy dỗ tôi từ lúc thanh xuân,

cho đến rày tôi vẫn cao rao những kỳ công Người làm.

18 Mãi đến tuổi già tóc bạc,

lạy Thiên Chúa, xin chớ bỏ tôi,

để tôi loan báo cho đời cánh tay Người,

sức mạnh của người, cho mọi đời sẽ đến,

19 Và đức công chính của Người, lạy Thiên Chúa,

đến tận cao xanh!

người là Ðấng làm nên những điều vĩ đại,

lạy Thiên Chúa, nào ai như Người?

20 Người đã cho tôi thấy biết bao quẫn bách tai ương,

Người sẽ trở lại mà cứu sống tôi,

và từ vực thẳm lòng đất,

Người sẽ trở lại mà kéo tôi lên.

21 Người sẽ tăng thêm uy thế cho tôi,

và quay lại, người ủi an tôi.

22 Bấy giờ, hòa theo tiếng sắt, tôi tạ ơn Người,

vì lòng thủy chung của Người, lạy Thiên Chúa tôi,

cùng với tiếng cầm, tôi sẽ đàn ca cho Người,

Ðấng thánh của Israel.

23 Môi hò reo vui, tôi đàn ca cho Người,

với sinh mạng này người đã chuộc cho!

24 Lưỡi tôi suốt ngày sẽ ngâm ca đức công chính của Người,

vì chúng phải xấu hổ bẻ mặt,

những kẻ tìm cách giá họa cho tôi!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page