Kinh Thánh Cựu Ước

Thánh Vịnh

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thánh Vịnh :  | | 001 | | 002 | | 003 | | 004 | | 005 | | 006 | | 007 | | 008 | | 009 | | 010 | | 011 | | 012 | | 013 | | 014 | | 015 | | 016 | | 017 | | 018 | | 019 | | 020 | | 021 | | 022 | | 023 | | 024 | | 025 | | 026 | | 027 | | 028 | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | | 034 | | 035 | | 036 | | 037 | | 038 | | 039 | | 040 | | 041 | | 042 | | 043 | | 044 | | 045 | | 046 | | 047 | | 048 | | 049 | | 050 | | 051 | | 052 | | 053 | | 054 | | 055 | | 056 | | 057 | | 058 | | 059 | | 060 | | 061 | | 062 | | 063 | | 064 | | 065 | | 066 | | 067 | | 068 | | 069 | | 070 | | 071 | | 072 | | 073 | | 074 | | 075 | | 076 | | 077 | | 078 | | 079 | | 080 | | 081 | | 082 | | 083 | | 084 | | 085 | | 086 | | 087 | | 088 | | 089 | | 090 | | 091 | | 092 | | 093 | | 094 | | 095 | | 096 | | 097 | | 098 | | 099 | | 100 | | 101 | | 102 | | 103 | | 104 | | 105 | | 106 | | 107 | | 108 | | 109 | | 110 | | 111 | | 112 | | 113 | | 114 | | 115 | | 116 | | 117 | | 118 | | 119 | | 120 | | 121 | | 122 | | 123 | | 124 | | 125 | | 126 | | 127 | | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |


- Thánh Vịnh 026 (025) -

Lời cầu nguyện kẻ vô tội

 

1 Của Ðavít.

Yavê, xin phân xử việc tôi,

vì tôi bước theo đức trọn lành của tôi,

nơi Yavê tôi tin cậy, tôi sẽ không lay.

2 Xin hạch xét, xin thử tôi, lạy Yavê,

xin nung luyện tâm can, lòng dạ tôi.

3 Vì ơn nghĩa của Người ở trước mắt tôi,

và tôi bước đi trong sự thật của Người.

4 Tôi không ngồi chung với phường điêu ngoa,

với bọn giả hình, tôi không lai vãng.

5 Tôi ghét đám người hung ác,

với bọn ác nhân, tôi chẳng ngồi chung.

6 Lòng vô tội, tôi xin rửa tay,

và đi quanh tế đàn của Người, lạy Yavê.

7 Ðể vang lên cung giọng tạ ơn,

và kể lại những kỳ công Người làm hết thảy.

8 Lạy Yavê, tôi yêu quí đền Người ngự,

chỗ vinh quang Người lưu trú.

9 Xin đừng liệt mạng tôi vào hạng tội nhân,

và sinh kiếp tôi với bọn người khát máu.

10 Hai tay chúng vấy đầy ô trọc,

và tay phải chúng đầy những quà gian.

11 Còn tôi, tôi bước theo đức trọn lành của tôi,

xin chuộc lấy tôi, xin dủ thương tôi!

12 Nơi đất bằng chân tôi đứng vững,

trong các đám hội, tôi sẽ chúc tụng Người, lạy Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page